Sankcie uvalené na Rusko: zoznam reštrikcií

Z dôvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine boli na Rusko uvalené viaceré sankcie zo strany EÚ a ďalších krajín. Pozrite si prehľad.

Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine na sklonku februára 2022, boli voči Rusku prijaté viaceré opatrenia a reštrikcie, ktorých cieľom je znížiť možnosť financovania „vojny“ zo strany tejto krajiny. Sankcie, ktoré vydala tak Európska únia, ako aj USA a ďalšie krajiny, sa dotkli najmä zahraničného obchodu, no tiež súkromných (majetných) osôb aj bankového sektora. Prinášame ich prehľadný zoznam.

Sankcie EÚ voči Rusku

Európska únia prijíma reštrikcie a obmedzenia voči Ruskej federácii postupne vzhľadom na konkrétnu situáciu, v tzv. balíčkoch. Ukladá ich nariadeniami Rady, ktoré sú automaticky a jednotne uplatňované hneď po nadobudnutí ich účinnosti vo všetkých členských štátoch EÚ. Nemusia byť zahrnuté do vnútroštátnych právnych predpisov. Od 23.2.2022, čiže od vypuknutia konfliktu u nášho východného suseda, bolo prijatých viacero balíčkov sankcií.

Sankcie EÚ prijaté 23.2.2022

Rada EÚ sa dohodla na novom balíku opatrení (s platnosťou do 24.2.2023), a to v súvislosti s rozhodnutím Ruskej federácie uznať časti Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré nie sú kontrolované ukrajinskou vládou, za nezávislé subjekty a s následným rozhodnutím vyslať tam ruské jednotky.

Súčasťou balíka sú:

 • cielené sankcie voči 351 poslancom ruskej Štátnej dumy a ďalším 27 osobám;
 • obmedzenia hospodárskych vzťahov s dotknutými časťami Doneckej a Luhanskej oblasti:
  • zákaz dovozu tovaru,
  • obmedzenia týkajúce sa obchodu a investícií v určitých hospodárskych odvetviach,
  • zákaz poskytovať služby cestovného ruchu,
  • zákaz vývozu tovaru a technológií;
 • obmedzenia prístupu Ruska na kapitálové a finančné trhy EÚ.

Sankcie EÚ prijaté 24.2.2022

Na mimoriadnom samite sa lídri EÚ dohodli na ďalších sankciách, ktoré sa týkajú:

 • finančného sektora,
 • sektorov energeticky a dopravy,
 • položiek s dvojakým použitím (tovary a technológie, ktoré sa dajú použiť na civilné aj vojenské účely - vrátane takých, ktoré môžu pomáhať pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení),
 • kontroly vývozu a jeho financovania,
 • vízovej politiky,
 • dodatočných sankcií voči konkrétnym ruským štátnym príslušníkom.

Sankcie EÚ prijaté 25.2.2022

 • Zmrazenie aktív prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina,
 • zmrazenie aktív ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova,
 • reštriktívne opatrenia voči členom Národnej bezpečnostnej rady Ruskej federácie,
 • reštriktívne opatrenia voči zostávajúcim členom ruskej Štátnej dumy, ktorí podporili uznanie Doneckej a Luhanskej „republiky“,
 • zabránenie prístupu Ruska na najdôležitejšie kapitálové trhy,
 • zákaz kótovania akcií ruských štátnych subjektov na obchodných miestach v EÚ a poskytovania služieb v súvislosti s nimi,
 • zákaz prijímania vkladov presahujúcich určité hodnoty od ruských štátnych príslušníkov alebo rezidentov,
 • zákaz dražby účtov ruských klientov v centrálnych depozitároch cenných papierov EÚ,
 • predaj cenných papierov denominovaných v eurách ruským klientom,
 • zákaz predaja, dodávky, transferu alebo vývozu určitého tovaru a technológií na rafináciu ropy do Ruska a zavedenie obmedzenia na poskytovanie súvisiacich služieb,
 • zákaz predaja všetkých lietadiel, náhradných dielov a vybavenia ruským leteckým spoločnostiam,
 • zákaz vývozu tovaru a technológií v leteckom a kozmickom priemysle,
 • zákaz poskytovania súvisiacej technickej a finančnej pomoci,
 • ďalšie obmedzenie vývozu tovaru a technológií s dvojakým použitím, tiež tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k technologickému zlepšeniu ruského sektora obrany a bezpečnosti (polovodiče či špičkové technológie),
 • diplomati, ruskí úradníci a podnikatelia nemôžu využívať ustanovenia o zjednodušení vízového režimu, ktoré umožňujú privilegovaný prístup do EÚ.

Sankcie EÚ prijaté 25.2.2022

 • Zákaz povolenia pristáť na území členských štátov EÚ, vzlietnuť alebo nad ním preletieť, a to každému lietadlu prevádzkovanému ruskými leteckými dopravcami (vrátane marketingových), každému lietadlu registrovanému v Rusku alebo takému, ktoré nie je registrované v Rusku, no je vo vlastníctve ruskej právnickej / fyzickej osoby (alebo je ňou prenajímané či inak kontrolované),
 • zákaz uskutočňovať transakcie s Ruskou centrálnou bankou alebo právnickou osobou, subjektom, orgánom konajúcim v mene či podľa pokynov tejto banky.

Sankcie EÚ prijaté 2.3.2022

 • Vylúčenie 7 ruských bánk zo systému SWIFT,
 • zákaz investovať do projektov spolufinancovaných Ruským fondom priamych investícií,
 • zákaz zúčastňovať sa na takýchto projektoch a inak na ne prispievať,
 • zákaz predaja, dodania, prevádzania či vyvážania eurobankoviek do Ruska, a tiež akejkoľvek fyzickej / právnickej osobe v Rusku,
 • pozastavenie vysielacej činnosti v EÚ pre ruské štátne médiá Russia Today a Sputnik.
Článok pokračuje pod reklamou

Sankcie EÚ prijaté 9.3.2022

 • Reštriktívne opatrenia v súvislosti s vývozom tovaru a rádiokomunikačných technológií pre námornú plavbu do Ruska,
 • reštriktívne opatrenia voči ďalším 160 osobám – oligarchom, popredným podnikateľom a ich rodinným príslušníkom, a tiež niektorým členom Rady Ruskej federácie (ide o zmrazenie aktív, zákaz cestovania do EÚ alebo prechod cez toto územie a zákaz poskytovania finančných prostriedkov týmto osobám).

Zároveň boli prijaté sankcie na Bielorusko v súvislosti s ich zapojením do konfliktu:

 • obmedzenie poskytovania špecializovaných služieb zasielania finančných správ (SWIFT) trom bieloruským bankám,
 • zákaz transakcií s Bieloruskou centrálnou bankou,
 • zákaz kótovania akcií bieloruských štátnych subjektov na obchodných miestach v EÚ a poskytovania služieb v súvislosti s týmito akciami,
 • obmedzenie finančných tokov z Bieloruska do EÚ,
 • zákaz poskytovania eurobankoviek Bielorusku.

Sankcie EÚ prijaté 15.3.2022

 • Zákaz akýchkoľvek transakcií s určitými štátnymi podnikmi,
 • zákaz poskytovanie služieb úverového ratingu akejkoľvek ruskej osobe alebo subjektu,
 • zákaz nových investícií do ruského energetického sektora,
 • obmedzenia na širší počet osôb spojených s ruskou obrannou a priemyselnou základňou – týka sa vývozu položiek s dvojakým použitím, tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k technologickému zlepšeniu ruského sektora obrany a bezpečnosti,
 • obchodné obmedzenia týkajúce sa železa, ocele a luxusného tovaru,
 • sankcie voči ďalším 15 osobám a 9 subjektom.

Aktualizácia k 11.4.2022

Sankcie EÚ prijaté 8.4.2022

Európska únia sa 8.4.2022 dohodla na piatom balíku reštrikcií voči Rusku. Ide o:

 • zákaz dovozu uhlia vo všetkých jeho formách, 
 • úplný zákaz transakcií so štyrmi ruskými bankami a zmrazenie ich aktív,
 • zákaz poskytovania služieb v oblasti kryptoaktív vysokej hodnoty Rusku,
 • zákaz poskytovať majetným Rusom poradenstvo týkajúce sa zvereneckých fondov,
 • úplný zákaz činnosti ruských a bieloruských prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy v EÚ (výnimky budú platiť pre tovar základnej potreby, ako sú poľnohospodárske a potravinové výrobky, humanitárna pomoc a energia),
 • zákaz vstupu plavidiel plaviacich sa pod ruskou vlajkou do prístavov EÚ (výnimky sa vzťahujú okrem iného na prepravu na lekárske, potravinové, energetické a humanitárne účely),
 • ďalšie cielené zákazy vývozu - napríklad kvantová výpočtová technika, pokročilé polovodiče, citlivé stroje a zariadenia, preprava a chemikálie, špecializované katalyzátory na použitie v rafinérskom priemysle,
 • k existujúcemu zákazu vývozu sa dopĺňa letecké palivo a palivové aditíva, ktoré by mohli slúžiť ruskej armáde,
 • ďalšie zákazy dovozu - cement, výrobky z kaučuku, drevo, liehoviny (aj vodku), likéry, luxusné morské plody (vrátane kaviáru) a opatrenie proti obchádzaniu opatrení uložené na dovoz potašu z Bieloruska,
 • ruským štátnym príslušníkom a subjektom sa úplne zakazuje účasť na verejných zákazkách v EÚ (príslušné orgány členských štátov môžu udeliť limitované výnimky, ak neexistuje žiadne iné možné riešenie),
 • zakazuje sa finančná a nefinančná podpora ruským subjektom, ktoré sú vo verejnom vlastníctve alebo pod verejnou kontrolou, poskytovaná z programov EÚ, Euratomu a členských štátov. Komisia ukončí aj účasť ruských verejných orgánov alebo prepojených subjektov na všetkých prebiehajúcich grantových dohodách v rámci programov Horizont 2020, Horizont Európa, Euratom a Erasmus+ a pozastaví všetky súvisiace platby. V rámci týchto programov sa nebudú uzatvárať žiadne nové zmluvy ani dohody s ruskými verejnými orgánmi ani s prepojenými subjektmi,
 • zákaz vyvážať bankovky a predávať prevoditeľné cenné papiere sa rozširuje na všetky oficiálne meny v EÚ,
 • na sankčný zoznam sa doplnilo ďalších 217 osôb a 18 subjektov. Sú medzi nimi všetci 179 členovia takzvaných „vlád“ a „parlamentov“ Donecka a Luhanska.

Aktualizácia k 3.6.2022

Sankcie EÚ prijaté 3.6.2022

Európska únia prijala ďalší balík opatrení v reakcii na útok Ruska na Ukrajinu. Tento balík tiež ukladá sankcie voči Bielorusku, pričom dôvodom má byť jeho účasť na tejto agresii. Obsahom reštrikcií je:

 • zákaz dovozu ruskej ropy a ropných produktov,
 • vývozné obmedzenia týkajúce sa chemických látok, ktoré by sa mohli využiť pri výrobe chemických zbraní,
 • ďalšie tri ruské banky vrátane najväčšej Sberbank a jednej bieloruskej boli odstránené zo systému SWIFT,
 • zakázané je poskytovať ruskej vláde a právnickým osobám, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku určité služby relevantné pre podnikanie, ako je účtovníctvo, audit, daňové poradenstvo, obchodné poradenstvo či služby v oblasti vzťahov s verejnosťou,
 • vysielanie ďalších troch ruských štátnych staníc bolo pozastavené, v EÚ budú mať zakázané distribuovať svoj obsah akoukoľvek formou,
 • zákaz reklám produktov alebo služieb na sankcionovaných programoch,
 • rozšíril sa zoznam bieloruských subjektov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia predaja, dodávky, vývozu tovaru a technológií s dvojakým použitím, ako aj tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zdokonaleniu Bieloruska.

Pokiaľ ide o dovoz ruskej ropy a ropných výrobkov, embargo bude platiť až po ôsmich mesiacoch od vstúpenia sankcií do platnosti. Ministerstvo hospodárstva SR informovalo, že najskôr bude platiť prechodné obdobie bez obmedzení, následne bude platiť embargo na dovoz tankermi a ešte ďalších 10 mesiacov bude možné na Slovensku z ropy dopravenej potrubím vyrábať pohonné hmoty a ropné produkty, ako aj exportovať ich do Českej republiky. Po 18 mesiacoch bude možné ropu dopravenú potrubím využiť už iba na výrobu pohonných hmôt pre domáci trh. Toto opatrenie bude mať podľa MH SR priamy dopad na trh s pohonnými hmotami a ich výrobu na Slovensku a ovplyvní aj ceny pohonných hmôt. „V prípade DPH na motorové palivá je teraz priestor pre rezort financií, do ktorého kompetencie táto oblasť spadá, aby na úrovni EÚ otvoril otázku zníženia DPH na pohonné hmoty," uvádza ministerstvo.

Aktualizácia k 7.10.2022

Sankcie EÚ prijaté 6.10.2022

Rada EÚ prijala ôsmy balík sankcií voči Rusku z dôvodu jeho agresie na Ukrajine. Týmto balíkom sa zavádzajú nové zákazy dovozu do EÚ v hodnote 7 miliárd eur na obmedzenie ruských príjmov, ako aj obmedzenia vývozu.

Čo sa týka vývozu, konkrétne ide o:

 • zákaz vývozu uhlia vrátane koksovateľného uhlia,
 • zákaz vývozu špecifických elektronických komponentov (nájdených v ruských zbraniach),
 • zákaz vývozu technických predmetov používaných v letectve, ako aj určitých chemikálií,
 • doplnil sa zákaz vývozu ručných zbraní.

Pokiaľ ide o dovoz, konkrétne sú stanovené tieto obmedzenia:

 • zákaz dovozu ruských hotových výrobkov a polotovarov z ocele (na niektoré polotovary je stanovené prechodné obdobie),
 • zákaz dovozu strojov a zariadení, plastov, vozidiel, textilu, obuvi, kože, keramiky, určitých chcemických výrobkov a šperkov (ktoré nie sú zo zlata).

Sankcie pripravia ruskú armádu a jej dodávateľov o ďalší konkrétny tovar a vybavenie potrebné na vedenie vojny na ukrajinskom území. V balíku sa tiež stanovuje základ pre požadovaný právny rámec na zavedenie cenového stropu na ropu, ktorý plánuje skupina G7. 

Balík sankcií rozšíril aj rozsah služieb, ktoré už nie je možné poskytovať ruskej vláde alebo právnickým osobám so sídlom v rusku:

 • poradenstvo v oblasti IT,
 • právne poradenstvo,
 • architektúra,
 • inžinierske služby.

Sankcie ďalších krajín voči Rusku

Zastaviť konflikt na Ukrajine formou sankcií na Rusko sa snažia aj krajiny mimo Európsku úniu. Udeliť sankcie Rusku sa rozhodli Spojené štáty americké, Nový Zéland, Japonsko, Veľká Británia, Austrália, Taiwan či Kanada. Ide najmä o sankcie na jednotlivcov a obmedzenia zahraničného obchodu. 

Prečítajte si tiež

Ako uvádza spravodajský portál Reuters, Kanada napríklad v posledný februárový deň zakázala dovoz ruskej ropy a spolu s Veľkou Britániou 1. marca zakázali vstup ruských lodí do kanadských a britských prístavov. K sankciám sa pripojilo aj Švajčiarsko, ktoré napr. zakázalo vývoz, ktorý by mohol prispieť k vojenskému a technologickému posilneniu Ruska.

Nemecký nezisková organizácia Correctiv zasa uvádza, že Spojené kráľovstvo uvalilo 15.3.2022 nové clá na dovoz z Ruska vrátane vodky, kovov či hnojív.

Nesúhlas s napadnutím Ukrajiny vyjadrili aj viaceré firmy

Nielen vedenia štátov vyjadrujú nesúhlas s aktuálnou situáciou, ktorá sa na Ukrajine deje. „Odpovedajú“ aj viaceré firmy. Ako uvádza Correctiv, napríklad spoločnosť Sony pozastavila všetky dodávky softvéru a hardvéru do Ruska a zastavila prevádzku obchodu Playstation Store. Obchodnú činnosť v Rusku zasa pozastavili viaceré známe luxusné značky ako Chanel, Prada, Giorgio Armani či Hugo Boss. Taktiež spoločnosť Amazon zastavila dodávky do Ruska a obmedzila prístup k Amazon Prime.

Kde možno nájsť všetky prijímané reštriktívne opatrenia a sankcie?

Množstvo a typ sankcií voči Rusku sa na dennej báze mení. Keďže opatrenia ovplyvňujú fungovanie ekonomiky a mnohé firmy, ktoré mali v Ruskej federácii isté obchodné vzťahy, overiť si, čo všetko medzi ne patrí, je možné na viacerých miestach. Ako uvádza Boris Kučera, riaditeľ Centra lepšej regulácie Slovak Business Agency, Európska komisia poskytuje na svojej webovej stránke ec.europa.eu ucelený chronologický prehľad sankcií uvalených nielen na Ruskú federáciu, ale aj Bielorusko. „Zároveň začala s prípravou manuálov vo forme často kladených otázok, ktoré majú podnikateľom a občanom EÚ pomôcť zorientovať sa v sankciách uplatňovaných v jednotlivých oblastiach. K 21.3.2022 boli zo strany Európskej komisie publikované tri takéto manuály - jeden v oblasti reštrikcií týkajúcich sa leteckej dopravy, druhý v oblasti colného režimu a tretí v oblasti exportných reštrikcií. V najbližších dňoch by mala EK publikovať ďalšie takéto manuály v oblastiach ako finančné a poisťovacie služby, zmrazovanie aktív, styky s centrálnou bankou, kryptoaktíva a pod.,“ vysvetľuje odborník.

Prehľad všetkých sankcií uvalených zo strany EÚ je možné nájsť na stránke „sankčnej mapy“ – sanctionsmap.eu. Tá je ako uvádza B. Kučera zväčša aktualizovaná už deň po zverejnení nových sankcií v Úradnom vestníku EÚ. Práve tam sú vo svojom plnom rozsahu uvedené nariadenia a rozhodnutia EÚ. „Ich konsolidované verzie sú však dostupné až s určitým časovým odstupom,“ informuje Kučera. Zároveň dodáva, že podnikatelia môžu sledovať aj web Ministerstva hospodárstva, ktoré v prehľadnom formáte informuje o novoprijatých sankciách.

Čo sa týka zoznamu reštrikcií od krajín mimo EÚ, odborník odporúča nástroje spravodajského webu Reuters, nemeckej spoločnosti Correctiv či amerického The Brooking Institute. „Sumarizujú nielen sankcie uvalené na ruské subjekty vládami jednotlivých krajín, ale taktiež prehľad firiem, ktoré sa rozhodli obmedziť, resp. dočasne úplne pozastaviť svoju činnosť na ruskom trhu. Tieto nástroje sú zväčša aktualizované na týždennej báze.“

Aktualizácia k 03.08.2022:

Zistenie porušenia sankcií možno nahlásiť Európskej komisii

Európska komisia informovala, že nástroj EÚ pre oznamovateľov porušovania sankcií chráni totožnosť oznamovateľa a umožňuje mu anonymne sa obrátiť na Európsku komisiu s cieľom nahlásiť porušenia sankcií EÚ. V súčasnosti je nástroj dostupný len v angličtine, no správu, ktorá je súčasťou nahlásenia je možné podať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Pre účinnosť sankcií je ich riadne vykonávanie nevyhnutné. Práve výmena informácii z prvej ruky môže pomôcť pri odhaľovaní porušovania sankcií, vrátane vyhýbania sa alebo obchádzania sankcií. Tým, že oznamovateľ dobrovoľne poskytne informácie, môže prispieť k vyšetrovaniu takýchto praktík a zabezpečiť dodržiavanie sankcií v EÚ.  

Zdroje: Európska komisia, Úrad pre vydávanie publikácií EÚ, Reuters, Correctiv

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Od startupu k svetovej špičke: barefoot obuv od Be Lenka si získala zákazníkov po celom svete

Ako sa im podarilo napriek nedôvere okolia preraziť vo svete, naučiť ľudí bez obáv nakupovať barefoot-y online a pritiahnuť zahraničných kolegov do Žiliny?

Príspevok za ubytovanie odídenca: zmeny od 1. 10. 2022

Vláda schválila zvýšenie príspevkov za ubytovanie odídencov a predĺžila aj obdobie ich poskytovania. Ako sa menia sumy, dokedy o príspevok možno žiadať a ako je to v prípade podnikateľov?

B2B predaj ako príležitosť rásť: na čo dať pozor?

Pôsobenie na B2B trhu má výrobcovi pomôcť a nie uškodiť. Preto ak firma tento krok plánuje, mala by poznať možné riziká. Na čo sa treba pripraviť?

Vrátenie (refundácia) DPH zaplatenej v zahraničí

Aké sú podmienky pre vrátenie DPH zo zahraničia? Akým spôsobom a z akých nákupov sa môže DPH žiadať naspäť? Dokedy najneskôr je potrebné o refundáciu DPH žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky