Čo robiť s pohľadávkami voči dlžníkovi v likvidácii?

Máte nezaplatené pohľadávky voči spoločnosti (dlžníkovi), ktorá vstúpila do likvidácie? Pozrite sa, na čo by ste v takejto situácii nemali zabúdať.

Obchodný partner, ktorému ste dodali tovar, služby alebo iné plnenie, nezaplatil a rozhodol sa ukončiť svoju podnikateľskú činnosť (vstúpil do likvidácie). Šanca dostať sa k svojim peniazom aj naďalej existuje, je však potrebné dodržať zákonom stanovené postupy a byť v takejto situácii maximálne obozretný - v opačnom prípade môžete o svoje peniaze prísť. V nasledujúcom článku sa dozviete, aké kroky musí podnikateľ, ktorý je veriteľom vykonať a na čo by si mal dávať pozor.

Ako overiť, či je obchodný partner v likvidácii?

O vstupe obchodného partnera do likvidácie sa veritelia dozvedajú rôznymi spôsobmi - oznámením likvidátora, upozornením iného podnikateľa alebo vlastným zistením.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že likvidátor upozorňuje iba tých veriteľov, ktorých dlžník vedie vo svojej účtovnej evidencii. Pokiaľ sa ocitnete v kategórii tzv. neznámych veriteľov (dlžník Vám napr. vystavil zmenku alebo nezaevidoval Vašu faktúru, t.j. v jeho účtovnej evidencii jednoducho neexistujete), je výlučne na Vás, aby Vám likvidácia obchodného partnera neunikla. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktoré podnikatelia často využívajú služieb aktívneho sledovania a notifikácií o zmenách stavu (likvidácia či konkurz) väčšieho počtu partnerov.

Prvým príznakom toho, že niečo nie je v poriadku, býva obvykle skutočnosť, že obchodný partner Vám už dlhšiu dobu nezaplatil. V takomto prípade odporúčame overiť, či Váš partner nevstúpil do likvidácie, a to nahliadnutím do internetového registra úpadcov, konkurzov a likvidácii, obchodného vestníka alebo obchodného registra. Názov likvidovanej obchodnej spoločnosti bude novo obsahovať dodatok "v likvidácii" a v obchodnom vestníku bude zverejnený oznam likvidátora.

Pohľadávky je potrebné prihlásiť do likvidácie

Pohľadávky za dlžníkom, ktorý vstúpil do likvidácie, je potrebné prihlásiť prihláškou adresovanou likvidátorovi. Pokiaľ nebude prihláška pohľadávky odoslaná včas a likvidovaná spoločnosť medzitým zanikne, veriteľ svoje peniaze nemusí už nikdy vidieť (viď nižšie uvedený príklad).

Prihláška pohľadávky nemá zákonom stanovenú formu, mala by však obsahovať označenie veriteľa, výšky pohľadávky, dôvodu jej vzniku (napr. uzavretie zmluvy) a k takto formulovanej prihláške by mala byť pripojená aspoň faktúra.

Do kedy musí byť pohľadávka prihlásená do likvidácie?

Zákon ukladá likvidátorovi povinnosť zverejniť v obchodnom vestníku oznámenie, že spoločnosť vstúpila do likvidácie. Spolu s týmto upozornením je likvidátorom zverejnená tiež výzva, aby veritelia prihlásili svoje pohľadávky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace.

Veriteľom síce nič nebráni v tom, aby svoje pohľadávky prihlásili aj po uplynutí týchto troch mesiacov, ak však nie sú prihlásené vôbec a daná lehota uplynie, likvidácia môže byť pomerne rýchlo ukončená a likvidovaná spoločnosť zanikne.

Príklad: 1.12.2014 bola v obchodnom vestníku zverejnená výzva, aby si veritelia prihlásili svoje pohľadávky za spoločnosťou SRO v lehote 3 mesiacov. Nakoľko k 1.3.2015 likvidátor neobdržal žiadne ďalšie prihlášky pohľadávok, vykoná kroky smerujúce k ukončeniu likvidácie a výmazu spoločnosti s ručením obmedzeným z obchodného registra, ktoré netrvajú dlhšie než niekoľko týždňov. Veriteľ spoliehajúci na to, že jeho faktúry sú evidované v účtovníctve likvidovanej s.r.o., svoje pohľadávky neprihlásil a od likvidátora nezinkasoval žiadnu platbu. Po uplynutí troch mesiacov a výmaze s.r.o. z obchodného registra veriteľ stráca nárok na uspokojenie svojich neprihlásených pohľadávok.

Na dlžníka v likvidácii je vyhlásený konkurz. Čo ďalej?

Často sa stáva, že likvidovaná spoločnosť býva platobne neschopná alebo predĺžená (t.j. má viac veriteľov a je v úpadku). V takýchto prípadoch je likvidátor povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Ak je na majetok likvidovanej spoločnosti vyhlásený konkurz, veriteľom vzniká povinnosť opäť prihlásiť svoje pohľadávky - tentokrát u súdu, ktorý konkurz vyhlásil, ako i ním ustanoveného správcu konkurznej podstaty. Ak tak neučiníte, rovnako ako pri likvidácii hrozí, že Vaša pohľadávka nebude uspokojená.

K prihláseniu pohľadávky do konkurzu je potrebné využiť špeciálny formulár dostupný na stránkach ministerstva spravodlivosti. Tento formulár (prihláška pohľadávky do konkurzu) musí byť doplnený listinami, ktoré preukazujú pravosť a výšku pohľadávky (zmluva či objednávka, dodací list či preberací protokol, faktúra a pod.) a musí byť podaný tak, aby bol súdu i správcovi konkurznej podstaty doručený v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Zmeškanie tejto lehoty však nemá na uspokojenie pohľadávky zásadný vplyv.

Dôležité právne predpisy alebo zdroje, ktoré problematiku likvidácie spoločnosti upravujú

§ 70 - 75a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky