Založenie živnosti pre osoby z Ukrajiny: postup a náležitosti

S akými špecifikami sa spája založenie živnosti v prípade osôb z tretích krajín na Slovensku? Čo potrebujú vedieť (nielen) občania Ukrajiny, ktorí chcú u nás podnikať a čo mení štatút dočasného útočiska?

Na Slovensku podniká mnoho občanov iných štátov a nemálo firiem vlastnia aj osoby z tretích krajín. Napríklad susednej Ukrajine patrí podľa údajov Dun & Bradstreet 5. priečka v rebríčku najčastejších vlastníkov našich spoločností – dovedna je to viac ako 2 000 spoločností. S aktuálnou vlnou vojnových utečencov z tejto krajiny sa spája aj predpoklad, že niektorí z nich budú chcieť na Slovensku začať podnikať. Čo by ale mali vedieť? S akými špecifikami sa spája založenie živnosti osoby z tretej krajiny na našom území? V čom sa proces líši v porovnaní s občanmi SR či EÚ?

Podmienkou na podnikanie je prechodný / trvalý pobyt

Keď chce začať podnikať formou živnosti občan SR, musí požiadať o živnostenské oprávnenie. To isté platí aj pre cudzinca. Boris Kučera, riaditeľ odboru Centra lepšej regulácie Slovak Business Agency, uvádza, že osoba z tretej krajiny môže na Slovensku prevádzkovať ktorýkoľvek druh živnosti za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako Slováci. Jednou z podmienok je prechodný alebo trvalý pobyt v SR.

„Trvalý pobyt sa spravidla cudzincom udeľuje vo výnimočných prípadoch – v prípade manželstva s občanom SR alebo keď sa na území SR zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov (počas ktorých mal pridelený prechodný pobyt),“ vysvetľuje B. Kučera.

Prechodný pobyt sa zasa udeľuje na konkrétny účel (štúdium, zamestnanie, zlúčenie rodiny, podnikanie). B. Kučera uvádza, že ak chce cudzinec podnikať v SR, musí získať prechodný pobyt na účel podnikania, no platia určité výnimky - môže podnikať aj vtedy, ak má prechodný pobyt na účel štúdia, zlúčenia rodiny, výskumu a vývoja alebo má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí / osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ. Cudzinci, ktorí majú prechodný pobyt v SR, budú podnikať ako zahraničná fyzická osoba.

Ako žiadať o prechodný pobyt na účel podnikania?

Milan Kurota, CEO spoločnosti SlovakiaInvest Group, ktorá pomáha cudzincom (najmä občanom z Ukrajiny či Ruska) v začiatkoch pobytu na Slovensku, opisuje postup získania živnostenského oprávnenia osôb z tretích krajín nasledovne: „Cudzinci s trvalým pobytom mimo EÚ, OECD a štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore musia mať udelený pobyt predtým, ako ich zapíšu do živnostenského registra. V praxi najprv získajú živnostenský list, v ktorom však nebude uvedený dátum začiatku prevádzkovania živnosti, požiadajú o prechodný pobyt na účel podnikania a až po získaní prechodného pobytu ich zapíšu do živnostenského registra a budú môcť začať podnikať.“

Prečítajte si tiež

Osobou z tretej krajiny je aj občan Ukrajiny, preto ak by chcel napríklad Ukrajinec žiadať o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania, M. Kurota uvádza, že potrebuje k žiadosti priložiť rovnaké dokumenty ako pri žiadaní o prechodný pobyt na účel zamestnania. To znamená:

  • účel pobytu – v tomto prípade sa preukazuje živnostenským listom bez dátumu vzniku živnostenského oprávnenia,
  • bezúhonnosť, teda výpis z registra trestov s overením podpisu a pečiatky,
  • zabezpečenie ubytovania,
  • finančné zabezpečenie pobytu – v prípade podnikania je to potvrdenie o zostatku na účte a ak ide o osobný účet vedený v zahraničnej banke, výpisom z osobného účtu za posledné 3 mesiace,
  • finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti - v tomto prípade je cudzinec z Ukrajiny povinný preukázať finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti, a to vo výške 20-násobku životného minima, teda 218,06 x 20 = 4 361,20 €. Urobí tak opäť potvrdením o zostatku na účte a ak ide o osobný účet vedený v zahraničnej banke, výpisom z osobného účtu za 3 mesiace.

Na rozdiel od cudzinca, ktorý žiada o prechodný pobyt na účel zamestnania sa účel podnikania líši tým, že je potrebné doložiť potvrdenia alebo výpisy z dvoch rôznych účtov.

B. Kučera zo Slovak Business Agency ešte uvádza, že k žiadosti o prechodný pobyt musí cudzinec (napríklad občan Ukrajiny) predložiť platný pas a zaplatiť správny poplatok (kolok) v hodnote 240 eur. Najdlhšie obdobie trvania prechodného pobytu na účel podnikania je 3 roky. Následne si môže cudzinec požiadať o obnovenie prechodného pobytu, ak trvá účel pobytu (čiže stále podniká) a naďalej spĺňa podmienky na pobyt.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako môžu získať živnostenské oprávnenie občania z Ukrajiny a iní cudzinci z krajín mimo EÚ?

Podľa informácií uvedených na stránke Migračného informačného centra, môže cudzinec získať živnostenské oprávnenie na Slovensku tak, že ohlási živnosť na okresnom súde, odbore živnostenského podnikania, miestne príslušnom podľa adresy miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku. V prípade, že má cudzinec na Slovensku trvalý pobyt, miestne príslušným je živnostenský úrad podľa miesta tohto pobytu.

Migračné informačné centrum uvádza, že na živnostenskom úrade je potrebné predložiť nasledovné doklady:

  • formulár ohlásenia živnosti / žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
  • výpis z registra trestov krajiny, ktorej je cudzinec štátnym príslušníkom alebo v ktorej sa v posledných 5 rokoch nepretržite zdržiaval aspoň pol roka. Tento výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť úradne preložený do slovenského jazyka. Avšak, ak má cudzinec udelený pobyt na Slovensku dlhšie ako 6 mesiacov, je dostačujúce, ak predloží výpis z registra trestov SR,
  • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania - napríklad nájomnou zmluvou alebo úradne osvedčeným písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, že v nej bude osoba prevádzkovať živnosť;
  • pri remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebný doklad o odbornej spôsobilosti alebo spôsobilosti zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti,
  • doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, a to na každú voľnú živnosť 5 € a na každú remeselnú / viazanú živnosť 15 €.
Prečítajte si tiež

M. Kurota však v súvislosti s výpisom registra trestov upozorňuje, že ide o komplikáciu v prípade Ukrajincov, nakoľko Ukrajina v súčasnosti nevydáva výpisy ani na konzuláte, ani v samotnej Ukrajine. Preto je podľa neho ťažké predstaviť si, ako si budú môcť občania Ukrajiny založiť živnosť na Slovensku a predpokladá nutnosť zmeny v legislatíve.

Kto (ne)môže získať živnostenské oprávnenie na Slovensku?

Aj taký cudzinec, ktorému bola na Slovensku poskytnutá medzinárodná ochrana vo forme doplnkovej ochrany alebo azylu a získal prechodný alebo trvalý pobyt, môže podnikať. Avšak B. Kučera upozorňuje, že žiadateľ o azyl počas konania o jeho udelenie nesmie podnikať.

Vláda navyše 28.2.2022 schválila štatút dočasného útočiska pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Umožňuje im získať status „odídenec“ a uľahčuje prístup na trh práce, nakoľko proces zamestnávania občanov Ukrajiny je po získaní dočasného útočiska jednoduchší. Avšak ako uvádza B. Kučera, osoba z Ukrajiny, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko a ktorá dostala doklad o tolerovanom pobyte na území SR, nemôže počas platnosti tohto pobytu podnikať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Zoznam voľných živností pre rok 2023

V článku prinášame zoznam odporúčaných označení voľných živností pre rok 2023. Zoznam ministerstva vnútra bol aktualizovaný vo februári 2023.

Zoznam voľných živností pre založenie s.r.o. online od roku 2023

Od 1.2.2023 bude možné založiť niektoré spoločnosti aj zjednodušene (online). Predmetom podnikania spoločnosti však môžu byť len vybrané činnosti. O ktoré živnosti ide?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky