Objednávateľ diela - aké má práva a povinnosti podľa Obchodného zákonníka?

Zmluva o dielo je v obchodných vzťahoch často využívaným zmluvným typom. Aké práva a povinnosti ustanovuje Obchodný zákonník objednávateľovi diela?

Zmluva o dielo vzniká na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, ktorými sú zhotoviteľ a objednávateľ. Uzavretím zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Ide o činnosť zhotoviteľa, ktorá smeruje k dosiahnutiu určitého dohodnutého výsledku týkajúceho sa zhotovenia diela (napr. montáž veci).  

Aj napriek tomu, že zmluva o dielo musí obsahovať ustanovené náležitosti, Obchodný zákonník poskytuje zmluvným stranám dostatočný priestor na dotvorenie podmienok zmluvy podľa ich potrieb.

Každej zmluvnej strane prináležia pri uzavretí zmluvy o dielo určité oprávnenia i povinnosti. O právach a povinnostiach zhotoviteľa diela sa dočítate v článku Zhotoviteľ diela – aké má práva a povinnosti podľa Obchodného zákonníka?   

Povinnosť objednávateľa prevziať vykonané dielo

Dôležitou povinnosťou objednávateľa je prevziať vykonané dielo. To sa však vzťahuje na riadne vykonané dielo (bez vád). Pokiaľ dielo vykazuje vady, objednávateľ ho môže prevziať, t. j. nie je to jeho povinnosť, ale len možnosť. 

Zhotoviteľ v zásade vykonáva dielo samostatne a pokynmi objednávateľa je viazaný len za predpokladu, že mu táto povinnosť vplýva zo zmluvy. Neposkytnutie dohodnutých pokynov zhotoviteľovi má vplyv na omeškanie objednávateľa a ich vadnosť má zase vplyv na odovzdanie diela a na nároky zo zodpovednosti za vady.

Keď zhotoviteľ vykonal dielo, oznámi objednávateľovi, že dielo je riadne vykonané a pripravené na odovzdanie, a to spôsobom dohodnutým v zmluve. Pokiaľ si zmluvné strany nedohodli spôsob oznámenia, zhotoviteľ by ho mal urobiť písomne.

V praxi sa napríklad vyskytujú také situácie, že objednávateľ odmietne prevziať riadne vykonané (dokončené) dielo z dôvodu, že nemá dostatok financií na zaplatenie ceny za dielo, prípadne jej zostatku zhotoviteľovi, a preto hľadá dôvody, pre ktoré by dielo odmietol prevziať. Zdôrazňujeme, že objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak bolo riadne vykonané, teda keď nemá vady, a to aj v prípade, že nemá peniaze na jeho úhradu. Kebyže si objednávateľ túto povinnosť nesplní, zhotoviteľ sa môže domáhať žalobou na súde uloženia povinnosti prevzatia diela.

Povinnosť objednávateľa zaplatiť cenu za dielo

S predchádzajúcou povinnosťou objednávateľa úzko súvisí aj ďalšia povinnosť, a to zaplatenie ceny za vykonané a odovzdané dielo. Objednávateľ musí zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve (napr. podľa rozpočtu). Ak cena nebola v zmluve dohodnutá, ani určený spôsob, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok.

Prečítajte si tiež

Podľa Obchodného zákonníka je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu v čase dojednanom v zmluve. Pokiaľ v zmluve nebol dohodnutý čas platenia, vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny už vykonaním diela.

Ak sa po uzavretí zmluvy strany dohodli, že obmedzia (znížia) pôvodný rozsah diela a ak nedojednali jeho dôsledky na výšku ceny, bude objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú. Naopak, v prípade, že sa dohodli na rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú.

Ďalšie povinnosť objednávateľa 

Medzi ďalšie povinnosti objednávateľa diela možno zaradiť tieto:

  • povinnosť odovzdať zhotoviteľovi veci potrebné na vykonanie diela, ak sa tak zmluvné strany dohodli v zmluve, vrátane povinnosti odovzdania týchto vecí v čase určenom v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy – objednávateľ súčasne znáša nebezpečenstvo škody na týchto veciach,
  • povinnosť uhradiť zhotoviteľovi na jeho žiadosť cenu a účelné náklady spojené s obstaraním vecí, ak po márnom uplynutí lehoty poskytnutej zhotoviteľom objednávateľovi, objednávateľ veci neobstaral,
  • povinnosť uhradiť zhotoviteľovi náklady spojené s oneskorením kontroly (viac k tomu nižšie),
  • povinnosť prehliadnuť dielo alebo zabezpečiť jeho prehliadku, spravidla čo najskôr po jeho odovzdaní zhotoviteľom – objednávateľ musí preveriť riadne ukončenie diela pri jeho odovzdaní a ak zistí vady, nemusí ho prevziať (tak ako sme uviedli vyššie).
Článok pokračuje pod reklamou

Právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela

Zákon priznáva objednávateľovi oprávnenie realizovať kontrolu vykonávania diela, ktoré si u zhotoviteľa objednal. To znamená, že objednávateľ môže vykonávať kontrolu diela v priebehu jeho zhotovovania, resp. v ktoromkoľvek štádiu jeho vykonávania.  

Právo kontroly objednávateľa pred splnením záväzku zo strany zhotoviteľa, t. j. pred vykonaním diela, je teda zásahom do postupu zhotoviteľa vykonať dielo samostatne, okrem prípadu, že v zmluve bolo dohodnuté vykonávanie diela podľa pokynov objednávateľa.

V prípade, že objednávateľ pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, dohodnutým predmetom plnenia alebo v rozpore s dohodnutým postupom (napr. nie podľa projektu), vzniká mu právo domáhať sa od zhotoviteľa odstránenia zistených vád a riadneho vykonávania diela (bez vád). Za predpokladu, že zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, a jeho postup by viedol k podstatnému porušeniu zmluvy o dielo, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť.

Prečítajte si tiež

Ak sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený skontrolovať dielo na určitom stupni jeho vykonávania (napr. práce na stavbe pred jej zakrytím), zhotoviteľ musí objednávateľa včas pozvať na vykonanie kontroly. Ak si zhotoviteľ túto povinnosť nesplnil, je povinný objednávateľovi umožniť vykonanie dodatočnej kontroly a súčasne znášať náklady s tým spojené. Lehoty na vykonanie kontroly sú ponechané na dohode strán zmluvy.

Termín kontroly by však mal byť objednávateľovi oznámený v dostatočnom časovom predstihu, aby sa jej mohol zúčastniť. V prípade, že sa objednávateľ na kontrolu nedostavil, hoci bol na ňu riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní diela. Keď sa ale objednávateľ nemohol  zúčastniť na kontrole z dôvodu, že mu to znemožnila nejaká prekážka, ktorú nemohol odvrátiť (napr. dopravná nehoda), môže požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Avšak bude povinný zhotoviteľovi nahradiť náklady spôsobené oneskorením kontroly.

Právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo

Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy napríklad vtedy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny diela o sumu presahujúcu viac ako 10 % ceny určenej podľa rozpočtu, a to buď z dôvodu vykonania činností nezaradených do rozpočtu alebo zvýšenia účelne vynaložených nákladov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.

Jednoduchší prevod obchodného podielu a založenie s.r.o. online

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu už netreba a po schválení novely Obchodného zákonníka sa od 1.1.2023 zjednoduší založenie s.r.o. Čo bude platiť po novom?

Porovnávacia reklama v praxi

Čo je porovnávacia reklama, kedy je prípustná a aké sú sankcie za jej porušenie? Informácie aj o tom, ako sa vhodnosť porovnávacej reklamy posudzuje a príklady z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky