Zákon proti byrokracii – podnikatelia nemusia úradom predkladať ďalšie výpisy

Princíp jedenkrát a dosť už minulý rok odstránil povinnosť žiadať prílohy výpisov z obchodného a živnostenského registra a katastra nehnuteľností. Ktoré ďalšie papierové výpisy a potvrdenia nebudú môcť úrady žiadať?

Prvá vlna znižovania administratívnej záťaže v roku 2018

V máji 2018 bol prijatý zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Jeho účinnosťou od 1. septembra 2018 došlo v tzv. prvej vlne znižovania administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy k zrušeniu povinností predkladania niektorých výpisov ako povinných príloh v listinnej podobe, a to konkrétne:

 1. výpisu z obchodného registra,
 2. výpisu zo živnostenského registra,
 3. výpisu z katastra nehnuteľností (t. j. z listu vlastníctva).

Od januára 2019 sa zrušená povinnosť predkladania listín úradom začala vzťahovať aj na výpis z registra trestov. 

Zákon proti byrokracii ustanovuje, že orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a súčasne oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Údaje a výpisy sú použiteľné na právne účely.

Naopak občania SR a EÚ, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia nemajú povinnosť dokladovať orgánom verejnej moci vyššie uvedené údaje v listinnej podobe.

Prijatím tohto zákona sa v praxi začal uplatňovať princíp „jedenkrát a dosť“, čo znamená, že údaje, ktoré osoba poskytne jednému štátnemu orgánu si druhý štátny orgán musí získať z informačného systému verejnej správy, a to bez toho, aby takúto informáciu žiadal od dotknutej osoby. Dochádza teda k prepojeniu informačných systémov jednotlivých ministerstiev a orgánov verejnej správy.

Druhá vlna znižovania administratívnej záťaže v roku 2019

Aktuálne sú občania i podnikatelia pri riešení rôznych situácií povinní predkladať orgánom verejnej správy potvrdenia o tom, že majú vysporiadané vzťahy so Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou či daňovým úradom.

V snahe pokračovať v odbúravaní administratívnej záťaže bola v priebehu roka 2019 zahájená tzv. druhá vlna znižovania administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, t. j. druhá fáza boja proti byrokracii. Jej cieľom je odbremeniť občanov a firmy od predkladania ďalších výpisov a potvrdení, a to využívaním informačných systémov verejnej správy.

Článok pokračuje pod reklamou

V júni 2019 NR SR schválila novelu zákona proti byrokracii. Ňou došlo k rozšíreniu rozsahu (zoznamu) údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať orgánom verejnej moci v papierovej podobe.

Prečítajte si tiež

Z osobitných predpisov (napr. zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení) sa vypúšťa povinnosť fyzických a právnických osôb preukazovať prostredníctvom listinných dokladov skutočnosti, ktoré si orgány verejnej moci vedia preveriť sami. Od septembra 2019 do januára 2021 tak bude odstránená povinnosť osôb nosiť na úrady ďalších 11 výpisov či potvrdení.

S účinnosťou od 1. septembra 2019 by malo ísť o nasledovné potvrdenia a výpisy:

 1. potvrdenie o návšteve školy,   
 2. výpis z registra nadácii,
 3. výpis z registra občianskych združení,
 4. výpis z registra neinvestičných fondov,
 5. výpisy z registra neziskových organizácií,
 6. výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom.

S neskoršou účinnosťou od 1. decembra 2019 (z dôvodu prispôsobenia informačných systémov) by sa mala zrušiť povinnosť predkladať tieto potvrdenia:

 1. potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
 2. potvrdenie o colných nedoplatkoch ,
 3. potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, 

K novele bol schválený pozmeňujúci návrh, ktorým sa posunula povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať údaje iným štátnym orgánom až na január 2021. 

Od 1. januára 2021 by sa tak zrušenie predkladacej povinnosti listín malo vzťahovať aj na:

 1. potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení,
 2. potvrdenie o nedoplatkoch na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

Uvedené potvrdenia a výpisy si už štátne a verejné inštitúcie nebudú môcť pýtať od občanov, nájdu si ich vo svojich informačných systémoch. Napríklad má byť tiež pripravená špeciálna webová stránka, ktorej systém ukáže úradníkom a iným subjektom, či je konkrétna osoba študentom, čo študuje a v akom kraji.

Prečítajte si tiež

Princíp jedenkrát a dosť bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Vďaka prvej a druhej vlne boja proti byrokracii ušetria firmy, ale aj občania peniaze na správnych poplatkoch či na cestovnom. Tiež ušetria čas, ktorý doteraz museli stráviť chodením po úradoch. 

Aj napriek digitalizácií vo verejnej sfére musia podnikatelia predkladať úradom mnohé papierové výpisy a potvrdenia. Viac nájdete v článku Byrokratické nezmysly vo svete digitalizácie verejnej správy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Oznamovacie povinnosti voči daňovému úradu pri zmene údajov

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii, daňovníci – fyzické či právnické osoby musia o nich daňový úrad informovať. Čo a dokedy je potrebné oznamovať?

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021

SZČO (živnostníkom) sa od 1.1.2021 zvýšia povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Akú výšku odvodov zaplatia SZČO v roku 2021?

Zmeny pre cestovné kancelárie a agentúry od 21.7.2020

Od 21. júla 2020 sa rušia viaceré byrokratické povinnosti pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Ktoré to sú, sa dozviete v tomto článku.

Vstup so psom do reštaurácie či kaviarne - zrušenie zákazu od 21. 7. 2020

Psy, mačky a iné spoločenské zvieratá budú môcť od 21. júla navštíviť reštaurácie so svojimi pánmi. Za akých podmienok a čo na to hovoria majitelia gastro zariadení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky