Ako predísť komplikovanému vymáhaniu pohľadávky v zahraničí?

Prinášame užitočné rady o tom, ako sa pri dodaní tovaru alebo služby do zahraničia zabezpečiť pred vymáhaním pohľadávky v inom štáte.

Nezaplatenie faktúry za tovar či služby dodané do zahraničia je pomerne bežná skúsenosť mnohých slovenských podnikateľov. Zatiaľ čo vymáhanie pohľadávky od tuzemského dlžníka je proces, ktorý viacerí podnikatelia alebo ich právni zástupcovia zvládajú s prehľadom, vymáhanie pohľadávky v zahraničí býva obvykle o niečo komplikovanejšie. V nasledujúcom článku sa dozviete o možnostiach, ako sa dá vyhnúť súdnemu vymáhaniu pohľadávok v zahraničí.

Zvoľte si súd, pred ktorý bude riešiť prípadné spory

V zmluve alebo v objednávkovom formulári, prostredníctvom ktorého si u vás odberatelia objednávajú ponúkaný tovar či služby, prípadne v dodacom liste či v obchodných podmienkach, môžete záväzne upraviť množstvo aspektov. Dobu a miesto dodania, cenu, úroky z omeškania, zmluvnú pokutu a pod. Jedným z takýchto aspektom môže byť taktiež voľba miesta, kde budú riešené prípadné spory – vrátane sporov o zaplatenie dlžnej sumy.

K tomu, aby ste svojho obchodného partnera nemuseli žalovať napríklad v Nemecku, jazdiť tam na súd alebo si tam hľadať miestneho advokáta, do zmluvy, objednávky či obchodných podmienok, ktoré sa stávajú súčasťou zmluvného vzťahu, postačí doplniť ustanovenie s formuláciou typu: „Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, ako i všetky spory s ňou súvisiace, budú riešené pred vecne príslušným všeobecným súdom v mieste sídla dodávateľa.“

Pri voľbe súdu platí, že žalobca sa sám môže rozhodnúť, kde bude spor so svojím obchodným partnerom riešiť – či pred súdom, ktorý si podnikatelia zvolili v zmluve, alebo pred vecne a miestne príslušným súdom v zahraničí.

Poznámka: Úspešné vymoženie pohľadávky pres súdom ešte neznamená, že dlžník na základe rozsudku tiež zaplatí. Jedinou možnosťou ako dlžnú sumu vymôcť aj proti vôli dlžníka, je exekúcia. Bližšie informácie o exekúcii na zahraničného dlžníka sa dozviete v článku: Ako na exekúciu v EÚ?

Článok pokračuje pod reklamou

Využite rozhodcovskú doložku a riešte spory v rozhodcovskom konaní

Rozhodcovské konanie je účinným nástrojom na vymáhanie pohľadávok namiesto riešenia sporov pred súdom. Tak ako na základe rozsudku všeobecného súdu, ajna základe rozhodcovského rozsudku možno voči dlžníkovi nariadiť exekúciu a dlžnú sumu vymôcť. Na rozdiel od súdneho konania, rozhodcovské konanie býva obvykle omnoho rýchlejšie a často aj lacnejšie. Dlžník sa voči rozhodcovskému rozsudku navyše nemôže odvolať a účelovo tak naťahovať proces vymáhania nezaplatenej pohľadávky.

K tomu, aby mohli byť spory zo zmluvy riešené pred rozhodcovským súdom alebo individuálne určeným rozhodcom, je potrebné, aby sa na tom zmluvné strany písomne dohodli. Ak sa chce podnikateľ vyhnúť súdnemu vymáhaniu pohľadávky v zahraničí, môže do svojej zmluvy, objednávkového formulára alebo všeobecných obchodných podmienok zahrnúť rozhodcovskú doložku, na základe ktorej by bol k prerokovaniu sporu príslušný rozhodcovský súd alebo rozhodca so sídlom na Slovensku.

Rozhodcovské konanie má veľmi podobný priebeh ako súdne konanie, avšak k výberu spoľahlivého rozhodcu, formulácii rozhodcovskej doložky a úspešnému zvládnutiu celého procesu vymáhania pohľadávky za zahraničným dlžníkom odporúčame využitie konzultácie s právnikom.

Pohľadávku si zabezpečte zmenkou

Ďalšou z možností, ako predísť vymáhaniu pohľadávky v zahraničí, je využitie zmenky. Mnohí podnikatelia pri svojom podnikaní zaisťujú zaplatenie kúpnej ceny alebo ceny dodaných služieb zmenkou – ak zahraničný dlžník nezaplatí, podnikateľ môže navrhnúť vydanie tzv. zmenkového platobného rozkazu pred všeobecným súdom v mieste splatnosti zmenky. Ak je platobným miestom sídlo dodávateľa, pohľadávku zo zmenky možno vymáhať pred súdom v tomto mieste bez toho, aby sa strany na voľbe súdu dohodli. Bližšie informácie o procese vymáhania zmenky sa dočítate v článku: Ako vymôcť nezaplatenú zmenku?

Zdroje, ktoré problematiku vymáhania zahraničných pohľadávok upravujú:

  • Oddiel 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1215/2012 (Brusel I bis)
  • Zákon č. 244/2002 Z. z., Zákon o rozhodcovskom konaní
  • § 87 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.

Ako sa pripraviť na obchodnú cestu do Ázie?

Aby mala účasť na veľtrhu či výstave v Ázii pre firmu zmysel, je vhodné sa na účasť poriadne pripraviť. Súhrn podstatných krokov aj tipy, na čo nezabudnúť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky