Zákon proti byrokracii – podnikatelia nemusia úradom predkladať ďalšie výpisy

Princíp jedenkrát a dosť už minulý rok odstránil povinnosť žiadať prílohy výpisov z obchodného a živnostenského registra a katastra nehnuteľností. Ktoré ďalšie papierové výpisy a potvrdenia nebudú môcť úrady žiadať?

Prvá vlna znižovania administratívnej záťaže v roku 2018

V máji 2018 bol prijatý zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Jeho účinnosťou od 1. septembra 2018 došlo v tzv. prvej vlne znižovania administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy k zrušeniu povinností predkladania niektorých výpisov ako povinných príloh v listinnej podobe, a to konkrétne:

 1. výpisu z obchodného registra,
 2. výpisu zo živnostenského registra,
 3. výpisu z katastra nehnuteľností (t. j. z listu vlastníctva).

Od januára 2019 sa zrušená povinnosť predkladania listín úradom začala vzťahovať aj na výpis z registra trestov. 

Zákon proti byrokracii ustanovuje, že orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a súčasne oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Údaje a výpisy sú použiteľné na právne účely.

Naopak občania SR a EÚ, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia nemajú povinnosť dokladovať orgánom verejnej moci vyššie uvedené údaje v listinnej podobe.

Prijatím tohto zákona sa v praxi začal uplatňovať princíp „jedenkrát a dosť“, čo znamená, že údaje, ktoré osoba poskytne jednému štátnemu orgánu si druhý štátny orgán musí získať z informačného systému verejnej správy, a to bez toho, aby takúto informáciu žiadal od dotknutej osoby. Dochádza teda k prepojeniu informačných systémov jednotlivých ministerstiev a orgánov verejnej správy.

Druhá vlna znižovania administratívnej záťaže v roku 2019

Aktuálne sú občania i podnikatelia pri riešení rôznych situácií povinní predkladať orgánom verejnej správy potvrdenia o tom, že majú vysporiadané vzťahy so Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou či daňovým úradom.

V snahe pokračovať v odbúravaní administratívnej záťaže bola v priebehu roka 2019 zahájená tzv. druhá vlna znižovania administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, t. j. druhá fáza boja proti byrokracii. Jej cieľom je odbremeniť občanov a firmy od predkladania ďalších výpisov a potvrdení, a to využívaním informačných systémov verejnej správy.

Článok pokračuje pod reklamou

V júni 2019 NR SR schválila novelu zákona proti byrokracii. Ňou došlo k rozšíreniu rozsahu (zoznamu) údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať orgánom verejnej moci v papierovej podobe.

Prečítajte si tiež

Z osobitných predpisov (napr. zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení) sa vypúšťa povinnosť fyzických a právnických osôb preukazovať prostredníctvom listinných dokladov skutočnosti, ktoré si orgány verejnej moci vedia preveriť sami. Od septembra 2019 do januára 2021 tak bude odstránená povinnosť osôb nosiť na úrady ďalších 11 výpisov či potvrdení.

S účinnosťou od 1. septembra 2019 by malo ísť o nasledovné potvrdenia a výpisy:

 1. potvrdenie o návšteve školy,   
 2. výpis z registra nadácii,
 3. výpis z registra občianskych združení,
 4. výpis z registra neinvestičných fondov,
 5. výpisy z registra neziskových organizácií,
 6. výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom.

S neskoršou účinnosťou od 1. decembra 2019 (z dôvodu prispôsobenia informačných systémov) by sa mala zrušiť povinnosť predkladať tieto potvrdenia:

 1. potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
 2. potvrdenie o colných nedoplatkoch ,
 3. potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, 

K novele bol schválený pozmeňujúci návrh, ktorým sa posunula povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať údaje iným štátnym orgánom až na január 2021. 

Od 1. januára 2021 by sa tak zrušenie predkladacej povinnosti listín malo vzťahovať aj na:

 1. potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení,
 2. potvrdenie o nedoplatkoch na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

Uvedené potvrdenia a výpisy si už štátne a verejné inštitúcie nebudú môcť pýtať od občanov, nájdu si ich vo svojich informačných systémoch. Napríklad má byť tiež pripravená špeciálna webová stránka, ktorej systém ukáže úradníkom a iným subjektom, či je konkrétna osoba študentom, čo študuje a v akom kraji.

Prečítajte si tiež

Princíp jedenkrát a dosť bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Vďaka prvej a druhej vlne boja proti byrokracii ušetria firmy, ale aj občania peniaze na správnych poplatkoch či na cestovnom. Tiež ušetria čas, ktorý doteraz museli stráviť chodením po úradoch. 

Aj napriek digitalizácií vo verejnej sfére musia podnikatelia predkladať úradom mnohé papierové výpisy a potvrdenia. Viac nájdete v článku Byrokratické nezmysly vo svete digitalizácie verejnej správy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky