DPH pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z EÚ

Každá osoba, podnikateľ aj nepodnikateľ, je povinná pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie zaplatiť 20 % daň z pridanej hodnoty.

V oblasti DPH sa pri nadobudnutiach a dodaniach nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie uplatňujú špecifické pravidlá, na základe ktorých sa DPH platí vždy v krajine nadobudnutia. Znamená to, že predávajúci nového dopravného prostriedku z tohto predaja DPH nikdy neplatí (takéto dodanie je vždy od DPH oslobodené bez ohľadu na to, či predávajúci alebo kupujúci je alebo nie je platiteľom DPH), ale platí ju vždy až kupujúci tohto nového dopravného prostriedku vo svojej krajine.

Pri dovoze nového dopravného prostriedku každý zaplatí daňovému úradu 20 % DPH

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je predmetom DPH aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie každou osobou . Rovnako sa povinnosť platiť DPH vzťahuje aj na situáciu, ak si nový dopravný prostriedok obstaráte formou finančného lízingu (nájomná zmluva s dojednaným právom kúpy prenajatej veci), ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od DPH.

Z uvedeného vyplýva, že každá osoba, ktorá kúpi z iného členského štátu Európskej únie nový dopravný prostriedok a dovezie ho na Slovensko, je povinná zaplatiť daňovému úradu 20 % DPH z jeho kúpnej ceny . Uvedená povinnosť sa teda vzťahuje aj na nepodnikateľov (napríklad bežných občanov, neziskové organizácie, občianske združenia, obce) aj na podnikateľov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú platiteľmi DPH (napríklad živnostníkov, slobodné povolania, obchodné spoločnosti).

DPH sa platí len z dovozu nových dopravných prostriedkov, z ojazdených nie

Povinnosť platiť na Slovensku DPH pri nadobudnutí dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie sa vzťahuje len na nové dopravné prostriedky. Pokiaľ si kúpite z iného členského štátu dopravný prostriedok, ktorý podľa zákona o DPH nie je považovaný za nový, DPH z neho platiť nebudete.

Novým dopravným prostriedkom sa rozumie:

 • pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW určené na prepravu osôb a nákladov, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
 • plavidlo dlhšie ako 7,5 m určené na prepravu osôb a nákladov, ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
 • lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg, určené na prepravu osôb a nákladov, ak nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Najčastejšie je možné sa stretnúť z dovozom pozemných motorových vozidiel, akými je napríklad osobný automobil, úžitkový automobil, motorka, štvorkolka. Väčšinou spĺňajú parametre objemu motora nad 48 cm3 alebo výkonu motora viac ako 7,2 kW a preto je potrebné posudzovať hlavne to, či sa považujú podľa zákona o DPH za nové. Novými sú vtedy, ak nemajú najazdených viac ako 6 000 km alebo ak nie sú v prevádzke dlhšie ako šesť mesiacov. Uvedené podmienky nemusia byť splnené súčasne, ale postačuje, ak je splnená aspoň jedna z nich. Napríklad automobil, ktorý síce má najazdených až 10 000 km, ale má len päť mesiacov, sa bude ešte stále považovať za nový a pri dovoze podliehať DPH. A naopak, automobil, ktorý síce má až desať mesiacov, ale najazdených len 5 000 km, sa tiež ešte bude považovať za nový a pri dovoze podliehať DPH.

Spôsob výpočtu DPH a povinnosť priložiť k daňovému priznaniu kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku

Základom pre výpočet DPH pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu je protihodnota, ktorú nadobúdateľ poskytol alebo má poskytnúť dodávateľovi (kúpno-predajná cena). V prípade, že sa požaduje platba v cudzej mene, prepočíta sa táto platba na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti (základ DPH a DPH sa zaokrúhľujú na eurocenty matematicky).

Povinnosťou každej osoby, ktorá príležitostne nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je k daňovému priznaniu priložiť aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku a na požiadanie daňového úradu poskytnúť aj ďalšie informácie potrebné na správne určenie DPH.

Dovoz nového dopravného prostriedku z Európskej únie osobou registrovanou pre DPH podľa § 4 až 6 zákona o DPH (platiteľ DPH)

Osobou registrovanou pre DPH podľa § 4 až 6 zákona o DPH (označuje sa ako „platiteľ DPH“) je predovšetkým podnikateľ, ktorý sa pre DPH registroval z dôvodu dosiahnutia obratu 49 790 eur za dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo dobrovoľne ešte pred jeho dosiahnutím.

Platiteľovi DPH vzniká daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu v rovnaký deň ako pri akomkoľvek inom nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, čiže

 • v 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku, alebo
 • dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa nového dopravného prostriedku pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku.

Platiteľovi DPH vzniká povinnosť podať daňové priznanie do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia a v rovnakej lehote je povinný DPH aj zaplatiť. Platiteľovi DPH tiež vzniká nárok na odpočítanie DPH zaplatenej z nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

Článok pokračuje pod reklamou

Platiteľ DPH, ktorý nadobudne na účely ďalšieho predaja pozemné motorové vozidlo z iného členského štátu, ktoré je alebo bolo v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, od osoby identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte a tento tovar je odoslaný alebo prepravený do tuzemska, je povinný viesť záznamy o tomto tovare. Za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom platiteľ DPH nadobudol predmetné pozemné motorové vozidlo, je povinný tieto záznamy doručiť daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania. Porušenie tejto povinnosti môže byť sankciované pokutou až do výšky 10 000 eur.

Záznamy o každom kúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať:

 • meno a priezvisko predávajúceho alebo názov predávajúceho a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte,
 • hodnotu tovaru,
 • identifikačné číslo vozidla VIN,
 • počet najazdených kilometrov,
 • dátum prvého uvedenia tovaru do prevádzky,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • dátum nadobudnutia tovaru,
 • údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, či tovar bol dodaný s oslobodením od dane alebo predávajúci uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru.

Dovoz nového dopravného prostriedku z Európskej únie osobou registrovanou pre DPH podľa § 7 a 7a zákona o DPH

Osobou registrovanou pre DPH podľa § 7 a 7a zákona o DPH sú osoby, ktoré nie sú platiteľom DPH, ale registrovali sa pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, ktorého celková hodnota dosiahla v kalendárnom roku 14 000 eur alebo z dôvodu, že sú príjemcom služby z iného členského štátu alebo poskytovateľom služby do iného členského štátu a osobou povinnou platiť DPH z tejto služby je v oboch prípadoch príjemca služby.

Osobe registrovanej pre DPH podľa § 7 a 7a zákona o DPH vzniká daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu

 • v 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku, alebo
 • dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa nového dopravného prostriedku pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku.

Osobe registrovanej pre DPH podľa § 7 a 7a zákona o DPH vzniká povinnosť podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť z nadobudnutia nového dopravného prostriedku, a v tej istej lehote má táto osoba povinnosť DPH aj zaplatiť. Osobe registrovanej pre DPH podľa § 7 a 7a zákona o DPH ale už nárok na odpočítanie DPH zaplatenej z nadobudnutia nového dopravného prostriedku nevzniká.

Dovoz nového dopravného prostriedku z Európskej únie osobou neregistrovanou pre DPH

Osobou neregistrovanou pre DPH sú všetky ostatné osoby, ktoré nie sú registrované pre DPH ani podľa jedného z § 4 až 7a zákona o DPH. Osobou neregistrovanou pre DPH je každý občan ako súkromná osoba, ale môže ňou byť aj živnostník alebo firma, ak sa dobrovoľne alebo povinne neregistrovali pre DPH z niektorého z vyššie uvedených dôvodov.

Osobe neregistrovanej pre DPH vzniká daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu už dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH, je pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu povinná podať daňové priznanie do siedmich dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a v tej istej lehote DPH aj zaplatiť.

Potvrdenie o zaplatení DPH na účely prihlásenia nového vozidla do evidencie

Podľa § 114 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov je možné do evidencie vozidiel prihlásiť vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom dovezeným z iného členského štátu Európskej únie, len po predložení potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení DPH z nadobudnutia tohto nového dopravného prostriedku. Ak ide o osobu registrovanú pre DPH, postačuje predloženie osvedčenia o registrácii pre DPH a potvrdenie daňového úradu o tom, že informovala daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Osoba neregistrovaná pre DPH preto musí po podaní daňového priznania a zaplatení DPH písomne alebo ústne do zápisnice požiadať daňový úrad o vydanie potvrdenia o zaplatení DPH, ktoré sa predkladá pri prihlásení vozidla do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte.

Platiteľ DPH (osoba registrovaná pre DPH podľa § 4 až 6 zákona o DPH) podáva oznámenie o nadobudnutí nového dopravného prostriedku elektronicky vo svojej osobnej internetovej zóne a vytlačenú správu alebo potvrdenie o prijatí tohto podania predkladá spolu s osvedčením o registrácii pre DPH pri prihlásení vozidla do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte.

Osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 a 7a zákona o DPH môže daňovému úradu podať oznámenie o nadobudnutí nového dopravného prostriedku elektronicky, písomne alebo ústne do zápisnice. Po získaní potvrdenia o prijatí tohto podania ho spolu s osvedčením o registrácii pre DPH predkladá pri prihlásení vozidla do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky