DPH na základe prijatia platby môže pomôcť malým podnikateľom

V aktuálnej situácii by menším podnikateľom mohlo platenie DPH na základe prijatia platby padnúť vhod. Nedostali by sa tak do situácie, že odviesť DPH musia, aj keď im zákazník nezaplatil.

Novela zákona o DPH od roku 2016 zaviedla pre malých a stredných podnikateľov osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (tzv. cash DPH). V roku 2015 som sa v článku Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby – viac problémov ako úžitku? venovala niektorým aplikačným problémom, ktoré s touto úpravou súvisia a s ktorými sa musí (stále) podnikateľ vysporiadať.

V aktuálnej dobe, kedy platenie faktúr môže byť väčší problém než v minulosti, je vhodné si túto úpravu pripomenúť a niektorí podnikatelia by mohli zvážiť, či ju nezačnú uplatňovať.

Čo znamená uplatňovanie osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby?

Osobitná úprava DPH je založená na princípe odvádzania DPH až po prijatí platby od odberateľa. Podnikateľ sa tým vyhne situácii, že od svojho odberateľa za dodané tovary alebo služby ešte zaplatené nemá (v krajnom prípade nebude mať zaplatené nikdy), ale štátu je povinný odviesť DPH 20 %, čo má významný vplyv na cash-flow podnikateľa.

Osobitná úprava DPH na základe prijatia platby teda znamená, že daňová povinnosť podnikateľovi vzniká až dňom prijatia platby za tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť dodané, a to z prijatej platby. Platí to však aj opačne, pri odpočítaní DPH z prijatých tovarov a služieb. Právo odpočítať DPH z tovarov a služieb, ktorú voči takémuto platiteľovi uplatnil iný platiteľ, vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu platiteľom dodávateľovi. Ak platiteľ zaplatí len časť protihodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať DPH mu vznikne len pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

Osobitná úprava sa vzťahuje na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť DPH okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 (oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie) a § 47 zákona o DPH (oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru a služieb).

Prečítajte si tiež

Napríklad, ak vystavíte faktúru za predaj tovaru alebo služieb v apríli 2020 na sumu 4 000 eur + 800 eur DPH, ale táto vám zaplatená v apríli nebola, nemáte povinnosť vysporiadať túto DPH v daňovom priznaní za apríl. Ak vám odberateľ zaplatí v máji, DPH 800 eur odvediete a vysporiadate v daňovom priznaní za mesiaci máj (ak ste mesačným platiteľom DPH).

Kto môže využiť osobitnú úpravu DPH na základe prijatia platby?

Rozhodnúť sa pre uplatňovanie osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby môže podnikatelia:

  • ktorí sú klasickými platiteľmi DPH (registrovaní podľa § 4 zákona) majúci v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, bydlisko alebo prevádzkareň,
  • ktorí za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahli obrat 100 000 eur a odôvodnene predpokladajú, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahnu obrat 100 000 eur,
  • na ktorých nebol vyhlásený konkurz alebo nevstúpil do likvidácie.

Aktuálne túto úpravu využíva asi 500 podnikateľov. Ich zoznam je zverejnený na stránke finančnej správy.

Článok pokračuje pod reklamou

Odkedy je možné začať uplatňovať osobitnú úpravu DPH na základe prijatia platby?

Podnikateľ, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky a rozhodol sa uplatňovať osobitnú úpravu na základe prijatia platby, uplatňuje túto úpravu od prvého dňa zdaňovacieho obdobia (prvý deň kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka podľa typu zdaňovacieho obdobia). Aktuálne by teda bola možnosť uplatňovania od 1. apríla pre mesačných aj štvrťročných platiteľov DPH.

Povinnosťou platiteľa je písomne oznámiť daňovému úradu dátum začatia uplatňovania tohto režimu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom osobitnú úpravu DPH na základe platieb začal uplatňovať. Ak by ste úpravu začali uplatňovať od 1. apríla, oznámiť to daňovému úradu stačí do 30. apríla.

Problémom by však bolo, ak už ste v apríli fakturovali, nakoľko povinnou náležitosťou vašich faktúr je aj slovná informácia „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.

Uplatňovanie osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby dobre zvážte

Táto úprava prináša niekoľko problémov, avšak v aktuálnej situácii by mohla mať pre niektorých malých podnikateľov viac úžitku ako problémov. Jej uplatňovanie však treba dobre zvážiť. Ak by ste dobrovoľne chceli skončiť uplatňovanie tejto úpravy, môžete tak urobiť iba k 31. decembru a je potrebné to daňovému úradu oznámiť.

Prečítajte si tiež

Ak sa pohybujete na hranici obratu 100 000 eur alebo je možné, že sa vám tento obrat podarí presiahnuť, radšej sa vôbec do osobitnej úpravy nepúšťajte. Platiteľ je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy, ak v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat 100 000 eur, a to posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat.

Podrobné informácie si prečítajte v článku Nový režim uplatňovania DPH na základe platieb od roku 2016, prípadne aj na stránkach Finančnej správy SR.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky