Kedy je výhodnejšie mať vo firme auto a kedy používať taxík?

Kedy sa oplatí sa podnikateľovi prevádzkovanie vlastného auta a kedy je výhodnejšie používať taxislužbu?

Odpoveď na túto otázku závisí od viacerých faktorov - napríklad od počtu zamestnancov, ktorí budú potrebovať auto, frekvencie využívania dopravy (permanentne alebo priebežne), očakávanej vzdialenosti a v konečnom dôsledku aj od počtu najazdených kilometrov za rok a pod.

V našom článku budeme uvažovať o riešení dopravy pre právnickú osobu, ktorá pôsobí v Bratislave a okolí. Takáto spoločnosť sa môže zaoberať poskytovaním rôznych druhov služieb ako je napr. poradenstvo, vedenie účtovníctva, softvérové riešenia, marketing a pod. Firma má viacero klientov, ktorých v rámci svojej činnosti pravidelne navštevujú jej zamestnanci.

Taxislužba

Taxislužba je čoraz populárnejší spôsob riešenia dopravy vo firme. V porovnaní s firemným autom má aj niekoľko výhod. Nielen v hlavnom meste, ale aj v krajských, či niektorých okresných mestách býva častokrát problémom parkovanie. Zaparkovať auto a nájsť voľné miesto môže byť niekedy problém, stojí to nielen mnoho času, nervov, ale aj peňazí. Pri využití taxislužby tento problém nevzniká. Ak sa firma rozhodne využívať na dopravu taxíky, vyhne sa starostiam spojeným s opravou a údržbou vlastných vozidiel, nemusí platiť povinné zmluvné poistenie, daň z motorových vozidiel... Dnešné taxislužby ponúkajú pritom množstvo užitočných služieb.

Užitočné doplnkové služby taxíkov

Zaujímavou pre firmu môže byť tzv. „zákaznícka karta.“ Jej princíp spočíva v tom, že zamestnanci nebudú za jednotlivé jazdy platiť bezprostredne po ich skončení v hotovosti, ale po uplynutí kalendárneho mesiaca taxislužba vystaví firme faktúru s podrobným rozpisom dátumu, času a trasy jázd za daný mesiac. Tento spôsob využívania platby výrazne zjednoduší administratívu, keď namiesto desiatok dokladov stačí pracovať s jedným a jedna je tým pádom aj úhrada za taxislužbu. Rovnako nie je potrebné poskytovať pred každou jazdou preddavky zamestnancom a vykonávať ich vyúčtovanie. Podľa trasy jázd sa dá odhaliť aj prípadné zneužitie firemných peňazí. Ďalšou užitočnou službou môže byť načasovanie príchodu vozidla na konkrétne miesto, napríklad sídlo firmy. Využitím tejto možnosti nemusíte po zavolaní na taxík zbytočne čakať. Zaujímavým zvýhodnením, ktoré väčšina prevádzkovateľov taxislužieb poskytuje, je približne polovičná sadzba za kilometer jazdy pri telefonickej objednávke.

Cena za taxislužbu

Na cestovanie taxíkmi si musí firma pripraviť aj adekvátne množstvo finančných prostriedkov. Podnikanie taxikárov tiež nie je jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Vozidlo taxislužby musí byť vybavené napríklad overeným taxametrom, strešným svietidlom s nápisom TAXI, nesmie byť staršie ako osem rokov, musí byť poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku a mnoho iného. Nezanedbateľnou podmienkou prevádzkovania taxislužby je aj vlastné alebo prenajaté stanovište, na ktorom sa taxíky prevažne zdržiavajú. Vodič taxislužby musí pre výkon tejto činnosti absolvovať aj odbornú skúšku. Okrem toho netreba zabúdať na povinné zmluvné poistenie, daň z motorových vozidiel, servis a údržbu vozidla, výdavky na pohonné hmoty a pod. Od vyššie uvedených položiek sa odvíjajú aj ceny.

Ceny taxíkov v Bratislave sa pohybujú v roku 2014 približne na takejto úrovni:

  • nástupné 1,50 eur,
  • sadzba za jeden kilometer jazdy 1,50 eur,
  • sadzba za jeden kilometer jazdy pri telefonickej objednávke 0,75 eur,
  • sadzba za jednu minútu čakania 0,25 eur,
  • minimálna cena jazdného 3,50 eur,
  • časovaná objednávka – príchod taxíku na konkrétne miesto v určenom čase 2,- eur.

Firemné auto

Aj firemné auto má v porovnaní s taxislužbou svoje výhody i nevýhody. Azda za najväčšiu výhodu možno považovať komfort. V aute, ktoré sami šoférujete sa necítite byť obmedzovaní. Niektoré spoločnosti sa rozhodli svojim zamestnancom poskytovať firemné autá aj preto, že tým chcú navonok vyjadriť svoju prestíž. V porovnaní s taxislužbou, kde za cestovné zaplatíte jednou platbou, je škála nákladov na obstaranie a prevádzkovanie vlastného vozového parku omnoho pestrejšia.

Obstarávacia cena auta a jej zahrňovanie do výdavkov

Auto je potrebné najskôr obstarať. Jeho obstarávacia cena tvorí najväčšiu položku v rámci všetkých výdavkov vôbec. Najčastejším spôsobom obstarania je kúpa, ale veľmi obľúbený prístup k zadováženiu firemného auta je aj finančný lízing. Obstarávacia cena auta sa však do daňových výdavkov dostane postupne, prostredníctvom odpisov podľa § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pri odpisoch treba rozlišovať aj to, akým spôsobom bolo auto obstarané. Pri finančnom lízingu mesačný odpis zodpovedá pomernej časti hodnoty istiny zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním pripadajúcej na každý kalendárny mesiac prenájmu. Pri iných spôsoboch obstarania je možné zvoliť metódu rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania. Takto obstaraný automobil sa odpisuje po dobu štyroch rokov.

Ako zdaniť nepeňažný príjem súvisiaci s používaním firemného auta na súkromné účely sa dočítate v článku Firemné auto na súkromné účely - poskytnutie auta zamestnancovi

Prevádzkovanie firemného auta

Nevyhnutnou podmienkou na prevádzkovanie automobilu je uzatvorenie povinného zmluvného poistenia a užitočné môže byť aj havarijné poistenie. Za vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie je do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia potrebné podať daňové priznanie a v tejto lehote aj zaplatiť daň z motorových vozidiel. Náklady na opravy a udržiavanie – aj s takýmito výdavkami je s pribúdajúcim vekom auta potrebné počítať a nemusia byť vzhľadom na počet najazdených kilometrov vôbec zanedbateľnou čiastkou. Nakoniec netreba zabudnúť ani na pohonné hmoty, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov tromi rôznymi spôsobmi . Všetky uvedené výdavky v súvislosti s prevádzkou firemného auta je možné zahrnúť do daňových výdavkov.

Taxík vs. firemné auto – čo je pre firmu výhodnejšie

V nasledujúcich riadkoch uvádzame štyri príklady na rôzne situácie. Pri každom budeme vychádzať z úvahy, že ak by firma použila auto, jeho vstupná cena by bola 15 000,- eur, priemerná spotreba 6,5 l/100 km, priemerná cena za liter nafty 1,355 eur, ročné náklady na servis a údržbu budú závislé od počtu najazdených kilometrov. Cena povinného zmluvného poistenia (PZP) na rok je 160,- eur a havarijného poistenia 350,- eur. Parkovanie stojí 2,- eur za hodinu a u klienta sa budú zamestnanci zdržiavať približne jednu hodinu. Daň z motorových vozidiel je za rok 2014 v Bratislavskom kraji 155,36 eur/vozidlo. Pri kalkulácii cien taxislužby budeme vychádzať z cien, ktoré sme uviedli vyššie v článku, teda nástupné 1,50 eur, čakanie jednu minútu 0,25 eur a cena za jeden kilometer jazdy pri telefonickej objednávke je 0,75 eur.

Príklad 1 – Podnikateľ a jeho zamestnanci absolvujú veľa stretnutí (500 ročne), no vzdialenosť medzi jednotlivými lokalitami je krátka (5 + 5 km)

Firemné auto Taxislužba
Ročný odpis 3 750 Nástupné 1 500
Daň z motorových vozidiel 155,36 Sadzba za čakanie 250
PZP na rok 160 Cena za jazdy 3 750
Havarijné poistenie na rok 350    
Servis auta 150    
Pohonné hmoty 440,38    
Parkovné 1 000    
Spolu 6 005,74 Spolu 5 500

Príklad 2 – Podnikateľ a jeho zamestnanci absolvujú veľa stretnutí (500 ročne) a vzdialenosť medzi jednotlivými lokalitami je dlhá (50 + 50 km)

Firemné auto Taxislužba
Ročný odpis 3 750 Nástupné 1 500
Daň z motorových vozidiel 155,36 Sadzba za čakanie 250
PZP na rok 160 Cena za jazdy 37 500
Havarijné poistenie na rok 350    
Servis auta 1 500    
Pohonné hmoty 4 403,75    
Parkovné 1 000    
Spolu 11 319,11 Spolu 39 250

Hore uvedené výpočty by sa dali interpretovať nasledovne. Pri vysokej frekvencii stretnutí na menšie vzdialenosti je výhodnejšie využívať taxislužbu. Ak ale firma vykonáva veľký počet stretnutí na dlhšie vzdialenosti a počet celkových prejazdených kilometrov za rok je veľký, vtedy je výhodnejšie mať firemné auto.

Príklad 3 – Podnikateľ a jeho zamestnanci absolvujú pomerne málo stretnutí (100 ročne) a vzdialenosť medzi jednotlivými lokalitami je krátka (5 + 5 km)

Firemné auto Taxislužba
Ročný odpis 3 750 Nástupné 300
Daň z motorových vozidiel 155,36 Sadzba za čakanie 50
PZP na rok 160 Cena za jazdy 750
Havarijné poistenie na rok 350    
Servis auta 30    
Pohonné hmoty 88,08    
Parkovné 200    
Spolu 4 733,44 Spolu 1 100
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad 4 – Podnikateľ a jeho zamestnanci absolvujú pomerne málo stretnutí (100 ročne) a vzdialenosť medzi jednotlivými lokalitami je dlhá (50 + 50 km)

Firemné auto Taxislužba
Ročný odpis 3 750 Nástupné 300
Daň z motorových vozidiel 155,36 Sadzba za čakanie 50
PZP na rok 160 Cena za jazdy 7 500
Havarijné poistenie na rok 350    
Servis auta 300    
Pohonné hmoty 880,75    
Parkovné 200    
Spolu 5 796,11 Spolu 7 850

Z predchádzajúcich výsledkov by sa dal urobiť nasledujúci záver. Pri menšom počte stretnutí a menšom počte celkových prejazdených kilometrov sa skutočne viac oplatí využívať taxík. Iná situácia však nastáva, ak sa menší počet stretnutí uskutočňuje na dlhšie vzdialenosti a z toho vyplýva aj väčší počet celkových prejazdených kilometrov za rok. V tomto prípade je už výhodnejšie mať firemné auto.

Treba však brať do úvahy aj to, že výsledky by mohli byť iné, ak by mala firma viac zamestnancov, ktorí by potrebovali auto veľmi často alebo na väčšie vzdialenosti. Pravdepodobne by si už s jedným vozidlom nevystačila a potrebovala by aj druhé. Na druhej strane by vás možno na veľké vzdialenosti taxík aj odmietol odviezť. Rovnako zohráva veľkú úlohu aj obstarávacia cena auta, kde môžu byť výsledky kalkulácie pri aute za 10 000,- eur a aute za 20 000,- eur značne odlišné. Preto treba svoje rozhodnutie ohľadom riešenia dopravy vopred vždy dobre zvážiť a prepočítať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky