Ako používať zmenky v praxi?

Prehľad informácií o tom, na čo a ako sa dajú používať zmenky.

Po obnovení trhového hospodárstva sa do obchodnej praxe po dlhoročnej pauze prinavrátili zmenky ako bežná súčasť podnikateľských vzťahov. V nasledujúcom článku predstavíme, ako je možné zmenky v praxi využívať ako prostriedok zefektívnenia obchodných vzťahov.

Aké sú základné funkcie zmenky?

Platná zmenka bude obvykle vystavená medzi dvoma stranami obchodného vzťahu. Dodávateľská strana, predávajúci, bude stáť na strane zmenkového veriteľa a odberateľ, kupujúci, na strane zmenkového dlžníka.

V závislosti od toho, pre aký účel chcú strany zmenky využiť, môžeme rozlíšiť základné použitie zmeniek v hospodárskych vzťahoch – ako nástroj úverový, platobný alebo zabezpečovací.

Úver prostredníctvom zmenky

Pri frekventovanom obchodnom styku je okamžitá schopnosť splácať záväzky hlavne u živnostníkov a menších firiem často podmienená vyplatením faktúr od ich vlastných odberateľov. V prípade ich omeškania s platbami sa tak môžu ľahko dostať do situácie, že sami ako kupujúci nebudú mať v danej chvíli dostatok prostriedkov na vyplatenie dodávateľa.

V takej chvíli môže byť pre obe strany výhodnejšie než od zmluvy odstúpiť plniť namiesto peňažného záväzku vystavením zmenky v prospech dodávateľa. Zmenka sa v tej chvíli stáva akousi formou úveru, ktorý poskytuje predávajúci kupujúcemu. Kupujúci týmto úverovaním neprišiel o možnosť získať želaný tovar a predávajúci získal plnohodnotný obchodovateľný cenný papier, ktorý mu dáva viacero možností ako s ním ďalej naložiť. Takáto výmena tovaru za vystavenie zmenky sa obvykle nazýva aj platenie prostredníctvom zmenky.

Obvykle bývajú úverové zmenky úročené, veriteľ tak okrem práva na vyplatenie pôvodnej dlžnej sumy získa aj nárok na úroky zo zmenkovej sumy.

Poznámka: Je potrebné rozlišovať medzi uvedeným zúrokovaním zmenkovej sumy, ktoré je možné len v prípade zmeniek sročných (splatných) „na videnú“ a na „určitý čas po videní“ a zákonnými šesťpercentnými úrokmi, ktoré je možné automaticky požadovať po splatnosti každej zmenky.

Je na veriteľovi ako ďalej so zmenkou naloží. Môže vyčkať na splatnosť zmenky, a potom ju uplatniť proti dlžníkovi (kupujúcemu) s úrokovým navýšením, môže ju však okamžite použiť aj na splatenie vlastných záväzkov tým, že ju predá prostredníctvom rubopisu svojmu veriteľovi, ktorý sa tým sám stane veriteľom zo zmenky.

Častým prípadom nakladania s úverovými zmenkami je ich odpredaj banke na tzv. eskontný úver. Pre veriteľa sa tým otvára možnosť získať voľné peňažné prostriedky za relatívne výhodných podmienok. Takýto úver totiž nebude primárne splácať veriteľ, ale práve jeho dlžník zo zmenky. Až v prípade neplatenia zo strany pôvodného dlžníka bude banke povinný eskontný úver vyplatiť úverovaný veriteľ. Tomu samozrejme zostane zachované právo hojiť sa na pôvodnom dlžníkovi.

Platenie zmenkou

Zmenku je možné použiť aj ako faktickú náhradu peňazí. Pri platení prostredníctvom zmenky (úverovej zmenky) je zamýšľaným účelom medzi dodávateľom a odberateľom preniesť platobnú povinnosť odberateľa do povinnosti zaplatiť zmenkový dlh, či už ho bude platiť svojmu dodávateľovi alebo ďalšiemu nadobúdateľovi zmenky. Avšak pri platení zmenkou odberateľ splní svoj dlh už priamo tým, že na dodávateľa prevedie (rubopisuje) zmenku, ktorú má za svojim vlastným dlžníkom . Samozrejme, na to aby tým zanikol dlh z dodávky tovaru či služieb, musí s takouto transakciou dodávateľ súhlasiť.

Podmienky, pri ktorých dôjde k plateniu zmenkou, budú podobné ako pri úverovej zmenke, teda pri nedostatku platobných prostriedkov na strane odberateľa. Ten ich bude kompenzovať v podstate prevodom svojej pohľadávky zo zmenky na dodávateľa.

Pre dodávateľa sa tým otvára istá investičná príležitosť do zmenky ako cenného papiera, keď môže dlžníka primäť k tomu, aby na neho previedol zmenku vyššej nominálnej hodnoty, než koľko by za normálnych okolností bola cena tovaru či služby. S takouto investíciou je ale spojené riziko platobnej (ne)schopnosti zmenkového dlžníka, a je tak pochopiteľne na uvážení veriteľa, či na takúto transakciu pristúpi.

Zároveň ani v tomto prípade veriteľovi nič nebráni pokúsiť sa zmenku zobchodovať ďalej predajom inému obchodnému partnerovi či banke na eskontný úver.

Zábezpeka zmenkou

Zmenku je možné taktiež použiť ako formu zaistenia záväzku a v praxi sa tak deje veľmi často. Hlavný rozdiel oproti predchádzajúcim typom využitia zmenky je v úmysle strán o tom, kedy zmenku použiť.

V prípade úverovania či platenia zmenkou je zmenka hlavným zamýšľaným prostriedkom, ako pohľadávku medzi dodávateľom a odberateľom vysporiadať. Ale pri využití zmenky ako zaistenia pohľadávky na zaplatenie zmluvnej ceny sa má zmenka aktivovať len v prípade, že dlžník zlyhá vo svojej povinnosti zaplatiť dodávateľovi cenu podľa hlavnej zmluvy.

Pre dodávateľa ako zmenkového veriteľa forma zaistenia transakcie zmenkou prináša výhodu istého a jednoduchého uplatnenia pohľadávky za dlžníkom na súde, a teda možnosti vynútiť si exekúciu nezaplatenej pohľadávky. Žaloba na pohľadávku zo zmenky je omnoho menej riziková než žaloba na zaplatenie zo zmluvného vzťahu, obzvlášť v prípadoch opakovaných dodávok, kde často medzi stranami ani nejestvuje písomná zmluva na každý jednotlivý obchod.

Pre zmenkového dlžníka je tak situácia nepríjemná oklieštenými možnosťami obrany proti vymáhaniu takejto pohľadávky. Avšak práve jeho ochota nechať si zaistiť jej splatenie vystavením zmenky mu môže pomôcť vstúpiť do obchodných vzťahov s partnerom, ktorého tovar či služby pre vlastné podnikanie potrebuje, ale zatiaľ nemá jeho dostatočnú dôveru.

V každom prípade by odberateľ zaisťujúci vzťah zmenkou mal pamätať na riziko, ktoré mu hrozí v prípade, že dodávateľ prevedie zaisťujúcu zmenku na ďalšiu osobu. V takej situácii je v nebezpečenstve, že bude musieť platiť dvakrát – svojmu dodávateľovi zo zmluvy a novému veriteľovi zo zmenky. Preto by mal dlžník za pomoci využitia odborných právnych služieb dbať pri vystavení zmenky najmä na možnosti jej ďalšieho prevodu a na znenie dohody s veriteľom o podmienkach vrátenia zmenky a jej prípadných rovnopisov.

Pozor na spotrebiteľské vzťahy pri používaní zmeniek

Zmenka je cenným papierom, ktorý je určený pre obchodníkov, ktorí chápu jej výhody i riziká. Na základe skúseností z minulosti, kedy hlavne blankozmenky boli široko zneužívané na vymáhanie pohľadávok od spotrebiteľov, je zakázané vo vzťahoch so spotrebiteľom používať zmenky ako platobný alebo zaisťovací nástroj.

Zdroje, ktoré problematiku používania zmeniek upravujú

  • Zákon č. 191/1950 Zb., zákon zmenkový a šekový
  • Zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Oliver Uraz
Oliver Uraz

Zameriava sa na oblasť súkromného práva, najmä na riešenie obchodných záležitostí a komplexnú správu pohľadávok. Absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a pôsobí ako advokátsky koncipient v kancelárii Havel, Holásek & Partners.


Bezúhonnosť a jej preukazovanie

Čo je bezúhonnosť a ktoré právne predpisy ju upravujú? Ako sa pri začatí podnikania preukazuje a kedy je podmienkou vzniku pracovného pomeru? Prinášame praktické informácie a príklady.

Splnomocnenie (plná moc)

Čo je splnomocnenie, aké druhy splnomocnení existujú a v čom sa líšia? Čo musí splnomocnenie obsahovať, aby bolo platné?

Dočasná ochrana podnikateľov v súvislosti koronavírusom

Čo prinesie dočasná ochrana podnikateľov? Na koho sa bude vzťahovať? Ako treba postupovať pre poskytnutie tejto ochrany?

Nekalá súťaž a ochrana pred ňou

Čo je nekalá súťaž? Aké druhy nekalej súťaže existujú? Ako sa môže brániť podnikateľ voči nekalosúťažnému konaniu iného podnikateľa?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky