Povinné ukončenie starších dohôd k 30.6.2015

V súlade s novelou zákonníka práce sa od 1.7.2014 dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvárajú maximálne na dobu 12 mesiacov. Dohody uzatvorené v minulosti na dobu neurčitú je potrebné do 30.6.2015 ukončiť.

Na základe § 252j zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „Zákonník práce“) sa dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená pred 1. júlom 2014 skončí najneskôr 30. júna 2015.

Pre zamestnávateľov to znamená, že ak majú dohody, ktoré uzavreli pred 1. júlom 2014 (ďalej len „staré dohody“) a sú na dobu neurčitú alebo majú skončiť po 30. júni 2015, zamestnávatelia sú povinní tieto dohody ukončiť najneskôr k 30. júnu 2015.

V prípade, že zamestnávatelia uzavreli dohody po 1. júli 2014 (ďalej len „nové dohody“), tieto dohody sa riadia už novými zákonnými podmienkami. Môžu sa uzatvárať maximálne na dobu 12 mesiacov.

Povinnosti zamestnávateľov pri ukončení dohôd uzatvorených pred 1.7.2014

V prípade, že zamestnávateľ má s dohodárom uzatvorenú starú dohodu, povinnosti pri ukončení závisia aj od toho, či zamestnávateľ plánuje s dohodárom naďalej spolupracovať alebo nie.

Zamestnávateľ je povinný zo zákona najneskôr k 30. júnu 2015 ukončiť dohodu. Zamestnávateľ musí najneskôr v deň nasledujúci po skončení dohody odhlásiť dohodára zo Sociálnej poisťovne. Ak sa dohoda končí 30. júna 2015, dohodára je potrebné odhlásiť zo Sociálnej poisťovne najneskôr 1.7.2015.

Dohodára je potrebné odhlásiť na tlačive Registračný list FO, ktorý nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

V Registračnom liste je potrebné zakliknúť okienko Odhláška a okienko Zamestnanec. Do okienka Typ vedľa okienka Zamestnanec je potrebné uviesť číselný kód zamestnanca v závislosti od typu dohody a od toho, či dohodár mal pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Typ zamestnanca Číselný kód
Dohoda o vykonaní práce - pravidelný príjem 3
Dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem 4
Dohoda o pracovnej činnosti - pravidelný príjem 5
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem 6
Dohoda o brigádnickej práci študentov - pravidelný príjem 7
Dohoda o brigádnickej práci študentov - nepravidelný príjem 8
Dohoda o brigádnickej práci študentov - pravidelný príjem bez dôchodkového poistenia* 9
Dohoda o brigádnickej práci študentov - nepravidelný príjem bez dôchodkového poistenia 10

* Bez dôchodkového poistenia – v prípade, že má dohodár uplatnené odvodové oslobodenie a jeho posledný príjem nepresiahol hranicu odvodového oslobodenia.

Dobrá rada: Pred vypĺňaním Registračného listu FO odporúčame preštudovať Poučenie na vyplnenie registračného listu FO.

Keď zamestnávateľ neplánuje naďalej spolupracovať s dohodárom a dohodár bol dôchodkovo poistený, je zamestnávateľ povinný do troch dní od skončenia dohody poslať do Sociálnej poisťovne Evidenčný list dôchodkového poistenia.

V Evidenčnom liste dôchodkového poistenia sa uvádzajú všetky obdobia, za ktoré bol dohodár dôchodkovo poistený. Ak ide o dohodára pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý má uplatnené odvodové oslobodenie a jeho mesačný príjem bol niektorý mesiac nad hranicou odvodového oslobodenia, v Evidenčnom liste dôchodkového poistenia je potrebné uviesť každé súvislé obdobie, v ktorom mal študent príjem nad hranicou odvodového oslobodenia. Vymeriavací základ je v takom prípade len rozdiel medzi výškou odmeny a sumou odvodového oslobodenia (teda ide o vymeriavací základ, z ktorého bolo platené dôchodkové poistenie).

Príklad

Michal Širel má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov do 30.6.2015. Zamestnávateľ s ním neplánuje uzatvoriť novú dohodu. U zamestnávateľa si uplatňuje odvodové oslobodenie. V mesiacoch január až marec 2015 mal príjem nad odvodovou hranicou.

Michal bol dôchodkovo poistený v mesiacoch január, február, marec 2015. Zamestnávateľ uvedie v Evidenčnom liste dôchodkového poistenia obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015.

Keby Michal presiahol odvodovú hranicu len v mesiaci január a v mesiaci marec, bol by dôchodkovo poistený v mesiacoch január 2015 a marec 2015. Zamestnávateľ v tom prípade uvedie v Evidenčnom liste dôchodkového poistenia obdobie od 1.1.2015 do 31.1.2015 a v ďalšom riadku uvedie obdobie od 1.3.2015 do 31.3.2015.

Keď bol dohodár poistený aj na účely zdravotného poistenia a pracoval súvisle každý pracovný deň, zamestnávateľ pri ukončení dohody ho musí odhlásiť aj z príslušnej zdravotnej poisťovne do ôsmich pracovných dní po ukončení dohody (kódom 2D).

Pozor! Zamestnávať prihlasuje a odhlasuje dohodára, ktorý platí odvody do zdravotnej poisťovni, len na tie dni, ktoré dohodár odpracuje.

V prípade, že zamestnávateľ s dohodárom plánuje naďalej spolupracovať, nemusí posielať Sociálnej poisťovni Evidenčný list dôchodkového poistenia.

Sociálna poisťovňa vo svojom vyhlásení uvádza:

Pri vyplňovaní ELDP za zamestnancov na dohodu je z dôvodu ich väčšieho počtu uložená výnimka vyhotovovať jeden evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) za viac dohôd. Aby teda zamestnávatelia nemuseli po každom ukončení dohody vyhotoviť a predložiť ELDP, Sociálna poisťovňa upravila postup pri ich zasielaní. Ak zamestnanec na dohodu bude u toho istého zamestnávateľa opakovane vykonávať pracovnú činnosť na základe ďalšej dohody alebo ďalších dohôd, zamestnávateľ môže predložiť ELDP za takéhoto zamestnanca až po skončení poslednej dohody, resp. predpokladanej poslednej dohody. Je potrebné, aby tak urobil najneskôr v lehote jedného roka od dátumu skončenia poslednej dohody.

V oddiele I. v rubrike ,,Dátum vzniku pracovného pomeru (iného pracovného vzťahu)" zamestnávateľ uvedie dátum začatia prvej dohody a v rubrike ,,Dátum zániku pracovného pomeru (iného pracovného vzťahu)" dátum skončenia poslednej dohody. Získané obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy za jednotlivé dohody je potom potrebné zapísať osobitne v oddiele II. evidenčného listu.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti zamestnávateľa pri uzatvorení novej dohody

V prípade, že zamestnávateľ plánuje s dohodárom naďalej spolupracovať, môže okamžite po skončení predchádzajúcej dohody uzatvoriť s dohodárom novú dohodu.

Pozor! Od 1. júla 2014 je možnosť nepravidelného príjmu pri dohode trvajúcej viac ako jeden mesiac jedine pri dohode o vykonaní práce. Odmena pri dohode o pracovnej činnosti a pri dohode o brigádnickej práci študentov musí byť vyplácaná na mesačnej báze (ide teda o pravidelný príjem, a to aj v prípade, ak by dohodár napríklad nejaký mesiac nepracoval, čiže odmena by mu nebola vyplatená, ale má nárok na pravidelnú mesačnú odmenu). Dohoda o brigádnickej práci študentov alebo dohoda o pracovnej činnosti môže na účely sociálneho poistenia zakladať právo na nepravidelný príjem jedine vtedy, ak je dohodnutá na obdobie jedného mesiaca alebo kratšie. V tom prípade ide o nepravidelný príjem, keďže odmena nie je vyplácaná s mesačnou pravidelnosťou. 

Zamestnávateľ musí dohodára najneskôr deň pred začatím novej dohody prihlásiť do Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva Registračný list FO.

V Registračnom liste zaklikne okienko Prihláška a okienko Zamestnanec. Typ zamestnanca závisí od typu dohody a od pravidelného alebo nepravidelného príjmu pri dohode o vykonaní práce. Do okienka Typ uvedie číselný kód.

Typ zamestnanca Číselný kód
Dohoda o vykonaní práce - pravidelný príjem 3
Dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem 4
Dohoda o pracovnej činnosti - pravidelný príjem 5
Dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem 6
Dohoda o brigádnickej práci študentov - pravidelný príjem 7
Dohoda o brigádnickej práci študentov - nepravidelný príjem 8
Dohoda o brigádnickej práci študentov - pravidelný príjem bez dôchodkového poistenia* 9
Dohoda o brigádnickej práci študentov - nepravidelný príjem bez dôchodkového poistenia 10

* Bez dôchodkového poistenia – v prípade, že má dohodár uplatnené odvodové oslobodenie a jeho posledný príjem nepresiahol hranicu odvodového oslobodenia.

Keď dohodár platí preddavky do zdravotnej poisťovne, zamestnávateľ je povinný ho prihlásiť len na tie dni, ktoré dohodár odpracuje.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?

Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2024

Žiaci stredných škôl či vysokoškolskí študenti môžu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov. Aké sú jej špecifiká a limity, aj prečo môže byť výhodná z hľadiska odvodového zaťaženia, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky