Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka - vzor

Zmluva o dielo je upravená aj v Obchodnom zákonníku. Čo by mala a aký je rozdiel medzi ňou a zmluvou o dielo podľa Občianskeho zákonníka?

V článku Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka sme vám priniesli informácie o zmluve, ktorú uzatvárajú dvaja nepodnikatelia alebo podnikateľ s nepodnikateľom. Naproti tomu, zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka uzatvárajú dvaja podnikatelia. Môžu ju uzatvoriť aj nepodnikatelia, ale musia do zmluvy výslovne uviesť, že zmluva o dielo sa bude riadiť režimom Obchodného zákonníka.

Využitie zmluvy o dielo

Zmluva o dielo je jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich zmluvným typom uzatváraným v obchodnoprávnych vzťahoch (§ 536 - § 565 Obchodného zákonníka). Základnou charakteristikou zmluvy o dielo je, že jedna zmluvná strana (zhotoviteľ) sa zaväzuje vykonať pre druhú zmluvnú stranu (objednávateľa) určité dielo. Za to sa naopak objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť cenu.

Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti.

Informácie o tom, aké práva a povinnosti ustanovuje Obchodný zákonník objednávateľovi a zhotoviteľovi diela nájdete v článku Objednávateľ diela - aké má práva a povinnosti podľa Obchodného zákonníka? alebo Zhotoviteľ diela – aké má práva a povinnosti podľa Obchodného zákonníka?

Čo musí obsahovať zmluva o dielo?

Každá zmluva má svoje zákonom stanovené náležitosti, ktoré musí obsahovať, aby bola platná. Absencia niektorej z týchto náležitosti má za následok absolútnu neplatnosť zmluvy o dielo. To znamená, že ako keby ani nedošlo k uzatvoreniu zmluvy. Pre zmluvu o dielo sú podstatné náležitosti nasledovné:

  • označenie zmluvných strán - do zmluvy je potrebné presne uviesť, kto je zhotoviteľ a kto je objednávateľ, a to pri právnických osobách označením ich obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, ak ho majú pridelené a údajmi o zápise do obchodného registra, prípadne do iného, napr. živnostenského registra. Vhodné je k označeniu účastníka uviesť aj DIČ a prípadne aj IČ DPH.
  • označenie diela – v zmluve je potrebné presne špecifikovať, aké dielo (v akom rozsahu, kvalite a kvantite) si objednal objednávateľ a čo má zhotoviteľ zhotoviť. Ak by v zmluve absentovalo určenie diela, bola by zmluva neplatná pre nemožnosť jej plnenia.
  • dohoda o cene - zmluva o dielo je odplatným typom zmluvy. V opačnom prípade by išlo o iný právny vzťah (napr. darovanie). Cena musí byť v zmluve určená, prípadne musí byť v zmluve uvedený spôsob jej určenia. Cena môže byť určená tiež podľa rozpočtu. Je možné uzatvoriť zmluvu aj bez výslovnej dohody o cene. Zmluvné strany však v takomto prípade musia do zmluvy výslovne uviesť, že chcú uzatvoriť zmluvu bez dohody o cene. V takomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. To však v praxi vedie k sporom ohľadom výšky odplaty.

Príklad na absolútnu neplatnosť zmluvy o dielo

A, s.r.o. uzatvorila s B, s.r.o. zmluvu o dielo, na základe ktorej mala pre B, s.r.o. vykonať rekonštrukčné práce na budove. Keďže konatelia A, s.r.o. a B, s.r.o. boli blízki známi, povedali si, že na cene sa dohodnú neskôr. Do zmluvy teda neuviedli ani cenu, ani spôsob jej výpočtu. Súčasne zabudli uviesť, že chcú uzatvoriť zmluvu o dielo bez určenia ceny podľa § 536 ods.3 Obchodného zákonníka. Vzhľadom na absenciu podstatnej náležitosti zmluvy o dielo (odplaty) je zmluva absolútne neplatná a teda nastáva stav, ako keby ani nedošlo k uzatvoreniu zmluvy.

Okrem týchto náležitostí, je do zmluvy ešte dobré uviesť:

  • dohodu o odplate za vykonané dielo a platobné podmienky - ako je uvedené vyššie, zmluva o dielo je vždy odplatná. To však ešte neznamená, že odplata musí byť vždy výslovne uvedená v zmluve o dielo. V záujme predchádzania budúcich sporov ohľadom „obvyklej odmeny“ je však lepšie sa vopred dohodnúť na presnej výške odmeny, prípadne na spôsobe jej určenia, ak v čase uzatvorenia zmluvy nie je možné presne určiť výšku odplaty. Súčasne je možné do zmluvy zakomponovať aj platobné podmienky.
  • určenie lehoty, do kedy má byť vykonané dielo,
  • určenie miesta, kde má byť zhotovené dielo odovzdané objednávateľovi,
  • určenie okamihu prechodu vlastníckeho práva a prechodu nebezpečenstva škody na diele - to znamená, kedy sa objednávateľ stáva vlastníkom diela a odkedy znáša riziko jeho náhodného poškodenia.

Ide však o dobrovoľné náležitosti zmluvy o dielo, ktoré môžete do zmluvy zahrnúť, ale nemusíte. Ak ich do zmluvy neuvediete, nebude to mať dopad na platnosť zmluvy. Postupuje sa potom podľa zákona. Okrem týchto ustanovení môžete do zmluvy zahrnúť aj ďalšie podmienky, ako napr. postup pri vykonávaní diela, kontrolu vykonávania diela, zmluvnú pokutu a pod.

Prečítajte si tiež

Zmluva o dielo nemusí mať písomnú podobu. Možno ju uzavrieť aj ústnou dohodou. Písomná podoba zmluvy však poskytuje zmluvným stranám vyššiu istotu, že dielo bude riadne vykonané a zaplatená taká cena, ako bolo dohodnuté. Ak však jedna zmluvná strana trvá na písomnej podobe, musí mať zmluva o dielo písomnú podobu.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluva o dielo prináša pre zmluvné strany práva a povinnosti. Prvoradou povinnosťou zhotoviteľa je dielo vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo. V zásade platí, že dielo nemusí vykonať sám, ale môže ho vykonať (najmä ak ide o náročnejšie dielo) aj prostredníctvom tretích osôb. To však neznižuje jeho zodpovednosť za dielo vo vzťahu k objednávateľovi.

V zmluve je však možné dohodnúť, že zhotoviteľ musí dielo vykonať len sám, bez pričinenia iných osôb. Medzi ďalšie povinnosti zhotoviteľa patrí aj napr. povinnosť znášať zodpovednosť za chyby diela, plniť pokyny objednávateľa, na plnenie ktorých sa zaviazal zmluvou alebo aj povinnosť pozvať objednávateľa na vykonanie kontroly. Na druhej strane, povinnosťou objednávateľa je za dielo, samozrejme, zaplatiť odplatu a prevziať si zhotovené dielo.

Článok pokračuje pod reklamou

Rozdiel medzi zmluvou o dielo podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka

V čom sa odlišuje zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka od zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka? Okrem subjektov, ktorí uzatvárajú túto zmluvu je to v rozsahu ich práv a povinností.

Významným rozdielom je právo požadovať preddavok od objednávateľa. Podľa Občianskeho zákonníka má zhotoviteľ právo požadovať platenie preddavkov pri vykonaní diela, ktoré je značne nákladné. Uvedené právo mu vyplýva zo zákona, preto ho má aj v prípade, ak sa na tom výslovne nedohodnú v zmluve. Naproti tomu, podľa Obchodného zákonníka zhotoviteľ nemá právo požadovať preddavky. Zmluvné strany sa však môžu v zmluve dohodnúť, že zhotoviteľ môže požadovať od objednávateľa preddavky.

Ďalším rozdielom medzi režimom Obchodného a Občianskeho zákonníka je v cene určenej podľa rozpočtu. Podľa Občianskeho zákonníka je zhotoviteľ oprávnený cenu určenú podľa rozpočtu navýšiť len so súhlasom objednávateľa alebo v prípade zmeny cenového predpisu. Objednávateľ má v takomto prípade právo odstúpiť od zmluvy. Podľa Obchodného zákonníka môže zhotoviteľ požadovať primerané zvýšenie ceny. Zo zmluvy však nesmie vyplývať, že sa zaručuje úplnosť ceny. Objednávateľ však môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak zvýšenie ceny je viac ako o 10 %.

Rozdiel medzi zmluvou o dielo a kúpnou zmluvou

Nepatrné odlišnosti sú aj medzi zmluvou o dielo a kúpnou zmluvou. Podstatou kúpnej zmluvy je, že jedna osoba predáva vec druhej za vopred dojednanú cenu. Ak však podstatou zmluvy je určitá činnosť, výsledkom ktorej je hmotný výsledok (napr. namaľovanie obrazu), ide o zmluvu o dielo. Pri výstavbe (zhotovení, údržbe alebo oprave stavby) ide vždy o zmluvu o dielo.

Prečítajte si tiež

Pri veciach, ktoré sa majú ešte len vyrobiť, platí pravidlo, že ak materiál na výrobu danej veci si zabezpečí sám ten, kto má vec zhotoviť, ide o kúpnu zmluvu. Ak má materiál zabezpečiť ten, pre koho sa vec zhotovuje, ide o zmluvu o dielo. O tú ide aj vtedy, ak je samotná činnosť významnejšia a hodnotnejšia ako dodaný materiál.   

Príklad na rozdiel medzi zmluvou o dielo a kúpnou zmluvou

Živnostník Michal uzatvoril so spoločnosťou A, s.r.o. zmluvu, označenú ako „zmluva o dielo“. Predmetom tejto zmluvy bolo zhotovenie a dodanie dohodnutého kancelárskeho nábytku pre A, s.r.o.. Materiál na kancelársky nábytok zabezpečil Michal. V skutočnosti Michal s A, s.r.o. uzatvoril kúpnu zmluvu, hoci uzatvorenú zmluvu označili ako zmluvu o dielo, pretože materiál zabezpečil Michal. O zmluvu o dielo by išlo, ak by materiál dodala spoločnosť A, s.r.o. a Michal by mal z tohto materiálu vyrobiť kancelársky nábytok.

Ako sa vyhnúť chybám pri uzatváraní zmluvy o dielo približuje v článku Zmluva o dielo - 5 tipov ako sa vyhnúť rizikám

Zhrnutie na záver

Zmluvu o dielo je jedným z najčastejšie využívaných zmluvných typov v podnikateľských kruhoch. Jej využitie prichádza do úvahy v situáciách, kedy sa má vykonať určitá činnosť, ktorá bude ukončená hmotným výsledkom. Zmluva o dielo vzniká dohodou zmluvných strán o jej podstatných náležitostiach, ktorými sú vymedzenie predmetu diela a odmena za vykonanie diela. Prinášame vám vzor zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky