Ako zrušiť zadlženú spoločnosť

Aké sú možnosti zbavenia sa zadĺžnej spoločnosti a aké riziká vpylývajú zo zákonom ponúknaých alternatív.

Najčastejšie dôvody zadlženia obchodných spoločností

Nedostatok finančnej likvidity, druhotná platobná neschopnosť, predĺženie. To všetko sú scenáre, ktoré slovenských podnikateľov dostávajú do bezvýchodiskových situácií končiacich sa úpadkom spoločnosti.  

Najčastejším dôvodom krachu obchodných spoločností býva nedôsledné hospodárenie jej vedenia. S ním úzko súvisí často riskantné správanie podnikateľov. Tí sú za vidinou zárobku motivovaní uzatvárať kontrakty s „nepreverenými odberateľmi“ , ktorí následne svojich obchodných partnerov „tunelujú“. Či už ide nastrčené firmy založené za účelom takéhoto vopred plánovaného konania alebo chronických neplatičov. Scenár je vždy rovnaký – tovar dodaný, faktúra neuhradená. Veľmi podobná problematika je aj v prípade odvádzania DPH. Podnikateľ musí odviesť DPH, aj keď ešte nemá inaksovanú úhradu faktúry. Ak sa však dostane do obchodného styku s menej korektnými partnermi a faktúru nebude mať uhradenú vôbec, môže veľmi rýchlo dôjsť k nahromadeniu záväzkov voči daňovému úradu čo môže firmu položiť na kolená. AJ preto odporúčame obchodného partnera preveriť na zozname dlžníkov finančnej správy, respektíve použiť staré dobré pravidlo – platba vopred.

Druhá kategória firiem, ktorých koniec taktiež nebýva pozitívny sú také spoločnosti, ktorých majitelia prevádzkujú svoju spoločnosť na dlh. Ich vystavené faktúry síce uhradené sú, zaznamenávajú dokonca stabilný až narastajúci príjem nových objednávok. V súvahách však vykazujú červené čísla. Je tomu tak z dôvodu veľmi obľúbených hypoték, leasingov či jednoducho nezaplatených faktúr svojim dodávateľom. Podnikateľom sa tento stav darí regulovať ďalšími dlhovými finančnými nástrojmi (faktoring, kontokorent), tento stav však hraničí s úpadkom a väčšinou býva iba otázkou času kedy firma dosiahne svoje dno.

Zákonné spôsoby zrušenia zadlženej spoločnosti

V súčasnej turbulentnej dobe spoločnosti krachujú v pomerne hojných počtoch. Mnoho podnikateľov sa pasuje s finančnými problémami a domieva sa, že neplatenie záväzkov predsa nie je trestný čin – nie vždy. Ako by sa mal podnikateľ teda zachovať aby sa nedostal do konfliktu so zákonom? Podnikateľ – respektíve konateľ, ktorý vo svojej spoločnosti spozoruje úpadok by mal do zákonom stanovenej lehoty vyhlásiť konkurz. Ak tak neurobí, hrozí mu sankcia až do výšky 10 000 EUR. V horších prípadoch aj trestné konanie. Viac o tejto téme sa dozviete v článku Zodpovednosť štatutárov pri úpadku spoločnosti.

V slovenskej legislatíve existujú rôzne spôsoby ako ukončiť podnikanie obchodnej spoločnosti. Treba však dôsledne prihliadať na stavy majetku a záväzkov. Najčastejšie využívaným spôsobom býva likvidácia spoločnostiLikvidácia spoločnosti má za úlohu vysporiadanie majetku a záväzkov spoločnosti medzi jej veriteľov a spoločníkov. Ak je však výška záväzkov vyššia ako hodnota majetku, mal by byť v spoločnosti vyhlásený konkurz. Pokiaľ sa v spoločnosti nenachádza majetok ani vo výške 5000 EUR, súd konkurzné konanie zastaví a spoločnosť z úradnej moci za pomerne krátku dobu zruší.

Ďalším zo spôsobov ako zrušiť spoločnosť so záväzkami je ju zrušiť bez likvidácie, respektíve zlúčiť s nejakou už existujúcou spoločnosťou. Túto možno pomenovať ako nástupnícku spoločnosť teda spoločnosť, na ktorú sa postúpia všetky práva a povinnosti, majetok a záväzky. Zanikajúca firma sa následne ruší – vymazáva z obchodného registra. Spravidla tak konajú podnikatelia, ktorí disponujú viacerými spoločnosťami a koncentrujú všetky aktivity do jedinej z nich. Rovnaký postup volia aj spoločnosti, ktoré takýmto spôsobom uplatňujú svoje marketingové stratégie a pohlcujú svojho konkurenta aj so záväzkami.

Akým spôsobom sa vyvarovať

V praxi slovenského podnikateľského prostredia však poznáme aj menej šťastné riešenia ako ukončiť podnikanie zadlžených spoločností. Paradoxne práve tieto patria medzi najrozšírenejšie a v zásade aj „najúčinnejšie“. Ich dopady totiž poškodzujú veriteľov v plnej miere.

Predaj zadĺženej spoločnosti

Najčastejším riešením ako sa zbaviť zadlženej firmy je bez pochyby prevod obchodného podielu. Podnikateľ prevedie celý svoj obchodný podiel na ťažko vypátrateľnú osobu (zahraničnú právnickú osobu), odvolá sa z funkcie konateľa a vymenuje nového konateľa, zmení sídlo. Spoločnosť nadobro zmizne z dohľadu veriteľov. Vymáhateľnosť práva je mizivá, veriteľ poškodený.

Zlúčenie zadĺženej spoločnosti s inou spoločnosťou

Sofistikovanejšia metóda, ktorá je v zásade totožná s prevodom obchodného podielu na nekompetentnú osobu. Nástupnícka spoločnosť, ktorá je zväčša založená za účelom pohlcovania zadlžených firiem jednoducho prevezme práva a povinnosti, majetok a záväzky akejkoľvek zadlženej právnickej osoby. Rovnako ako vyššie uvedenú „metódu“ hodnotíme tento postup minimálne ako neetický.

Prečítajte si tiež

Odpredávanie majetku spoločnosti pred vyhlásením konkurzu

Nezačatie konkurzného konania z dôvodu nepresiahnutia zákonnej hranice majetku vo výške 5 000 EUR býva veľmi častým motívom na odpredávanie aktív zo spoločnosti ešte pred vyhlásením konkurzu. Treba však upozorniť na fakt, že takéto „čistenie“ súvahy môže v niektorých prípadoch správca vyhodnotiť negatívne.

Odporúčanie na záver

Odporúčame preto, aby každý podnikateľ, ktorý sa dostal do ťažkostí a jeho firma je v úpadku, zvolil cestu, ktorá je voči jeho veriteľom transparentná. Legislatíva ponúka niekoľko možností ako zadlženú firmu zrušiť bez toho aby bol veriteľ čo možno najmenej poškodený či inak zavádzaný. Najčastejšie môžeme hovoriť o konkurznom konaní či zrušením spoločnosti likvidáciou. 

V čom sa líši likvidácia a zrušenie spoločnosti súdom z úradnej moci, ale aj to, aké zmeny v likvidácií sa chystajú od 1.10.2020 nájdete v článku Je výhodnejšia likvidácia spoločnosti alebo jej zrušenie súdom?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Odmena likvidátora spoločnosti od 1.10.2020

Od 1. októbra a mení vyhláška, ktorá určuje odmenu likvidátora spoločnosti. Sumy výrazne narastú.

Likvidačný zostatok – daň a odvody pri jeho výplate

Je vyplatený podiel na likvidačnom zostatku predmetom dane z príjmov? A kedy vzniká pri prijatí podielu na likvidačnom zostatku povinnosť platiť zdravotné odvody?

Výhody vstupu spoločnosti do likvidácie do 30.9.2020 – čo treba stihnúť?

Oplatí sa spoločnosti vstúpiť do likvidácie do 30.9.2020? Ako sa postupuje pri zápise likvidátora do obchodného registra po 1.10.2020? Od čoho závisí, aké pravidlá sa uplatnia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky