Vydraženie nehnuteľnosti a dedenie nehnuteľnosti v roku 2015

Vydraženie nehnuteľnosti a dedenie nehnuteľnosti v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vydraženie nehnuteľnosti v roku 2015 ostáva bez zmeny. Od 1. januára 2015 sa zaviedol nový prístup k zdaňovaniu nehnuteľnosti nadobudnutej dedením.

Vydraženie nehnuteľnosti v roku 2015

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka 2015 daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Daňovník nehnuteľnosti nadobudnutej vydražením je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak v roku 2015 dôjde k nadobudnutiu nehnuteľnosti vydražením, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikne daňová povinnosť, až do konca roka 2015 (príslušného zdaňovacieho obdobia).

Ak správca dane (obec alebo mesto) nevyrubil daň vlastníkovi draženej nehnuteľnosti na rok 2015 podľa stavu k 1. januáru 2015, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností do konca mesiaca, v ktorom sa vydražiteľ stane vlastníkom nehnuteľnosti.

Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje. Proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie.

Dedenie nehnuteľnosti v roku 2015 (nový prístup)

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka 2015 daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Daňovník je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak v roku 2015 dôjde k nadobudnutiu nehnuteľnosti dedením, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikne daňová povinnosť, až do konca roka 2015 (príslušného zdaňovacieho obdobia).

Ak správca dane (obec alebo mesto) nevyrubil daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na rok 2015 podľa stavu k 1. januáru 2015, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikne daňová povinnosť, až do konca roka 2015 (príslušného zdaňovacieho obdobia).

Zo znenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o miestnych daniach”) nie je jednoznačné, ako bude postupovať správca dane pri vyrubovaní dane z nehnuteľností dedičovi, teda či nebude alebo bude skúmať vyrubenie dane z nehnuteľností poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti.

Z dôvodovej správy k zákonu č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach (účinnosť od 15. októbra 2014) vyplýva, že zámerom zákonodarcu je, aby správca dane skúmal vyrubenie dane z nehnuteľností poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti. V dôvodovej správe sa k tejto zmene uvádza: “Navrhuje sa, aby správca dane z nehnuteľností v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka vyrubil pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi ako daňovníkovi do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, ak na príslušné zdaňovacie obdobie nebola daň vyrubená poručiteľovi.”. O tejto problematike (ako aj o ďalších zmenách v miestnych daniach od roku 2015) nájdete informácie aj v článku Zmeny v miestnych daniach (dani z nehnuteľností) od 1. 1. 2015.

Daň z nehnuteľností na rok 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2023

Nadobudli ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňové povinnosti podnikateľa s termínom 31.1.2022

Termín 31. január je lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie. Prinášame ich prehľad.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné podať do 31.1.2022. Kto ho musí podať a kedy daňovníkovi vzniká, resp. zaniká daňová povinnosť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky