Výdavky na spotrebované pohonné látky

Daňové výdavky na spotrebované pohonné látky upravuje zákon o dani z príjmov v § 19 ods. 2 písm. l). Podľa tohto zákona platí, že ak podnikateľ použije v súvislosti s výkonom svojej činnosti vozidlo zahrnuté do obchodného majetku, alebo iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (napr. prenajaté alebo vypožičané vozidlo), výdavky na spotrebované pohonné látky sa môžu uznať do daňových výdavkov tromi rôznymi spôsobmi, o ktorých bude nasledovný článok.

Tri spôsoby, ktoré povoľuje zákon o dani z príjmov pri uznávaní výdavkov na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov, sú platné od novely zákona v marci 2009. Treba však pripomenúť, že musí ísť vždy o spotrebované pohonné látky pri cestách uskutočnených v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (nie súkromné jazdy podnikateľov). Výdavky na spotrebované pohonné látky (PHL) sa podľa zákona o dani z príjmov uznávajú do daňových výdavkov nasledovne:

  1. podľa cien platných v čase ich nákupu (na základe dokladu o ich nákupe), prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Ak sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL alebo sa tam neuvádza, vychádza sa:
  •  zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie (certifikát od autorizovanej skúšobne), alebo
  • doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu PHL (napr. u predajcu motorového vozidla, na internetovej stránke výrobcu alebo predajcu vozidla);
  1. na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel;
  2. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.
Prečítajte si tiež

Všetky tri spôsoby preukazovania spotreby pohonných látok sú rovnocenné. Daňovník (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý má automobil zahrnutý v obchodnom majetku, sa môže rozhodnúť a vybrať si ten spôsob preukazovania spotreby PHL, ktorý mu najviac vyhovuje. Každá z možností však má svoje špecifiká. Ak má daňovník viac motorových vozidiel, môže pri jednotlivých motorových vozidlách uplatňovať výdavky na spotrebované PHL rôznym spôsobom podľa uvedených bodov.

Od roku 2020 je možné do daňových výdavkov uznať vyššiu sumu na spotrebované pohonné látky. Viac sa prečítate v článku Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch od 21.7.2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Upozornenie

Daňovníci s príjmami z podnikania (živnostníci) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (iné SZČO) postupujú pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHL podľa predchádzajúcich bodov len v prípade, že na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť využívajú iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku. Ak by podnikateľ použil vlastné osobné motorové vozidlo na podnikateľské účely, do daňových výdavkov by si mohol podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov uplatniť iba náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu (potrebný je doklad o kúpe) a výdavky vo výške základnej náhrady za každý kilometer jazdy (0,183 € za km).

Výdavky na spotrebované pohonné látky sú výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov, hovoríme o nich, že sú zákonom limitované. Zároveň je potrebné vždy zvážiť aj všeobecnú definíciu daňového výdavku, teda musí ísť o výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ktorý je preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka.

Podkladom pre uplatňovanie výdavkov na spotrebované PHL do daňových výdavkov je kniha jázd. Evidencia jázd sa nevyžaduje, ak si daňovník zvolí spôsob preukazovania výdavkov podľa tretieho bodu, t. j. paušálne výdavky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL. Kniha jázd by mala obsahovať minimálne nasledovné údaje:

  • označenie vozidla a informáciu o tom, kto jazdu vykonal,
  • účel jazdy (firemný, súkromný),
  • trasu, dátum a čas začatia jazdy, príchod a odchod z miesta rokovania (cieľ, kvôli ktorému sa jazda uskutočnila), dátum a čas ukončenia jazdy,
  • počet najazdených kilometrov (podľa stavu na tachometri automobilu na začiatku a na konci cesty).

Na evidenciu jázd Vám môže slúžiť jednoduchá excelovská tabuľka, avšak pre uľahčenie práce je vhodnejšie evidovať jazdy prostredníctvom špecializovaných softvérov.

Ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebované PHL do daňových výdavkov podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, do daňových výdavkov nemôže zahrnúť tzv. nadspotrebu. Rozdiel medzi normovanou spotrebou a nadspotrebou sa ponechá zaúčtovaný ako náklad, avšak nebude daňovo uznaný (bude tzv. pripočítateľnou položkou).

Novela zákona o dani z príjmov z roku 2009 rozšírila spôsoby uplatňovania spotrebovaných PHL do daňových výdavkov o satelitné sledovanie prevádzky vozidiel a paušálne výdavky vo výške 80%. Daňové riaditeľstvo v októbri 2009 zverejnilo na internetovej stránke otázky a odpovede k problematike nového uplatňovania výdavkov na spotrebované PHL do daňových výdavkov, ktoré nájdete tu.

Satelitné sledovanie prevádzky vozidiel je vhodný spôsob najmä pre väčšie firmy, ktoré majú veľké množstvo áut. Systém presne sleduje evidenciu jázd a tvorí tak podklad pre členenie jázd na súkromné a pracovné účely, ľahko sa zdokumentuje aj spotreba PHL. Ak je auto vybavené takýmto zariadením, všetky výdavky na PHL pri pracovných cestách (aj prípadná nadspotreba) sú uznaným daňovým výdavkom. Pri satelitnom sledovaní vozidiel odpadá zložitý prepočet spotreby podľa údajov v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii. Daňovník uplatní preukázané výdavky, a to na základe dokladov o nákupe PHL, evidencie jázd a spotreby PHL z prístrojov satelitného sledovania prevádzky vozidiel.

Tretím spôsobom preukazovania výdavkov na spotrebované PHL sú paušálne výdavky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník v evidencii o vozidlách na účely preukazovania daňových výdavkov musí zaznamenať stav tachometra na začiatku zdaňovacieho obdobia a stav tachometra na konci zdaňovacieho obdobia, a to pre každé vozidlo samostatne.

Nákup PHL po prepočítaní spotreby musí byť primeraný počtu najazdených kilometrov podľa tachometra. Čo znamená primeraný v zákone definované nie je, dá sa však usúdiť, že daňový úrad pri posudzovaní daňovo uznaných výdavkov na spotrebované PHL bude skúmať, či vozidlo najazdilo taký počet kilometrov, ktoré po prepočte zodpovedá spotrebe PHL. Dôležité je preukázať doklady o kúpe pohonných látok. Za daňovo uznaný výdavok sa bude považovať len 80 % z celkového nákupu PHL v prepočte na jedno vozidlo. Napríklad daňovník, ktorý má len jedno vozidlo, v daňovom priznaní uvedie 20 % z celkovej sumy nakúpených PHL ako pripočítateľnú položku (na riadku č. 3).

Ak podnikateľ uplatňuje tento spôsob preukazovania daňových výdavkov, nie je povinný viesť knihu jázd. To je výhodné najmä pre podnikateľov, ktorí majú problém so zaznamenávaním pracovných ciest. Aj napriek uplatňovaniu paušálnych výdavkov na spotrebované PHL by ale malo byť zachované pravidlo, že sa uplatňujú iba výdavky na tie PHL, ktoré boli použité na pracovné (podnikateľské) účely. Keďže sa kniha jázd nevedie, nie je možné dokázať, či všetky kilometre boli skutočne najazdené na pracovné účely. Správca dane má však aj naďalej možnosť preveriť správnosť takto vykazovanej spotreby, napríklad ju môže porovnať s minulými zdaňovacími obdobiami.

Ak daňovník využíva motorové vozidlo aj na súkromné účely, v takom prípade uplatní aj výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov v takej výške, v akom pomere využíva motorové vozidlo na podnikanie a na súkromné účely, a to až do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL. Príklady nájdete v už spomínaných otázkach a odpovediach daňového riaditeľstva z roku 2009.

Na zmenu v uplatňovaní paušálnych výdavkov do výšky 80 % zareagoval aj zákon o dani z pridanej hodnoty, ale až od 1. 1. 2010. Podľa tohto zákona platí, že ak platiteľ DPH uplatňuje výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov a nemôže preukázať rozsah použitia PHL na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy PHL do výšky paušálnych výdavkov, t. j. 80 %. Ak však platiteľ dane vie preukázať rozsah použitia PHL na účely podnikania napr. evidenciou jázd alebo inou evidenciou o vykonaných cestách, môže si uplatniť odpočítanie dane v plnom rozsahu pri splnení ďalších podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH, pričom v obidvoch prípadoch platiteľ musí mať doklad o nákupe PHL.

Faktom však je, že ak sa daňovník rozhodne pre uplatňovanie daňových výdavkov v paušálnej výške 80 %, robí tak zväčša kvôli zníženiu administratívnej záťaže, ktorá súvisí s evidenciou pracovných ciest. Ak by kvôli možnosti odpočtu DPH začal viesť evidenciu jázd, potom je preňho vhodnejší iný spôsob preukazovania výdavkov na spotrebované PHL, čím by neprichádzal o 20 % z celkového preukázateľného nákupu PHL, ktoré boli nakúpené v súvislosti s pracovnými (podnikateľskými) cestami.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Prihlásenie nového vozidla: podstatné informácie v kocke

Ako postupovať pri prihlásení nového auta, v čom sa líši postup, možnosti zastúpenia či dokumenty v prípade kúpy firemného vozidla a s akými poplatkami rátať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky