Zmluva o dielo - 5 tipov ako sa vyhnúť rizikám

Zmluva o dielo predstavuje jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich zmlúv uzatváraných v obchodnoprávnych vzťahoch. Prinášame niekoľko rád, ako ju urobiť správne, aby ste sa v budúcnosti vyhli nepríjemnostiam.

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka

Zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka uzatvárajú spravidla dva podnikateľské subjekty. Avšak uzatvoriť ju môžu aj nepodnikatelia s tým, že v zmluve sa musia výslovne dohodnúť, že sa budú riadiť režimom (ustanoveniami) Obchodného zákonníka.

Obchodný zákonník vymedzuje zmluvu o dielo ako zmluvu, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

Dielom sa chápe:

 • zhotovenie určitej veci (pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu),
 • montáž určitej veci, jej údržba,
 • vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci,
 • hmotne zachytený výsledok inej činnosti,
 • zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.

Aké sú časté chyby objednávateľov pri zmluve o dielo?

V praxi sa pri zhotovovaní diela na objednávku najčastejšie vyskytujú tieto chyby zo strany objednávateľov:

 • uzavretie zmluvy o dielo v ústnej forme a s tým súvisiace nedohodnutie sa na presnej cene diela a termíne jeho zhotovenia,
 • zaplatenie ceny diela v hotovosti bez dokladu,
 • neuvedenie presných podmienok a špecifických požiadaviek v písomnej zmluve.

Ako správne vypracovať zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka?

Pre neznalosť zákona si podnikatelia pri uzatváraní zmluvy o dielo často neuvedomujú možný dosah budúcich problémov. Preto prinášame tie najdôležitejšie rady, ktoré treba pri uzatváraní zmluvy zohľadniť.

Označenie zmluvy nie je rozhodujúce, dôležitý je obsah

 V praxi sa často vyskytujú prípady, kedy zmluvné strany označia zmluvu ako určitý typ zmluvy (napr. kúpna zmluva), ale jej obsah tomu vôbec nezodpovedá. Napriek tomu nedochádza k neplatnosti zmluvy, pretože dôležitý je vždy prejav vôle vyjadrený zmluvnými stranami v samotnom obsahu zmluvy. Takáto zámena zmluvných typov sa často vyskytuje práve pri zmluve o dielo a kúpnej zmluve.

Prečítajte si tiež

Preto ak zmluvu označíte ako kúpnu zmluvu, ale v jej obsahu uvediete podstatné náležitosti zmluvy o dielo, pôjde v skutočnosti o uzavretie zmluvy o dielo.

Zvoľte písomnú formu zmluvy

Zmluva o dielo nemusí mať v zmysle Obchodného zákonníka písomnú formu. To znamená, že môže byť uzavretá aj ústne, t. j. ústnou dohodou účastníkov. Obchodný zákonník teda nepovažuje písomnú formu uzavretia tejto zmluvy za podmienku jej platnosti. Ak sa strany rozhodnú uzavrieť zmluvu o dielo v ústnej forme, táto zmluva je platná.

Pre platnosť zmluvy o dielo sa vyžaduje písomná forma iba:

 • v prípadoch ustanovených v zákone, alebo
 • keď aspoň jedna strana pri rokovaní o uzavretí zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluva uzavrela v písomnej forme – tzn., že ak jedna zmluvná strana trvá na uzavretí písomnej zmluvy, musí byť zmluva o dielo písomná.

Z dôvodu vyššej právnej istoty, že dielo bude riadne vykonané a že bude zaň zaplatená dohodnutá cena, odporúčame vždy uzavretie zmluvy v písomnej podobe (rovnako aj jej dodatkov).

V prípade, že dôjde k ústnemu uzavretiu zmluvy, zhotoviteľ by mal vystaviť objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Ústnu formu zmluvy je vhodné zvoliť len v jednoduchších prípadoch, keď predmetom (dielom) je napríklad menšia stavba a dohodnuté znenie nebude v prípade vzniku sporov vyvolávať žiadne pochybnosti.

Viac informácií o tom, aké práva a povinnosti ustanovuje Obchodný zákonník objednávateľovi diela nájdete v článku Objednávateľ diela - aké má práva a povinnosti podľa Obchodného zákonníka?

Článok pokračuje pod reklamou

Nezabúdajte, že zmluva o dielo musí mať podstatné náležitosti

Tak ako každá zmluva aj zmluva o dielo musí obsahovať podstatné náležitosti. V prípade uzavretia písomnej zmluvy patrí medzi tieto náležitosti:

 1. Označenie zmluvných strán: V záhlaví zmluvy je potrebné presne špecifikovať, kto je objednávateľom a kto zhotoviteľom. Označenie treba odlišovať v závislosti od toho, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu (napr. pri s.r.o. treba uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, údaje z obchodného registra vrátane konateľa, prípadne IBAN a i.).
 2. Dohoda o diele, ktoré sa má vykonať: V prvotných článkoch zmluvy treba presne a zrozumiteľne vymedziť predmet zmluvy, t. j. aké dielo si objednávateľ objednal, resp. čo má zhotoviteľ zhotoviť (napr. uvedením rozsahu, kvality a kvantity diela). V prípade absencie tejto náležitosti bude zmluva neplatná z dôvodu nemožnosti jej plnenia. Presné vymedzenie predmetu zmluvy je tiež dôležité pre posúdenie prejavov vôle zmluvných strán, t. j. obsahu zmluvy (viď vyššie).
 3. Dohoda o cene diela:  Zmluva o dielo je vždy odplatná, preto v nej musí byť dohodnutá cena (t. j. konkrétna výška ceny) alebo uvedený aspoň spôsob jej určenia (napr. podľa rozpočtu stavby). Zmluva môže byť uzatvorená aj bez dohody o cene, ale len s tým, že zmluvné strany v nej výslovne uvedú, že chcú uzatvoriť zmluvu bez takejto dohody. V takomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi tzv. všeobecnú cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Upozorňujeme, že takéto situácie v praxi často vedú k sporom medzi zmluvnými stranami ohľadne skutočnej výšky ceny diela. Preto je najlepšie si cenu, prípadne spôsob jej určenia dohodnúť hneď na začiatku, t. j. v čase uzatvárania zmluvy.

Podstatné náležitosti zmluvy sú podmienkou jej platnosti. Na platnosť písomnej zmluvy sa podľa Obchodného zákonníka nevyžadujú žiadne iné zmluvné dojednania. V prípade ústnej uzavretej zmluvy postačuje na jej platnosť dohoda o diela a cene.

Upozornenie: Ak je predmetom diela stavba, treba klásť zvýšený dôraz na vyjadrenie vlastností, ktoré sa majú jej zhotovením dosiahnuť (napr. technické parametre). Požiadavky objednávateľa sa totiž spravidla líšia v závislosti od druhu stavby – napríklad iné sú pri stavbe rodinného domu a iné pri stavbe výrobnej haly. Podrobnejšie vymedzenie predmetu diela je preto vhodné urobiť aj odkazom na projekt stavby. Ak vlastnosti stavby nebudú vymedzené v zmluve a nebudú vyplývať ani z projektu, bude sa vychádzať z účelu, na ktorý bola zhotovená, t. j. vlastnosti sa budú porovnávať s obdobným dielom.

Do zmluvy o dielo zahrňte aj platobné podmienky, dobu vykonania či sankcie

Obchodný zákonník poskytuje zmluvným stranám dostatočný priestor na dotvorenie zmluvy podľa ich potrieb. Okrem podstatných náležitostí je dobré do obsahu zmluvy o dielo zakomponovať aj ďalšie dôležité náležitosti. Napríklad:  

 • platobné podmienky – akým spôsobom bude objednávateľ uhrádzať cenu za dielo, ak bola cena dohodnutá (v hotovosti alebo prevodom, vcelku alebo po častiach), akú lehotu bude mať objednávateľ na úhradu ceny a pod., v prípade úhrady na základe faktúry je dobré dohodnúť jej náležitosti, najmä splatnosť,
 • určenie doby, do ktorej sa má dielo vykonať (vrátane dátumu odovzdania diela) – v zmluve je vhodné dohodnúť čas plnenia, najmä ak ide o zhotovenia diela s väčšou hodnotou,
 • určenie miesta, kde má byť zhotovené dielo odovzdané objednávateľovi,
 • určenie okamihu prechodu vlastníckeho práva a prechodu nebezpečenstva škody na diele – t. j., kedy sa objednávateľ stáva vlastníkom diela a odkedy znáša riziko jeho náhodného poškodenia (napr. odovzdaním diela),
 • postup a kontrola pri vykonávaní diela – vhodné je v zmluve upraviť spôsob a formu zisťovania priebežne vykonávaných prác (napr. zisťovacou zápisnicou),
 • spôsob a postup pri odovzdávaní a prevzatí diela – zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že o odovzdaní a prevzatí diela po jeho vykonaní sa spíše zápisnica alebo protokol,
 • sankcie za porušenie povinností niektorej zmluvnej strany – napr. zmluvná pokuta, pri ktorej treba v zmluve presne formulovať povinnosti, ktoré sa ňou zabezpečujú, a to na strane zhotoviteľa i objednávateľa. 

Upozornenie: Ak sa strany nedohodli na splatnosti faktúry, na základe ktorej sa má uhrádzať cena za dielo, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu v nadväznosti na splnenie záväzku, t. j. vykonanie diela. To znamená, že zhotoviteľ diela má nárok na zaplatenie ceny, ak dielo bolo vykonané riadne. 

Uvedené náležitosti sú však fakultatívne (dobrovoľné), teda ich povinne do zmluvy nemusíte zahrnúť. Ak ich v zmluve neuvediete, nebude to mať žiadny vplyv na jej platnosť. Z dôvodu predchádzania budúcim rizikám odporúčame, aby ste pri tvorbe konkrétnej zmluvy vzali do úvahy aj uvádzané náležitosti a v prípade potreby ich zahrnuli do jej obsahu.

Pri diele vyššej hodnoty si dojednajte cenu podľa rozpočtu

Práve pri dielach, ktorých hodnota je vyššia, je lepšie si v zmluve dohodnúť cenu podľa rozpočtu. Tá sa tvorí na základe rozpočtu, v ktorom sa uvádzajú jednotlivé položky tvoriace podklad dohodnutej ceny.

Môže ísť o rozpočet, ktorý objednávateľ predložil zhotoviteľovi pre uzavretím zmluvy alebo aj o rozpočet, ktorý je súčasťou už uzavretej zmluvy a z ktorého sa vychádzalo pri dohode o cene. Ak zmluvné strany pri dohode vychádzali z pripojeného rozpočtu, v zmluve treba jednoznačne vyjadriť, či ide o rozpočet zaručený (nemenný) alebo nezáväzný (neúplný). Má to hlavne význam pre požadovanie zmeny dohodnutej ceny zo strany zhotoviteľa.

Prečítajte si tiež

V prípade dojednania zaručeného (nemenného) rozpočtu vzniká stranám istota, že výška ceny diela bude stanovená pevne (nemenne). Zhotoviteľ ju nemôže bez dohody s objednávateľom zmeniť, čím je zabezpečená ochrana objednávateľa pred zvyšovaním dohodnutej ceny.     

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.

Uznanie dlhu (vzor)

Vedeli ste, že uznať možno aj už premlčaný dlh? Ako funguje tento zabezpečovací inštitút a aké výhody z neho plynú?

Stiahnutie výpovede (vzor odvolania výpovede)

Ak zamestnanec či zamestnávateľ dá výpoveď, stále si to môže rozmyslieť a vziať ju späť. Za akých podmienok? Dôležité informácie a vzor odvolania výpovede.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky