Príspevok na zamestnávanie mladých do veku 29 rokov

Od roku 2015 môžu zamestnávatelia získať tzv. „príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní“. Na koho sa príspevok vzťahuje a aká je jeho výška?

Na akého zamestnanca je možné získať príspevok na zamestnávanie mladých

Podnikatelia sa od začiatku roku 2015 môžu uchádzať o nový príspevok určený na podporu zamestnanosti. Príspevok je zameraný výlučne na podporu prvého pracovného uplatnenia mladých ľudí na trhu práce, čo naznačuje aj jeho príznačný názov príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní“. Tento príspevok je legislatívne upravený v novom § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny môže zamestnávateľovi poskytnúť príspevok, ak na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorým je:

  • občan vo veku do 25 rokov vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, alebo
  • občan vo veku od 25 rokov do 29 rokov vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov.

Z uvedeného vyplýva, že musí ísť o osobu do 29 rokov, ktorá je evidovaná na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie. Ďalej musí zamestnávateľ s novoprijatým zamestnancom uzatvoriť písomnú pracovnú zmluvu na trvalý pracovný pomer, tzn. nesmie ísť o dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Okrem toho je ďalšou podmienkou pre poskytnutie príspevku aj to, že uchádzač o zamestnanie pred prijatím na novovytvorené pracovné miesto v minulosti nesmel mať pravidelne platené zamestnanie. Pravidelne plateným zamestnaním sa na tieto účely rozumie trvalý pracovný pomer, ktorý trval najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Prehľad najdôležitejších informácií o príspevkoch na podporu zamestnávania v roku 2019 nájdete v článku Príspevky na zamestnávanie v roku 2019 - prehľad

Ostatné podmienky pre získanie príspevku na zamestnávanie mladých

Pre poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní sa tiež vyžaduje, aby bol tento pracovný pomer dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Ustanovený týždenný pracovný čas je pracovný čas, ktorý zamestnancovi určuje zamestnávateľ a podľa zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov môže byť maximálne 40 hodín týždenne.

Príspevok je možné získať len na novovytvorené pracovné miesto. Vytvorením pracovného miesta v tomto kontexte je potrebné rozumieť zvýšenie počtu pracovných miest zamestnávateľa, ktoré predstavuje v priemere za dvanásť kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak chce zamestnávateľ získať príspevok aj napriek tomu, že k zvýšeniu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety nedošlo, musí preukázať, že dôvodom, pre ktorý k zvýšeniu pracovných miest nedošlo, bolo rušenie pracovných miest v dôsledku nadbytočnosti.

Výška príspevku na zamestnávanie mladých pri prvom zamestnaní

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní nie je poskytovaný vo výške celkovej ceny práce, ale jeho čiastka je limitovaná. Jeho výška závisí napríklad od okresu, v ktorom bolo vytvorené pracovné miesto, od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v konkrétnom okrese vo vzťahu k celoslovenskému priemeru, ako aj od priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

V Bratislavskom kraji sa príspevok poskytuje v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca. Jeho výška teda v Bratislavskom kraji v plnej miere kryje odvody a príspevky, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Na druhej strane je výška príspevku limitovaná a poskytuje sa maximálne v sume 30 % priemernej mzdy zamestnanca na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Pokiaľ ide príspevok v ostatných krajoch, tak ten je určený nasledovne:

  1. Ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, výška príspevku je 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca. Maximálna výška príspevku v okrese s takouto nezamestnanosťou je ale 50 % priemernej mzdy zamestnanca v SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
  2. Ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, výška príspevku je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca. Maximálna výška príspevku v okrese s takouto nezamestnanosťou je 60 % priemernej mzdy zamestnanca v SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Prehľad výšky príspevku na zamestnávanie mladých platnej v roku 2015

Výšku príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní platnú v roku 2015, o ktorú sa zamestnávatelia môžu uchádzať, uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Región v rámci Slovenskej republiky Výška príspevku v roku 2015 Maximálna výška príspevku v roku 2015 (v eurách)
Bratislavský kraj rovná sa výške zdravotných, sociálnych odvodov a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom za zamestnanca 251,40
okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti v roku 2014 najviac 12,79% 70% z celkovej ceny práce zamestnanca 419
okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti v roku 2014 viac ako 12,79% 80% z celkovej ceny práce zamestnanca 502,80

Poznámky:

  • celkovou cenou práce sa rozumie súčet hrubej mzdy zamestnanca, preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, preddavku na poistné na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom,
  • v roku 2014 bola priemerná miera evidovanej nezamestnanosti podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR 12,79 %,
  • priemernú mieru evidovanej nezamestnanosti pre konkrétny región zverejňuje v mesačnej periodicite na svojom webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  • priemerná mzda na Slovensku za obdobie január až september 2014 bola 838 eur.
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet príspevku na zamestnávanie mladých v konkrétnom prípade

Zamestnávateľ od januára 2015 zamestnal absolventa vysokej školy, ktorý má 24 rokov a od skončenia štúdia v júni roku 2014 bol evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie. Vychádzame z predpokladu, že aj všetky ostatné podmienky pre poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní sú v tomto prípade splnené. Miesto výkonu práce tohto zamestnanca sa nachádza v okrese (inom ako v Bratislavskom kraji), ktorého priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v roku 2014 bola 15 % (je vyššia ako 12,79 %).

  1. Ak hrubá mzda zamestnanca je 400 eur, celková cena práce zamestnávateľa pri tomto zamestnancovi je 506,80 eur. 80 % z celkovej ceny práce je 405,44 eur, čím nie je prekročená maximálna výška príspevku pre tento okres (405,44 eur < 502,80 eur).Výška príspevku tak bude 405,44 eur.
  2. Ak hrubá mzda zamestnanca je 500 eur, celková cena práce zamestnávateľa pri tomto zamestnancovi je 662 eur. 80 % z celkovej ceny práce je 529,60 eur, čím bola prekročená maximálna výška príspevku pre tento okres (529,60 eur > 502,80 eur).Výška príspevku tak bude len 502,80 eur.

Poznámka: Výpočet celkovej ceny práce zohľadňuje uplatnenie tzv. odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, ktorú je možné za splnenia konkrétnych podmienok od roku 2015 uplatniť na zníženie zdravotných odvodov tak pre zamestnanca ako aj zamestnávateľa.

Na aké časové obdobie sa príspevok na zamestnávanie mladých poskytuje

Zamestnávateľovi sa poskytuje príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní na základe uzatvorenej písomnej dohody s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Dohoda obsahuje niekoľko podstatných náležitostí uvedených v § 51a ods. 8 zákona o službách zamestnanosti.

Prečítajte si tiež

Príspevok sa poskytuje najmenej počas šiestich kalendárnych mesiacov a najviac počas dvanástich kalendárnych mesiacov. Výška príspevku uvedená v predchádzajúcich častiach článku sa vzťahuje na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak by bol so zamestnancom dohodnutý pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas, výška príspevku by sa alikvotne krátila. Pracovné miesto, na ktoré bol poskytnutý príspevok, je zamestnávateľ povinný zachovávať najmenej počas polovice dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. V prípade nesplnenia tejto podmienky musí zamestnávateľ pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nezachoval vytvorené pracovné miesto, vrátiť naspäť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zamestnanca, na ktorého bol poskytnutý príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, nemôže zamestnávateľ dočasne prideliť na výkon práce k inému zamestnávateľovi. Tento príspevok tak nebudú môcť využívať napríklad agentúry dočasného zamestnávania.

Príspevok na zamestnávanie mladých nie je možné kombinovať s inými príspevkami

Pre získanie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní musí zamestnávateľ o príspevok písomne požiadať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode vytvorí pracovné miesto.

Príspevok nie je možné v tom istom období kombinovať s príspevkom na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50, príspevkom na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j, príspevkom na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a alebo príspevkom na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky