Obchodný vestník

Informovanosť podnikateľa v mnohých oblastiach je zásadným kľúčom k úspešnému podnikaniu. Obchodný vestník poskytuje podnikateľom cenné informácie, ktoré sú dostupné bezplatne. V tomto článku sa dočítať ako získavať a využiť informácie, ktoré poskytuje Obchodný vestník.

Obchodný vestník – legislatívny pohľad

Na Obchodný vestník sa vzťahuje zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Obchodnom vestníku“). Tento zákon upravuje podmienky, spôsob a podobu zverejňovania údajov v Obchodnom vestníku. Zákon o Obchodnom vestníku definuje Obchodný vestník ako informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle vydavateľa (Ministerstva spravodlivosti SR), prostredníctvom ktorého povinné osoby zverejňujú údaje o sebe, svojej činnosti alebo o činnosti tretích osôb podľa osobitných predpisov, napríklad podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Prístup k údajom v Obchodnom vestníku

Obchodný vestník má výlučne elektronickú podobu a jeho vydania nachádzajú na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Obchodný vestník sa vydáva spravidla každý deň a tak sú zverejnené údaje poskytnuté (doručené) včas. Prístup k zverejňovaným údajom má každý (fyzické osoby aj právnické osoby) bez ohľadu či sa ho daná vec týka alebo je jej účastníkom a bez potreby registrácie alebo uhradenia poplatku. Údaje sú usporiadané do jednotlivých kapitol podľa druhu, čo umožňuje zobraziť len oblasť, z ktorej sa získavajú informácie.

Obchodný vestník vydáva, spravuje a prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR, za obsahovú a jazykovú správnosť údajov zodpovedajú povinné osoby (konkurzní správcovia, dražobníci). Prístup k údajom Obchodného vestníka poskytujú aj komerčné spoločnosti. Rozsah a podoba ponúkaných služieb je individuálna pre každú spoločnosť. Získavanie potrebných informácií je prispôsobené vlastným požiadavkám (je komfortnejšie) ale zvyčajne nie je bezplatné.

Informácie v Obchodnom vestníku a ich využívanie v praxi

1. Prihlasovanie pohľadávok po začatí konkurzu

Ak bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz, veritelia majú na prihlásenie svojich pohľadávok lehotu 45 dní odo dňa, kedy uznesenie o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku nadobudlo účinnosť. Podnikatelia, ktorí sú veriteľmi pohľadávok po lehote splatnosti by mali pravidelne sledovať Obchodný vestník a tak nezameškajú lehotu.

Článok pokračuje pod reklamou

2. Nemožnosť individuálne vymáhať pohľadávku, ak začalo konkurzné konanie

Začatie konkurzného konania sa zverejňuje v Obchodnom vestníku. Jedným z účinkov je, že na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie. Ak už bolo konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie začaté, prerušia sa. Pre veriteľa to znamená, že svoju pohľadávku nemôže vymáhať samostatne.

3. Výhodnejšie obstaranie majetku

S konkurzom alebo likvidáciou podniku súvisí aj speňažovanie majetku. Jedným so spôsobov speňaženia majetku dražba, ktorá musí byť zverejnená v Obchodnom vestníku. V Obchodnom vestníku môžu byť zverejnené aj iné ponuky na predaj majetku. Ak má podnikateľ záujem v obstaraní nejakého majetku, obstaranie takýmto spôsobom môže byť lacnejšie.

4. Zabezpečenie pohľadávky pri znížení základného imania

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je v postavení dlžníka, má pri znižovaní základného imania oznamovaciu povinnosť voči svojím veriteľom, ktorú si splní zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 147 Obchodného zákonníka). Veritelia (podnikatelia i nepodnikatelia), ktorí si prihlásia svoje pohľadávky do uplynutia lehoty (tzv. prekluzívnej lehoty) majú nárok na primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo ich uspokojenie. Zníženie základného imania nebýva (zvyčajne) medializované v periodickej tlači a podobne a sledovanie Obchodného vestníka prinesie veriteľom prostriedok, ako ochrániť svoje nároky, prípadne v závislosti od rozhodnutia dlžníka (ktorý znižuje základné imanie) získať okamžité splatenie pohľadávky. Prekluzívna lehota je 90 dní od posledného (druhého) zverejneného oznámenia v Obchodnom vestníku. V tomto prípade Obchodný zákonník stavia veriteľov do veľmi výhodnej pozície, pretože preukázanie splnenia si povinnosti dlžníka (spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá hodlá znížiť základné imanie) voči veriteľom, ktorí nezmeškali prihlásenie svojich pohľadávok, je obligatórnou súčasťou návrhu na zápis do Obchodného registra a registrový súd zníženie základného imania inak nezapíše.

Zabezpečenie pohľadávok veriteľov platí primerane aj pre niektoré formy zníženia základného imania akciovej spoločnosti. Uvedená problematika vzťahujúca sa na akciovú spoločnosť je bližšie upravená v § 215 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

5. Uplatnenie nárokov veriteľov pri zrušení spoločnosti bez likvidácie

Súd (registrový) zruší spoločnosť (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s.) napríklad z dôvodu, ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie, spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond. Ak súd zistí, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. Pred vydaním tohto rozhodnutia je súd povinný zverejniť v Obchodnom vestníku, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí 3 mesiacov od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku. Obchodný zákonník týmto dáva priestor osobám (veriteľom) aby uplatnili voči dlžníkovi svoje práva. Zjednodušene (no nie celkom presne) povedané ide o poistku voči tomu, aby dlžník nezamedzil veriteľom domáhať sa svojho práva (napr. zaplatenia pohľadávky). V legislatívnom procese sa nachádza novela Obchodného zákonníka, ktorej ambíciou je aj zlepšenie podnikateľského prostredia a podľa ktorej sa navrhuje predĺženie doby, kedy nemôže registrový súd rozhodnúť na šesť mesiacov. Týmto spôsobom by sa malo postupovať v konaniach o zrušení spoločnosti bez likvidácie, v ktorých súd zverejní oznámenie v Obchodnom vestníku 1. decembra 2013 a neskôr. Veriteľom bude tak poskytnutá dlhšia lehota, aby zistili skutočnosti, ktoré sa dejú a aby včas uplatnili svoje práva.

6. Uplatnenie nárokov veriteľov v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou

V prípade likvidácie je likvidátor povinný oznámiť všetkým známym veriteľom vstup spoločnosti do likvidácie. Likvidátor je povinný zverejniť v Obchodnom vestníku informáciu, že spoločnosť vstúpila do likvidácie a vyzvať veriteľov a iné oprávnené osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva. Určená lehota musí byť najmenej 3 mesiace.

7. Dokumenty ukladané do zbierky listín Obchodného registra a zmeny zapísaných údajov

V Obchodnom vestníku sa zverejňujú  bez zbytočného odkladu oznámenia o zápise nových údajov a zmeny už zapísaných údajov. Môže ísť napríklad o pristúpenie spoločníka do spoločnosti, zmena v osobe štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu, zmena sídla spoločnosti, zápisnica o valnom zhromaždení prípadne zmena v predmetoch podnikania.

Prečítajte si tiež

Pre podnikateľa sú z pochopiteľných dôvodov zaujímavé aj účtovné závierky konkurencie, prípadne iných podnikov, ktoré sú benchmarkom v odvetví. Relevantné informácie (aj keď v agregovanej podobne), ktoré poskytujú účtovné závierky (resp. mali by poskytovať), sú dôležité pre hodnotenie uplynulého obdobia (minulosti) a základom pre ďalšie plány a podnikateľské výhľady.

Účtovné závierky za účtovné obdobie kalendárny rok 2012, resp. hospodársky rok, ktorého posledný deň účtovného obdobia je 30. novembra 2013 sa ešte ukladajú do zbierky listín „po starom“, teda doručením registrovému súdu. Registrový súd uloženie účtovnej závierky v zbierke listín oznámi v Obchodnom vestníku. Takto sú podnikatelia informovaní, že účtovná závierka je už verejne prístupná a za súdny poplatok si môžu vyhotoviť odpis.

Účtovné závierky sa za účtovné obdobie kalendárneho roka 2013 už budú ukladať do registra účtovných závierok, kde budú bez poplatku prístupné každému. V súčasnosti je register účtovných závierok spustený v testovacej prevádzke. Ide o miesto, odkiaľ sú účtovné závierky prístupné aj ostatným orgánom, ktoré s nimi pracujú, teda aj registrovému súdu.

Ako pracovať s Obchodným vestníkom

Obchodný vestník je prístupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Po kliknutí na „Vyhľadávanie v OV“ v ľavom paneli je možné vyhľadávať informácie pomocou rozšíreného filtra. Údaje v Obchodnom vestníku sú logicky rozdelené do kapitol podľa druhu. Do vyhľadávacieho filtra možno zadať konkrétny deň alebo časový výsek podľa potrieb vyhľadávania. Pre čo najpresnejšie vyhľadávanie možno zadať napríklad obchodné meno, sídlo prípadne jedinečným identifikátorom je IČO, podľa ktorého možno vyhľadávať oznámenia zo všetkých kapitol alebo len z vybranej oblasti. Informácie podľa zvolených kritérií sa zobrazia pod oblasťou filtra v časovom slede od najaktuálnejších (najneskôr pridané) zostupne. Kliknutím na piktogram „ruky“ vpravo v danom riadku je možné prevziať súbor typu PDF, ktorý obsahuje detailné informácie podania. Na podania v Obchodnom vestníku nemožno nastaviť notifikácie pre podnikateľa, preto je nutné manuálne prehliadanie (lustrovanie). Vynaložený čas, môže však niekedy odhaliť a predísť problémom v budúcnosti, ako aj využiť dostupné informácie vo svoj prospech.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Obchodný register v kocke

Súhrn informácií o obchodnom registri. Kto sa doň zapisuje? Ako vybaviť právne použiteľný výpis v slovenčine či v inom jazyku? S akými poplatkami počítať?

Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Ako zistiť konečného užívateľa výhod?

Kto je konečným užívateľom výhod? Ktoré osoby majú povinnosť ho identifikovať a ako majú pritom postupovať?

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS), ako v ňom vyhľadávať a aké informácie v ňom možno nájsť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky