Časté sankcie v podnikaní

Časté sankcie v podnikaní
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

K podnikaniu patria aj rôzne pokuty alebo sankcie, či už z nevedomosti, nedbanlivosti alebo úmyselného nedodržania právnych predpisov. Za čo ukladal pokuty daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia alebo Národný inšpektorát práce v uplynulom roku?

Dane, zamestnanci, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovnoprávne vzťahy a životné prostredie. S týmito témami sa stretne takmer každý podnikateľ, no nie vždy je to bez chýb a pokút. V článku sme zosumarizovali chyby, ktoré odhalili kontrolné orgány u podnikateľov v roku 2013. Článok môže slúžiť ako súhrn tipov, na ktoré oblasti je potrebné klásť pri podnikaní zvýšenú pozornosť.

Pokuty a sankcie Slovenskej obchodnej inšpekcie

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva (okrem iného) kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa výročnej správy za rok 2013, Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje a vykonáva dohľad nad 100 právnymi predpismi (národnými aj nadnárodnými).

V priebehu roka 2013 bolo vykonaných 17 450 kontrol v prevádzkarňach zameraných na predaj výrobkov a poskytovanie služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu, pričom nedostatky boli zistené v 4 182 prevádzkarňach (približne 24 %). Z tohto dôvodu bol pozastavený predaj 9 169 druhov výrobkov v hodnote viac ako 1 mil. eur. V porovnaní s rokom 2012 objem pozastaveného predaja vzrástol približne o 14 %.V roku 2013 bol pozastavený tovar v najvyššej hodnote v Nitrianskom kraji (približne 330 tis. eur). Najväčší objem hodnoty piatich konkrétnych druhov výrobkov, ktorých predaj bol pozastavený, predstavuje:

 • textil a odevy,
 • strojná technika,
 • obuv,
 • elektronická cigareta a
 • stavebný materiál.

V prípade dodržiavania zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov, Slovenská obchodná inšpekcia vykonala 1 269 kontrol. Opatrenie pozastavenia, resp. zákazu uvádzania určených výrobkov na trh sa vzťahovalo na 621 druhov v hodnote 76 490 eur. Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody. V roku 2013 odobrala celkom 225 vzoriek. Do skúšobných laboratórií bolo daných 249 vzoriek (počet zahŕňa aj vzorky odobrané v roku 2012) a 7 vzoriek bolo vyhodnotených interne Slovenskou obchodnou inšpekciou. Viac ako polovica vzoriek bola vyhovujúca (53,13 %) a zvyšná časť vzoriek (46,88 %) bola nevyhovujúca, a to z dôvodu:

 • bezpečnosti (26,56 %),
 • nezhody (9,38 %),
 • iných dôvodov (10,94 %).

V roku 2013 bolo vykonaných 8 504 kontrolných nákupov zameraných na kontrolu dodržiavania poctivosti predaja. V 324 prípadoch bol nákup účtovaný v neprospech spotrebiteľa. Miera poškodenia všetkých kontrolných nákupov dosiahla úroveň 0,30 eur/100 eur. V porovnaní s rokom 2012 nedošlo k zmene. Hlavnými dôvodmi predraženia nákupov boli:

 • nedodržanie miery (52,16 %),
 • účtovanie v cene rozdielnej oproti cenovej evidencii, resp. cenovej informácii (23,77 %) a
 • deklarovanej hmotnosti (23,77 %).

Mieru poškodenia ovplyvnili najmä zistenia pri poskytovaní služieb v pohostinských prevádzkarňach nedodržaním deklarovanej miery.

V roku 2013 zistila Slovenská obchodná inšpekcia klamanie spotrebiteľa, vrátane klamlivej reklamy, v 328 prípadoch. Išlo najmä o:

 • uvádzanie nepravdivých, nedoložených, neúplných, nepresných, dvojzmyselných alebo prehnaných údajov o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb,
 • nedodržanie predajnej ceny výrobku, ktorá bola uvedená v letáku,
 • účtovanie rozdielnej ceny oproti cenám uvádzaným na cenovkách,
 • uvádzanie nepravdivých informácií o percentuálnych zľavách výrobkov uvedených v letákoch,
 • označovanie výrobkov dvojzmyselnými údajmi o spôsobe ošetrovanie a údržby,
 • uvádzali spotrebiteľa do omylu.

Nedodržanie ochrany práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva bolo zistené v 7 prípadoch. Išlo o používanie značiek zhodných alebo zameniteľných s ochrannou známkou registrovanou oprávnenou osobou.

Nerovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľom (diskriminácia) pri predaji tovarov a poskytovaní služieb bolo zistené v 13 prevádzkarňach. Dôvodom bolo najmä neposkytnutie služby, ktorá bola v prevádzkových možnostiach predávajúceho (napr. viazanie predaja výrobkov alebo poskytnutia služby na predaj iných výrobkov).

Daňový úrad

V roku 2013 bolo vykonaných celkovo 13 059 kontrol z toho bolo 8 189 zameraných na kontroly nadmerných odpočtov DPH (62,7 %). Celkový objem nálezov bol dosiahnutý vo výške 573 215 tis. eur. Na celkových nálezoch sa najviac podieľala daň z pridanej hodnoty a to vo výške 379 169 tis. eur. Kompletný prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka.

Druh nálezu Daň z príjm. PO Daň z príjm. FO DPH Závisl. činnosť Účtovníctvo Ostatné Spolu
Dodatočne vyrub. daň, vrátane dane určenej podľa pomôcok 142 007 9 525 241 878 40 x 54 393 504
Sankcie celkom 1 809 229 5 869 8 241 1 8 157
Krátenie nadmer. odpočtu  DPH x x 100 365 x x x 100 365
Určenie vlastnej daň. povinnosti x x 31 057 x x x 31 057
Zníženie straty 34 521 5 611 x x x x 40 132
Spolu 178 337 15 365 379 169 48 241 55 573 215
% podiel z celkového objemu nálezov 31,1 2,7 66,1 x x x  

Pokiaľ ide o kontroly zamerané na elektronické registračné pokladnice , tých bolo v roku 2013 vykonaných celkom 14 784, z toho bolo v 7 611 prípadoch zistené podozrenie z porušenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice”). Počet uložených blokových pokút bol 959 v súhrnnej sume 45 635 €. V rámci správneho konania bolo uložených 3 770 pokút v súhrnnej sume 557 135 €.

K najčastejším porušeniam patrili:

 • nepoužitie elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržby,
 • nevydanie pokladničného doklad,
 • vydanie pokladničného dokladu, dokladu alebo paragónu, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 8 ods. 1 a 2 alebo § 10 ods. 4 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Kontroly a sankcie od Národného inšpektorátu práce

Národný inšpektorát práce vykonáva dozor v týchto oblastiach: bezpečnosť a ochrana práce, trhový dohľad, pracovnoprávne vzťahy, nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca, jadrový dozor a sociálna legislatíva v doprave. V roku 2013 vykonal Národný inšpektorát práce kontrolu celkovo v 23 838 subjektoch. Najkontrolovanejšími subjektmi boli spoločnosti s ručením obmedzeným (43,12 %) a fyzické osoby (32,13 %). V spoločnostiach s ručením obmedzeným do 9 zamestnancov vrátane bolo vykonaných 6 320 kontrol (61,49 %).

V nasledujúcom grafe sú zobrazené kontroly podľa kontrolovaných oblastí.

Národný inšpektorát práce vykonal v roku 2013 celkovo 97 444 výkonov (kontrol), pričom zistil 51 736 porušení predpisov. Podľa klasifikácie ekonomický činností SK NACE Rev. 2 bolo najviac porušení predpisov zistených v týchto odvetviach, ktoré spolu tvorili viac ako polovicu všetkých porušení predpisov:

 • priemyselná výroba (20,14 %),
 • veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel (19,12 %),
 • doprava a skladovanie (13,89 %).

Podiel na celkových porušení predpisov každého z ostatných odvetví bol nižší ako 10 %.

Najčastejšie porušenia predpisov v oblasti BOZP tvorili nedostatky:

 • v súvislosti s prevádzkou a technickým stavom vyhradených technických zariadení (napr. nezabezpečenie overenia technického stavu strojov, nezabezpečenie vykonávania pravidelných kontrol a revízií elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov),
 • na prevádzkových budovách (napr. zábradlia, poklopy, ochranné ohradenia, záchytné lešenia alebo záchytné siete s dostatočnou pevnosťou a odolnosťou),
 • dodržiavania ustanovených pracovných podmienok (napr. neposkytovanie účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov),
 • v oblasti riadenia BOZP (napr. zamestnávatelia nezabezpečili posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na ručnú prácu s bremenami).

Nedostatky v oblasti pracovných podmienok boli zistené najmä u malých zamestnávateľov.

Najčastejšie porušenia predpisov v oblasti trhového dohľadu tvorili nedostatky:

 • zamestnávatelia nemali vyhlásenie o zhode k prevádzkovaným technologickým zariadeniam a technická dokumentácia pracovných prostriedkov nebola v slovenskom jazyku,
 • zamestnávatelia uviedli zariadenie do prevádzky s príslušným dokladom o posúdení zhody, avšak nevykonali následné posúdenie rizík a stanovenie ochranných opatrení v konkrétnych prevádzkových podmienkach, čo malo v mnohých prípadoch za následok vznik pracovného úrazu.

Najčastejšie porušenia predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov tvorili nedostatky:

 • absencia podstatných náležitostí v pracovných zmluvách zamestnancov pri vzniku pracovného pomeru,
 • nevydanie potvrdenia o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru,
 • nevedenie evidencie pracovného času , práce nadčas a nočnej práce tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu,
 • nezabezpečovanie stravovania zamestnancom ,
 • neposkytovanie cestovných náhrad pri pracovných cestách zamestnancov.

Najčastejšie porušenia predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v doprave tvorili nedostatky:

 • vodiči prekračovali denné časy vedenia vozidla,
 • vodiči nedodržiavali prestávky dlhé 45 minút,
 • vodiči prekračovali časy vedenia vozidla, keď po 4,5 hod. vedení vozidla mala nasledovať prestávka,
 • vodiči nedodržiavali denné a týždenné minimum času odpočinku,
 • vodiči nesprávne používali záznamové zariadenie, neprepínali nastavenie podľa druhu vykonávanej činnosti,
 • zamestnávatelia nezabezpečovali pravidelné sťahovanie údajov z kariet vodičov a údajov z vozidlových jednotiek, resp. neuchovávali použité záznamové listy počas predpísanej doby.

V oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania bol v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 zaznamenaný zásadný nárast počtu vykonaných kontrol a zistených porušení predpisov. Súvisí to aj so vznikom špecializovaných útvarov, ktoré vykonávali kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania najmä v čase mimo bežného pracovného času väčšiny zamestnancov (napr. večer, v noci, počas víkendov a sviatkov). Konkrétne údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  počet v roku 2013 nárast v porovnaní s 2012 v %
Kontrolované subjekty 13 840 80,79
Zistené porušenia predpisov 541 96,01
Nelegálne zamestnané fyzické osoby 1 056 87,90

Národný inšpektorát práce v roku 2013 uložil 1 873 pokút v celkovej výške 2 473 141 eur, z toho:

 • organizáciám bolo uložených 1 837 pokút vo výške 2 455 691 eur,
 • jednotlivcom bolo uložených 36 pokút vo výške 17 450 eur.

Jednotlivcom bolo uložených aj 1 621 blokových pokút vo výške 97 851 eur.

Najvyšší počet pokút bolo uložených v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, a to v počte 987 pokút. V najvyššej sume boli uložené pokuty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to vo výške 838 435 eur. Viac konkrétnych informácií pre organizácie sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.

Druh výkonu Suma v € Počet pokút
BOZP 838 435 401
Nelegálne zamestnávanie 785 681 343
Pracovnoprávne vzťahy 613 905 987
Sociálna legislatíva v doprave 201 970 94
Jadrový dozor 8 600 8
Trhový dohľad na určenými výrobkami 7 100 4
Spolu 2 455 691 1 837

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v roku 2013 spolu 3 179 kontrol. V 756 prípadoch bolo zistené porušenie právnych predpisov.

Odbor inšpekcie Počet vykonaných kontrol - počet Počet kontrol so zisteným porušenia právnych predpisov - počet Počet uložených pokút - počet Výška uložených pokút - tis. eur
ochrana vôd 938 192 164 192
ochrana ovzdušia 545 84 82 95
odpadové hospodárstvo 615 250 174 138
ochrana prírody a krajiny /1/ 513 196 98 80
biologická bezpečnosť 296 5 5 8
povoľovanie a kontrola 272 29 50 133
Spolu 3 179 756 573 646

/1/ Vrátanie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Vzhľadom na rozsah problematiky uvedieme bližšie informácie k ochrane vôd a ochrane ovzdušia. Všetky informácie nájdete vo výročnej správe.

Pokiaľ ide o ochranu vôd, kontroly sa týkajú najmä podnikateľov, ktorí pracujú s chemickými látkami, ako aj podnikateľov v poľnohospodárstve, ktorými sú poľnohospodárske družstvá alebo samostatne hospodáriaci roľníci. Kontroluje sa napríklad:

 • zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami (napr. hodnotenie technického a organizačného zabezpečenia prevencie neželateľných únikov škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok - zásobné nádrže, potrubné rozvody, manipulačné plochy stáčacie a výdajné, žumpy na skladovanie hospodárskych hnojív a silážnych štiav, skladovacie plochy na uskladnenie hospodárskych hnojív a silážnych štiav),
 • nakladanie s vodami a prevádzka a účinnosť čističky odpadových vôd (napr. vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd v rozpore s právoplatným povolením orgánu štátnej vodnej správy, resp. vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia),
 • mimoriadne zhoršenie vôd (napr. technický stav zariadenia alebo objektu, v ktorom sa zaobchádza so škodlivou látkou a obzvlášť škodlivou látkou, doprava a preprava škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok),
 • schvaľovanie havarijných plánov podľa vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

V prípade ochrany ovzdušia kontrolná činnosť pozostáva z inšpekčných kontrol a kontrolných diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, ako aj napríklad kontroly:

 • kvality vyrábaných a dovážaných farieb, lakov a výrobkov na povrchovú úpravu vozidiel s obsahom organických rozpúšťadiel,
 • kvality vyrábaných, dovážaných a predávaných palív, ktorými sú benzín, motorová nafta a skvapalnený ropný plyn určených na pohon spaľovacích motorov.

Kontroly sa týkajú napríklad spoločností, ktoré podnikajú v oblasti uvedenej v nasledujúcej tabuľke.

SK NACE Rev. 2 Ekonomická činnosť
35.11.0 výroba elektriny
25.61.0 opracovanie a povrchová úprava kovov
24.43.0 výroba olova, zinku a cínu
16.10.0 pilovanie a hobľovanie
25.21.0 výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
20.15.0 výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín

Zdrojové dokumenty: Výročná správa o činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia za rok 2013, správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2013, výročná správa o činnosti finančnej správy za rok 2013, výročná správa SOI 2013.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.

Daňová kontrola a práva daňovníkov

Do akých dokumentov má právo kontrolovaný subjekt nahliadať, k čomu sa môže vyjadrovať a aké sú jeho práva po ukončení kontroly? Súhrn základných práv daňovníkov pri daňovej kontrole.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky