Daň z nehnuteľností na rok 2018

Kto je povinný v roku 2018 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností? Čo je predmetom dane z nehnuteľností a aká je lehota na podanie daňového priznania?

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Daň z nehnuteľností sa týka ako právnických osôb, tak aj fyzických osôb.

Aktuálne informácie o dani z nehnuteľností platnej na rok 2020 nájdete v článku Daň z nehnuteľností na rok 2020.

Správca dane z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní. Tie upravujú obce všeobecne záväznými nariadeniami, v ktorých upravujú ich sadzby, zníženia alebo oslobodenia.

Správcom dane z nehnuteľností je preto príslušná obec (mesto), v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Správcom dane nie je obec (mesto), kde má fyzická osoba trvalé bydlisko, resp. právnická osoba svoje sídlo. V Bratislave a Košiciach vykonávajú správu dane z nehnuteľností magistráty, nie jednotlivé mestské časti.

Príklad na správcu dane: Milan má trvalé bydlisko v Púchove, avšak vlastní byt nachádzajúci sa v Považskej Bystrici. Správcom dane z nehnuteľností je mesto Považská Bystrica.

Zdaňovacie obdobie dane z nehnuteľností

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností je kalendárny rok. Táto daň je špecifická tým, že sa platí na zdaňovacie obdobie dopredu, t. j. daň zaplatená v roku 2018 sa vzťahuje na kalendárny rok 2018. Daňová povinnosť daňovníkovi vzniká 1. januára 2018 a lehota na podanie daňového priznania je 31. január 2018.

Vznik povinnosti a podávanie daňové priznania na daň z nehnuteľností na roku 2018

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká 1. januára 2018, ak sa daňovník v roku 2017 stal:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom,
 • užívateľom

predmetu dane z nehnuteľností (pozemku, stavby alebo bytu). Bližšia špecifikácia vlastníka, správcu, nájomcu alebo užívateľa závisí od predmetu dane z nehnuteľností a je upravená v zákone o miestnych daniach.

Daňovníkom dane z nehnuteľností môže byť nájomca iba v ojedinelých prípadoch, napr.:

 • nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
 • má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.

Špeciálnym prípadom, ktorý sa týka dane z nehnuteľností je jej nadobudnutie vydražením alebo dedením. Keďže od roku 2015 nedošlo k žiadnym zmenám, článok Vydraženie nehnuteľnosti a dedenie nehnuteľnosti v roku 2015 je stále aktuálny.

Existujú dva typy daňového priznania k dani z nehnuteľností, a to:

 • priznanie (daňové priznanie k dani z nehnuteľností),
 • čiastkové priznanie (čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností).

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva vtedy, ak daňovníkovi vznikla u správcu dane prvá povinnosť na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, teda doposiaľ ešte nepodal žiadne daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Prečítajte si tiež

Príklad na priznanie k dani z nehnuteľností: Matej v roku 2017 kúpil svoju prvú nehnuteľnosť, a to byt v meste Trenčín. Matej bol do katastra nehnuteľností zapísaný ako vlastník bytu v júni 2017. Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností mu vznikne 1. januára 2018 a podať daňové priznanie musí do 31. januára 2018. Správcom dane sa stane mesto Trenčín.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva v prípade, ak:

 • sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
 • došlo k zmene súvisiacej s nehnuteľnosťou ako je zmena druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu, resp. nebytového priestoru,
 • daňovníkovi zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.

Príklad na čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností: Andrej sa rozhodol v roku 2017 kúpiť stavebný pozemok. Zápis do katastra nehnuteľností bol uskutočnený v novembri 2017. Andrej sa v predchádzajúcich rokoch stal vlastníkom bytu, za ktorý už podal daňové priznanie. Keďže sa Andrej stal vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, jeho povinnosťou je podať čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

V prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nedošlo k žiadnym zmenám týkajúcich sa nehnuteľností, daňovník nepodá daňové priznanie. Správca dane na základe stavu platného k 1. januáru 2018 vyrubí daňovníkovi daň z nehnuteľností na rok 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet daňovej povinnosti a splatnosť dane z nehnuteľností v roku 2018

Daňovník si v podávanom daňovom priznaní nevypočíta svoju daňovú povinnosť, ale len oznámi údaje, ktoré sú potrebné na jej výpočet (napr. výmeru bytu, pozemku alebo počet poschodí stavby) príslušnému správcovi dane. Ten už vykoná následný výpočet a daňovníkovi oznámi výšku daňovej povinnosti spolu s potrebnými údajmi na jej zaplatenie.

Splatnosť dane z nehnuteľností je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného rozhodnutia od správcu dane.

Zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2018

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia (31. decembra 2017), v ktorom daňovníkovi zaniklo:

 • vlastníctvo,
 • správa,
 • nájom,
 • užívanie

predmetu dane z nehnuteľností (pozemku, stavby alebo bytu).

Príklad na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností: Jozef je v roku 2017 vlastníkom stavebného pozemku v obci Žilina, avšak rozhodol sa ho predať. Predaj sa uskutočnil v júni 2017, kedy bolo Jozefovo vlastníctvo pozemku vymazané z katastra nehnuteľností. Daňová povinnosť k stavebnému pozemku Jozefovi zaniká k 31. decembru 2017.

Predmet dane z pozemkov v roku 2018

Predmetom dane z pozemkov sú:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
 • záhrady,
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 • stavebné pozemky.

Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky alebo ich časti:

Prečítajte si tiež
 • ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
 • na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
 • zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb.

Predmet dane zo stavieb v roku 2018

Predmetom dane zo stavieb sú:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • samostatne stojace garáže,
 • stavby hromadných garáží,
 • stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • ostatné druhy stavieb neuvedené v predchádzajúcich bodoch.

Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:

 • s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
 • priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

Predmet dane z bytov v roku 2018

Predmet dane z bytov

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.

V krajských mestách Slovenska pokračuje trend razantného zvyšovania dane z nehnuteľností. Aký vplyv to má v roku 2020 na malých a stredných podnikateľov približujeme aj na príkladoch v článku Zvýšenia dane z nehnuteľností pocítia najviac malé firmy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Nájom vs kúpa kancelárie – prečo sa oplatí uvažovať nad vlastným priestorom?

Menšie a stredné firmy majú problém nájsť kvalitné kancelárie v dobrej lokalite. Riešením môže byť kúpa priestorov v ZWIRN OFFICE. O čo ide a aké výhody ponúkajú?

Kúpa nehnuteľnosti vs nájom: čo je výhodnejšie, ak rastú úroky

Ako sa dostať k vlastnému bývaniu? Okrem bežného hypoúveru, môžu kupujúci využiť aj developermi dotované hypotéky, hyponájom či ďalšie benefity. Na atraktivite dnes naberá aj nájomné bývanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky