Ako označiť prevádzkareň?

Čo je prevádzkareň a ako ju správne označiť? Aké sankcie hrozia podnikateľovi v prípade jej neoznačenia?

Čo je prevádzkareň?

Čo treba rozumieť pod pojmom prevádzkareň určuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ktorý ju definuje ako priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, t. j. kde sa vykonáva sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Obchodný zákonník zase prevádzkareň vymedzuje ako priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť

Najčastejšie ide o priestory, kde priamo dochádza k výkonu pracovnej činnosti (napr. výrobný závod, predajňa) alebo priestory, kde sa poskytujú služby s prístupom verejnosti (napr. kaderníctvo, reštaurácia).

Prevádzkareň nemožno v žiadnom prípade zamieňať so sídlom firmy alebo s miestom podnikania živnostníka. O odlišnostiach si prečítajte v článku Aký je rozdiel medzi sídlom, miestom podnikania a prevádzkarňou? 

Upozornenie: Nie pri každej živnosti treba mať zriadenú prevádzkareň – jej zriadenie závisí od charakteru živnosti. Najčastejšie sa zriaďuje pri remeselných a výrobných činnostiach. Netreba ju zriadiť vtedy, ak to nevyžaduje povaha danej podnikateľskej činnosti, ktorú bude živnostník vykonávať (napr. pri vedení účtovníctva).  

Čo nie je prevádzkareň? 

Na druhej strane živnostenský zákon určuje aj ktorý priestor sa za prevádzkareň nepovažuje.

Je to priestor:

  • súvisiaci s prevádzkovaním živnosti (napr. výstavné priestory a vzorkové predajne, priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa),
  • technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti (napr. pojazdné predajne, zariadenia na poskytovanie reklamy, predajné automaty).

Zriadenie a zrušenie prevádzkarne treba ohlásiť

V súvislosti so zriadením prevádzkarne vzniká podnikateľovi povinnosť ohlásiť jej zriadenie miestne príslušnému živnostenskému úradu. Ak sa prevádzkareň zriaďuje hneď pri zakladaní živnosti, treba túto skutočnosť oznámiť pri ohlasovaní živnosti. Avšak živnosť možno prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach (t. j. aj po založení živnosti). V takom prípade zriadenie prevádzkarne treba oznámiť najneskôr do 15 dní od jej zriadenia.  Rovnako sa musí ohlasovať aj zrušenie prevádzkarne do 15 dní od jej zrušenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Prevádzkareň musí byť riadne označená

Každá prevádzkareň musí byť podnikateľom riadne označená. Obchodný zákonník určuje, že prevádzkareň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa musia byť obsahom označenia prevádzkarne tieto náležitosti:

  1. obchodné meno (napr. meno a priezvisko živnostníka),
  2. miesto podnikania/sídlo (napr. adresa trvalého pobytu živnostníka),
  3. meno a priezvisko zodpovednej osoby (tzv. zodpovedného zástupcu, t. j. fyzickej osoby ustanovenej živnostníkom, prostredníctvom ktorej zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania svojej živnosti),
  4. prevádzková doba pre verejnosť (t. j. otváracie hodiny),
  5. ak ide o ubytovacie zariadenie, aj jeho kategória a trieda.

Pri fyzickej osobe je obchodným menom spravidla jej meno a priezvisko s tým, že môže obsahovať aj dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania (napr. Ján Horný, STAVMAT). Pri právnickej osobe  je obchodným menom jej názov, pod ktorým je zapísaná v obchodnom registri vrátane označenia právnej formy (napr. STAVMAT s.r.o.).

Žiadny zo zákonov bližšie neurčuje presné miesto ani spôsob označenia prevádzkarne (napr. kde má byť umiestnená, aká forma a písmo má byť použité a pod.).

Upozornenie: Označenie prevádzkarne treba umiestniť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste. Preto sa najčastejšie sa zvykne umiestňovať na vchodové dvere, na okno výkladu či na stenu vedľa dverí. 

Prevádzkareň treba označiť aj v prípade jej dočasného uzatvorenia na viac ako jeden deň počas prevádzkovej doby (napr. počas dovolenky, inventúry). To znamená, že ak sa podnikateľ rozhodne uzavrieť svoju prevádzkareň na dlhší čas (viac ako na jede deň), musí to oznámiť verejnosti (svojím zákazníkom) na rovnakom mieste, kde je uvedená prevádzková doba, a to najneskôr 24 hodín pred uzavretím. Vyznačiť potom treba nielen začiatok, ale aj koniec uzatvorenia prevádzkarne. Označiť tiež treba aj trvalé uzatvorenie prevádzky. 

Združená prevádzkareň

Živnostenský zákon vymedzuje aj pojem združená prevádzkareň. Ide o trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu.

Vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa označovania prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne.

Sankcie za porušenie zákonných povinností

Živnostenský zákon určuje, že za nedodržanie podmienok ustanovených osobitnými zákonmi (napr. zákonom o ochrane spotrebiteľa) môže živnostenský úrad uložiť podnikateľovi pokutu až do výšky 1 659 eur. Teda takúto pokutu môže živnostenský úrad uložiť podnikateľovi v prípade neoznačenia svojej prevádzkarne.

Pri porušení povinnosti označenia prevádzkarne prichádza do úvahy aj bloková pokuta do výšky 165 eur, ale iba ak je takéto porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a podnikateľ je ochotný pokutu zaplatiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky