Čo je reštrukturalizácia a aké sú jej dopady na pokračovanie podnikania, existujúce dlhy či zamestnancov?

Prehľad informácií o tom, čo sa deje so zadlženou osobou či firmou, jej záväzkami, vzťahmi s veriteľmi a zamestnancami počas riešenia úpadku reštrukturalizáciou.

V čom spočíva reštrukturalizácia?

Reštrukturalizácia je jedným zo spôsobov riešenia hroziaceho alebo existujúceho úpadku, teda stavu, kedy:

  1. Podnikateľ nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva svoje peňažné záväzky, a to viac ako jednému veriteľovi (podnikateľ je platobne neschopný);
  2. Podnikateľ má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku (podnikateľ má záporné vlastné imanie a je predlžený).

Zmyslom konkurzu (ďalší spôsob riešenia úpadku) je speňaženie majetku dlžníka, aspoň čiastočné uspokojenie nárokov veriteľov a následný zánik firmy. Naopak reštrukturalizácia predstavuje ozdravovací proces, v rámci ktorého sa podnikateľ zbavuje časti dlhov a pokračuje vo svojej činnosti. Počas reštrukturalizácie sa prerušujú všetky súdne či rozhodcovské konania a exekučné konania proti podnikateľovi sa úplne zastavujú. Ďalšie fungovanie firmy je pritom viazané na podmienky a pravidlá stanovené v tzv. reštrukturalizačnom pláne.

Aký je proces reštrukturalizácie?

Proces reštrukturalizácie firmy podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii prebieha v nasledujúcich krokoch:

  1. Podnikateľ si u správcu necháva vypracovať reštrukturalizačný posudok, na základe ktorého zistí, či spĺňa podmienky pre reštrukturalizáciu;
  2. Ak sa zistí, že predpoklady pre reštrukturalizáciu sú splnené, podnikateľ na seba podá návrh na povolenie reštrukturalizácie, ktorý odošle na príslušný súd;
  3. Do 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania súd rozhodne, či reštrukturalizáciu podnikateľa povoľuje alebo nie. Rozhodnutie súdu sa zverejňuje v obchodnom vestníku. Od tohto okamihu sa prerušujú alebo zastavujú súdne a exekučné konania a začína plynúť lehota na prihlasovanie pohľadávok;
  4. Do 90 dní od schválenia reštrukturalizácie musí podnikateľ vypracovať reštrukturalizačný plán, ktorý upravuje vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov ako i rozsah uspokojenia pohľadávok, ktoré boli prihlásené do reštrukturalizácie.
  5. Reštrukturalizačný plán je pripomienkovaný a schválený veriteľmi, následne je tiež potvrdený súdom. Podnikateľ pokračuje vo svojej činnosti v súlade s týmto plánom, pod dozorom reštrukturalizačného správcu a veriteľov.

Uvedená postupnosť má svoj význam, ktorý si popíšeme nižšie.

Prečo, ako a dokedy prihlásiť pohľadávky voči dlžníkovi do reštrukturalizácie?

Pohľadávka, ktorú si veriteľ neprihlási do reštrukturalizácie dlžníka, obvykle zaniká. To je tiež hlavný dôvod, prečo by mali podnikatelia priebežne sledovať stav svojich obchodných partnerov, napríklad v Obchodnom vestníku, kde sa uverejňujú aktuálne informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách.

Prihláška pohľadávky sa podáva na úradnom tlačive dostupnom na internetových stránkach Ministerstva spravodlivosti v sekcii formuláre. Súčasťou prihlášky musí byť presná špecifikácia pohľadávok vrátane príloh dosvedčujúcich ich oprávnenosť a výšku (zmluvy, dodacie listy či preberacie protokoly, faktúry a pod.).

Článok pokračuje pod reklamou

Kompletná prihláška pohľadávky do reštrukturalizácie sa následne zasiela reštrukturalizačnému správcovi a musí mu byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie (nie od schválenia reštrukturalizačného plánu). Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Pre veriteľov to znamená, že po zmeškaní lehoty nemôžu viac svoje pohľadávky prihlásiť ani vymáhať.

Keďže zákon neumožňuje doplnenie či opravu prihlášky pohľadávky do reštrukturalizácie, odporúčame pri tomto procese využiť pomoc kvalifikovaného právnika. Veriteľ tak podstatne zníži riziko, že jeho pohľadávka nebude uspokojená.

Aké je postavenie veriteľov v reštrukturalizácii dlžníka?

Veritelia, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do reštrukturalizácie, sa schádzajú na veriteľskej schôdzi. Na nej si volia troj alebo päťčlenný veriteľský výbor, pomocou ktorého budú vykonávať svoje práva. Tento výbor zastupuje práva veriteľov počas celého procesu reštrukturalizácie (dohliada na úkony dlžníka i správcu) a dbá na čo najvyššie uspokojenie ich pohľadávok. Výbor posudzuje, pripomienkuje a schvaľuje reštrukturalizačný plán, ktorý je základom pre ďalšie fungovanie dlžníka.

Aké sú dopady reštrukturalizácie na zamestnancov?

Reštrukturalizácia pre zamestnancov neznamená, že by ich pracovné pomery skončili. Aj naďalej sú preto povinní dochádzať do práce a plniť si svoje pracovné úlohy.

Súčasne platí, že po začatí reštrukturalizačného konania zamestnanci nemajú právo na okamžité zrušenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia mzdy , ktorého by sa za normálnych okolností mohli dožadovať (právo podať výpoveď bez uvedenia dôvodu tým však nie je dotknuté).

Pokiaľ ide o pohľadávky zamestnancov z nevyplatených miezd, ktoré vznikli ešte pred reštrukturalizáciou, tieto si zamestnanci musia prihlásiť vyššie popisovaným spôsobom tak, ako každý iný veriteľ. Pohľadávky z nevyplatených miezd, ktoré vznikli počas reštrukturalizácie, sa prihlasovať nemusia (budú uspokojované automaticky).

Zdroje, ktoré problematiku reštrukturalizácie upravujú

Zákon č. 7/2005 Z. z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky