Časté sankcie v podnikaní

Časté sankcie v podnikaní
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

K podnikaniu patria aj rôzne pokuty alebo sankcie, či už z nevedomosti, nedbanlivosti alebo úmyselného nedodržania právnych predpisov. Za čo ukladal pokuty daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia alebo Národný inšpektorát práce v uplynulom roku?

Dane, zamestnanci, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovnoprávne vzťahy a životné prostredie. S týmito témami sa stretne takmer každý podnikateľ, no nie vždy je to bez chýb a pokút. V článku sme zosumarizovali chyby, ktoré odhalili kontrolné orgány u podnikateľov v roku 2013. Článok môže slúžiť ako súhrn tipov, na ktoré oblasti je potrebné klásť pri podnikaní zvýšenú pozornosť.

Pokuty a sankcie Slovenskej obchodnej inšpekcie

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva (okrem iného) kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa výročnej správy za rok 2013, Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje a vykonáva dohľad nad 100 právnymi predpismi (národnými aj nadnárodnými).

V priebehu roka 2013 bolo vykonaných 17 450 kontrol v prevádzkarňach zameraných na predaj výrobkov a poskytovanie služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu, pričom nedostatky boli zistené v 4 182 prevádzkarňach (približne 24 %). Z tohto dôvodu bol pozastavený predaj 9 169 druhov výrobkov v hodnote viac ako 1 mil. eur. V porovnaní s rokom 2012 objem pozastaveného predaja vzrástol približne o 14 %.V roku 2013 bol pozastavený tovar v najvyššej hodnote v Nitrianskom kraji (približne 330 tis. eur). Najväčší objem hodnoty piatich konkrétnych druhov výrobkov, ktorých predaj bol pozastavený, predstavuje:

 • textil a odevy,
 • strojná technika,
 • obuv,
 • elektronická cigareta a
 • stavebný materiál.

V prípade dodržiavania zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov, Slovenská obchodná inšpekcia vykonala 1 269 kontrol. Opatrenie pozastavenia, resp. zákazu uvádzania určených výrobkov na trh sa vzťahovalo na 621 druhov v hodnote 76 490 eur. Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody. V roku 2013 odobrala celkom 225 vzoriek. Do skúšobných laboratórií bolo daných 249 vzoriek (počet zahŕňa aj vzorky odobrané v roku 2012) a 7 vzoriek bolo vyhodnotených interne Slovenskou obchodnou inšpekciou. Viac ako polovica vzoriek bola vyhovujúca (53,13 %) a zvyšná časť vzoriek (46,88 %) bola nevyhovujúca, a to z dôvodu:

 • bezpečnosti (26,56 %),
 • nezhody (9,38 %),
 • iných dôvodov (10,94 %).

V roku 2013 bolo vykonaných 8 504 kontrolných nákupov zameraných na kontrolu dodržiavania poctivosti predaja. V 324 prípadoch bol nákup účtovaný v neprospech spotrebiteľa. Miera poškodenia všetkých kontrolných nákupov dosiahla úroveň 0,30 eur/100 eur. V porovnaní s rokom 2012 nedošlo k zmene. Hlavnými dôvodmi predraženia nákupov boli:

 • nedodržanie miery (52,16 %),
 • účtovanie v cene rozdielnej oproti cenovej evidencii, resp. cenovej informácii (23,77 %) a
 • deklarovanej hmotnosti (23,77 %).

Mieru poškodenia ovplyvnili najmä zistenia pri poskytovaní služieb v pohostinských prevádzkarňach nedodržaním deklarovanej miery.

V roku 2013 zistila Slovenská obchodná inšpekcia klamanie spotrebiteľa, vrátane klamlivej reklamy, v 328 prípadoch. Išlo najmä o:

 • uvádzanie nepravdivých, nedoložených, neúplných, nepresných, dvojzmyselných alebo prehnaných údajov o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb,
 • nedodržanie predajnej ceny výrobku, ktorá bola uvedená v letáku,
 • účtovanie rozdielnej ceny oproti cenám uvádzaným na cenovkách,
 • uvádzanie nepravdivých informácií o percentuálnych zľavách výrobkov uvedených v letákoch,
 • označovanie výrobkov dvojzmyselnými údajmi o spôsobe ošetrovanie a údržby,
 • uvádzali spotrebiteľa do omylu.

Nedodržanie ochrany práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva bolo zistené v 7 prípadoch. Išlo o používanie značiek zhodných alebo zameniteľných s ochrannou známkou registrovanou oprávnenou osobou.

Nerovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľom (diskriminácia) pri predaji tovarov a poskytovaní služieb bolo zistené v 13 prevádzkarňach. Dôvodom bolo najmä neposkytnutie služby, ktorá bola v prevádzkových možnostiach predávajúceho (napr. viazanie predaja výrobkov alebo poskytnutia služby na predaj iných výrobkov).

Daňový úrad

V roku 2013 bolo vykonaných celkovo 13 059 kontrol z toho bolo 8 189 zameraných na kontroly nadmerných odpočtov DPH (62,7 %). Celkový objem nálezov bol dosiahnutý vo výške 573 215 tis. eur. Na celkových nálezoch sa najviac podieľala daň z pridanej hodnoty a to vo výške 379 169 tis. eur. Kompletný prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka.

Druh nálezu Daň z príjm. PO Daň z príjm. FO DPH Závisl. činnosť Účtovníctvo Ostatné Spolu
Dodatočne vyrub. daň, vrátane dane určenej podľa pomôcok 142 007 9 525 241 878 40 x 54 393 504
Sankcie celkom 1 809 229 5 869 8 241 1 8 157
Krátenie nadmer. odpočtu  DPH x x 100 365 x x x 100 365
Určenie vlastnej daň. povinnosti x x 31 057 x x x 31 057
Zníženie straty 34 521 5 611 x x x x 40 132
Spolu 178 337 15 365 379 169 48 241 55 573 215
% podiel z celkového objemu nálezov 31,1 2,7 66,1 x x x  

Pokiaľ ide o kontroly zamerané na elektronické registračné pokladnice , tých bolo v roku 2013 vykonaných celkom 14 784, z toho bolo v 7 611 prípadoch zistené podozrenie z porušenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice”). Počet uložených blokových pokút bol 959 v súhrnnej sume 45 635 €. V rámci správneho konania bolo uložených 3 770 pokút v súhrnnej sume 557 135 €.

K najčastejším porušeniam patrili:

 • nepoužitie elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržby,
 • nevydanie pokladničného doklad,
 • vydanie pokladničného dokladu, dokladu alebo paragónu, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 8 ods. 1 a 2 alebo § 10 ods. 4 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Kontroly a sankcie od Národného inšpektorátu práce

Národný inšpektorát práce vykonáva dozor v týchto oblastiach: bezpečnosť a ochrana práce, trhový dohľad, pracovnoprávne vzťahy, nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca, jadrový dozor a sociálna legislatíva v doprave. V roku 2013 vykonal Národný inšpektorát práce kontrolu celkovo v 23 838 subjektoch. Najkontrolovanejšími subjektmi boli spoločnosti s ručením obmedzeným (43,12 %) a fyzické osoby (32,13 %). V spoločnostiach s ručením obmedzeným do 9 zamestnancov vrátane bolo vykonaných 6 320 kontrol (61,49 %).

V nasledujúcom grafe sú zobrazené kontroly podľa kontrolovaných oblastí.

Národný inšpektorát práce vykonal v roku 2013 celkovo 97 444 výkonov (kontrol), pričom zistil 51 736 porušení predpisov. Podľa klasifikácie ekonomický činností SK NACE Rev. 2 bolo najviac porušení predpisov zistených v týchto odvetviach, ktoré spolu tvorili viac ako polovicu všetkých porušení predpisov:

 • priemyselná výroba (20,14 %),
 • veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel (19,12 %),
 • doprava a skladovanie (13,89 %).

Podiel na celkových porušení predpisov každého z ostatných odvetví bol nižší ako 10 %.

Najčastejšie porušenia predpisov v oblasti BOZP tvorili nedostatky:

 • v súvislosti s prevádzkou a technickým stavom vyhradených technických zariadení (napr. nezabezpečenie overenia technického stavu strojov, nezabezpečenie vykonávania pravidelných kontrol a revízií elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov),
 • na prevádzkových budovách (napr. zábradlia, poklopy, ochranné ohradenia, záchytné lešenia alebo záchytné siete s dostatočnou pevnosťou a odolnosťou),
 • dodržiavania ustanovených pracovných podmienok (napr. neposkytovanie účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov),
 • v oblasti riadenia BOZP (napr. zamestnávatelia nezabezpečili posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na ručnú prácu s bremenami).

Nedostatky v oblasti pracovných podmienok boli zistené najmä u malých zamestnávateľov.

Najčastejšie porušenia predpisov v oblasti trhového dohľadu tvorili nedostatky:

 • zamestnávatelia nemali vyhlásenie o zhode k prevádzkovaným technologickým zariadeniam a technická dokumentácia pracovných prostriedkov nebola v slovenskom jazyku,
 • zamestnávatelia uviedli zariadenie do prevádzky s príslušným dokladom o posúdení zhody, avšak nevykonali následné posúdenie rizík a stanovenie ochranných opatrení v konkrétnych prevádzkových podmienkach, čo malo v mnohých prípadoch za následok vznik pracovného úrazu.

Najčastejšie porušenia predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov tvorili nedostatky:

 • absencia podstatných náležitostí v pracovných zmluvách zamestnancov pri vzniku pracovného pomeru,
 • nevydanie potvrdenia o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru,
 • nevedenie evidencie pracovného času , práce nadčas a nočnej práce tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu,
 • nezabezpečovanie stravovania zamestnancom ,
 • neposkytovanie cestovných náhrad pri pracovných cestách zamestnancov.

Najčastejšie porušenia predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v doprave tvorili nedostatky:

 • vodiči prekračovali denné časy vedenia vozidla,
 • vodiči nedodržiavali prestávky dlhé 45 minút,
 • vodiči prekračovali časy vedenia vozidla, keď po 4,5 hod. vedení vozidla mala nasledovať prestávka,
 • vodiči nedodržiavali denné a týždenné minimum času odpočinku,
 • vodiči nesprávne používali záznamové zariadenie, neprepínali nastavenie podľa druhu vykonávanej činnosti,
 • zamestnávatelia nezabezpečovali pravidelné sťahovanie údajov z kariet vodičov a údajov z vozidlových jednotiek, resp. neuchovávali použité záznamové listy počas predpísanej doby.

V oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania bol v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 zaznamenaný zásadný nárast počtu vykonaných kontrol a zistených porušení predpisov. Súvisí to aj so vznikom špecializovaných útvarov, ktoré vykonávali kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania najmä v čase mimo bežného pracovného času väčšiny zamestnancov (napr. večer, v noci, počas víkendov a sviatkov). Konkrétne údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  počet v roku 2013 nárast v porovnaní s 2012 v %
Kontrolované subjekty 13 840 80,79
Zistené porušenia predpisov 541 96,01
Nelegálne zamestnané fyzické osoby 1 056 87,90

Národný inšpektorát práce v roku 2013 uložil 1 873 pokút v celkovej výške 2 473 141 eur, z toho:

 • organizáciám bolo uložených 1 837 pokút vo výške 2 455 691 eur,
 • jednotlivcom bolo uložených 36 pokút vo výške 17 450 eur.

Jednotlivcom bolo uložených aj 1 621 blokových pokút vo výške 97 851 eur.

Najvyšší počet pokút bolo uložených v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, a to v počte 987 pokút. V najvyššej sume boli uložené pokuty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to vo výške 838 435 eur. Viac konkrétnych informácií pre organizácie sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.

Druh výkonu Suma v € Počet pokút
BOZP 838 435 401
Nelegálne zamestnávanie 785 681 343
Pracovnoprávne vzťahy 613 905 987
Sociálna legislatíva v doprave 201 970 94
Jadrový dozor 8 600 8
Trhový dohľad na určenými výrobkami 7 100 4
Spolu 2 455 691 1 837

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v roku 2013 spolu 3 179 kontrol. V 756 prípadoch bolo zistené porušenie právnych predpisov.

Odbor inšpekcie Počet vykonaných kontrol - počet Počet kontrol so zisteným porušenia právnych predpisov - počet Počet uložených pokút - počet Výška uložených pokút - tis. eur
ochrana vôd 938 192 164 192
ochrana ovzdušia 545 84 82 95
odpadové hospodárstvo 615 250 174 138
ochrana prírody a krajiny /1/ 513 196 98 80
biologická bezpečnosť 296 5 5 8
povoľovanie a kontrola 272 29 50 133
Spolu 3 179 756 573 646

/1/ Vrátanie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Vzhľadom na rozsah problematiky uvedieme bližšie informácie k ochrane vôd a ochrane ovzdušia. Všetky informácie nájdete vo výročnej správe.

Pokiaľ ide o ochranu vôd, kontroly sa týkajú najmä podnikateľov, ktorí pracujú s chemickými látkami, ako aj podnikateľov v poľnohospodárstve, ktorými sú poľnohospodárske družstvá alebo samostatne hospodáriaci roľníci. Kontroluje sa napríklad:

 • zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami (napr. hodnotenie technického a organizačného zabezpečenia prevencie neželateľných únikov škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok - zásobné nádrže, potrubné rozvody, manipulačné plochy stáčacie a výdajné, žumpy na skladovanie hospodárskych hnojív a silážnych štiav, skladovacie plochy na uskladnenie hospodárskych hnojív a silážnych štiav),
 • nakladanie s vodami a prevádzka a účinnosť čističky odpadových vôd (napr. vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd v rozpore s právoplatným povolením orgánu štátnej vodnej správy, resp. vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia),
 • mimoriadne zhoršenie vôd (napr. technický stav zariadenia alebo objektu, v ktorom sa zaobchádza so škodlivou látkou a obzvlášť škodlivou látkou, doprava a preprava škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok),
 • schvaľovanie havarijných plánov podľa vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

V prípade ochrany ovzdušia kontrolná činnosť pozostáva z inšpekčných kontrol a kontrolných diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, ako aj napríklad kontroly:

 • kvality vyrábaných a dovážaných farieb, lakov a výrobkov na povrchovú úpravu vozidiel s obsahom organických rozpúšťadiel,
 • kvality vyrábaných, dovážaných a predávaných palív, ktorými sú benzín, motorová nafta a skvapalnený ropný plyn určených na pohon spaľovacích motorov.

Kontroly sa týkajú napríklad spoločností, ktoré podnikajú v oblasti uvedenej v nasledujúcej tabuľke.

SK NACE Rev. 2 Ekonomická činnosť
35.11.0 výroba elektriny
25.61.0 opracovanie a povrchová úprava kovov
24.43.0 výroba olova, zinku a cínu
16.10.0 pilovanie a hobľovanie
25.21.0 výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
20.15.0 výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín

Zdrojové dokumenty: Výročná správa o činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia za rok 2013, správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2013, výročná správa o činnosti finančnej správy za rok 2013, výročná správa SOI 2013.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.

Daňová kontrola a práva daňovníkov

Do akých dokumentov má právo kontrolovaný subjekt nahliadať, k čomu sa môže vyjadrovať a aké sú jeho práva po ukončení kontroly? Súhrn základných práv daňovníkov pri daňovej kontrole.

Daňové kontroly transferového oceňovania v rokoch 2017 až 2020

Koľko kontrol zameraných na transferové oceňovania vykonali daňové úrady v uplynulých rokoch a v koľkých prípadoch tieto kontroly skončili dodatočným vyrubením dane z príjmov?

Výpadok eKasy a povinnosti podnikateľa: ako evidovať tržby?

Finančná správa eviduje výpadok v online pripojení niektorých online registračných pokladníc v rámci systému eKasa. Ako v takom prípade postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky