Zápasíte s nesplatenými pohľadávkami? Skúste ich vymôcť mimosúdne

Faktúry po splatnosti, neuhradené zmenky a rôzne spôsoby porušenia zmluvných záväzkov sú dnes bežnou praxou vo svete podnikania, ktoré často vedú až k súdnemu sporu. Podnikatelia však často zabúdajú, alebo jednoducho nevedia, že existujú aj iné efektívne spôsoby riešenia, ktoré sú oproti súdnemu konaniu rýchlejšie, lacnejšie a majú rovnakú váhu.

 

Premlčanie pohľadávky

„Právo prináleží bdelým”. Tento základný princíp práva je úzko spojený s inštitútom premlčania. Nečakajte s výzvami k úhrade Vašej pohľadávky a konajte čo najrýchlejšie. Uplynutím času sa pohľadávka môže veľmi ľahko oslabiť a ťažko budete svoje peniaze dostávať späť. Klasická premlčacia doba je v občiansko-právnych vzťahoch 3 roky (napríklad zmluvy uzatvorené so spotrebiteľmi), v obchodno-právnych vzťahoch 4 roky a začína plynúť odo dňa, kedy ste mohli svoje právo po prvýkrát uplatniť - napríklad v deň nasledujúci po splatnosti faktúry.  Vo zvláštnych prípadoch zákon predvída tiež kratšie alebo dlhšie premlčacie lehoty. Neznamená to však, že po uplynutí tejto doby už nie je možné situáciu vyriešiť. Vaše právo nezaniká, no možnosti jeho uplatnenia sú obmedzené. Vašu pohľadávku môžte skúsiť vymôcť aj súdnou cestou, avšak s rizikom, že dlžník premlčanie pohľadávky namietne, čím definitívne strácate šancu pred súdom uspieť.

Oprávnenosť nároku

Nespoliehajte sa na „dobré slovo”. Písomná forma je najspoľahlivejším spôsobom ako predchádzať problémom. Už vopred je dobré „počítať s najhorším” a zabezpečiť sa pre prípad neplnenia záväzkov zo strany obchodného partnera. Overte si, či je Vaša zmluva podpísaná kompetentnou osobou, či je na nej uvedený dátum, predmet a ďalšie dôležité údaje, dajte pozor na náležitosti faktúry, uprednostnite mailovú komunikáciu pred telefonickou a podobne. Čím viac dokumentov budete mať, tým je Vaša šanca na úspech v prípade vymáhania pohľadávky väčšia. V neposlednom rade si skontrolujte, či je Vaša pohľadávka skutočne splatná, predtým, než podniknete „radikálne” kroky.

Článok pokračuje pod reklamou

Úpadok dlžníka

S narastajúcim množstvom dlhov a pribúdajúcim počtom veriteľom môže nastať situácia, že sa dlžník dostane do úpadku, tj. situácie, kedy je platobne neschopný či predĺžený. V takomto prípade často dochádza k podaniu návrhu na prehlásenie konkurzu či povolenie reštrukturalizácie, či už zo strany samotného dlžníka alebo tento proces môžu iniciovať veritelia, a následnému postupnému uspokojeniu veriteľov. Je dôležité starostlivo sledovať stav „podozrivého” dlžníka, nakoľko od vyhlásenia konkurzu či povolenia reštrukturalizácie je len obmedzený počet dní na to, aby veritelia prihlásili svoje pohľadávky . Premeškanie tejto lehoty je nezvratné. 

Vôľa dlžníka

Ak ste dospeli k záveru, že Vaša pohľadávka je oprávnená, nepremlčaná a dlžník nie je v úpadku, tým najpodstatnejším faktorom pri mimosúdnom riešení sporu je vôľa Vašej protistrany. Práve na nej stroskotá väčšina pokusov o rýchle vyriešenie sporu mimo súdne konanie. Ako teda dlžníka presvedčiť, aby s Vami spísal notársku zápisnicu alebo dobrovoľne vstúpil do rozhodcovského konania (arbitráže)? Vyjednávajte!

Podnikatelia často pri obchodnom styku používajú ľahko dostupné vzory zmlúv, pri ktorých podpise si neuvedomia skutočný význam všetkých ustanovení a zaisťovacích právnych inštitútov v zmluve zahrnutých. Tými sú predovšetkým zmluvná pokuta alebo zmluvný úrok z omeškania (penále), ktoré s plynutím času dokážu aj mnohonásobne prevýšiť hodnotu istiny pohľadávky. Odpustením časti úrokov alebo zmluvnej pokuty môžete často dosiahnuť vzájomne výhodný kompromis.

Príklad:
V prípade porušenia zmluvy je strana povinná zaplatiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade pohľadávky vo výške 5 000 EUR, ktorá je po splatnosti už 300 dní, tak hodnota úrokov z omeškania predstavuje až 1 500 EUR, v prípade zákonného úroku z omeškania je to zhruba 390 EUR (na zákonný úrok má veriteľ nárok vždy, ak sa s protistranou nedohodol na zmluvnom úroku). Prípadne, namiesto úrokov z omeškania Vaša zmluva hovorí o zmluvnej pokute vo výške 10 000 EUR. Po predložení prípadu na súd sa dlžná čiastka na strane dlžníka ďalej navýši o súdny poplatok v hodnote 300 EUR a pomerne vysoké náklady advokáta. Odpustite Vášmu dlžníkovi časť úrokov alebo zmluvnú pokutu, upozornite ho na ďalšie náklady spojené so súdnym vymáhaním (ktoré bude po vynesení rozsudku povinný zaplatiť) a pokúste sa o niektoré z nižšie uvedených mimosúdnych riešení.

Prečo je mimosúdne riešenie nesplatenej pohľadávky výhodnejšie pre obe strany?

Pre dlžníka je hlavným motívom cena nákladov spojených s takýmto riešením, pre veriteľa zas rýchlosť nadobudnutia právoplatného exekučného titulu. V prípade, že veriteľ disponuje rozhodcovským nálezom alebo zápisnicou spísanou u notára či exekútora, nemusí sa obávať premlčania, ku ktorému by mohlo dôjsť pri ďalšom vyčkávaní na dlžníka (ibaže by medzičasom uhradil časť dlžnej čiastky alebo spísal uznanie dlhu, ktoré spôsobujú nový beh premlčacej doby). V prípade, že dlžník svoje záväzky nedodrží ani potom, veriteľovi nič nebráni obrátiť sa na súdneho exekútora, ktorý pohľadávku vymôže nezávisle na vôli dlžníka. V opačnom prípade by exekúcii predchádzalo ešte zdĺhavé a nákladné súdne konanie, ktoré podobne ako mimosúdne vyriešenie sporu predstavuje len určitý medzistupeň vo vymáhaní.

Aké spôsoby mimosúdneho riešenia sporu existujú?

Notárska zápisnica

Pokiaľ je Váš dlžník ochotný pristúpiť na spísanie úradnej zápisnice, v ktorej uzná svoj záväzok voči Vám, využite túto príležitosť a získajte právoplatný exekučný titul, ktorý v prípade potreby nariadenia exekúcie môžete použiť bez nutnosti zahájenia súdneho konania. Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti je totiž verejnou listinou, u ktorej sa predpokladá pravdivosť v nej uvedených údajov akými sú presná identifikácia dlžníka a výška jeho dlhu. Okrem istiny môžete do zápisnice zahrnúť tiež úroky z omeškania alebo zmluvnú pokutu pre prípad porušenia podmienok splácania podľa dohodnutého splátkového kalendára. Ďalšou výhodou notárskej zápisnice je skutočnosť, že notár ručí za zistenie totožnosti účastníkov a odpovedá za prípadnú škodu spojenú s podvodom. Kópia notárskej zápisnice je navyše uložená v Notárskom centrálnom registri listín, čo vylučuje falšovanie údajov či iné zásahy do textu po jej spísaní. Spísanie notárskej zápisnice Vás vyjde na cca. 1 % hodnoty pohľadávky (presnú sadzbu notári uvádzajú na svojich webových stránkach, pričom táto je závislá od hodnoty pohľadávky), teda menej než poplatok za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu súdom. Pri notárskej zápisnici je dôležité dávať pozor na presný text a formálne náležitosti, akou je tiež súhlas s vykonateľnosťou, bez ktorého nemôže slúžiť ako podklad pre nariadenie prípadnej exekúcie.

Rozhodcovské konanie

Rozhodcovské konanie je alternatívnym spôsobom riešenia občiansko-právnych a obchodne-právnych sporov, v ktorých sa rozhoduje o majetkových nárokoch. Jeho výhodou je rýchlosť, cena, „zachovanie súkromia” a v neposlednom rade nález, ktorý plnohodnotne nahradí rozhodnutie súdu a je exekučným titulom v prípade ďalšieho štádia vymáhania. Podmienkou rozhodcovského konania je existencia rozhodcovskej zmluvy či doložky, na základe ktorej sa strany dohodnú na tomto spôsobe riešenia konfliktov. Rozhodcovské konanie je možné viesť pred samostatným rozhodcom, skupinou rozhodcov alebo stálym rozhodcovským súdom, ktorých dnes existuje hneď niekoľko. Navyše strany disponujú právom stanoviť si pravidlá rozhodovania (to však neplatí u stálych rozhodcovských súdov).

Súdny zmier

Ako už názov tohto inštitútu napovedá, nejedná sa o mimosúdne riešenie sporu v pravom slova zmysle, nakoľko dohodu účastníkov sporu (zmier) schvaľuje práve súd. Súdnym zmierom sa však vyhnete nutnosti absolvovať celé súdne konanie, ktoré by inak nasledovalo po podaní žaloby. Občiansky súdny poriadok dáva stranám sporu možnosť vysporiadať vzájomné nároky formou zmierovacieho konania alebo formou dohody, ktorú po predložení súd schvaľuje uznesením. Výhodou tejto formy urovnania sporu je jednak cena súdneho poplatku (2 % hodnoty sporu), rýchlosť, vykonateľnosť uznesenia súdu ako aj flexibilita zmierovacieho konania. S návrhom zmieru môžete navyše iniciovať zmierovacie konanie pred ktorýmkoľvek okresným súdom.

Započítanie

V situácii, keď má veriteľ voči svojmu dlžníkovi tiež dlh, je možné využiť vzájomné započítanie pohľadávok. K tomu dochádza formou dohody alebo jednostranným prejavom vôle, tj. formou jednostranného prehlásenia o uplatnení práva na započítanie. Toto bezhotovostné vyrovnanie možno vykonať za predpokladu, že pohľadávky sú voči sebe vzájomné (obe strany sú si navzájom dlžníci i veritelia), plnenie je rovnakého druhu (peňažného) a pohľadávky sú započítateľné.

Nakoľko vymáhanie pohľadávok ako aj každý z vyššie uvedených inštitútov sa vyznačujú určitými špecifikami a vlastným postupom, bližšie informácie Vám o nich poskytneme v ďalších samostatných príspevkoch. Tie budú venované predovšetkým rozhodcovskému, súdnemu, exekučnému alebo úpadkovému konaniu a zákonným prostriedkom ako sú platobný rozkaz, odpor či námietky. Viac si povieme tiež o častých chybách pri spisovaní zmlúv či zmeniek ako aj vymáhaní pohľadávok v rámci Európskej únie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky