Smernica proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

Účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, realitné kancelárie, kuriérske spoločnosti...máte vypracovanú smernicu proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti? Za nesplnenie tejto povinnosti Vám hrozí vysoká pokuta.

Povinnosť podnikateľov mať vypracovanú smernicu proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

V článku Ochrana proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sme Vám objasnili, ktorí podnikatelia patria medzi tzv. „povinné osoby“ podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“). V tomto článku ste sa tiež mohli dočítať, že zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti povinným osobám vo vzťahu k predchádzaniu legalizácii príjmov z trestnej činnosti ukladá množstvo povinností.

Jednou zo základných povinností týchto podnikateľov je aj vypracovanie programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (internej smernice proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti). Firemná smernica proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa vypracováva v slovenskom jazyku. Zároveň je potrebné vykonávať priebežnú aktualizáciu tohto dokumentu. Aktualizácia musí prebehnúť vždy aj vtedy, ak podnikateľ zmení predmet svojej činnosti.

Aké zmeny priniesla novela AML zákona od 1.11.2020 v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nájdete v článku Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon) - povinnosti v roku 2021.

Obsah smernice proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

Program vlastnej činnosti (smernica) zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti by mal byť podrobným a praktickým rozpracovaním povinností povinnej osoby vyplývajúcich jej zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V tomto internom firemnom dokumente by malo byť podľa predmetu činnosti a konkrétnych podmienok povinnej osoby (podnikateľa) konkretizované ako sa budú posudzovať neobvyklé obchodné operácie, ako sa bude postupovať pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie, ako sa budú uchovávať údaje o obchodoch klienta a podobne. Obsah dokumentu by mal byť prispôsobený tak, aby zamestnanci vedeli podľa neho postupovať a plniť si svoje povinnosti.

Smernica proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti musí obsahovať:

 • prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby,
 • spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
 • spôsob hodnotenia a riadenia rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti,
 • postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
 • postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej bezodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
 • postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie,
 • postup pri uchovávaní údajov o klientovi a jeho obchodoch,
 • určenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zabezpečuje nahlasovanie neobvyklých obchodných operácií a styk s finančnou spravodajskou jednotkou,
 • spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie,
 • obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou,
 • spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu.

Pravidelné školenia zamestnancov ohľadom postupu proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

Podnikateľ, ktorý je povinnou osobou, musí zabezpečovať v pravidelných intervaloch preškoľovanie svojich zamestnancov. Takáto odborná príprava zamestnancov sa musí uskutočniť minimálne raz za kalendárny rok a má spočívať s oboznamovaním sa s programom vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Rovnako je potrebné oboznámiť s touto internou smernicou aj nových zamestnancov pred ich zaradením na prácu, pri ktorej budú plniť úlohy podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Podobne sa postupuje aj pri preradení súčasných zamestnancov na takúto pozíciu. Zamestnancov je potrebné oboznámiť predovšetkým s postupom od posúdenia neobvyklých obchodných operácií až po ich nahlásenie. Povinná osoba musí okrem toho zabezpečiť, aby každý takýto zamestnanec mal kedykoľvek prístup k internej smernici proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Výnimky z povinnosti vypracovať vlastnú smernicu proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

Každá povinná osoba musí mať sama za seba vypracovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Takáto povinnosť sa však nevzťahuje na taxatívne vymenované povinné osoby a aj to len vtedy, ak svoju činnosť zmluvne vykonávajú len pre inú povinnú osobu a pri svojej činnosti sa riadia jej programom. Ak by tieto osoby vykonávali svoju činnosť aj pre iné ako povinné osoby (napríklad svojich vlastných klientov), táto výnimka sa na nich už nebude vzťahovať.

Medzi takéto výnimky z radov povinných osôb možno zaradiť len:

 • účtovníkov, audítorov, daňových poradcov,
 • poštové podniky (napríklad kuriérska spoločnosť),
 • osoby oprávnené sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností (realitná činnosť),
 • advokátov alebo notárov, ak poskytujú klientovi právnu službu ohľadom založenia spoločnosti, nákupu a predaja nehnuteľností, obchodných podielov, cenných papierov, otvorenia a správy účtu v banke,
 • poskytovateľov služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti.
Prečítajte si tiež

V praxi môže ísť o účtovníka – fyzickú osobu so živnostenským oprávnením, ktorá na základe zmluvy vedie účtovníctvo len pre klientov inej účtovníckej firmy a riadi sa jej programom. Ak by takýto účtovník okrem toho viedol účtovníctvo aj pre svojich vlastných klientov, musel by si vypracovať vlastnú smernicu proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Podobne by sa posudzoval aj vzťah zamestnanca – účtovníka a jeho zamestnávateľa – účtovníckej firmy.

Sankcie za nevypracovanie smernice proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

Za nesplnenie povinnosti mať vypracovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti môže povinná osoba dostať pokutu až do výšky 165 969 eur. Ak k porušeniu tejto povinnosti dôjde aj opakovane v nasledujúcich dvanástich kalendárnych mesiacoch, pokuta môže dosiahnuť výšku až 331 939 eur. Nevypracovanie alebo neúplné vypracovanie programu vlastnej činnosti (smernice) zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti je pritom najčastejším nedostatkom, s ktorým sa finančná spravodajská jednotka pri svojich kontrolách u povinných osôb stretáva a pokutuje ho. Prečítajte si viac o kontrolách povinných osôb v článku Sankcie za nedostatky v ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky