Sankcie za nedostatky v ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Takmer 60 % kontrol zameraných na dodržiavanie zákona proti praniu špinavých peňazí skončilo v roku 2014 uložením pokuty. Priemerná výška pokuty bola približne 1000 € a najčastejším dôvodom sankcií bola chýbajúca smernica proti praniu špinavých peňazí.

Kontrolu povinných osôb vykonáva finančná spravodajská jednotka

Na účely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) sú dôležitým pojmom tzv. „povinné osoby“. Medzi povinné osoby patria napríklad účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, realitné kancelárie, kuriérske spoločnosti, banky, poisťovne a mnohí iní. Podnikateľom, ktorí patria medzi povinné osoby, vyplýva z tohto titulu niekoľko pomerne náročných povinností. Kompletný zoznam povinných osôb a ich povinností môžete nájsť v našom článku Ochrana proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Kontrolu plnenia a dodržiavania povinností povinných osôb ustanovených zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vykonáva finančná spravodajská jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru. Finančná spravodajská jednotka má niekoľko oddelení a jedno z nich sa zameriava práve na kontrolu povinných osôb. Výsledky činnosti sú v ročnej periodicite zverejňované prostredníctvom výročných správ.

Sankcie za nedodržanie povinností sa môžu vyšplhať na stovky tisíc eur

Nedodržanie povinností povinných osôb, ktoré im zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vyplývajú, sa môže skončiť aj pomerne vysokou pokutou. Jej výška závisí od toho, aká povinnosť bola zanedbaná, či ide o opakované zanedbanie tejto povinnosti, akú závažnosť, dĺžku a následky protizákonné konanie malo.

Povinnej osobe môže byť uložená pokuta:

  • do výšky 165 969 eur za nesplnenie alebo porušenie niektorej povinnosti v oblasti starostlivosti o klienta, zisťovania neobvyklej obchodnej operácie, odmietnutia uzavretia obchodného vzťahu, ukončenia obchodného vzťahu, odmietnutia vykonania obchodu, zdržania neobvyklej obchodnej operácie, nahlásenia neobvyklej obchodnej operácie a vypracovania smernice proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,
  • do výšky 99 581 eur za nesplnenie alebo porušenie niektorej povinnosti v oblasti zachovania mlčanlivosti o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii, uchovávania údajov o vykonaných obchodoch klienta alebo neposkytnutia súčinnosti finančnej spravodajskej jednotke,
  • do výšky 66 387 eur za nesplnenie alebo porušenie inej povinnosti ako bola uvedená v predchádzajúcich bodoch.

Ak si povinná osoba neplní alebo porušuje vyššie uvedené povinnosti dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, došlo k zmareniu zaistenia príjmu z trestnej činnosti alebo za tú istú povinnosť už v predchádzajúcich troch rokoch dostala pokutu, výška pokuty môže byť až 331 939 eur. Ak finančná spravodajská jednotka na základe kontroly zistí, že povinná osoba viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo opakovane neplní alebo porušuje svoje povinnosti, je povinná podať príslušnému orgánu podnet na odobratie oprávnenia na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť povinnej osoby (napríklad živnostenskému úradu). Dotknutý orgán je povinný vo veci rozhodnúť do 30 dní od doručenia podnetu.

Výsledky kontrolnej činnosti povinných osôb za rok 2014

V roku 2014 oddelenie kontroly finančnej spravodajskej jednotky vykonalo celkovo 22 kontrol. Z tohto počtu kontrol bolo právoplatne ukončených 17 kontrol. Je potrebné konštatovať, že z celkového počtu kontrol skončilo až 13 uložením pokuty, čo je v percentuálnom vyjadrení 59,09 % kontrol. Výška pokuty sa v jednotlivých prípadoch pohybovala v rozsahu od 300 do 5 000 eur. Celkovo boli v roku 2014 uložené pokuty vo výške 14 400 eur, čo je v priemere 1 107,69 eur na jednu pokutu. V dvoch rozhodnutiach o uložení pokuty (v každom prípade bola jej výška 3 000 eur) bol finančnou spravodajskou jednotkou na odbor živnostenského podnikania zaslaný aj podnet na odobratie oprávnenia povinnej osoby na podnikateľskú činnosť. Aj na základe nižšie uvedenej tabuľky o počte kontrol a uložených sankciách je možné vidieť, že napriek tomu, že počet kontrol je veľmi nízky, sankcie sú veľmi časté a veľmi vysoké.

Medzi najčastejší nedostatok zistený počas kontrol patril neúplný alebo nedostatočne vypracovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (tzv. interná smernica proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti). Nasledovali nedostatky ako nevykonanie identifikácie klienta, nezisťovanie účelu a plánovanej povahy obchodného vzťahu, nezisťovanie pôvodu finančných prostriedkov alebo neodmietnutie uzatvorenia obchodného vzťahu s klientom. Nie menej ojedinelé boli aj prípady neposkytnutia súčinnosti s finančnou spravodajskou jednotkou a marenie výkonu jej kontroly.

Prehľad o počte kontrol a uložených sankciách v súvislosti so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v rokoch 2009 až 2014

Rok Počet kon- trol Spôsob ukončenia kontrol Podiel pokuto- vaných kontrol v % Celko- vá výška pokút v EUR Priemer- ná výška pokuty v EUR
Bez sankcie Sankcia Neroz- hodnuté a odstú- pené
2009 21 5 16 - 76,19 59 150 3 696,88
2010 36 21 15 - 41,67 18 050 1 203,33
2011 41 13 18 - 43,90 76 100 4 227,78
2012 22 9 12 1 54,55 83 800 6 983,33
2013 14 4 2 8 14,29 15 000 7 500,00
2014 22 4 13 5 59,09 14 400 1 107,69

Prehľad o počte kontrol podľa predmetu činnosti povinnej osoby v súvislosti so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v rokoch 2009 až 2014

Povinná osoba - predmet činnosti Počet kontrol v roku
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Zmenáreň 4 3 1 1 1 1
Realitná činnosť 3 3 3 1 - 1
Poskytovanie pôžičiek 1 1 6 0 3 3
Finančný prenájom 4 4 3 6 1 3
Združenie majetku 0 0 0 0 0 1
Advokát 0 0 2 1 0 2
Obchodovanie s pohľadávkami 0 1 3 5 0 1
Banka 1 1 1 2 4 1
Poisťovňa 1 1 0 2 1 0
Dôchodková správcovská spoločnosť a doplnková dôchodková spoločnosť 0 2 0 0 0 0
Záložňa 0 2 0 1 0 2
Notár 0 1 0 0 0 1
Organizačný a ekonomický poradca 0 1 5 0 1 1
Platobné služby 1 0 1 1 0 1
Účtovník, daňový poradca, audítor 0 6 3 0 0 1
Prevádzkovateľ hazardnej hry 0 2 2 0 0 1
Obchodník s cennými papiermi 2 0 1 0 0 1
Správa majetku 0 0 0 0 0 1
Obchody v hotovosti najmenej 15 000 eur 3 1 4 1 0 0
Poskytovanie služieb pre obchodné spoločnosti 0 0 3 0 0 0
Obchodník s drahými kovmi, kameňmi 0 2 1 0 1 0
Zasielateľstvo, kuriérske služby 0 0 2 0 1 0
Dražobná činnosť 1 1 0 0 0 0
Exekútor 0 1 0 0 0 0
Finančný agent 0 1 0 1 0 0
Nadácia, nezisková organizácia 0 2 0 0 1 0
Spolu 21 36 41 22 14 22
Článok pokračuje pod reklamou

Nahlásené neobvyklé obchodné operácie v roku 2014

Finančná spravodajská jednotka v roku 2014 prijala od všetkých povinných osôb spolu 3 928 hlásení o neobvyklých obchodných operáciách, ktorých celková hodnota dosahovala 3 042 458 478 eur. Väčšina týchto hlásení pochádzala z prostredia bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií. Iba 155 hlásení z celkového počtu pochádzalo z nefinančných subjektov a aj z toho 108 hlásení podali poštové podniky (Slovenská pošta, kuriérske spoločnosti). Celkový počet zdržaných neobvyklých obchodných operácií bol 141 v celkovej hodnote 7 017 330,15 eur.

V rámci neobvyklých obchodných operácií došlo v roku 2014 k viac ako 100 % nárastu phishingu (konanie, pri ktorom má podvodník úmysel získať od používateľa heslo, napr. od internet bankingu). Išlo o prípady, kedy bol počítač alebo mobilný telefón majiteľa bankového účtu napadnutý vírusom, SMS správou alebo podvodnou aplikáciou. Obeťami phishingu bolo aj niekoľko menších obcí. Veľká časť hlásení neobvyklých obchodných operácií tiež súvisela so schránkovými spoločnosťami založenými za účelom zneprehľadnenia finančných tokov, pohybu služieb a tovarov so súčasným zapojením „bielych koní“ pri karuselových podvodoch na dani z pridanej hodnoty (fiktívne nadmerné odpočty). Zaujímavé sú aj informácie o vkladaní významných objemov finančných prostriedkov čínskymi občanmi žijúcimi v Maďarsku na účty právnických osôb so sídlom v daňových rajoch, ktoré majú účty vedené v slovenských bankách. Z neobvyklých obchodných operácií možno ešte spomenúť prípady, keď bol platiteľ v rámci obchodného vzťahu e-mailom mylne informovaný o zmene účtu svojho obchodného partnera. Z takéhoto vopred pripraveného účtu zriadeného na Slovensku boli tieto prostriedky okamžite prevedené na účty zriadené v Hongkongu alebo Číne.

V roku 2014 sa stal aj prípad, keď boli na novozaložený účet Banky 1 pripísané dve platby v celkovej sume 900 000 eur z Banky 2, ktoré ešte v ten deň boli prevedené niekoľkými platbami na niekoľko iných účtov v slovenských bankách. Banka 1 túto transakciu nahlásila ako neobvyklú, Banka 2 žiadnu neobvyklú transakciu nezaregistrovala. Podrobné vyšetrovanie dospelo k záveru, že predmetné peňažné prostriedky pracovníčka Banky B podvodným spôsobom dvom klientom bez ich vedomia presunula do Banky A. V tomto prípade došlo k vzneseniu obvinenia z obzvlášť závažného zločinu voči štyrom osobám a približne polovicu prostriedkov sa aj podarilo zaistiť.

Zdroj: Výročná správa finančnej spravodajskej jednotky za roky 2009 - 2014

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky