Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka - vzor

V akých situáciách sa uzatvára zmluva o dielo? Čo musí takáto zmluva obsahovať? Rady a tipy, ako postupovať pri jej uzatváraní.

V prvom rade je potrebné uviesť, že slovenský právny poriadok upravuje viacero typov zmlúv o dielo. Podľa Občianskeho zákonníka zmluvu o dielo spravidla uzatvárajú fyzické osoby - nepodnikatelia medzi sebou, prípadne podnikateľ s nepodnikateľom.

Zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka uzatvárajú podnikatelia, avšak aj nepodnikatelia majú možnosť dohodnúť sa, že uzatvárajú zmluvu o dielo práve v režime Obchodného zákonníka. Pre úplnosť ešte dodáme, že podľa Autorského zákona je možné uzatvoriť zmluvu o vytvorení diela na objednávku. V tomto článku sa bližšie zameriame na zmluvu o dielo podľa Občianskeho zákonníka.

Využitie zmluvy o dielo

Zmluvou o dielo sa jedna zmluvná strana (zhotoviteľ) zaväzuje vykonať pre druhú zmluvnú stranu (objednávateľa) určité dielo. Za to sa naopak objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť dojednanú cenu.

Zmluvu o dielo je možné použiť v prípade:

 1. vykonania určitej pracovnej činnosti - napr. vykonanie stavebných prác, montáž určitej veci,
 2. vytvorenie veci na objednávku - napr. vytvorenie nábytku na mieru, postavenie stavby, vtedy dochádza k uzatvoreniu osobitného typu zmluvy o dielo, a to zmluvy o zhotovení veci na zákazku,
 3. vykonanie určitej opravy alebo úpravy veci - napr. oprava domu, automobilu, oprava obuvi, vtedy dochádza k uzatvoreniu osobitného typu zmluvy o dielo, a to zmluvy o oprave a úprave veci.

Čo musí obsahovať zmluva o dielo?

Každá zmluva má svoje zákonom stanovené náležitosti, ktoré musí obsahovať, aby bola platná. Zmluva o dielo musí obsahovať:

 1. označenie zmluvných strán - do zmluvy je potrebné presne uviesť, kto je zhotoviteľ a kto je objednávateľ, a to pri fyzických osobách označením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a trvalého pobytu; pri právnických osobách označením obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO;
 2. označenie diela - je potrebné presne špecifikovať, aké dielo si objednal objednávateľ a čo má zhotoviteľ zhotoviť;
 3. záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa na vlastné nebezpečenstvo dohodnuté dielo;
 4. záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo odplatu - zmluva o dielo je odplatným typom zmluvy. V opačnom prípade by išlo o iný právny vzťah (napr. darovanie). Výška odplaty je spravidla určená dohodou strán alebo príslušnými cenovými predpismi. Ak odplata nie je takto ustanovená, platí sa primeraná cena.

Pretože ide o podstatné náležitosti zmluvy o dielo, v prípade, že niektorá z týchto náležitosti nebude uvedená, zmluva bude neplatná. To znamená, že ako keby ani nedošlo k uzatvoreniu zmluvy.

Okrem týchto náležitostí, je do zmluvy ešte dobré uviesť:

 • dohodu o cene za vykonané dielo - ako je uvedené vyššie, zmluva o dielo je vždy odplatná. To však ešte neznamená, že odplata musí byť výslovne uvedená v zmluve o dielo. Ak odplata nie je dojednaná dohodou alebo cenovými predpismi, platí sa primeraná odplata. Vždy je lepšie, keď sa zmluvné strany vopred dohodnú na cene (aj keď málokedy dochádza k vykonaniu diela bez vopred dohodnutej ceny). Platenie primeranej odplaty za dielo totiž môže byť dôvodom pre vznik sporu, kde objednávateľ bude tvrdiť, že primeraná cena je nižšia a naopak, zhotoviteľ bude tvrdiť, že primeraná cena je vyššia ako tá, ktorú chce zaplatiť objednávateľ;
 • určenie lehoty, dokedy má byť vykonané dielo;
 • určenie spôsobu vykonania diela - teda či zhotoviteľ môže využiť na zhotovenie diela aj niekoho iného, alebo či musí dielo vykonať len sám;
 • určenie miesta, kde má byť zhotovené dielo odovzdané objednávateľovi;
 • určenie okamihu prechodu vlastníckeho práva a prechodu nebezpečenstva škody na diele - to znamená, kedy sa objednávateľ stáva vlastníkom diela a odkedy znáša riziko jeho náhodného poškodenia.

Avšak ako je uvedené vyššie, ide o dobrovoľné náležitosti zmluvy o dielo, ktoré môžete do zmluvy zahrnúť, ale nemusíte. Ak ich nezahrniete, nebude to mať dopad na platnosť zmluvy. Okrem týchto ustanovení môžete do zmluvy zahrnúť aj ďalšie podmienky, ako napr. postup pri vykonávaní diela, kontrolu vykonávania diela, zmluvnú pokutu a pod.

Príklad na absenciu lehoty na dodanie diela

Martina si objednala u stolára Jozefa zhotovenie 10 kusov dverí a zárubní. Za dielo zaplatila vopred dohodnutú zálohu. Medzi stranami došlo len k ústnej dohode, bez podpisu písomnej zmluvy. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť Jozefa sa nedohodli na termíne zhotovenia diela, iba na tom, že dielo vykoná čo najskôr. Prešiel mesiac a Jozef stále nezhotovil a nedodal dojednané dielo. Martine to už prišlo dlho, preto využila svoje právo podľa Občianskeho zákonníka (§ 563) a požiadala Jozefa o splnenie si svojho záväzku. Jozef tak podľa § 563 Občianskeho zákonníka musí dodať dvere a zárubne Martine prvý deň po tom, čo ho o to požiadala.

Prečítajte si tiež

Zmluva o dielo nemusí mať písomnú podobu. Možno ju uzavrieť aj ústnou dohodou. Písomná podoba zmluvy však poskytuje zmluvným stranám vyššiu istotu, že dielo bude riadne vykonané a zaplatená taká cena, ako bolo dohodnuté. Zákon súčasne stanovuje, že ak dielo nie je zhotovené okamžite na počkanie, je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.

Ako zmluvu o dielo ako urobiť správne a vyhnúť sa chybám približujeme v článku Zmluva o dielo - 5 tipov ako sa vyhnúť rizikám

Článok pokračuje pod reklamou

Práva a povinnosti zmluvných strán

Uzatvorenie zmluvy prináša pre zmluvné strany radu práv a povinností. Prvoradou povinnosťou zhotoviteľa je vykonať dielo tak, ako bolo dohodnuté v zmluve. V prípade, ak je na vykonanie diela ustanovená technická norma, musí zhotoviteľ vykonať dielo v súlade s touto technickou normou. Je povinný postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa.

Je možné dohodnúť, aby dielo vykonal buď sám, alebo aj prostredníctvom tretej osoby (subdodávateľ). Povinnosťou objednávateľa je za dielo, samozrejme, zaplatiť odplatu, prevziať si zhotovené dielo a v prípade, ak je to potrebné, poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na vykonanie diela.

Zánik zmluvy o dielo

Zmluva o dielo zaniká v prvom rade jej splnením, čiže zhotovením diela a zaplatením odmeny. Občiansky zákonník však v rámci tohto zmluvného typu priznáva stranám právo odstúpiť od zmluvy, ak nastanú určité okolnosti. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak mu objednávateľ neposkytne riadne a včasnú súčinnosť. Zhotoviteľ ho však musí na to upozorniť, že odstúpi od zmluvy, ak mu objednávateľ neposkytne súčinnosť.

Na druhej strane, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak súčinnosť poskytne, ale zhotoviteľ nepristúpi k vykonaniu diela. V takomto prípade má objednávateľ dokonca nárok aj na náhradu potrebných nákladov. Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy až do zhotovenia diela. Je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu za práce, ktoré už vykonal. Objednávateľ je v neposlednom rade oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.

Zhrnutie na záver

Zmluvu o dielo je možné použiť v prípade, ak chcete vykonať určitú pracovnú činnosť, zhotoviť novú vec na objednávku alebo vykonať opravu alebo úpravu veci. Zákon nevyžaduje písomnú formu. Zmluva o dielo vzniká dohodou zmluvných strán o jej podstatných náležitostiach, ktorými sú vymedzenie predmetu diela a odmena za vykonanie diela na nebezpečenstvo zhotoviteľa.

Prečítajte si tiež

V záujme právnej istoty a minimalizácie budúcich sporov s druhou zmluvnou stranou však je lepšie, aby zmluva o dielo mala písomnú podobu, kde si môžete dohodnúť aj ďalšie náležitosti. Prinášame vám vzor zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?

Zmluva o budúcej zmluve - vzor

Čo je zmluva o budúcej zmluve, kedy sa používa a čo musí obsahovať, aby bola platná? V čom sa líši zmluva o budúcej zmluve podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka?

Príkazná zmluva - vzor

Aké využitie má príkazná zmluva? Čo musí obsahovať a čo je dobré pri jej tvorbe nezabudnúť?

Zmluva o výpožičke - vzor

Na čo slúži zmluva o výpožičke? Aký je rozdiel medzi výpožičkou, pôžičkou a nájmom? Rady a tipy, ako postupovať a na čo nezabudnúť pri uzatváraní zmluvy o výpožičke.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky