Hlasovací preukaz pre volenie na Slovensku a voľby zo zahraničia

Ak počas parlamentných volieb 30. septembra 2023 nebudete v mieste svojho trvalého bydliska, môžete požiadať o hlasovací preukaz či voľbu poštou, už aj elektronicky. Dokedy a ako na to?

Na konci septembra nás čakajú predčasné parlamentné voľby. Hoci voliť môžu plnoletí občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, nie každý bude 30.9.2023 v mieste svojho bydliska. V takom prípade je možné odvoliť aj z iného miesta, no potrebný je hlasovací preukaz (v prípade volenia na Slovensku) alebo požiadať o voľby poštou (ak je volič v zahraničí). Všetko sa dá dnes vybaviť už aj elektronicky. V tomto článku preto približujeme, ako na to a aké termíny treba dodržať.

Hlasovací preukaz pre volenie na území Slovenskej republiky

Ak volič vie, že v termíne volieb nebude v mieste svojho bydliska a svoju „občiansku povinnosť“ si chce splniť, musí o hlasovací preukaz požiadať obec svojho trvalého pobytu. Obec potom hlasovací preukaz vydá bezodkladne, no najskôr 45 dní pred voľbami – pre voľby 2023 ich teda začne vydávať od 16.8.2023 (do 29.9.2023).

Požiadať o hlasovací preukaz pre volenie na území Slovenska možno tromi spôsobmi:

 • osobne,
 • listinne,
 • elektronicky.

Pri osobnom požiadaní o hlasovací preukaz je lehota najštedrejšia – stačí na obecný úrad zájsť posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda 29.9.2023 (o hlasovací preukaz môže požiadať aj splnomocnená osoba).

Ak volič o preukaz žiada listinnou formou, musí ju poslať v takom predstihu, aby bola doručená obci najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb (do 8.9.2023). V rovnakej lehote treba doručiť aj elektronickú žiadosť (e-mailom).

Pri elektronickom žiadaní o hlasovací preukaz je možné zaslať e-mailom sken žiadosti alebo len text.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi, a to:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť
 • adresu trvalého pobytu
 • korešpondenčnú adresu, kam obec doručí hlasovací preukaz (ak ju neuvedie, bude mu preukaz zaslaný na adresu trvalého pobytu).

Ak v písomnej či elektronickej žiadosti bude uvedené, že hlasovací preukaz preberie iná osoba ako volič, musí byť v žiadosti uvedené jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Ako uvádza ministerstvo vnútra, obce na účely vybavenia hlasovacích preukazov zverejňujú na svojich webových sídlach elektronickú adresu na doručenie žiadostí, prípadne ju možno nájsť na úradnej tabuli obce. Preukaz je doručený najneskôr tri dni po doručení žiadosti, pričom je vo forme doporučenej zásielky „Do vlastných rúk“. Ak bude zásielku preberať splnomocnená osoba, preukáže sa občianskym preukazom a prebratie potvrdí podpisom.

Treba sa však mať na pozore, pri strate hlasovacieho preukazu nový obec nevydá.

Volič s hlasovacím preukazom príde do volebnej miestnosti v ľubovoľnom meste, kde sa ním preukáže spolu s dokladom totožnosti.

Voľba poštou zo zahraničia

Iný postup je v prípade, že sa volič zdržiava v zahraničí. Môže ísť o občanov Slovenska, ktorí v zahraničí žijú či pracujú, no tiež o tých, ktorí v čase volieb budú v inej krajine na dovolenke či na pracovnej ceste. V uvedených prípadoch je potrebné požiadať o voľbu poštou, no pozor treba dať najmä na termíny. Volič totiž o tento spôsob voľby môže žiadať najneskôr 52 dní pred konaním volieb, konkrétne najneskôr 9.8.2023. Ako Podnikajte.sk informovalo ministerstvo vnútra, do 25.7.2023 obdržalo už 27 477 žiadostí o voľbu poštou.

Existujú dva spôsoby, ako o voľbu poštou požiadať:

 • listinne,
 • elektronicky.

Žiadosť o voľbu poštou listinnou formou

Volič zašle žiadosť o voľbu poštou (vzor možno nájsť na stránke ministerstva vnútra) na adresu rezortu, konkrétne na odbor volieb, referenda a politických strán. Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko voliča,
 • rodné číslo,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ako uvádza ministerstvo vnútra, k žiadosti treba pripojiť fotokópiu občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu SR s osobnými údajmi. Ostatné údaje okrem mena, priezviska, rodného čísla a čísla občianskeho preukazu/cestovného dokladu je potrebné začierniť. Následne rezort vnútra zašle najneskôr 21.8.2023 voličovi obálku na hlasovanie, hlasovacie lístky pre voľbu poštou, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Poslať svoj hlas je potom potrebné tak, aby bol doručený rezortu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, teda 29.9.2023 do 12.00 hod.

Žiadosť o voľbu poštou elektronicky

Zatiaľ čo v minulosti bolo možné žiadať o voľbu poštou zo zahraničia aj e-mailom, tentokrát to už možné nie je. Štát pripravil nový elektronický systém, cez ktorý môžu voliči o voľbu poštou požiadať – dostanú sa naň buď cez portál na stránke ministerstva vnútra, alebo cez ústredný portál verejnej správy. Opäť to treba stihnúť do 9.8.2023.

Na tento spôsob odoslania žiadosti o voľbu poštou je potrebné overenie totožnosti voliča, čo je možné:

 • uvedením rodného čísla a čísla OP,
 • rodným číslom a číslom cestovného dokladu vydaného SR.

„Po overení totožnosti voliča v informačných systémoch, volič v žiadosti uvedie adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú žiada zaslať materiály na hlasovanie a e-mailovú adresu,“ uvádza rezort vnútra na svojej stránke. Keď volič žiadosť odošle, bude mu na e-mailovú adresu odoslaná výzva na jej overenie – to musí vykonať do jednej hodiny od zaslania výzvy. Potom bude volič zapísaný do osobitného zoznamu voličov (bude o tom informovaný formou notifikácie, ktorá mu príde na zadaný e-mail a do e-schránky, ak požiadal o voľbu poštou cez slovensko.sk).

Do 21.8.2023 dostane volič na adresu miesta pobytu v cudzine obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Opäť je podstatné, aby bol hlas na ministerstvo doručený najneskôr v piatok 29.9.2023 do 12:00 hod. Je preto vhodné poslať hlas s dostatočným predstihom. O doručení bude volič opäť informovaný notifikáciou.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup žiadania o voľbu poštou elektronicky

1. Volič sa na stránku registrácie pre voľby poštou zo zahraničia dostane cez portál ministerstva vnútra alebo cez slovensko.sk.

2. Klikne na „Voľby poštou zo zahraničia“ v prípade portálu ministerstva alebo „Prejsť na službu“ v prípade portálu slovensko.sk. Následne je presmerovaný na elektronickú službu, kde si zvolí „Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023“.

Zdroj: portal.minv.sk, vlastné spracovanie
Zdroj: portal.minv.sk, vlastné spracovanie

3. Potom je presmerovaný na formulár, ktorý vyplní. Zadá identifikačné údaje a klikne na „Pokračovať“.

Zdroj: portal.minv.sk, vlastné spracovanie
Zdroj: portal.minv.sk, vlastné spracovanie

4. Následne vyplní doručovaciu adresu v cudzine, na ktorú budú doručené hlasovacie materiály. Vybrať si možno štandardnú adresu, ale tiež:

 • P. O. BOX (Zásielka bude doručená do schránky zriadenej na príslušnej pošte a uloženie tejto zásielky bude voličovi poštou oznámené. Platí, len ak má volič P. O. BOX na pošte zriadený.),
 • poste restante (Doručenie na voličom určenú poštu, na ktorej bude zásielka uložená po dobu určenú poštovým poskytovateľom v konkrétnom štáte. Pri tomto spôsobe doručovania je potrebné, aby si volič priebežne overoval doručenie zásielky na danej pošte, uloženie zásielky na pošte sa totiž neoznamuje.),
 • c/o (Doručenie na adresu osoby v zahraničí, u ktorej sa volič zdržiava. Na doručovacej obálke bude uvedené ako prvé voličove meno a priezvisko a ako druhé meno a priezvisko osoby, u ktorej sa v zahraničí zdržiava. Poštovú schránku osoby, na ktorej adresu bude doručená zásielka s materiálmi na hlasovanie, je potrebné označiť jej menom a priezviskom.).
Zdroj: portal.minv.sk, vlastné spracovanie
Zdroj: portal.minv.sk, vlastné spracovanie

5. Ďalším krokom je skontrolovanie a potvrdenie správnosti doručovacej adresy.

6. Následne volič vypíše svoju e-mailovú adresu a žiadosť odošle.

Zdroj: portal.minv.sk, vlastné spracovanie
Zdroj: portal.minv.sk, vlastné spracovanie

7. Na e-mailovú adresu príde potvrdzovací e-mail, ktorý treba do jednej hodiny potvrdiť.

Praktické tipy na záver

Treba mať na pamäti, že adresu, kam má byť hlasovací materiál zaslaný, už po odoslaní žiadosti nie je možné zmeniť. Taktiež, že zrušiť registráciu pre voľbu poštou je možné iba v prípade, že sa zásielka s materiálmi vráti ministerstvu vnútra ako nedoručená (informuje o tom notifikáciou). Pokiaľ sa materiály na uvedenú adresu nedoručia, resp. sa vrátia ministerstvu ako nedoručené, a volič má naďalej záujem voliť poštou, môže požiadať o opakované zaslanie materiálov na hlasovanie. O obe možnosti (zrušenie aj opätovné zaslanie) možno požiadať prostredníctvom prihlásenia do informačného systému pre voľbu poštou (zadaním rodného čísla a čísla dokladu totožnosti).

Taktiež treba myslieť na to, že zákon v prvom rade upravuje podmienky pre občanov žijúcich alebo dlhodobo zdržiavajúcich sa v zahraničí. Ako pre Podnikajte.sk uviedlo ministerstvo vnútra, legislatíva nemôže reagovať na všetky životné situácie, ktoré nastanú a pre ktoré občania môžu mať problém hlasovať. Preto voľba poštou a s ňou súvisiace termíny podania žiadosti či spôsoby prebratia hlasovacích materiálov nemusia vyhovovať tým, ktorí napríklad v čase volieb plánujú zahraničnú dovolenku alebo vedia, že budú na zahraničnej pracovnej ceste. Žiadosť o voľbu poštou si síce môžu do 9.8.2023 podať, no ministerstvo im materiály zašle do 21.8.2023, preto buď môžu využiť službu poste restante (nechať si ich doručiť na poštu v krajine, v ktorej v septembri budú), alebo si dajú zásielku poslať príbuzným či priateľom v zahraničí. „Je však na voličovi, aby si vedel zabezpečiť prevzatie zásielky a odhlasovať,“ dodáva rezort.

Poštovné za návratnú obálku (s hlasom) platí odosielateľ – teda volič. Svoj hlas môže poslať aj kuriérskou službou, no zásielka kuriérskej služby, resp. kuriérska obálka, musí obsahovať voličovu návratnú obálku, v ktorej bude vložená jeho obálka na hlasovanie.

Či volič využije podanie žiadosti listinnou formou, alebo elektronickou, je čisto na jeho rozhodnutí. Výhodou elektronického podania však môže byť rýchlejšie doručenie žiadosti ministerstvu, nakoľko pri posielaní žiadosti zo zahraničia cez poštu sa môže zásielka stratiť, oneskoriť a podobne. To vzhľadom na stanovený termín, dokedy je možné o voľbu poštou požiadať, môže byť problém.

Zdroj: minv.sk, portal.minv.sk, mzv.sk, slovensko.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Rast cien potravín: odborník o príčinách, riešeniach a ich dopadoch

Čo ovplyvnilo ceny potravín a prečo na pultoch nemáme viac domácich výrobkov? Pomôže zastropovanie marží či štátny supermarket? Prezradil predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Volebné programy 2023: čo môžu firmy očakávať?

Čo podnikateľom sľubujú SMER, HLAS, SAS, PS či KDH? Pozreli sme sa na plány strán v oblasti daní, odvodov, zamestnávania či školstva.

Hypotéky a predvolebná kampaň: aj zástupná téma príde vhod

Nakoľko je nárast úrokov pri konci fixácie vážny a rozsiahly problém a ako by v praxi pre klientov fungovali navrhované opatrenia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky