Súdne poplatky 2020

Pri založení obchodnej spoločnosti či pri podaní žaloby na súd sa podnikatelia stretávajú s platením nemalých súdnych poplatkov. Aká je ich zákonná výška a ako ich možno uhradiť?

Súdne poplatky predstavujú peňažné plnenia, ktoré vyberajú súdy za jednotlivé úkony alebo konania, ak sa vykonávajú na návrh (napr. za podanie žaloby). Spravidla ich teda platí účastník (navrhovateľ, žalobca) spolu s podaním návrhu alebo na základe výzvy súdu.

V prípade viacerých druhov konaní (okrem tých, ktoré sú od poplatkovej povinnosti oslobodené) je súdny poplatok nevyhnutným nákladom, ktorý treba vynaložiť, aby sa konanie vôbec mohlo realizovať.

S akými súdnymi poplatkami sa podnikatelia stretávajú najčastejšie a aká je ich výška? 

Všetky súdne poplatky sú ustanovené v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o  súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, kde je súčasne určená aj ich výška.

Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku buď:

 • percentom zo základu poplatku alebo
 • pevnou sumou.

Vo všeobecnosti možno zaradiť medzi súdne poplatky, s ktorými podnikatelia prichádzajú najčastejšie do styku tieto:

 1. súdne poplatky v obchodných veciach,
 2. súdne poplatky vo veciach obchodného registra,
 3. súdne poplatky v exekučných veciach.

Od 1. 1. 2020 bude účinná novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktorá zruší poplatky pri individuálnych pracovnoprávnych sporoch. To znamená, že od nového roku budú tieto spory zo zákona oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

Súdne poplatky v obchodných veciach

V prípade obchodných sporov (podania žaloby na súd) prichádzajú do úvahy tieto súdne poplatky:

Druh súdneho poplatku Výška súdneho poplatku
• zo žaloby o zaplatenie peňažnej sumy • z návrhu na vydanie platobného rozkazu (vrátane upomínacieho konania) 6% z hodnoty predmetu sporu (najmenej 16,50 eur a najviac 33 193,50 eur)
• zo žaloby o určenie vlastníckeho práva • zo žaloby o vypratanie nehnuteľnosti • zo žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia 99,50 eur
• z návrhu na nariadenie alebo zrušenie neodkladného opatrenia 33 eur

Príklad na súdny poplatok v obchodnom spore:

Firma LUP a.s. podá na súd žalobu voči firme KAPA s.r.o. o zaplatenie dlžnej sumy 1 000 eur titulom neuhradenej faktúry za dodanie tovaru. Keďže ide o žalobu znejúcu na zaplatenie peňažnej sumy, súdny poplatok zo žaloby bude vo výške 6 % z hodnoty sporu, teda zo sumy 1 000 eur, t. j. vo výške 60 eur.

Súdne poplatky vo veciach obchodného registra do 30. 9. 2020

Medzi poplatky týkajúce sa obchodného registra (verejného zoznamu, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov) aktuálne patria tieto:

Druh súdneho poplatku Výška súdneho poplatku
z návrhu na prvý zápis: akciovej spoločnosti 750 eur
iných právnických osôb 300 eur
fyzickej osoby podnikateľa 150 eur
organizačnej zložky podniku právnickej osoby 300 eur
organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa 30 eur
podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby 300 eur
podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby 150 eur
z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 330 eur
z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, okrem zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 66 eur
z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 99 eur

Poplatok za návrh na prvý zápis obchodnej spoločnosti závisí od toho, akú právnu formu podnikania podnikateľ zvolí. Za zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa platí vyšší poplatok ako za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Prečítajte si tiež

Uvedená výška poplatkov bude platiť do 30. 9. 2020. Od októbra 2020 nastanú zmeny týkajúce sa obchodného registra - zápis právnických osôb bude možné realizovať výlučne elektronicky a fyzické osoby sa už do obchodného registra zapisovať nebudú. Súdny poplatok bude polovičný, tak ako sa doposiaľ sadza poplatku znižovala o 50 % pri elektronickom podaní (viď nižšie). Poplatok za zápis fyzickej osoby podnikateľa odpadá úplne, keďže sa od 1. 10. 2020 nebudú môcť zapisovať do obchodného registra.

Súdne poplatky vo veciach obchodného registra od 1. 10. 2020

Druh súdneho poplatku Výška súdneho poplatku
z návrhu na prvý zápis: akciovej spoločnosti 375 eur
iných právnických osôb 150 eur
organizačnej zložky podniku právnickej osoby 150 eur
podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby 150 eur
z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 165 eur
z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, okrem zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 33 eur
z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 49,50 eur

Súdne poplatky v exekučných veciach

V rámci exekučného konania sa podnikateľ v postavení oprávneného (veriteľa) stretne s týmito súdnymi poplatkami: 

Druh súdneho poplatku Výška súdneho poplatku
z návrhu na vykonanie exekúcie 16,50 eur
za rozhodnutie o návrhu na zmenu súdneho exekútora 16,50 eur
za rozhodnutie o zmene oprávneného v dôsledku postúpenia vymáhanej pohľadávky alebo predaja podniku 16,50 eur

Nižšia sadzba súdnych poplatkov

Výška poplatku vo veciach obchodného registra sa znižuje o 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku za podmienky, že úkony a konania sa vykonávajú:

 • na základe elektronického podania (podania podaného elektronickými prostriedkami) alebo
 • prostredníctvom jednotného kontaktného miesta alebo integrovaného obslužného miesta.

Príklad na zníženú sadzbu súdneho poplatku:

Zakladateľ s.r.o. Dušan podal elektronicky príslušnému registrovému súdu návrh na prvý zápis s.r.o. do obchodného registra (podpísaný zaručeným elektronickým podpisom). Súd mu vyrubil súdny poplatok v zníženej sadzbe 150 eur (50 % z ustanoveného poplatku 300 eur).

V praxi už väčšina podnikateľov realizuje podanie návrhu v elektronickej forme, práve kvôli tomu, že súdne poplatky sa znižujú o polovicu. Aj z tohto dôvodu, ako sme už vyššie naznačili, sa od 1. 10. 2020 budú návrhy do obchodného registra podávať výlučne v elektronickej forme. Výška súdneho poplatku zostane polovičná, t. j. v prípade návrhu na zápis s.r.o. bude poplatok vo výške 150 eur.

Za rovnakých podmienok sa znižuje aj výška poplatku v iných veciach než vo veciach obchodného registra (napr. pri elektronickom podaní žaloby o zaplatenie sumy), a to tiež o 50 % zo sadzby poplatku ustanovenej v sadzobníku, najviac však o 70 eur.

Príklad na súdny poplatok v prípade podania elektronickej žaloby:

Podnikateľ Karol podal na súd elektronicky žalobu o zaplatenie peňažnej sumy 4 000 eur (podpísanú zaručeným elektronickým podpisom). Súd mu vyrubil súdny poplatok zo žaloby podľa sadzobníka vo výške 6 % zo 4 000 eur, t. j. 240 eur, avšak v dôsledku podania žaloby v elektronickej forme znížil tento poplatok najviac o 70 eur, teda na sumu 170 eur.

Upozornenie: Poplatok sa zníži len vtedy, ak aj prílohy, ktoré sú súčasťou návrhu, sa podávajú v elektronickej podobe (nie v listinnej).

Zníženie sadzby poplatku sa nepoužije:

 • na šieste a každé ďalšie podanie podané tým istým navrhovateľom na jeden súd v jednom kalendárnom roku a
 • pri poplatkoch vyberaných v exekučnom konaní.
Článok pokračuje pod reklamou

Akou formou môže podnikateľ zaplatiť súdne poplatky?

Zákon o súdnych poplatkoch ustanovuje, že súdne poplatky je možné zaplatiť týmito spôsobmi:

 1. v hotovosti,
 2. platobnou kartou,
 3. poštovým poukazom alebo
 4. prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

V hotovosti je možné poplatok zaplatiť len ak neprevyšuje sumu 300 eur (napr. do pokladne súdu alebo v platobnom termináli, tzv. kiosku).To neplatí pri poplatkoch vo veciach obchodného registra, pretože tie je možné zaplatiť v hotovosti aj keď sú vyššie ako 300 eur.

Online spôsoby platenia súdnych poplatkov

Ak podnikateľ podal žalobu alebo návrh a súd mu doručil výzvu na zaplatenie súdneho poplatku spolu s príkazom na jeho úhradu, môže si zvoliť niektorý z týchto typov online platieb (cez internet):

 • platobnou kartou,
 • bankovým prevodom,
 • QR kódom (Pay by square),
 • cez webovú aplikáciu eKolok (virtuálny kiosk),
 • cez mobilnú aplikáciu eKolok (QR kód).

Príkaz na úhradu obsahuje variabilný symbol, názov služby, názov odosielateľa, základné informácie o platobných údajoch a podrobné informácie k úhrade.

Najrýchlejším spôsobom online úhrady súdneho poplatku je platba kartou, a to prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, pretože takáto platba sa spracuje okamžite. Postup je taký, že priamo vo svojej elektronickej schránke v doručenom príkaze na úhradu súdneho poplatku treba nájsť zelené tlačidlo Zaplatiť. Následne vybrať možnosť platby kartou a kliknúť na Zaplatiť kartou. Tým sa zobrazí virtuálny kiosk, kde treba ešte vyplniť meno vlastníka karty, číslo karty, dátum expirácie, CVC kód a následne kliknúť na Potvrdiť platbu. Spravidla je pre úhradu súdneho poplatku rovnaký postup, ako pri platení kartou za bežný online nákup. Po zaplatení príde do elektronickej schránky správa s potvrdením úhrady.

Upozornenie: Uhrádzať súdne poplatky online - platobnou kartou je zatiaľ možné len v exekučných konaniach (napr. za návrh na vykonanie exekúcie) v upomínacích konaniach (za návrh na vydanie platobného rozkazu). Podmienkou je, že podnikateľ musí mať okrem platobnej karty aj aktivovanú elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk.

V prípade platby bankovým prevodom alebo zosnímaním QR kódu je spracovanie úhrady poplatku časovo dlhšie – do 72 hodín. Ak sa podnikateľ rozhodne pre úhradu cez QR kód (dvojrozmerný čiarový kód), ktorý je sprístupnený v príkaze na úhradu, musí mať k dispozícii prispôsobený mobilný telefón (smartfón) a tiež nainštalovanú mobilnú aplikáciu svojej banky.

Ďalšou online možnosťou je platba cez webovú alebo mobilnú aplikáciu eKolok. V obidvoch prípadoch je potrebná registrácia, preto je táto možnosť úhrady časovo náročnejšia.

Okrem uvedených online spôsobov je možné úhradu súdneho poplatku realizovať aj fyzicky na ktorejkoľvek pošte (prostredníctvom poštového poukazu)alebo prostredníctvom platobných terminálov tzv. kioskov, ktoré sa nachádzajú v budovách súdov.

Ako je to s oslobodením podnikateľa od súdnych poplatkov?

Ak bol podnikateľovi ako poplatníkovi zo strany súdu vyrubený súdny poplatok, môže ešte pred jeho zaplatením požiadať o oslobodenie od jeho platenia.

Individuálne oslobodenie od súdnych poplatkov je teda možné len na návrh podnikateľa ako žiadateľa. Osobitnou náležitosťou tohto návrhu musí byť uvedenie jeho pomerov odôvodňujúcich priznanie oslobodenia. Pomermi sa rozumejú majetkové a platobné pomery podnikateľa (pri živnostníkovi aj sociálne, zdravotné či rodinné pomery). To znamená, že podnikateľ bude musieť preukázať svoje pomery listinnými dôkazmi (napr. výpismi z bankových účtov, daňovým priznaním a pod.).

Súd spravidla pri hodnotení pomerov prihliada na aktuálnu platobnú schopnosť, množstvo voľných finančných prostriedkov, ktorými podnikateľ disponuje, ako aj na jeho možnosti si tieto prostriedky zaobstarať. Okrem toho prihliada aj na záväzky, majetok či celkový spôsob vykonávania podnikateľskej činnosti a výšku vyrubeného súdneho poplatku.

Po vyhodnotení všetkých dôkazov súd rozhodne, či aktuálne pomery podnikateľa opodstatňujú oslobodenie od poplatkovej povinnosti. V prípade neoslobodenia bude podnikateľ nútený zaplatiť súdny poplatok. Ak ho neuhradí, súd konanie zastaví (napr. v prípade súdneho poplatku z návrhu na vydanie platobného rozkazu). Za predpokladu, že súd vyhovie návrhu len sčasti, vyzve podnikateľa ako poplatníka na zaplatenie súdneho poplatku v rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka, t. j. vo zvyšnej časti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky