Zhotoviteľ diela – aké má práva a povinnosti podľa Obchodného zákonníka?

V obchodnoprávnych vzťahoch patrí zmluva o dielo medzi jeden z najčastejšie využívaných zmluvných typov. Aké práva a povinnosti vyplývajú pre zhotoviteľa diela z Obchodného zákonníka?

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka

Obchodný zákonník rozumie zmluvou o dielo zmluvu, ktorou sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Vo všeobecnosti tak ide o činnosť zhotoviteľa, ktorá smeruje k dosiahnutiu určitého dohodnutého výsledku týkajúceho sa zhotovenia veci.

Zmluva o dielo vzniká na základe dohody zmluvných strán, ktorými sú:

 1. zhotoviteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom a prevzala záväzok zhotoviť určité dielo (napr. montáž, údržba určitej veci),
 2. objednávateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá dielo objednala a zaviazala sa zaplatiť za jeho vykonanie cenu 

Zákon zmluvným stranám poskytuje dostatočný priestor na dotvorenie podmienok zmluvy podľa ich potrieb. 

Aké práva a povinnosti má objednávateľ diela sa dočítate v článku Objednávateľ diela - aké má práva a povinnosti podľa Obchodného zákonníka?

Aké náležitosti musí zmluva o dielo obsahovať a aký je rozdiel medzi zmluvou uzavretou podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka sa dočítate v článku Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka–vzor. 

Ako si vyhnúť rizikám pri uzatváraní zmluvy sa dočítate v texte Zmluva o dielo - 5 tipov ako sa vyuhnúť rizikám.

Aké povinnosti má zhotoviteľ diela?

Už zo samotnej charakteristiky zmluvy o dielo vyplýva povinnosť zhotoviteľa splniť svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy, a to vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi. Tento záväzok spočíva najmä v tom, že objednávateľovi musí odovzdať zmluvne dohodnutý výsledok všetkých vykonaných činností.

Povinnosť vykonať dielo  

Hlavnou povinnosťou zhotoviteľa je vykonať dielo:

 • na vlastné náklady,
 • na svoje nebezpečenstvo a
 • v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.  

Vykonať dielo na vlastné náklady znamená, že zhotoviteľ znáša všetky náklady, ktoré sú spojené s vykonaním diela až do okamihu, kedy mu vznikne právo na zaplatenie ceny diela od objednávateľa. Ak by si však zmluvné strany v zmluvne dohodli, že takúto povinnosť má objednávateľ (nie zhotoviteľ), musel by náklady na vykonanie diela znášať objednávateľ. Porušenie tejto povinnosti by potom znamenalo podstatné porušenie uzavretej zmluvy o dielo, v dôsledku čoho by zhotoviteľ mohol od zmluvy odstúpiť.

Prečítajte si tiež

Vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo predstavuje ďalšiu dôležitú povinnosť zhotoviteľa. Ide  o to, že pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a s náležitou odbornou starostlivosťou, pričom znáša nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele. Je vecou zhotoviteľa, akým spôsobom dielo vyhotoví. Zhotoviteľ teda znáša riziko spôsobu vykonania diela vrátane toho, že nastane taká skutočnosť, ktorá mu vykonanie diela znemožní. Pri určení spôsobu vykonania diela nie je v zásade viazaný pokynmi objednávateľa, okrem prípadu, že sa v zmluve výslovne zaviazal ich plniť. K splneniu zmluvného záväzku však dochádza len riadnym vykonaním diela, ktorým sa rozumie jeho riadne dokončenie bez vád. Ak má dielo vady môže objednávateľ za splnenia zmluvných alebo zákonných podmienok odstúpiť od zmluvy a zabezpečiť si riadne dokončenie diela iným zhotoviteľom. 

Povinnosť zhotoviť dielo v dohodnutom čase je povinnosťou, v zmysle ktorej zhotoviteľ musí vykonať dielo do termínu (času plnenia) dohodnutého v zmluve. Naopak, ak si strany čas plnenia v zmluve nedohodli, musí zhotoviteľ dielo vykonať v primeranej lehote, a to s prihliadnutím na povahu diela. Vtedy sa postupuje individuálne podľa náročnosti a podmienok vykonávania diela.   

Povinnosť vykonať dielo je potrebné vždy posudzovať z hľadiska dojednaných podmienok v zmluve o dielo.

Zhotoviteľ si svoju povinnosť vykonať dielo splní jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom mieste. Ak miesto nebolo v zmluve dojednané, tak v mieste ustanovenom zákonom, t. j. v mieste, kde mal zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy svoje sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko.  Zhotoviteľ na splnenie záväzku zo zmluvy o dielo musí preukázať splnenie oboch podmienok, t. j. riadne ukončenie diela (bez vád) a jeho odovzdanie objednávateľovi.

Ďalšie povinnosti zhotoviteľa

Medzi ďalšie povinnosti, ktoré má zhotoviteľ diela, možno zaradiť napríklad tieto:

 • povinnosť obstarať veci potrebné na vykonanie diela, ak na ich obstaranie nebol podľa  zmluvy zaviazaný objednávateľ,   
 • povinnosť plniť pokyny objednávateľa, na plnenie ktorých sa zmluvne zaviazal,
 • povinnosť upozorniť bez zbytočného odkladu objednávateľa na nevhodnosť vecí prevzatých (obstaraných) objednávateľom na vykonanie diela,  ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti,
 • povinnosť upozorniť na nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti,
 • povinnosť znášať zodpovednosť za vady diela a nebezpečenstvo škody - zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi,
 • povinnosť pozvať objednávateľa na vykonanie kontroly, ak zmluva určuje, že objednávateľ je oprávnený skontrolovať predmet diela na určitom stupni jeho vykonávania.
Článok pokračuje pod reklamou

Aké práva prináležia zhotoviteľovi diela?

Okrem povinností vyplývajú zhotoviteľovi diela z Obchodného zákonníka aj určité oprávnenia.

Právo poveriť vykonaním diela inú osobu

Podľa zákona zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela inú osobu, ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Je teda zrejmé, že zhotoviteľ nie je v zásade povinný vykonať dielo osobne, ale môže na jeho vykonanie (prípadne aj jeho časti) poveriť tretiu osobu. Podmienkou však je, že si strany v zmluve nedohodli opak, t. j. že dielo vykoná zhotoviteľ osobne bez poverenia inej osoby.

Jednoducho povedané, zhotoviteľ môže dielo vykonať:

 • sám alebo
 • prostredníctvom svojich zhotoviteľov (v spolupráci s ďalšími zhotoviteľmi), ktorí sa v praxi zväčša označujú ako subdodávatelia alebo podzhotovitelia (napr. keď si u nich objedná zhotovenie časti diela),  ak sa tak strany v zmluve dohodli alebo to vyplýva z povahy diela.

Zhotoviteľ môže pre vykonanie diela použiť tretie osoby, tzv. subdodávateľov.

Vykonania diela prostredníctvom subdodávateľa je praktické najmä v zložitejších prípadoch, ktoré si vyžadujú viacero špecializovaných činností (napr.  pri stavbe nehnuteľnosti). Subdodávateľom môže byť fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou zhotoviteľ ako s poverenou osobou uzatvára ďalšiu zmluvu o dielo. Avšak aj pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ tak preberá komplexnú zodpovednosť aj za svojich subdodávateľov.

Právo vykonať dielo pred dohodnutým časom

Ďalším významným oprávnením zhotoviteľa je jeho právo vykonať dielo ešte pred dojednaným časom, t. j. pred dohodnutou dobou plnenia. To však platí len vtedy, ak si to strany zmluvne dohodli alebo ak to vyplýva z povahy vykonaného diela.  

Právo na zaplatenie ceny diela

Zhotoviteľovi podľa Obchodného zákonníka vzniká právo na zaplatenie ceny diela, keď si splní povinnosť vykonať dielo, za predpokladu, že sa zmluvné strany nedohodli v zmluve inak.

Prečítajte si tiež

V stavebnej praxi je však táto situácia skôr výnimočná, pretože zmluvné strany si v zmluve o dielo spravidla detailne upravujú podmienky vzniku nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela. Moment vzniku nároku na zaplatenie ceny diela je preto nutné primárne posudzovať podľa obsahu zmluvy o dielo. Až v prípade absencie zmluvnej úpravy sa aplikujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

Ďalšie práva zhotoviteľa

Medzi ďalšie zákonné práva, ktoré prináležia zhotoviteľovi diela možno zaradiť napríklad tieto:

 • právo obstarať veci potrebné na vykonanie diela na účet objednávateľa, ak povinnosť obstarať veci mal objednávateľ a ten si ju nesplnil ani v primeranej lehote,
 • právo domáhať sa primeraného zvýšenia ceny diela, ak v priebehu jeho vykonávania vznikla potreba vykonať i ďalšie činnosti, ktoré neboli zahrnuté do ceny, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy alebo ak sa zvýšili účelne vynaložené náklady na vykonanie diela,
 • právo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný alebo ktorá sa mala konať podľa dohodnutého časového harmonogramu.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi NRSR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a vyčísľovania dopadov. Problém, na ktorý dlhodobo poukazujú podnikatelia, poslanci ignorujú.

Výmena informácií o podnikajúcich na elektronických platformách od 1. 1. 2023

Informáciami o podnikajúcich na elektronických platformách na účel daní budú príslušné orgány disponovať automaticky. Cieľom je zabrániť daňovým únikom. Akým spôsobom sa bude medzinárodná výmena informácií realizovať?

Reklama orientovaná na deti

Čo je reklama zameraná na deti a aké podmienky musí spĺňať? Ktoré reklamy sa nesmú orientovať na maloletých?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky