Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Vždy ju to ťahalo k práci s ľuďmi, a preto práca v HR nie je len zamestnanie, ale aj poslanie, ktorému sa venuje 6 rokov. Ako HR špecialista má praktické skúsenosti z oblasti pracovného práva.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Porušenie pracovnej disciplíny môže byť závažné alebo menej závažné. To, čo je považované za závažné a menej závažné porušenie Zákonník práce nešpecifikuje. Je však vhodné, aby toto mal zamestnávateľ zadefinované vo svojich interných predpisoch, smerniciach či nariadeniach. A hoci špecifikácia porušení pracovnej disciplíny v pracovnom poriadku alebo smerniciach je dobrou pomôckou pre zamestnávateľa, musí vychádzať zo zákonných obmedzení. (Napr., ak si zamestnávateľ určí neodpovedanie na e-mail do 10 minút ako závažné porušenie disciplíny, nebude možné so zamestnancom okamžite ukončiť pracovný pomer v súlade so zákonom). Pri posúdení závažnosti sa odporúča prihliadať na porušenie individuálne, vziať do úvahy tiež osobu zamestnanca, pracovné zaradenie, náročnosť práce či to, ako si pracovné povinnosti plnil doposiaľ.

Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny môže dôjsť k výpovedi, dočasnému prerušeniu práce či k okamžitému skončeniu pracovného pomeru. Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny sa môže riešiť ústnym dohovorom, spätnou väzbou bez vyhotovenia písomného záznamu či písomným upozornením o porušení pracovnej disciplíny (tzv. vytýkací list).

Vytýkací list – obsah a vzor

Zákonník práce pojem „vytýkací list“ nepozná, preto ani neobsahuje, ako má upozornenie vyzerať. Špecifikuje však pravidlá, podľa ktorých možno so zamestnancom ukončiť pracovný pomer okamžite (výpoveďou alebo okamžitým skončením). Podľa § 63, ods. 1, písm. d, bod 4. ide o situáciu, kedy neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil. Zamestnávateľ totiž má legislatívnu povinnosť dať zamestnancovi dostatočný čas na odstránenie nedostatkov. Ak teda zamestnávateľ zamestnanca o opakovanom menej závažnom porušení v minulosti písomne informoval (a predchádzajúce porušenie nebolo pred viac ako 6 mesiacmi), môže mu dať výpoveď.

Prečítajte si tiež

Písomné napomenutie – upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – by malo obsahovať:

  • presne a jasne špecifikované porušenie, ktorého sa zamestnanec dopustil (prípadne aj s časovým ohraničením),
  • presné body zo Zákonníka práce, z pracovnej zmluvy alebo interných dokumentov, ktorých sa porušenie týka,
  • (ak bol zamestnanec na porušenie upozornený už skôr, ale len ústne) dátum a čas ústneho upozornenia a kto ho upozornil,
  • vecné dôkazy o porušení (ak existujú),
  • lehota, kedy môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer podľa Zákonníka práce.

Pre inšpiráciu ponúkame príklad písomného upozornenia na porušenie disciplíny – ako môže vzor vytýkacieho listu vyzerať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martina Kramářová

Vždy ju to ťahalo k práci s ľuďmi, a preto práca v HR nie je len zamestnanie, ale aj poslanie, ktorému sa venuje 6 rokov. Ako HR špecialista má praktické skúsenosti z oblasti pracovného práva.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023

S kým a na ako dlho môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2023? Aké zmeny nastali v náležitostiach dohody o brigádnickej práci?

Výpovedná doba a odstupné v roku 2023

Aké následky a nároky pre zamestnanca prináša výpoveď? Kedy skutočne končí pracovný pomer, aká je dĺžka výpovednej doby a koľko môže byť odstupné?

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 11. 2022

Voľný výkon živnosti vo voľnom čase zamestnanca či otcovská dovolenka sú len dve spomedzi noviniek, ktoré s účinnosťou od 1. 11. 2022 prináša novela Zákonníka práce. Aké ďalšie zmeny zamestnancov čakajú?

Nárok na pracovné voľno pri návšteve lekára

Pri návšteve u lekára má zamestnanec nárok na pracovné voľno. V niektorých prípadoch je dokonca platené. Kedy a v akom rozsahu je možné čerpať tzv. „péčka“?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky