Kontroly Sociálnej poisťovne a zbytočná byrokracia

Sociálna poisťovňa pri svojich kontrolách žiada od podnikateľov aj doklady, ktoré s kontrolou nemajú veľa spoločné, ktorými sama disponuje alebo ide o informácie, ktoré si vie získať.

Kontrola u podnikateľa zo Sociálnej poisťovne

Sociálne poistenie povinne platia zo svojich príjmov napríklad zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, ale platia ho aj zamestnávatelia za svojich zamestnancov. Na výkon sociálneho poistenia je zriadená verejnoprávna inštitúcia – Sociálna poisťovňa. Kým napríklad zdravotné poistenie sa môže platiť rôznym zdravotným poisťovniam, sociálne poistenie sa platí len jednej jedinej Sociálnej poisťovni. Sociálne poistenie je veľmi dôležité predovšetkým z toho dôvodu, že sa z neho vyplácajú dôchodky. Systém sociálneho poistenia je založený na priebežnom princípe. To znamená, že súčasní pracujúci každý mesiac platia sociálne poistenie, z ktorého sa zase priebežne mesačne vyplácajú dôchodky súčasným dôchodcom.

Peňazí v sociálnom poistení je málo, preto Sociálna poisťovňa stráži každé euro.

Keďže podiel pracujúcich na jedného dôchodcu sa neustále znižuje, potrebného množstva peňazí v sociálnom poistení je tiež čoraz menej. Sociálna poisťovňa si preto dáva na výbere sociálneho poistenia záležať. Aby sa presvedčila či podnikateľ odvádza sociálne poistenie v správnej výška a nekráti ho protizákonnými spôsobmi, pri akýchkoľvek podozreniach začína u podnikateľa kontrolu. Kontrolná činnosť Sociálnej poisťovne je upravená v šiestej časti (§ 242 až 245c) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o sociálnom poistení“). V tejto časti zákona o sociálnom poistení sú upravené práva a povinnosti jednak kontrolovaného podnikateľa, ale tiež aj zamestnancov Sociálnej poisťovne, ktorí danú kontrolu u podnikateľa vykonávajú.

Aké doklady môže Sociálna poisťovňa vyžadovať od podnikateľa pri kontrolách

Podľa § 243 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení sú kontrolóri Sociálnej poisťovne vykonávajúci u podnikateľa kontrolu oprávnení „vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebné na výkon kontroly a prvopisy dokladov“. V odôvodnených prípadoch sú oprávnení odoberať a aj premiestňovať prvopisy dokladov, písomné dokumenty a iné materiály na účely zabezpečovania dôkazov.

Sociálna poisťovňa má pri kontrole pomerne široké kompetencie.

Kontrolóri Sociálnej poisťovne majú tiež právo vyžadovať od kontrolovaného podnikateľa a jeho zamestnancov súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly. Zákon o sociálnom poistení však dodáva, že túto súčinnosť možno vyžadovať len v nevyhnutnom rozsahu a vtedy, ak nemožno účel kontroly dosiahnuť inak a len s ich súhlasom. Kontrolovaný subjekt je tiež povinný vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly a poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam zamestnancov kontroly.

Pri kontrolách Sociálna poisťovňa od podnikateľa pýta aj nepotrebné doklady

Bežný podnikateľ, ktorý ešte kontrolu od Sociálnej poisťovne nezažil, by tipoval, že jej zamestnanci od neho budú chcieť hlavne pracovné zmluvy zamestnancov, evidenciu ich pracovného času, výplatné pásky zamestnancov a potvrdenia o ich prevzatí, výpisy z bankových účtov alebo pokladničné doklady preukazujúce výplatu miezd a podobné dokumenty. Tip tohto podnikateľa by bol správny, ale len čiastočne.

Sociálna poisťovňa od podnikateľov pýta aj nepotrebné doklady.

Všetky tieto doklady Sociálna poisťovňa od podnikateľ vyžaduje, ale ani zďaleka to nie je všetko. Sociálna poisťovňa totižto od podnikateľov paušálne pýta aj doklady, ktoré podľa názoru tých podnikateľov, ktorí už takúto kontrolu zažili, so sociálnym poistením nemajú veľa spoločné. Prípadne ide o informácie, ktoré sama má alebo si ich vie jednoduchým spôsobom zistiť.

Sociálna poisťovňa od podnikateľov pri kontrole žiada aj predloženie týchto dokladov:

  • doklady osvedčujúce založenie a vznik právneho subjektu (napríklad zakladateľská listina, spoločenská zmluva, stanovy spoločnosti, výpis z obchodného registra, osvedčenie o živnostenskom oprávnení),
  • ·prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zamestnancom vyplatil, prehľad o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac,
  • kópie rozhodnutí o priznaní starobného, predčasného starobného, výsluhového alebo invalidného dôchodku a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
  • zápisnice z valného zhromaždenia.

Doklady žiadané od kontrolovaných podnikateľov si vie Sociálna poisťovňa získať aj sama

Informácie uvádzané vo výpisoch z obchodného registra a vo výpisoch zo živnostenského registra si vie Sociálna poisťovňa overiť aj online z oboch týchto registrov verejne dostupných na internete. Prípadne v podobe použiteľnej na právne úkony si výpis z obchodného registra a výpis zo živnostenského registra môže Sociálna poisťovňa zadarmo v elektronickej podobe vyžiadať cez portál www.slovensko.sk. Pokiaľ ide o zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy a stanovy spoločnosti, tak tie pred ich uložením do zbierky listín overuje samotný registrový súd pri zakladaní právneho subjektu. A tiež sa dajú zo zbierky listín vyžiadať.

Prečítajte si tiež

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac zamestnávateľ každý mesiac posiela daňovému úradu. Táto povinnosť mu vyplýva z § 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti by Sociálna poisťovňa mala v rámci zásady „jedenkrát a dosť“ spolupracovať práve s Finančnou správou Slovenskej republiky a od nej si prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti vyžiadať.

Sociálna poisťovňa pri kontrole žiada aj predloženie dokladov, ktoré sama vydala.

Pokiaľ ide o rozhodnutia o priznaní starobného, predčasného starobného, výsluhového alebo invalidného dôchodku a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, všetko sú to dokumenty, ktoré vydáva samotná Sociálna poisťovňa. Podnikateľom sa preto zdá byť absolútne nelogické, prečo od nich Sociálna poisťovňa pýta dokumenty, ktoré sama vydáva a preukázateľne ich má k dispozícii. Navyše je pri žiadostiach o takéto dokumenty možné poukázať aj na § 17 ods. 5 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Podľa neho je orgán verejnej moci oprávnený požadovať od účastníkov konania dokumenty, len ak nie sú orgánu verejnej moci známe z jeho činnosti. A to v prípade, kedy Sociálna poisťovňa požaduje od podnikateľa dokumenty, ktoré sama vydala, určite splnené je. Preto by ich od neho žiadať v žiadnom prípade nemala.

Článok pokračuje pod reklamou

Sociálna poisťovňa si svoje právomoci vykladá až príliš obšírne

Pri vyžadovaní spomínaných dokladov od podnikateľov sa Sociálna poisťovňa odvoláva na pomerne všeobecné ustanovenia zákona o sociálnom poistení. Ide napríklad o ustanovenia § 243 ods. 1 písm. b) a § 244 ods. 2 zákona o sociálnom poistení. Podľa nich je Sociálna poisťovňa pri kontrole oprávnená od podnikateľa vyžadovať „doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie“ a podnikateľ je povinný „vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly“. Podľa názoru niektorých právnikov si Sociálna poisťovňa tieto ustanovenia vykladá až príliš obšírne.

Prečítajte si tiež

Riešením problému by bolo to, aby sa ustanovenia príslušných predpisov upravili tak, aby podnikateľ nemusel orgánom verejnej moci duplicitne predkladať dokumenty, ktoré už majú k dispozícii. Predkladanie akýchkoľvek dokumentov zo strany občana alebo podnikateľa orgánu verejnej moci by malo nastať až vtedy, keď príslušný orgán verejnej moci týmito dokumentmi nedisponuje z vlastnej činnosti alebo ich nie je možné získať na základe spolupráce s iným orgánom verejnej moci.

Podnikateľ musí vypracovať správu o tom, ako splnil uložené opatrenia

Ak kontrola zo Sociálnej poisťovne u zamestnávateľa zistí nedostatky, vypracuje o takejto kontrole protokol obsahujúci aj preukázane zistené nedostatky. Tento protokol následne zamestnanci Sociálnej poisťovne prerokujú s podnikateľom a spíšu o tom zápisnicu. Tá bude okrem iného obsahovať aj povinnosť podnikateľa prijať uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin. Na základe výsledku kontroly je teda podnikateľ povinný v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Tým sa však povinnosti kontrolovaného podnikateľa v súvislosti s touto kontrolou zo strany Sociálnej poisťovne ani zďaleka nekončia.

Po skončení kontroly musíte vypracovať a predložiť písomnú správu o prijatých opatreniach.

Ešte zaujímavejšou povinnosťou je povinnosť kontrolovaného podnikateľa v určenej lehote predložiť vedúcemu zamestnancovi kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. Táto povinnosť mu vyplýva z § 244 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnom poistení. To, že sa podnikateľ oboznámi so zistenými nedostatkami a konkrétnymi opatreniami ich odstráni, teda ešte nie je všetko. Kontrolovaný podnikateľ musí ešte Sociálnej poisťovne vypracovať písomnú správu o tom, ako konkrétne zistené nedostatky odstránil, aké nápravné opatrenia vykonal a ako svojich zamestnancov za to potrestal. Ak by podnikateľ takúto správu nevypracoval, mohol by dostať od Sociálnej poisťovne pokutu až do výšky 16 596,96 eura. Takáto dodatočná povinnosť neexistuje ani vo vzťahu k daňovému úradu a ani vo vzťahu k zdravotnej poisťovni.

Pre zaujímavosť ešte uvádzame, že v roku 2017 Sociálna poisťovňa vykonala kontrolu u 15 037 zamestnávateľov a v roku 2016 skontrolovala až 17 074 zamestnávateľov. Každý z týchto podnikateľov sa musel trápiť s vypracovaním písomnej správy o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených Sociálnou poisťovňou.

Hlasujte za tento byrokratický nezmysel, pomôžete ho zrušiť

Povinnosť zamestnávateľov predkladať pri kontrole zo Sociálnej poisťovne niektoré nepotrebné doklady a vypracovávať o prijatých opatreniach písomnú správu je podľa viacerých podnikateľov absurdné. Aj táto povinnosť bola nominovaná v ankete Byrokratický nezmysel roka 2018. Každý rok sa aj vďaka hlasov vás – podnikateľov – podarí Združeniu mladých podnikateľov Slovenska zrušiť mnohé z nezmyselných povinností, ktoré slovenským podnikateľom vyplývajú priamo z našej legislatívy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky