Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné podať do 31.1.2022. Kto ho musí podať a kedy daňovníkovi vzniká, resp. zaniká daňová povinnosť?

Predmetom dane z nehnuteľnosti, ktorú upravuje § 4 až § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) je:

 1. daň z pozemkov,
 2. daň zo stavieb,
 3. daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Povinnosť zaplatiť daň z nehnuteľností na rok 2022

Daň z nehnuteľností je povinný na rok 2022 zaplatiť ten daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý je alebo bol vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane (t. j. pozemku, stavby, bytu), avšak len v období od 2.1.2021 do 1.1.2022 (vrátane).

Ako môžeme teda vidieť, okrem vlastníka nehnuteľnosti, platí daň z nehnuteľnosti aj:

 • správca nehnuteľnosti -  t. j. osoba, ktorá spravuje nehnuteľnosť, napr. správca pozemku, či stavby vo vlastníctve štátu, obce, či vyššieho územného celku, pričom táto osoba je zapísaná ako správca tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
 • nájomca nehnuteľnosti - pozor, spravidla daň z nehnuteľnosti neplatia nájomcovia napr. kancelárskych priestorov a pod., platí to len pre tie osoby (nájomcov), ktorých nájomný vzťah s prenajímateľom trvá najmenej päť rokov, pričom platí, že nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako nájomca danej nehnuteľnosti,
 • užívateľ nehnuteľnosti – ide o prípad, ak nie je možné určiť, kto je vlastníkom, správcom alebo nájomcom predmetnej nehnuteľnosti a preto platí daň z nehnuteľnosti tá osoba, ktorá nehnuteľnosti skutočne užíva.

Oslobodenie od povinnosti zaplatiť daň z nehnuteľností na rok 2022

To, ktoré nehnuteľnosti sú oslobodené od dane, či pri ktorých je možné ustanoviť nižšiu daň, upravuje § 17 zákona o miestnych daniach. Spravidla platí, že obec alebo mesto môže odpustiť daň z nehnuteľností, resp. môže výšku dane znížiť daňovníkom, ktorých vek je 62 rokov a viac, či daňovníkom, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, poberajú dávky v hmotnej núdzi a pod.

Zdaňovacie obdobie pri dani z nehnuteľností

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľnosti je kalendárny rok, avšak daň z nehnuteľností sa platí v aktuálnom roku (t. j. nie spätne, ako napr. pri dani z príjmov, kedy sa daň za rok 2021 platí v roku 2022).

Uvedené znamená, že daň z nehnuteľnosti, ktorú daňovník zaplatí v roku 2022 sa vzťahuje na kalendárny rok 2022, nie je to teda daň z nehnuteľností za rok 2021.

Správcom dane z nehnuteľností je obec alebo mesto

Nakoľko je daň z nehnuteľností miestnou daňou, správcom dane je obec alebo mesto.

Správca dane, t. j. mesto alebo obec, ktorému daňovník platí daň z nehnuteľností sa určuje podľa toho, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza. Uvedené znamená, že nie je dôležité, kde má daňovník trvalý pobyt alebo sídlo podnikania, ale dôležité je to, kde sa predmetná nehnuteľnosť nachádza.

Príklad na určenie správcu dane z nehnuteľnosti:

Júlia vlastní byt v meste Prešov. Trvalý pobyt má v meste Bardejov. Kto je správcom dane z nehnuteľností – bytu?

Správcom dane z nehnuteľností v prípade Júlie je mesto Prešov, t. j. mesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Povinnosť podať (daňové) priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022

Zákon o miestnych daniach v § 99a a § 99b rozlišuje:

 • priznanie k dani z nehnuteľností,
 • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.
Prečítajte si tiež

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník len pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je povinný podať len ten daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, nájomcom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v období od 2.1.2021 do 1.1.2022. Viac o vzniku daňovej povinnosti píšeme ďalej v článku.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 podáva daňovník v nasledovných prípadoch:

 1. ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
 2. ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
 3. pri zániku vlastníctva, nájmu, správy alebo užívania nehnuteľnosti,

a to, ak tieto prípady nastali v období od 2.1.2021 do 1.1.2022.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva:

 • ak už daňovník v minulosti podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností (napr. stal sa vlastníkom nehnuteľnosti v máji 2020, podal prvé daňové priznanie na rok 2021) a nič sa po podanom priznaní nezmenilo, na rok 2022 daňové priznanie už nepodáva,
 • ak daňovník počas obdobia od 2.1.2021 do 1.1.2022 prestal byť vlastníkom nehnuteľnosti (napr. v máji 2021 predal byt), je povinný podať čiastkové priznanie na rok 2022, kde uvedie zánik povinnosti k dani z nehnuteľností.

Lehota na podanie (daňového) priznania k dani z nehnuteľností na rok 2022

Daňovník, ktorému vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022, je povinný tak urobiť v lehote do 31. januára 2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2022

Daňovníkovi vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2022, ak sa v období od 2.1.2021 do 1.1.2022 vrátane stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností. To, kedy sa daňovník stáva vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti nájdete bližšie špecifikované v zákone o miestnych daniach.

Daňovníkovi zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností 31. decembra 2021, ak mu v období od 2.1.2021 do 1.1.2022 vrátane zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Príklad na vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností k 1.1.2022:

Mária sa v mesiaci november 2021 stala vlastníčkou bytu, v tom istom mesiaci bola zapísaná aj do katastra nehnuteľnosti ako vlastník. Mária žiadnu inú nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane, nevlastní. Kedy jej vzniká daňová povinnosť a je povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022?

Márii vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností k 1.1.2022, nakoľko sa v období od 2.1.2021 do 1.1.2022 vrátane stala vlastníčkou nehnuteľnosti. Mária je povinná preto aj podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2022, a to v lehote do 31.1.2022.

Poznámka: ak by Mária už bola vlastníčkou aj inej nehnuteľnosti, vznikla by jej síce nová daňová povinnosť k 1.1.2022, ale bola by povinná podať už len čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2022 (nie priznanie k dani z nehnuteľnosti).

Príklad na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností k 31.12.2021:

Marián v mesiaci november 2021 predal pozemok, ktorý mal vo svojom osobnom vlastníctve, v tom istom mesiaci bol Marián vymazaný ako vlastník z katastra nehnuteľností. Marián žiadnu inú nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane, nevlastní.  Kedy mu zaniká daňová povinnosť a je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022?

Mariánovi zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností k 31.12.2021, nakoľko v období od 2.1.2021 do 1.1.2022 mu zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Uvedené znamená, že Marián je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2022 v lehote do 31.1.2022, kde uvedie zánik daňovej povinnosti a na rok 2022 už nebude povinný platiť daň z nehnuteľností. Následne nový vlastník pozemku podá priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 a jemu vznikne daňová povinnosť.

Vyplnenie a podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2022 – ako na to?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné pre viacero druhov daní, t. j. pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. V prípade, ak však podávate priznanie len k dani z nehnuteľností, je potrebné vyplniť len časti priznania, ktoré sa dani z nehnuteľností týkajú.

Ak podávate priznanie k dani z nehnuteľností a aj k dani za psa, uvediete to v tom istom priznaní.

Tlačivo priznania k dani z nehnuteľností je jednotné pre fyzické a právnické osoby.

Vyplnené priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, ktoré je správcom dane predmetnej nehnuteľnosti, a to:

 • osobne,
 • poštou, alebo
 • elektronicky (iba u niektorých obcí a miest, ktoré majú túto službu zriadenú, pričom je potrebné, aby mal daňovník elektronický občiansky preukaz a aktivovaný kvalifikovaný elektronický podpis a ďalšie príslušné komponenty).

Výška dane z nehnuteľností a lehota na jej zaplatenie v roku 2022

Už pri samotnom vypĺňaní priznania daňovník zistí, že sa v ňom nenachádza stĺpec, či riadok na výpočet dane, nakoľko daňovník v priznaní nevykonáva výpočet dane z nehnuteľností sám. Na základe údajov uvedených v daňovom priznaní (napr. rozloha bytu v m2, výmera pozemku, atď.), správca dane vypočíta výšku dani z nehnuteľností, ktorú je povinný daňovník zaplatiť. Ak vás však zaujíma výška dane z nehnuteľností, môžete si pozrieť sadzbu dane daného mesta alebo obce, ktorá je uvedená v schválenom všeobecne záväznom nariadení.

Prečítajte si tiež

Vypočítanú daň z nehnuteľností, ktorú je povinný daňovník zaplatiť, uvedie správca dane v rozhodnutí, ktoré bude doručené daňovníkovi. V tomto rozhodnutí bude uvedená aj lehota na zaplatenie dane, ako aj ďalšie údaje potrebné na vykonanie úhrady dane.

Splatnosť dane z nehnuteľností je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (deň právoplatnosti rozhodnutia je uvedené v predmetnom rozhodnutí). Správca dane môže určiť aj platenie dane z nehnuteľností v splátkach.

O tom, ako rástla daň z nehnuteľností v krajských mestách v posledných rokov a aký to malo vplyv na malých podnikateľov, si môžete prečítať v článku Zvýšenia dane z nehnuteľností pocítia najviac malé firmy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky