Slovenská živnosť a práca v Rakúsku

Aké podmienky platia pre slovenského živnostníka, ktorý chce svoje podnikanie dočasne vykonávať aj v Rakúsku? Kedy tam ešte môže podnikať so slovenskou živnosťou a kedy už nie?

Cezhraničné poskytovanie služieb (podnikanie so slovenskou živnosťou) v Rakúsku

V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov má každý podnikateľ členského štátu Európskej únie na základe oprávnenia na podnikanie získaného v tomto svojom členskom štáte právo dočasne poskytovať služby na území ktoréhokoľvek iného členského štátu Európskej únie za rovnakých podmienok, aké majú v tejto krajine určenia pre vykonávanie takéhoto podnikania jej domáci podnikatelia. Službou sa pritom na tieto účely rozumie akékoľvek podnikanie, teda aj činnosti priemyselnej povahy, činnosti obchodnej povahy, činnosti remeselnej povahy a činnosti v oblasti slobodných povolaní.

Znamená to, že so slovenskou živnosťou môže slovenský podnikateľ dočasne podnikať v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie bez toho, aby tam od neho bolo požadované splnenie akýchkoľvek ďalších podmienok nad rámec tých, aké v tomto štáte platia pre jeho domácich podnikateľov v danom predmete podnikania. Cezhraničné poskytovanie služieb, teda podnikanie v inom členskom štáte na základe slovenského oprávnenia, sa vzťahuje len na dočasné podnikanie, resp. príležitostné podnikanie. Nemalo by ísť teda o činnosti, ktoré sú pravidelné alebo často sa opakujúce. Pri určení príležitostného podnikania je potrebné posudzovať každý prípad osobitne a prihliadať na početnosť, pravidelnosť a trvanie podnikania. V opačnom prípade je potrebné založiť si živnosť v tomto inom členskom štáte, s čím súvisia aj povinnosti v oblasti daní, sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

Príklad: Ak slovenský murár získa len raz alebo dvakrát za rok zákazku na byte vo Viedni, je možné to považovať za dočasné podnikanie. Ale ak chodí do Viedne pravidelne a počas roka pracuje na viacerých bytoch, takúto činnosť už nie je možné považovať za cezhraničné poskytovanie služieb a tento murár by si mal vybaviť rakúsku živnosť a všetky s tým súvisiace daňovo-odvodové záležitosti.

Viac všeobecných informácií o cezhraničnom poskytovaní služieb v rámci členských krajín Európskej únie sa dozviete v našom článku Slovenská živnosť a poskytovanie služieb (práca) v zahraničí.

Základné povinnosti slovenského živnostníka dočasne podnikajúceho v Rakúsku

Ak ide slovenský živnostník dočasne podnikať do Rakúska, musí si ešte pred dočasným výkonom tohto podnikania splniť niekoľko základných povinností na Slovensku a jednu oznamovaciu povinnosť tiež aj v samotnom Rakúsku.

Na Slovensku si musí podnikateľ splniť tieto základné povinnosti:

  1. Získať dokument, ktorý bude potvrdzovať, že existuje práca, ktorú má živnostník dočasne vykonávať v Rakúsku. Môže ísť o obchodnú zmluvu, zmluvu o dielo alebo o objednávku zo strany rakúskeho klienta a tento dokument by mal byť preložený aj do nemeckého jazyka.
  2. Získať dokument, ktorý bude potvrdzovať, že živnostník vykonáva podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky spravidla najmenej dva mesiace. Na tento účel postačuje osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré musí byť úradne preložené aj do nemeckého jazyka.
  3. Získať dokument, ktorý bude potvrdzovať, že živnostník sa po vykonaní svojej práce v Rakúsku vráti znova na Slovensko, kde bude pokračovať vo svojom podnikaní a naďalej tu bude súčasťou systému sociálneho poistenia. Potvrdením na tieto účely je formulár PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu Európskej únie. Vydáva ho Sociálna poisťovňa v lehote do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a odosiela ho žiadateľovi poštou.
Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosť vždy oznámiť dočasné vykonávanie práce v Rakúsku

V Rakúsku si musí podnikateľ splniť povinnosť oznámenia začatia cezhraničného poskytovania služieb. Oznámenie o dočasnom podnikaní v Rakúsku slovenský živnostník podáva na Federálnom ministerstve pre vedu, výskum a hospodárstvo (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft). Pre splnenie tejto povinnosti je potrebné vyplniť formulár zverejnený na stránke rakúskeho ministerstva a odoslať mu ho buď poštou alebo elektronicky. Splnenie tejto oznamovacej povinnosti sa vyžaduje v každom prípade, tzn. bez ohľadu na to, či idete do Rakúska vykonávať voľnú živnosť alebo živnosť, ktorá je regulovaná (remeselná alebo viazaná). V prípade remeselných alebo viazaných živností je ešte potrebné k oznámeniu priložiť aj doklad o povahe a dĺžke praxe, ktorým je výpis zo živnostenského registra.

Odporúča sa oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb podať najmenej dva týždne pred plánovaným začatím práce v Rakúsku. V prípade požiadaviek na predloženie chýbajúcich alebo dodatočných dokumentov (predovšetkým v prípade niektorých regulovaných živností) Federálne ministerstvo pre vedu, výskum a hospodárstvo slovenského podnikateľa na ich predloženie vyzve, v opačnom prípade živnostníka zapíše automaticky do rakúskeho registra poskytovateľov služieb.

Aké doklady musí mať slovenský živnostník pri sebe v Rakúsku

Ak si už slovenský živnostník splnil všetky povinnosti na Slovensku a oznámil v Rakúsku dočasné vykonávanie podnikania, môže s ním začať.

V prípade kontroly by mal mať v Rakúsku so sebou tieto dokumenty:

  • obchodnú zmluvu, zmluvu o dielo alebo objednávku zo strany rakúskeho klienta preloženú do nemeckého jazyka, ktorá potvrdzuje, že existuje práca, ktorú má slovenský živnostník dočasne v Rakúsku vykonávať,
  • doklad, ktorým bude môcť slovenský živnostník preukázať svoju identitu , teda občiansky preukaz,
  • formulár PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu Európskej únie vydaný Sociálnou poisťovňou, ktorý musí byť preložený do nemeckého jazyka a úradne overený.

Ak by slovenský podnikateľ niektorý z týchto dokumentov v prípade kontroly pri sebe v Rakúsku nemal, vystavuje sa riziku uloženia vysokej pokuty zo strany rakúskych orgánov.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ako rastú start-upy v Rakúsku

Rakúsko vytvára start-upom prostredie, v ktorom sa môžu slušne rozvíjať. Svojou politikou reaguje na súčasné problémy a nebojí sa štátnej pomoci.

Slovenská živnosť a podnikanie v zahraničí

Je možné podnikať so slovenskou živnosťou aj v zahraničí? Aké sú možnosti?

Slovenská živnosť a poskytovanie služieb (práca) v zahraničí

Ako môže podnikateľ so slovenskou živnosťou dočasne poskytovať väčšinu služieb aj v iných krajinách EÚ.

Private equity v Rakúsku

Aké spôsoby na podporu mladého podnikania existujú v Rakúsku? Kedy nastupuje na scénu venture kapitál, aké možnosti predstavuje táto forma financovania? Kto sú business angels a aká je ich úloha na rakúskom private equity trhu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky