Volebné programy 2023: čo môžu firmy očakávať?

Čo podnikateľom sľubujú SMER, HLAS, SAS, PS či KDH? Pozreli sme sa na plány strán v oblasti daní, odvodov, zamestnávania či školstva.

Daňovo-odvodové zaťaženie, byrokracia, časté zmeny zákonov či nekvalitný vzdelávací systém – (nielen) to sú problémy, na ktoré poukazujú podnikatelia už dlhodobo. No sú aj také, ktoré pribudli až v posledných rokoch – napríklad vysoké ceny energií. Aj tieto témy sú súčasťou predvolebnej kampane a politici prichádzajú s rôznymi nápadmi ako situáciu riešiť. Niektoré strany sa vypracovaniu svojho volebného programu venovali podrobnejšie, iné boli viac stručné. „Miera, do akej programy reflektujú skutočné problémy podnikateľského prostredia, zodpovedá tomu, koľko námahy si ich tvorbou politické strany dali – od niekoľkých strán marketingových hesiel a toho, čo chcú voliči počuť, po niekoľko stoviek strán z dát vychádzajúcich zámerov,“ zhodnotilo Združenie podnikateľov Slovenska. V niektorých prípadoch dokonca v programoch strán možno nájsť návrhy, ktoré si navzájom odporujú.

Politický súboj vyvrcholí v sobotu 30.9.2023 predčasnými parlamentnými voľbami. Pozreli sme sa na to, čo politici plánujú v prípade úspechu presadiť v oblasti podnikateľského prostredia. Zamerali sme sa pritom na strany, ktoré majú podľa prieskumov najväčší potenciál uspieť.

Top problém č. 1: Daňovo-odvodové zaťaženie podnikania

Jedným z problémov, ktoré komplikujú život podnikateľom a dlhodobo dominujú vo väčšine prieskumov o kvalite podnikateľského prostredia, je daňovo-odvodové zaťaženie firiem. Politické strany sa napriek stavu verejných financií pritom zhodujú, že zvýšiť ho neplánujú, práve naopak.

Líder predvolebných prieskumov, strana SMER – SSD sa k daňovo-odvodovému zaťaženiu nevyjadruje a v jej programe, v časti zameranej na financie a hospodárstvo, spomína len dôslednú revíziu mechanizmov určených proti daňovým únikom a urýchlenú zmenu príslušnej daňovej legislatívy. HLAS-SD v 75-stranovom programe k tejto problematike uvádza iba toľko, že podporuje zjednodušenie daní a odvodov.

Detailnejšie sa problematike venuje program hnutia Progresívne Slovensko (PS). Uvádza sa v ňom, že ich prioritou je stabilita a nezvyšovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia. PS chce efektívny a spravodlivý daňový systém, znížiť sadzbu dane z príjmu právnických aj fyzických osôb a/alebo zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane. Hnutie chce taktiež zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky na sociálne odvody a rozšíriť ju na zdravotné odvody.

Sloboda a solidarita (SAS) považuje aktuálnu úroveň daňovo-odvodového zaťaženia za maximálne akceptovateľnú a navrhuje tzv. daňovú brzdu. „Rozumným spôsobom a na základe analýz však pripúšťame zmenu daňového mixu smerom k nepriamym daniam, teda spotrebným, prípadne ekologickým. Tým dôjde k zníženiu daňového zaťaženia príjmov všetkých subjektov. Výsledné celkové daňové zaťaženie však musí byť nižšie ako pôvodné,“ uvádza v programe. Zároveň strana navrhuje zmeniť financovanie samospráv, pričom by nebolo viazané len na daň z príjmov fyzických osôb, ale na širší mix daní, ktorý bude podobný hlavnému daňovému mixu štátu. V praxi má táto zmena samosprávy motivovať, aby podporovali ekonomické aktivity a podnikateľskú činnosť na svojom území a mali z rozširovania výroby, novozaložených firiem či ich pobočiek priamy finančný prospech. Podobné riešenie navrhuje aj HLAS. Samosprávam chce pridať k výnosu z dane z príjmu fyzických osôb aj podiel z výnosu z dane z príjmu právnických osôb.

Téma daní a odvodov je veľmi široká a viaceré strany sa problematike venujú detailnejšie. Ich riešenia sú rôzne, na niektorých sa aj viaceré strany zhodujú. Vybrané návrhy uvádzame pre lepší prehľad v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe volebných programov kandidujúcich strán
Téma Navrhované riešenie
HLAS-SD KDH PS SAS SMER-SSD Iné strany
Odpisy Nevyjadruje sa. Zjednodušiť a zjednotiť odpisy, zohľadniť pri nich vývoj inflácie. Rozšírenie použitia zrýchleného odpisovania tak, aby motivovali inovovať a zvyšovali produktivitu práce aj environmentálnu udržateľnosť. Pre právnické osoby postupne skrátiť doby odpisovania, časom by si daňovník slobodne rozhodol, kedy a ako chce majetok odpisovať. Nevyjadruje sa. Republika - zrýchliť investície cez skrátenie obdobia pre odpisovanie (skrátené/flexibilné obdobie, vrátane možnosti indexovania o infláciu). Zaviesť tiež voľnejšie odpisovanie obstaraných tovarov, služieb a investícií, ktoré nebude limitované časovo a zohľadní aj posun cenovej hladiny.
Zmena vo výške dane z príjmu Nevyjadruje sa. Zaviesť rovnú daň, no konkrétne číslo neuvádza. Zavedením rovnej dane chce odstrániť dvojité zdanenie daňou z dividend. Znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce, a to znížením sadzby dane z príjmu právnických a fyzických osôb a/alebo zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane. Zaviesť rovnú daň, maximálne 19 % a čo najmenej výnimiek.

Zaviesť automatickú valorizáciu odpočítateľnej položky a iných položiek, ktoré znižujú daňový základ.
Nevyjadruje sa. SNS - zníženie dane z príjmu podnikateľom s obratom do 100 000 eur na 15 %.

Demokrati – rovná daň 19 % a nezdaniteľná časť základu dane aj pre dôchodcov.

Republika – tri sadzby: štandardná, znížená pri nízkopríjmových osobách a málo ziskových firmách, zvýšená pre vysokopríjmové osoby.
Zvýšenie hranice pre registráciu na DPH (aktuálne 49 790 eur) Nevyjadruje sa. Áno, na 60 000 eur na rok. Nevyjadruje sa. Áno, na 75 000 eur a od 1.1.2025 na 85 000 eur (v súlade s legislatívou EÚ). Nevyjadruje sa. SNS – až na 100 000 eur za platiteľa (viac ako povoľuje EÚ).

Republika – na 85 000 eur.
Oslobodenie reinvestovaného zisku od daní z príjmov Nevyjadruje sa. Zvážime oslobodiť od daní z príjmu reinvestovaný zisk. Úprava zdanenia finančných aktív a investícií do spoločností po vzore iných krajín EÚ. Nevyjadruje sa. Nevyjadruje sa.
Odvody Nevyjadruje sa. Viacero návrhov, napríklad:

Čiastočné krátenie sociálnych odvodov platených zamestnávateľom pri skrátených pracovných úväzkoch.

Zníženie odvodového zaťaženia pre mladých podnikateľov.
Zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky na sociálne odvody a rozšírenie odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody. Viacero návrhov, napríklad:

Zrušenie minimálnych odvodov pre živnostníkov.

Odvodová odpočítateľná položka pre študentov a dôchodcov vo výške životného minima.
Nevyjadruje sa. SNS - odvodové úľavy z príležitostných zárobkov dôchodcov a brigádnických zárobkov študentov.

Republika – zavedenie konceptu „jeden odvod – jedna daň“.

Demokrati –zavedenie jednotnej odvodovej odpočítateľnej položky, čo zjednoduší výpočet daní a odvodov zamestnancov a zvýhodní kratšie úväzky. Prehodnotenie sadzieb na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.

Časté a nepredvídateľné zmeny zákonov

Ďalším z problémov, ktoré dlhodobo dominujú v prieskumoch prekážok v podnikaní, je nestabilné legislatívne prostredie, časté zmeny v zákonoch a neprehľadnosť v ich prijímaní. Najmä počty zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní sú rekordné. V roku 2022 ich bolo päťnásobne viac ako v roku 2018. Častokrát sú pritom zmeny nekvalitne pripravené a schvaľované na poslednú chvíľu. Viac ako často tiež chýba vyčíslenie dopadov navrhovaných zmien. Problematiku chceli vláda a parlament riešiť už počas posledného volebného obdobia, no pravidlá ako 1in2out či prijímanie zákonov iba k 1. januáru, sa do praxe nepretavili tak, ako firmy očakávali.

Kandidujúce strany tak sľubujú nápravu. K téme zjednodušenia a „upratania“ legislatívneho procesu sa vo volebných programoch vyjadrujú viaceré strany (vynímajúc SMER-SSD). Väčšinou sa zhodujú, že treba navrátiť prehľadnosť a predvídateľnosť prijímania nových zákonov. Napríklad HLAS uvádza: „Garantujeme legislatívnu stabilitu, riadny legislatívny proces, predvídateľnosť a zodpovednosť.“ Hnutie Republika zasa sľubuje podobný spôsob prijímania nových zákonov ako aj predošlá vláda – kľúčové ekonomické zákony nechcú meniť častejšie ako raz za rok.

Politické strany sa zhodujú v tom, že treba sprísniť podávanie poslaneckých návrhov, vyčísľovanie dopadov či upraviť skrátené legislatívne konanie. Prehľad vybraných navrhovaných opatrení prinášame v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe programov strán
Téma Riešenie
KDH PS SAS Iné strany
Pripomienkové konanie, zapojenie verejnosti a vyčísľovanie dopadov pri poslaneckých návrhoch Pri tvorbe zákonov (vrátane poslaneckých návrhov) súčasťou doložky predpokladaný dosah na živnostníkov, malé a stredné podnikanie.

Pri kľúčových reformných návrhoch povinnosť vyhodnocovať budúce dosahy nezávislými inštitúciami.
Pre všetky návrhy zákonov predložené do NR SR, dôležité nelegislatívne politiky a regulácie pravidlo povinného vypracovania a zverejnenia analýzy vplyvov na verejné financie, ľudí, firmy. Pripomienkovanie aj k poslaneckým návrhom.

Predĺženie lehôt rokovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k zákonom v 2. čítaní, aby sa mohla vyjadriť verejnosť.
SNS - sfunkčniť inštitút referenda.

Demokrati – účasť verejnosti aj pri pripomienkovaní poslaneckých návrhov zákonov. Príprava legislatívnych zmien v participatívnom procese so zapojením samospráv a občanov.

OĽANO – pripomienkové konanie aj pre poslanecké návrhy. Predĺženie lehôt na prerokovanie.
Skrátené legislatívne konanie Obmedzenie prílepkov a dohľad na dodržiavania legislatívneho procesu. Znemožniť skracovanie lehôt v 2. a 3. čítaní o návrhoch zákonov mimo skráteného legislatívneho konania. Demokrati - sprísnenie pravidiel pre skrátené legislatívne konanie, obmedzenie možnosti poslancov obchádzať riadny legislatívny proces, zamedziť výnimky a legislatívne prílepky.
Ústavné zákony Návrh ústavného zákona, bude musieť podať skupina aspoň 30 poslancov ( s členmi aspoň 2 poslaneckých klubov), už v prvom čítaní byť prijatý aspoň 90 hlasmi a nesmie sa meniť pozmeňujúcim návrhom v 2. čítaní. OĽANO – obmedzenia pri navrhovaní a schvaľovaní Ústavy SR (napr. minimálny počet poslancov ako navrhovateľov, vylúčenie skráteného leg. konania, referendum).

Byrokracia naďalej „bičuje“ firmy

Zabúdať netreba ani na množstvo byrokratickej záťaže, ktorá dlhodobo trápia podnikateľov. Hoci predchádzajúca vláda sľubovala zníženie administratívnych povinností, napríklad zavedením tzv. „kilečiek“, no množstvo nových prijatých zákonov podnikateľom opäť život len skomplikovalo.

Kandidujúce strany sa tak zasa tejto téme venujú. SAS sľubuje posilnenie mechanizmu na znižovanie byrokracie 1in2out, a to odstránením výnimiek, ktoré oslabili účinnosť tohto nástroja. „Po novom sa bude vzťahovať aj na všetky poplatky a pokuty,“ uvádza strana v programe a dodáva, že na zmenu daní a odvodov sa bude vzťahovať princíp 1in1out. Znížiť tiež chcú náklady a byrokraciu spojenú so zamestnávaním a pracovno-právnymi vzťahmi. Odstrániť plánujú napríklad aj administratívnu záťaž pri čerpaní dotácií či štátnej pomoci. SaS plánuje riešiť aj problém dodržiavania zákonných lehôt úradníkmi – tam kde je to možné SaS plánuje zaviesť princíp, že ak úrad nerozhodne v stanovenej lehote, tak sa to má považovať za rozhodnutie v prospech žiadateľa.

HLAS-SD sľubuje zjednodušenie byrokratických povinností v oblasti daní a odvodov, napr. prostredníctvom predvyplnených daňových priznaní (navrhuje aj PS), presadiť chce právnu úpravu zjednodušujúcu fungovanie obchodných spoločností či odstrániť duálnu úpravu zmlúv v občianskom a obchodnom zákonníku.

Článok pokračuje pod reklamou

Kresťanskí demokrati zasa navrhujú napríklad úpravu povinnosti posielať na daňový úrad prehľad o mzdách a preddavkov na daň zo závislej činnosti len 1x štvrťročne, nie mesačne. Odstrániť tiež plánujú povinnosť zasielania výkazov DPH a kontrolného výkazu pre spoločnosti s príjmami oslobodenými od DPH, zjednodušiť plánujú systém zasielania prihlášok a výkazov do Sociálnej poisťovne a sľubujú aj efektívnejší systém odhlasovania, prihlasovania a zasielania výkazov do Sociálnej poisťovne, ak študent prekročí 200 eur a pod. 

Znižovať byrokraciu sa chystá aj PS. Navrhujú technologické a regulačné riešenia, ktoré umožnia alebo zjednodušia elektronické podpisovanie dokumentov, elektronické zasadnutia valných zhromaždení, overovanie dokumentov, elektronické doručovanie medzi firmami navzájom či medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zaviesť chcú tiež podnikanie od 16 rokov či zjednodušiť malé podnikanie (podobne aj KDH a SaS). Avšak byrokraciu zamestnávateľom môže zvýšiť navrhované zverejňovanie rodových platových rozdielov.

Ďalšie strany chcú odstrániť byrokraciu a urýchliť zakladanie firiem ako-takých. Vybrané opatrenia uvádzame v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa volebných programov.
Téma KDH HLAS-SD PS SAS SMER-SSD Iné strany
Malé podnikanie Zavedenie živnostenských licencií - Živnostník nebude viesť účtovníctvo, podávať daňové priznanie, bude iba zaznamenávať zoznam príjmov počas roka. Jednorazovým uhradením licencie si splní povinnosti voči štátu, s ostatkom príjmov môže ľubovoľne nakladať. Licencia nebude povinná. Nevyjadruje sa. Ak ročný obrat nepresiahne určitú sumu, nebude nutné k podnikaniu zriaďovať živnosť/inú formu podnikania, ani viesť účtovníctvo.
Automaticky bude pridelené IČO a podnikateľský účet, z ktorého bude môcť vystavovať elektronické faktúry cez aplikáciu. Štát si z tohto účtu a celkového ročného obratu automaticky zrazí malú zrážku. Žiadne ďalšie dane ani odvody či povinnosti.
Zvýšime oslobodenie príjmov z príležitostných činností od dane z príjmov z 500 eur na 1000 eur ročne. Okrem prilepšenia to môže pomôcť aj naštartovať aktivity, z ktorých sa následne stane udržateľné podnikanie. Nevyjadruje sa. Republika – Živnostenské licencie, po zaplatení ktorých sa odstránia (okrem sociálneho a zdravotného poistenia) všetky ďalšie administratívne povinnosti podnikateľov.
Jednoduchšie založenie firmy Sú za presadenie zjednodušenia procesu. Odstrániť zdĺhavú administratívu pri zakladaní obchodných spoločností. Založenie živnosti/obchodnej spoločnosti online, za 20 minút. Zabezpečiť, aby počet dní potrebných na začatie podnikania bol nižší, ako je priemer v Európskej únii.

Rozšíriť a zrýchliť založenie firiem cez Slovensko.sk pomocou pred definovaných šablón zakladacích dokumentov a elektronického podpísania dokumentov spoločníkmi.
Nevyjadruje sa. Republika - pripraví štandardnú dokumentáciu a postupy, ktoré zvládnu všetci záujemcovia o podnikanie, bez potreby zapájať právnické, ekonomické a iné administratívne služby.

Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily a pracovné právo

Ďalším z „pálčivých“ problémov zamestnávateľov podľa prieskumov je dostupnosť (kvalifikovanej) pracovnej sily. Ako uvádza Združenie podnikateľov Slovenska, naša krajina sa stáva najrýchlejšie starnúcou ekonomikou EÚ a zároveň rekordérom v počte študentov odchádzajúcich do zahraničia. Dôvodom je najmä  kvalita školstva. Títo študenti v zahraničí zväčša zostávajú aj pracovať a slovenskej ekonomike tieto „mozgy“ chýbajú.

Problém chcú kandidáti v predčasných voľbách riešiť rôzne a zhodujú sa, že chcú moderné a kvalitné školstvo. Ako uvádza inštitút INESS v hodnotení volebných programov v oblasti školstva, spoločným znakom návrhov je, že politici sa chcú vyhnúť učeniu memorovaním, ale orientovať sa na aktívnu formu učenia. Zároveň ale so sklamaním dodáva, že vo väčšine programov chýba odvaha priniesť významnejšiu reformu. Ako najlepšie v tejto oblasti inštitút vyhodnotil programy hnutia KDH a SAS (zhodne im priradil 7 bodov z 10). Vybrané návrhy týchto, aj ďalších strán, uvádzame v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe volebných programov a INESS
Téma Riešenie
HLAS-SD KDH PS SAS SMER-SSD Iné strany
Mzdy učiteľov Nevyjadrujú sa Priemerná mzda učiteľov 130 % priemernej mzdy v hospodárstve, aspoň na úroveň priemernej mzdy VŠ vzdelaných zamestnancov.

Odmeňovanie podľa životných nákladov v regiónoch
V rovnakom pomere k platom VŠ vzdelaných ľudí v iných povolaniach. Automatické zvyšovanie platov o infláciu + merateľné zlepšenia vo výsledkoch žiakov. Nevyjadrujú sa Demokrati – zvýšenie platov, aby sa pomer medzi priemernou mzdou učiteľov a VŠ vzdelaných ľudí na Slovensku priblížil priemeru v krajinách OECD.
Iné Odmietnutie prechodu na vzdelávacie cykly. Povinná dochádzka do 18 rokov/skončenia strednej školy. Skrátenie bakalárskeho štúdia.

Zaradenie finančného vzdelania do študijných osnov.
Aby sa okrem počtu študentov v otázke financovania zohľadňovala aj miera ich uplatnenia na trhu práce. Proti liberálnej ideológii, chcú presadiť filozofiu, že sa má učiť len v škole.

Návrh na zjednodušenie vzdelávania lekárov a zdravotných sestier.
SNS – jednotné riadenie ministerstvom školstva a jednotné učebnice, neadresné dotácie pre študentov VŠ.

Jednou z oblastí, ktorá dostatok kvalifikovanej pracovnej sily ovplyvňuje, je aj zamestnávanie cudzincov. Tejto téme sa nevenuje SMER-SSD ani SNS. Hnutie PS sa sústreďuje skôr na motivovanie Slovákov a Sloveniek, ktorí do zahraničia odišli, aby sa vrátili domov (zjednodušiť navrátilcom administratívu, pôžičky a štipendiá naviazané na návrat).

Ďalšie politické strany sľubujú najmä menej byrokracie pri zamestnávaní ľudí z iných krajín, konkrétne:

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe volebných programov
HLAS-SD KDH SAS Iné strany
Zmeniť systém uznávania odborných kvalifikácií tak, aby bol menej byrokraticky náročný a pritom umožnil pružné zaradenie cudzincov do zamestnania. Zmena migračnej politiky v prospech zahraničných pracovníkov v žiadaných profesiách.

Zníženie striktných požiadaviek na získanie občianstva, zvýhodnenie vysokoškolsky vzdelaných ľudí.
Zrušiť ohlásenie zámeru obsadiť pracovné miesto cudzincom, ako aj súhlas Úradu práce s vydaním pracovného povolenia. Bodovací systém pre cudzincov žiadajúcich o pracovné povolenie. Republika - pracovné povolenia občanom z 3. krajín len v regiónoch s nedostatkom pracovnej sily s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 4 %.

Demokrati - zjednodušenie podmienok zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov vo verejnej osobnej doprave.

V neposlednom rade je dôležité spomenúť pracovnú legislatívu a cenu práce. V tejto oblasti SAS navrhuje napríklad zrušenie sadzby minimálnych mzdových nárokov (6 úrovní minimálnej mzdy podľa Zákonníka práce) či opätovné stanovenie fixnej sumy príplatkov za prácu v noci či cez sviatok. Taktiež navrhuje odstrániť podmienku potvrdenia z Inšpektorátu práce pri zamestnávaní študenta, ktorý ešte nedokončil povinnú školskú dochádzku. Vrátiť sa k „zabehnutým koľajniciam“ chce aj HLAS-SD, keď navrhuje návrat k automatu, podľa ktorého by minimálna mzda predstavovala 60 % priemernej mzdy v prípade, že sa odbory a zamestnávatelia vzájomne nedohodnú na jej výške. Do Zákonníka práce chcú tiež vrátiť koeficienty pri stanovovaní mzdových nárokov (pravdepodobne tým myslia zmenu vzorca výpočtu tak, ako platil v minulosti - jednotlivé úrovne výšky minimálnej mzdy určuje súčin minimálnej mzdy a príslušného koeficientu).

Aj Demokrati navrhujú zmenu vo výške minimálnej mzdy, a to tak, že bude vo výške najmenej 60 % priemernej mzdy, s výnimkami (nižšia  minimálna mzda) pre zamestnancov so základným vzdelaním, študentov, dôchodcov, po vzore vyspelých štátov EÚ. KDH chce minimálnu mzdu upravovať po dohode s tripartitou a PS zasa spomína „dôstojnú mzdu“ vypočítanú tak, aby typickej rodine umožnila dovoliť si kúpiť všetky základné potreby, zaplatiť dane a odvody a mať malú rezervu na núdzové situácie. Zároveň navrhuje zamestnávateľom, ktorí zamestnajú absolventa/absolventky na dobu neurčitú, preplácať 40 – 60 % mzdových nákladov počas prvých 6 mesiacov.

Ceny energií a inflácia

V priebehu posledných dvoch rokov sa veľmi často diskutovanými témami stali inflácia a ceny energií. Politické strany týmto oblastiam v programoch venujú pomerne veľký priestor, v niektorých prípadoch však ide o všeobecnejšie frázy a nič nehovoriace opatrenia. Čo sa týka strany SMER-SSD, v ich programe sa energetike venujú len návrhmi ako „Využívanie verejného a súkromného partnerstva (PPP) pri infraštrukturálnych, energetických a vodných projektoch“ a „Návrat štátu do vlastníckej štruktúry v slovenskej energetike“. S podobným vyhlásením prichádza aj strana HLAS-SD: „HLAS bude v rámci dlhodobej vízie žiadať, aby štát opäť získal kontrolu nad strategickými energetickými podnikmi, a mal tak v rukách priame možnosti na ovplyvňovanie cien energií.“

Strany (okrem SMERu) sa výnimočne zhodujú, že treba zjednodušiť povoľovací proces inštalácie fotovoltiky a obnoviteľných zdrojov, uvoľňovať dostupné kapacity či riešiť dodávku prebytočnej energie do siete. Sú tiež za dostavbu Mochoviec či výstavbu nového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe volebných programov
Téma HLAS-SD KDH PS SAS Iné strany
Dostavba Mochoviec Áno Nevyjadruje sa. Áno Áno Demokrati – Áno

OĽANO – Áno
Nový zdroj v Jaslovských Bohuniciach Áno Áno „Pre prípadné ďalšie jadrové projekty uplatníme trhový princíp.“ Áno Demokrati – Áno

Na problematiku inflácie sa strany pozerajú najmä cez ceny potravín. Navrhujú rôzne riešenia, ako ich zdražovaniu predchádzať. Zameriavajú sa na zníženie DPH, potravinovú sebestačnosť Slovenska či podporu slovenskej produkcie/predaja slovenských výrobkov. Napríklad HLAS navrhuje ceny potravín upraviť zastropovaním prirážok obchodných reťazcov a na základné potraviny chce znížiť DPH na 5 %. Sme rodina zasa navrhuje národný potravinový a obchodný reťazec. SAS chce napríklad zrušiť register potravín pre potravinový semafor, pretože podľa ich slov, každá zbytočná byrokracia zvyšuje náklady, teda aj ceny produktov. KDH okrem iného podporuje nezdanený predaj z dvora a PS k téme potravinárstva navrhuje napríklad zosúladenie potravinového práva s právom EÚ, aby nebola slovenská legislatíva prísnejšia oproti európskym pravidlám či aktívnu podporu spotreby domácich potravín. OĽANO prišlo s návrhom referencovať ceny potravín – konkrétne rovnakých výrobkov od rovnakých výrobcov. Ako ale hodnotí INESS, takéto rozhodnutie by znamenalo katastrofu pre celý maloobchod a pravdepodobné stiahnutie veľkého množstva výrobkov zo slovenského trhu.

Súhrn – papier znesie, dôležitá je realizovateľnosť

Novú vládu čaká niekoľko výziev a tou základnou bude stabilizovanie rozpočtu a dostať rast štátneho dlhu pod kontrolu. Opatrenia politických strán, ktoré na jednej strane avizujú zníženie daní a odvodov, no na druhej strane sľubujú najrôznejšie sociálne opatrenia, ktoré budú pre štát znamenať zvýšené výdavky, v praxi prinesú pravý opak. Politici v predvolebných kampaniach kritizujú okrem iného rast úrokových sadzieb pri úveroch, no prehliadajú, že aj zvyšovanie štátneho dlhu a nezdravý vývoj verejných financií na ne nepriaznivo vplýva, čím samotný štát predražuje financovanie (nielen) podnikateľom.

A hoci sú volebné programy dôležité, rovnako dôležité je mať vo vláde a parlamente takých politikov, ktorí ich dokážu aj zrealizovať. V opačnom prípade môžu byť aj tie najlepšie nápady a najprepracovanejší program zbytočné. „Treba zdôrazniť, že tak ako v podnikaní nestačí na úspech dobrý nápad, ale dôležitá je najmä schopnosť tímu zrealizovať ho, rovnako je to aj v politike. Akýkoľvek nápad môže zostať iba na papieri, ak chýba ochota a schopnosť politikov presadzovať ho aj po voľbách,“ dodáva Združenie podnikateľov Slovenska.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Rast cien potravín: odborník o príčinách, riešeniach a ich dopadoch

Čo ovplyvnilo ceny potravín a prečo na pultoch nemáme viac domácich výrobkov? Pomôže zastropovanie marží či štátny supermarket? Prezradil predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Hypotéky a predvolebná kampaň: aj zástupná téma príde vhod

Nakoľko je nárast úrokov pri konci fixácie vážny a rozsiahly problém a ako by v praxi pre klientov fungovali navrhované opatrenia?

Hlasovací preukaz pre volenie na Slovensku a voľby zo zahraničia

Ak počas parlamentných volieb 30. septembra 2023 nebudete v mieste svojho trvalého bydliska, môžete požiadať o hlasovací preukaz či voľbu poštou, už aj elektronicky. Dokedy a ako na to?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky