Ako predať firmu alebo jej časť a pokračovať v podnikaní – predaj podniku

Ako predať firmu alebo jej časť a pokračovať v podnikaní – predaj podniku
Oliver Uraz

Zameriava sa na oblasť súkromného práva, najmä na riešenie obchodných záležitostí a komplexnú správu pohľadávok. Absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a pôsobí ako advokátsky koncipient v kancelárii Havel, Holásek & Partners.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Prehľad dôležitých informácií o predaji podniku a uzatváraní zmluvy o predaji podniku.

Tak ako sa mení život človeka a jeho osobné aktivity, tak často dochádza aj k zmenám v podnikateľských zámeroch. Nevyšiel vám podnikateľský zámer a chceli by ste sa s existujúcou firmou vrhnúť na iný, chcete sa zbaviť časti biznisu, ktorý vás už nebaví alebo chcete aktuálne podnikanie zmeniť z živnosti na s.r.o.? Začínať v takom prípade odznova na zelenej lúke s novou firmou by so sebou prinášalo zbytočné komplikácie. Preto je vhodné využiť možnosť uzatvorenia zmluvy o predaji podniku, ktorá vám umožní odpredať biznis inému subjektu bez toho, aby ste sa museli vzdávať účasti vo vašej firme. V nasledujúcom článku upozorníme na najdôležitejšie právne aspekty, na ktoré je potrebné pri vstupe do zmluvy o predaji podniku pomýšľať.

Čo je to podnik a čo je jeho súčasťou (zložky podniku)?

Čo vlastne v reči obchodného zákonníka znamená predávaný podnik? Ide o súhrn všetkých hmotných aj nehmotných zložiek, ktoré patria podnikateľovi (SZČO aj s.r.o.), a ktoré spolu tvoria organizovaný celok - podnik. Do podniku tak nepatria len budovy, pozemky a hnuteľné veci, ktoré slúžia na podnikanie a peňažné prostriedky, ale napríklad aj firmou zaregistrované ochranné známky alebo autorské diela, ku ktorým má majetkové práva firma. Súčasťou podniku sú aj zložky ako know-how, vybudovaná riadiaca a organizačná štruktúra.

Príklad: Majetkové práva, teda napríklad právo poskytnúť platenú licenciu za použitie diela, získava často firma v dôsledku vytvorenia zamestnaneckého diela.

Dá sa predať len časť podniku?

Podnik sa nemusí nutne predávať ako celok. Hlavne v prípadoch, kedy si chcete časť súčasného podnikania ponechať a časť chcete odpredať, je možné predať len časť podniku, ktorá funguje ako samostatná organizačná zložka. Za tú sa obvykle považuje odštepný závod, alebo iná organizačná zložka, ktorá sa samostatne zapisuje do obchodného registra. Bezpečnejší je preto postup, pri ktorom
časť podniku, ktorú chcete predať, najskôr zaregistrujete ako odštepný závod.

Prax však postupne uznáva aj uvoľnenejší prístup. Je takto samostatne možné predať takú súčasť podniku, u ktorej je vedené oddelené účtovníctvo, z ktorého je možné vyčítať, ktoré veci a ďalšie práva a hodnoty slúžia k prevádzke tejto časti podniku. Nezáleží pri tom, ako presne je nazvaná (prevádzka, závod) a či je zapísaná samostatne v obchodnom registri.

Čo musí obsahovať zmluva o predaji podniku?

Nijak neprekvapí, že zmluva o predaji podniku musí byť písomná. Navyše na tejto zmluve musia byť úradne osvedčené podpisy oboch zúčastnených strán, inak je zmluva neplatná. Dodáme však, že podpisy nemusia byť nevyhnutne na jednej listine.

Obsahovo by sa zmluva o predaji podniku mala venovať hlavne vymedzeniu toho, čo všetko patrí k podniku, ktorý je predmetom predaja a určeniu spôsobu výpočtu a zaplatenia kúpnej ceny.

V zmysle toho, čo všetko tvorí podnik, by sa tak zmluva mala venovať podrobnému vymedzeniu všetkých zložiek, ktoré sú súčasťou predávaného podniku – veci nehnuteľné aj hnuteľné, finančné prostriedky, iné majetkové práva (napríklad práva z duševného vlastníctva, záložné práva) a iné majetkové hodnoty (spomínaný know-how, ale napríklad aj informácie o prevádzke a riadení podniku).

Poznámka: Nie každý obchod môže byť dotiahnutý do úspešného konca. Dá sa však predpokladať, že aj pri neúspešných rokovaniach o predaji podniku sa záujemca dozvie o množstve citlivých obchodných informácií, ktoré by mohol v budúcnosti voči druhej strane zneužiť, obzvlášť ak ide o konkurenčného podnikateľa. Pred samotným začatím vážnych rokovaní je tak vhodné podpísať zmluvu o ochrane dôverných informácií (tzv. NDA – non disclosure agreement), ktorá zabráni neskoršiemu beztrestnému zneužitiu takto nadobudnutých informácii.

O odovzdaní a prevzatí vecí patriacich k podniku sa musí spísať zápisnica. Najneskôr v tejto zápisnici je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho na prípadne vady vecí, o ktorých vie alebo vedieť musí. Ak tak ako predávajúci neurobíte, zodpovedáte kupujúcemu za škody, ktoré v dôsledku týchto vád vzniknú. Je taktiež nevyhnutné v zápisnici uviesť veci, ktoré pri odovzdaní podniku chýbajú, aj keď boli vymedzené ako súčasť v podniku zmluvy alebo sú vedené v účtovnej evidencii.

V rozsahu hodnoty chýbajúcich vecí či ich znehodnotenia v dôsledku vád má kupujúci nárok na zľavu z dohodnutej ceny podniku.

Článok pokračuje pod reklamou

Upozornenie: Uplatnenie tohto následku môžu zmluvné strany vylúčiť. Musia to však urobiť výslovne v zmluve.

Samotná cena za predávaný podnik je pomerne variabilnou záležitosťou. Vzhľadom na to, ako zložitý a niekedy ťažko predvídateľný organizmus podnik je, nemusí byť cena nutne určená konečnou čiastku priamo v zmluve. Musí byť ale aspoň určiteľná. V zmluve tak môže byť napríklad dohodnutá určitá základná suma, ku ktorej sa po stanovenom čase môžu nabaliť dodatočné ceny určované v závislosti na budúcich výnosoch podniku. Ak je súčasťou predávaného podniku aj nehnuteľnosť, musí byť za účelom zistenia reálneho ocenenia podniku vypracovaný znalecký posudok.

V praxi dochádza často z účtovných dôvodov k posunutiu účinnosti zmluvy na neskorší dátum. Vtedy je veľmi ťažké stabilizovať kúpnu cenu, keďže pri fungujúcom podniku dochádza prakticky denne k zmenám aktív a pasív. Predpokladá sa pritom, že strany si kúpnu cenu dohodli v prvom rade na základe účtovnej evidencie. Ak preto zmluva nadobudne účinnosť k neskoršiemu dátumu, mení sa automaticky výška kúpnej ceny s prihliadnutím na zvýšenie alebo zníženie imania, ku ktorému počas tejto doby došlo. Aj tento následok môžu zmluvné strany doložkou v zmluve vylúčiť.

Prechod pohľadávok a záväzkov pri predaji podniku

Na kupujúceho prechádzajú všetky pohľadávky, ktoré z činnosti podniku vznikli a do účinnosti predaja neboli predávajúcemu zaplatené.

Poznámka: Ak dlžník predávajúcemu vyplatí pohľadávku v období medzi podpisom zmluvy a jej účinnosťou, je to práve jeden z prípadov predpokladaného zvýšenia kúpnej ceny z dôvodu zvýšenia imania podniku o zaplatenú pohľadávku.

Vo vzťahu k dlžníkom z týchto pohľadávok sa po predaji podniku uplatní postup ako pri obvyklom postúpení pohľadávky.

Na kupujúceho prechádzajú tiež záväzky (dlhy) podniku. Súhlas veriteľa nie je potrebný, predávajúci ale ručí za splnenie záväzku kupujúcim . Zároveň sa veriteľ môže domáhať na súde neúčinnosti prechodu záväzku na kupujúceho, ak by tým došlo k výraznému zhoršeniu jeho postavenia – kupujúci by bol napríklad pred úpadkom. Ak veriteľ s takýmto návrhom uspeje, je mu predávajúci povinný záväzok splniť v pôvodnej lehote splatnosti. Po splnení takéhoto dlhu môže predávajúci jeho preplatenie požadovať na kupujúcom.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

O predaji podniku musíte informovať zamestnancov

Pri predaji podniku sa zamestnancom patriacim k tomuto podniku zmení zamestnávateľ. Preto ak v rámci predávaného podniku máte zamestnancov, ste povinní ich najneskôr mesiac pred účinnosťou zmluvy o predaji podniku písomne informovať. Informácia musí obsahovať dátum zmeny zamestnávateľa, dôvode, pre ktorý sa tak deje, a taktiež o všetkých prípadných dopadoch a opatreniach, ktoré sa na zamestnancov vzťahujú – napríklad o dočasnom prerušení prevádzky podniku v období predaja.

Zdroje, ktoré problematiku predaja podniku upravujú

§§ 476 – 488 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník


Predaj firiem – profesionálne a kvalitné služby na mieru, kontaktujte nás

Naštartujte podnikanie bez zbytočného odkladu za férové ceny. 

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Oliver Uraz
Oliver Uraz

Zameriava sa na oblasť súkromného práva, najmä na riešenie obchodných záležitostí a komplexnú správu pohľadávok. Absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a pôsobí ako advokátsky koncipient v kancelárii Havel, Holásek & Partners.


Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Bezúhonnosť a jej preukazovanie

Čo je bezúhonnosť a ktoré právne predpisy ju upravujú? Ako sa pri začatí podnikania preukazuje a kedy je podmienkou vzniku pracovného pomeru? Prinášame praktické informácie a príklady.

Splnomocnenie (plná moc)

Čo je splnomocnenie, aké druhy splnomocnení existujú a v čom sa líšia? Čo musí splnomocnenie obsahovať, aby bolo platné?

Pri predaji firmy môžete prísť aj o 30 % ceny, ak sa nepripravíte

Ako sa pripraviť na predaj firmy a akých chýb by sa mal majiteľ pri rokovaniach vyvarovať? Odpovedá expert na predaj firiem Martin Borkovič zo spoločnosti ProRate.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky