Ako vymôcť pohľadávku v inom štáte Európskej únie?

Ako postupovať pri súdnom a exekučnom vymáhaní pohľadávky za dlžníkom z inej krajiny Európskej únie (EÚ).

Viacerí podnikatelia zápasia s nezaplatenými pohľadávkami za dlžníkmi zo zahraničia. V nasledujúcom článku predstavíme nástroje, ktoré podnikateľom umožňujú vymôcť pohľadávky kdekoľvek v rámci Európskej únie (EÚ) rýchlo a efektívne.

Pohľadávku v rámci Európskej únie (EÚ) je možné vymôcť za pomoci európskeho platobného rozkazu

Európsky platobný rozkaz je svojou podobou veľmi podobný vnútroštátnemu platobnému rozkazu. Príslušnému súdu postačí doručiť k tomu určený formulár, ktorý je dostupný na stránkach Európskeho portálu elektronickej justície. K vyplnenému formuláru musí podnikateľ priložiť listiny ako sú nezaplatené faktúry či dodacie listy a na základe výzvy súdu následne uhradiť súdny poplatok.

Pokiaľ súd vydá európsky platobný rozkaz a dlžník proti nemu nepodá odpor (opravný prostriedok), veriteľ za krátky čas získa rozhodnutie, na základe ktorého možno bez ďalších prekážok vykonať exekúciu v ktorejkoľvek krajine Európskej únie (EÚ). Ak však dlžník podá odpor, konanie o európskom platobnom rozkaze končí a vec predchádza do režimu „klasického“ vnútroštátneho sporu.

Poznámka: Výšku poplatku určujú pravidlá krajiny, do ktorej je návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu adresovaný.

Pohľadávku do 2000 EUR možno v Európskej únii (EÚ) vymôcť v rámci konania o drobných nárokoch

Konanie o pohľadávke do 2000 EUR sa podobne ako konanie o európskom platobnom rozkaze zahajuje na základe špeciálneho formulára.

Na rozdiel od konania od európskom platobnom rozkaze tu však súd zisťuje aj stanovisko žalovaného k veci. Výhodou tohto konania je skutočnosť, že ak súd nárok veriteľa uzná, vydá rozhodnutie, ktoré už nie je možné zrušiť len podaním neodôvodneného odporu. Dlžník by toto rozhodnutie musel zvrátiť prostredníctvom riadneho odvolania, kde sú jeho možnosti nepomerne užšie.

Aj rozhodnutie vydané v konaní o drobných nárokoch možno bez ďalšieho vykonať v rámci celej Európskej únie (EÚ).

Poznámka: Pokiaľ hodnota pohľadávky nepresiahne 2000 EUR, veriteľ si môže vybrať, či svoj nárok uplatní v rámci konania o európskom platobnom rozkaze alebo konania o drobných nárokoch.

Kam podať žalobu na zahraničného dlžníka pri vymáhaní pohľadávky v rámci Európskej únie (EÚ)?

Základným predpisom, ktorý upravuje vedenie sporov v rámci Európskej únie (EÚ), je tzv. nariadenie Brusel I bis. Použije sa pre konania v medzinárodných sporoch zahájené od 10. januára 2015, odkedy nahradilo predchádzajúce nariadenie Brusel I.

Pravidlom pre vedenie sporu je, že žalobca vždy môže podať formulár na vydanie európskeho platobného rozkazu alebo bežnú žalobu na súd v štáte bydliska žalovaného, resp. sídla, pokiaľ ide o právnickú osobu.

Z uvedeného pravidla platia výnimky tzv. výlučnej príslušnosti, ktoré sa vzťahujú najmä na spory úzko súvisiace s nehnuteľnosťami.

Príklad: Pre spor z nezaplateného nájomného ku kancelárskym priestorom budú vždy príslušné súdy krajiny, v ktorej sa priestory nachádzajú, bez ohľadu na bydlisko či sídlo nájomcu a prenajímateľa.

V prípade, že sa obchodný vzťah uskutočnil hlavne mimo krajiny dlžníka, má obvykle veriteľ na výber, či bude dlžníka žalovať v krajine jeho sídla alebo práve v krajine, kde tento vzťah prebiehal.

Príklad: Slovenský podnikateľ poskytoval pre poľského partnera služby na území Slovenska (údržbu a opravy skladovacích priestorov). V prípade, že poľský podnikateľ za tieto služby nezaplatí, bude ho možné žalovať v Poľsku alebo na Slovensku.

Ak je dlžníkom spotrebiteľ, pohľadávku obvyklenie je možné žalovať mimo štátu jeho bydliska.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako priznanú pohľadávku v rámci Európskej únie (EÚ) exekučne vymôcť?

Súdni vykonávatelia aj exekútori sú vždy obmedzení hranicami svojej krajiny. Rozhodnutie tak musíme dostať do takej formy, aby mohlo byť vykonané v krajine, kde má dlžník majetok či príjem.

Na to, aby takéto rozhodnutie získalo punc univerzálnej vykonateľnosti v celej EÚ, slúži žiadosť o vydanie osvedčenia o vykonateľnosti podľa nariadenia Brusel I bis.

O osvedčenie o vykonateľnosti musí veriteľ požiadať súd, ktorý dané rozhodnutie vydal. Pre toto osvedčenie je vydaný presný formulár, ktorý súd musí vyplniť, a takto vyplnený formulár ako osvedčenie vydať. Vydanie osvedčenia o vykonateľnosti nie je na Slovensku spoplatnené súdnym poplatkom.

Do návrhu na vydanie osvedčenia odporúčame pre súd vložiť aj odkaz na uvedený formulár, ktorý je zverejnený na stránkach Európskeho portálu elektronickej justície.

Zároveň je účelné požiadať súd aj o vyznačenie doložiek právoplatnosti a vykonateľnosti na rozhodnutí. Budete ho v tejto podobe pri zahájení exekúcie v zahraničí taktiež potrebovať.

Európsky exekučný titul pri vymáhaní pohľadávok v rámci Európskej únie (EÚ)

Osvedčenie o vykonateľnosti môže byť vydané na akékoľvek rozhodnutie, ktorým bola niektorým zo súdov štátov Európskej únie (EÚ) priznaná pohľadávka. Niektoré rozhodnutia však môžu byť tiež potvrdené ako európsky exekučný titul.

Podmienkou je, že rozhodnutie priznáva tzv. nesporný nárok. To znamená, že musí ísť buď o rozhodnutie, v ktorom dlžník pohľadávku výslovne uznal (typicky súdny zmier), alebo o rozhodnutie, v ktorom dlžník pohľadávku nijak nenamietal, aj keď k tomu mal možnosť (napr. rozsudok pre zmeškanie). Toto potvrdenie má taktiež formu súdom vyplneného formulára, pričom ani za toto potvrdenie sa u nás neplatí súdny poplatok.

Potvrdenie rozhodnutia ako európsky exekučný titul má význam v tom, že v rámci exekúcie má dlžník spravidla užší okruh možností, ktorými sa môže domôcť jej zastavenia, oproti rozhodnutiu, ktoré je vykonávané na základe osvedčenia o vykonateľnosti. V konkrétnom prípade tak vždy odporúčame konzultáciu s právnikom o tom, ktorú z uvedených foriem zvoliť.

Poznámka: Nie všade je vydanie osvedčenia alebo potvrdenia bez súdneho poplatku. Pokiaľ napr. disponujete rozhodnutím českých súdov, jeho osvedčenie či potvrdenie vás v ČR v oboch prípadoch vyjde na 300 Kč.

Zdroje, ktoré problematiku vymáhania pohľadávok v Európskej únii (EÚ) upravujú

  • Nariadenie č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
  • Nariadenie č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky
  • Nariadenie č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
  • Nariadenie č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze
  • Stránky Európskeho portálu elektronickej justície (https://e-justice.europa.eu/)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Oliver Uraz
Oliver Uraz

Zameriava sa na oblasť súkromného práva, najmä na riešenie obchodných záležitostí a komplexnú správu pohľadávok. Absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a pôsobí ako advokátsky koncipient v kancelárii Havel, Holásek & Partners.


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky