Zmluva o pôžičke - vzor

Zmluva o pôžičke na peniaze alebo nejakú vec. Čo musí obsahovať, na čo si dávať pozor a ako vyzerá jej vzor.

Právna úprava zmluvy o pôžičke

Zmluva o pôžičke predstavuje typ občianskej zmluvy, ktorá je upravená v ustanoveniach § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. Uzatvárajú ju dve fyzické osoby, ale taktiež aj podnikatelia. Obchodný zákonník neupravuje zmluvu o pôžičke. Aj v prípade uzatvorenia zmluvy medzi dvoma podnikateľmi sa táto zmluva uzatvára podľa Občianskeho zákonníka.

Zmluvnými stranami sú veriteľ a dlžník. Podstatou zmluvy je záväzok veriteľa požičať dlžníkovi veci určené podľa druhu. Najčastejšie sú to peniaze. Požičať je možné taktiež aj iné veci určené podľa druhu, napr. kávové zrná odrody Arabica. Dlžník sa naopak zaväzuje vrátiť veriteľovi vec toho istého druhu. Veci určené druhovo sú charakterizované určitými znakmi, že ide o veci nejakého druhu. Nemusí ísť o tú istú vec, ktorú si dlžník požičal. Dlžník však musí vrátiť veriteľovi vec rovnakého druhu. Napr. ak si požičal peniaze, nie je povinný vrátiť veriteľovi presne tie peniaze, ktoré si požičal, ale môže vrátiť iné peniaze rovnakej meny. Pri príklade s kávou odrody Arabica nie je dlžník povinný vrátiť tie isté kávové zrná, ale môže vrátiť iné kávové zrná rovnakého druhu, v tomto prípade kávové zrná odrody Arabica. Dlžník nevracia tú istú vec, ktorú si požičal, ale vracia inú vec toho istého druhu.

Zmluva o pôžičke nemusí mať písomnú formu.

Občiansky zákonník nevyžaduje, aby zmluva o pôžičke bola písomná. Na pôžičku stačí ústna dohoda. V záujme predchádzania možných sporov, prípadne zvýšenia šancí na vymoženie požičaných vecí, je vhodnejšie uzatvoriť písomnú zmluvu o pôžičke. Je veľa prípadov, kedy jedna osoba požičala peniaze priateľovi, prípadne rodinnému príslušníkovi a neuzatvorili písomnú zmluvu o pôžičke. Následne je problematické domôcť sa vrátenia požičaných peňazí.

Šanca na úspešné vrátenie požičaných peňazí je menšia. Preto v prípade, ak neuzatvoríte písomnú zmluvu o pôžičke, je potrebné disponovať aspoň sms-kou alebo e-mailom, v ktorom dlžník potvrdí, že ste mu požičali peniaze a prípadne aj dobu splatnosti, teda do kedy bol povinný vrátiť požičané veci.

Čo musí obsahovať zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke by mala obsahovať tieto náležitosti:

  1. označenie zmluvných strán - je potrebné presne identifikovať osobu veriteľa (ten, kto požičiava vec) a osobu dlžníka (ten, v prospech koho sa vec požičiava a kto je povinný vrátiť pôžičku),
  2. určenie predmetu zmluvy - je potrebné presne označiť vec, ktorá sa požičiava - napr. že sa požičiava suma 1 000 eur, alebo 10 kg kávových zŕn odrody Arabica,
  3. záväzok veriteľa prenechať predmet pôžičky dlžníkovi,
  4. záväzok dlžníka vrátiť požičané veci,
  5. doba splatnosti - určenie dňa alebo iného termínu, do ktorého musí dlžník vrátiť veriteľovi požičané veci. V prípade, ak nie je dohodnutá doba splatnosti, je dlžník povinný vrátiť vec prvý deň po tom, čo ho veriteľ požiadal o plnenie,
  6. úrok pri požičaní peňažných prostriedkov, prípadne namiesto úrokov vrátenie väčšieho množstva vecí pri požičaní iných vecí - napr. ak sa požičia 10 kg kávových zŕn odrody Arabica, môžu sa veriteľ s dlžníkom dohodnúť, že dlžník vráti 12 kg kávových zŕn odrody Arabica.

Príklady na dobu splatnosti v zmluve o pôžičke

  1. Ján požičal Františkovi dňa 1.1.2018 sumu 1 000 eur. Dohodli sa, že mu do roka vráti sumu 1100 eur vrátane úrokov (t. j. pôžičku + 100 eur úrokov). Posledný deň, kedy František môže vrátiť Jánovi pôžičku je tak deň 1.1.2019. Ak pôžičku nevráti do tohto dňa, môže od neho Ján požadovať nielen vrátenie pôžičky s úrokmi, ale aj úroky z omeškania. Úroky z omeškania môže požadovať od 2.1.2019.
  2. Iný prípad by nastal, ak by sa Ján s Františkom nedohodli na dobe splatnosti, teda dátumu, do ktorého je František povinný vrátiť Jánovi pôžičku. Ján požičal 1.1.2018 Františkovi peniaze s tým, že mu ich vráti „niekedy v budúcnosti“, keď na tom bude finančne lepšie. Ján však z dôvodu náhleho nedostatku finančných prostriedkov požiada Františka o vrátenie pôžičky už dňa 1.6.2018. František je tak povinný vrátiť pôžičku dňa 2.6.2018. Ak ju nevráti v tento deň, nasledujúci deň, t.j. 3.6.2018, sa dostal do omeškania a od tohto dňa môže Ján požadovať od Františka okrem pôžičky aj úroky z omeškania.

Zmluva o pôžičke - úroky

Zmluva o pôžičke môže byť úročná alebo bezúročná. Ak sa zmluvne strany nedohodnú na úroku, platí, že sa uzatvorila zmluva o pôžičke bez úrokov. Úrok predstavuje cenu za poskytnutie pôžičky. Pre veriteľa znamená zisk za to, že sa dočasne, po dobu splatnosti pôžičky, vzdáva dispozície s požičanými vecami, ktoré by mohol využívať a zhodnocovať, ak by ich nepožičal a mal by ich tak vo svojej dispozícii.

Ak sa veriteľ a dlžník nedohodnú na úroku, zmluva o pôžičke je bezúročná.

Výšku úrokov právne prepisy SR neupravujú, nakoľko nejde o spotrebiteľskú zmluvu (pri spotrebiteľskej zmluve je zákonom limitovaná výška úrokov). Veriteľ s dlžníkom sa tak môžu dohodnúť na akejkoľvek výške úrokov. Je však potrebné povedať, že výška úrokov nie je absolútne neobmedzená. Nemala by byť v hrubom nepomere s poskytnutými vecami. Ak by sa dojednali príliš vysoké úroky, išlo by o úžeru a rozpor s dobrými mravmi. To by malo za následok neplatnosť zmluvy.

Od dohodnutých úrokov je potrebné odlišovať úroky z omeškania. Úrok z omeškania predstavuje pre dlžníka sankciu za to, že sa omešká s vrátením pôžičky. Výška úrokov z omeškania je stanovená nariadením vlády č. 87/1995 Z. z., a to tak, že je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. V súčasnosti je výška úrokov z omeškania 5 % ročne.

Zánik zmluvy o pôžičke

Zmluva o pôžičke zaniká predovšetkým splnením, teda okamihom, keď dlžník vráti veriteľovi požičané veci spolu s dohodnutým úrokom. Ďalším spôsobom, kedy môže prísť k zániku zmluvy o pôžičke, je odpustenie dlhu, čiže v prípade, ak veriteľ odpustí dlžníkovi jeho dlh.

V prípade, ak dlžník vráti požičané veci, môže si od veriteľa vyžiadať tzv. kvitanciu. Ide o potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splatený. Veriteľ je povinný odovzdať dlžníkovi kvitanciu, ak ten ju od veriteľa požiada. Kvitancia poskytuje dlžníkovi právnu istotu, že dlh bol splatený. Kvitancia slúži na úspešné bránenie sa, ak niekedy v budúcnosti bude veriteľ požadovať od dlžníka opätovne vrátenie pôžičky, napriek tomu, že pôžička už bola splatená.

Rozdiel medzi zmluvou o pôžičke a zmluvou o úvere

Je medzi pôžičkou a úverom nejaký rozdiel? Aj keď sa to môže zdať podobné ba až rovnaké, medzi zmluvou o úvere a zmluvou o pôžičke je rozdiel.

Prvým rozdielom je, že pôžička je upravená v Občianskom zákonníku, kdežto zmluva o úvere v Obchodnom zákonníku. Predmetom úveru môžu byť len peniaze, no požičať možno akúkoľvek vec určenú druhovo.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmluva o pôžičke je reálnym kontraktom, čo znamená, že na vznik pôžičky sa vyžaduje reálne odovzdanie predmetu pôžičky dlžníkovi. Nestačí spísanie zmluvy, ale musí dôjsť k faktickému požičaniu vecí. Pôžička vzniká až reálnym odovzdaním predmetu pôžičky. Úver je konsenzuálnym kontraktom, čo znamená, že na vznik zmluvy o úvere stačí dohoda a k odovzdaniu predmetu úveru (peňažných prostriedkov) môže dôjsť až v budúcnosti na požiadanie dlžníka. Podpísaním zmluvy o úvere vzniká dlžníkovi právo (nie povinnosť) čerpať úver.

Posledným rozdielom je, že pri pôžičke je dobrovoľné, či sa dohodnú úroky alebo bude pôžička bezúročná. Pri zmluve o úvere je platenie úrokov povinným znakom úveru.

Prečítajte si tiež

Pre úplnosť je potrebné dodať, že slovenský právny poriadok pozná aj tzv. spotrebiteľský úver. O ten ide v prípade, ak peniaze požičiava podnikateľ, ktorý podniká v oblasti poskytovania úverov, fyzickej osobe, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. V porovnaní so štandardným úverom je potrebné pri spotrebiteľskom úvere dodržať aj zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch.

Informácie o tom, či môžete dať pôžičku vlastnej firme a ako pri tom postupovať, nájdete v článku Ako požičať vlastnej firme - vklad podnikateľa, pôžička spoločníka, kapitálové fondy.

Rozdiel medzi zmluvou o pôžičke a zmluvou o výpožičke

Ďalšou podobnou zmluvou v porovnaní s pôžičkou je výpožička. Opäť sa pre mnohých z nás môže zdať výpožička to isté ako pôžička, no nie je tomu tak, pretože výpožička sa v mnohom odlišuje od pôžičky.

Prečítajte si tiež

Vypožičiava sa totiž individuálne určená vec, ktorá má charakteristické znaky, ktoré túto vec odlišujú od iných veci. Predmetom výpožičky tak môže byť napr. automobil. Ten istý automobil je po skončení výpožičky dlžník povinný vrátiť veriteľovi. Dlžník pri výpožičke nemôže vrátiť tú istú vec rovnakého druhu, ako pri pôžičke. Ak si vypožičia automobil, musí vrátiť ten konkrétny automobil, a nie iný automobil rovnakého druhu.

Ďalším výrazným rozdielom medzi pôžičkou a výpožičkou je bezodplatnosť výpožičky. Za výpožičku dlžník nič neplatí veriteľovi. Ak by napr. veriteľ vypožičal dlžníkovi automobil a dohodli by sa na odplate napr. 100 eur/mesiac, nešlo by o výpožičku, ale o nájom automobilu.

Zhrnutie na záver

Zmluva o pôžičke je samostatný typ zmluvy, ktorá je upravená v ustanoveniach § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. Môžu ju uzatvoriť fyzické, ale aj právnické osoby. Obchodný zákonník neupravuje zmluvu o pôžičke, čiže aj v prípade zatvorenia zmluvy medzi dvoma podnikateľmi sa táto zmluva uzatvára podľa Občianskeho zákonníka.

Zmluvnými stranami sú veriteľ a dlžník. Podstatou zmluvy je záväzok veriteľa požičať dlžníkovi veci určené podľa druhu. Veci určené druhovo sú charakterizované určitými znakmi, že ide o veci nejakého druhu. Dlžník nemusí vrátiť veriteľovi presne tú istú vec, ktorú si požičal, ale vracia vec rovnakého druhu, napr. iné peniaze rovnakej meny ako tie, ktoré si požičal. Prinášame vám vzor zmluvy o pôžičke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.

Uznanie dlhu (vzor)

Vedeli ste, že uznať možno aj už premlčaný dlh? Ako funguje tento zabezpečovací inštitút a aké výhody z neho plynú?

Stiahnutie výpovede (vzor odvolania výpovede)

Ak zamestnanec či zamestnávateľ dá výpoveď, stále si to môže rozmyslieť a vziať ju späť. Za akých podmienok? Dôležité informácie a vzor odvolania výpovede.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky