Na ako dlho je možné prerušiť živnosť

Živnosť je možné aj kedykoľvek bez udania dôvodu prerušiť. Prerušenie živnosti má však svoju minimálnu a maximálnu lehotu.

Živnosť je možné prerušiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu

V niektorých prípadoch živnostníci nechcú úplne ukončiť svoje podnikanie, ale majú záujem len dočasne prestať podnikať. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) dáva živnostníkom možnosť pozastavenia prevádzkovania živnosti. Dôvody pre pozastavenie živnosti môžu byť rôzne, napríklad sezónny charakter podnikania, zdravotné problémy podnikateľa, ale aj vysoké sociálne a zdravotné odvody, ktoré podnikateľa s nízkymi príjmami príliš zaťažujú. Pri prerušení živnosti dôvod takéhoto rozhodnutia nie je potrebné uvádzať. Prerušenie živnosti je právom každého živnostníka, ktoré môže kedykoľvek bez udania dôvodov využiť.

Živnosť môže byť prerušená najmenej na pol roka, najviac na tri roky

Prerušenie živnosti je upravené v § 57 živnostenského zákona. Podnikateľ môže miestne príslušnému okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania (jednotné kontaktné miesto), oznámiť pozastavenie prevádzkovania živnosti. Miestne príslušný živnostenský úrad pre podnikateľa – fyzickú osobu je ten, ktorý má sídlo v okrese trvalého bydliska živnostníka (nemusí to byť vždy ten, kde živnostník podniká). Prerušenie živnosti sa realizuje prostredníctvom formuláru Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. V tomto jednostrannom formulári sa uvádzajú predovšetkým identifikačné údaje živnostníka ako jeho obchodné meno, IČO, rodné číslo. V oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti sa ďalej uvádza zdravotná poisťovňa, číslo živnostenského oprávnenia, deň jeho vydania a okresný úrad, ktorý ho vydal. Pre úplné prerušenie živnosti je potrebné uviesť, že živnosť chcete prerušiť vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení.

Článok pokračuje pod reklamou

Veľmi dôležitou náležitosťou oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti sú dátumy od kedy a do kedy živnosť prerušujete. Živnosť je možné prerušiť najmenej na šesť mesiacov a najviac na tri roky. Prerušenie živnosti sa zapisuje do živnostenského registra. V podnikaní je možné ďalej pokračovať po uplynutí doby pozastavenia prevádzkovania živnosti. Prerušenie živnosti tak môže trvať napríklad od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 (šesť mesiacov) alebo od 1. júla 2016 do 30. júna 2019 (tri roky). Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu. Ak je v oznámení uvedený neskorší deň ako je deň doručenia oznámenia, živnosť bude prerušená od tohto neskoršieho dňa.

Prerušenie živnosti je potrebné si dobre premyslieť

Ak uvažujete nad prerušením živnosti, dobre si tento krok premyslite. Dôvodom je práve minimálna doba prerušenia živnosti šesť mesiacov. Ak sa živnosť rozhodnete prerušiť, najmenej pol roka v daných predmetoch ako fyzická osoba definitívne podnikať nebudete môcť. V prípade, že by ste sa rozhodli živnosť prerušiť na dlhšie obdobie ako je minimálna doba šesť mesiacov, je možné počas plynutia doby prerušenia živnosti zmeniť dobu pozastavenia prevádzkovania živnosti. Aj v tomto prípade platí, že minimálna doba prerušenia živnosti šesť mesiacov musí byť zachovaná. Napríklad pri živnosti prerušenej na jeden rok je možné oznámením dobu prerušenia živnosti skrátiť na šesť mesiacov, na menej už nie. Naopak, pri živnosti prerušenej na šesť mesiacov je možné dobu prerušenia živnosti len predĺžiť, skrátiť ju možné nie je. Na zmenu doby prerušenia živnosti sa používa rovnaký formulár ako na oznámenie prerušenia živnosti.

Poplatok za prerušenie živnosti je štyri eurá, pri elektronickom oznámení polovičný

Okrem osobného oznámenia prerušenia živnosti na jednotnom kontaktnom mieste je možné živnosť prerušiť aj elektronicky s elektronickým občianskym preukazom cez službu Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Správny poplatok za prerušenie živnosti je pri osobnom oznámení na živnostenskom úrade štyri eurá a pri elektronickom oznámení dve eurá. Rovnaká výška správneho poplatku je určená aj pre oznámenie zmeny doby prerušenia živnosti. O prerušení živnosti Vám bude živnostenským úradom vydané potvrdenie, ktorým túto skutočnosť preukazujete iným inštitúciám v súvislosti s povinnými oznámeniami prerušenia živnosti. Prerušenie živnosti je potrebné oznámiť daňovému úradu (do 30 dní), zdravotnej poisťovni (do ôsmich pracovných dní) a Sociálnej poisťovni (do 30 dní).

Prečítajte si aj článok súvisiaci s témou prerušenia živnosti Aký má prerušenie živnosti dopad na platenie odvodov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Prerušenie živnosti v roku 2021 – povinnosti, dane a odvody

Ak rozmýšľate nad skončením podnikania, živnosť nemusíte hneď rušiť, možné je ju iba pozastaviť. Ako na to a prehľad povinností v oblasti daní a odvodov vám prinášame v článku.

Ukončenie živnosti v roku 2021 – povinnosti, dane a odvody

Ste živnostník a rozhodli ste sa ukončiť v roku 2021 živnosť? Prinášame vám prehľad povinností voči úradom, ako aj v oblasti daní a odvodov.

Prerušenie živnosti v roku 2020

Ak chce živnostník prestávku v podnikaní, môže svoju živnosť dočasne prerušiť. Ako dlho môže prerušenie trvať a aký bude mať dopad na platenie odvodov a daní?

Ukončenie používania a predaj eKasy

Zrušili ste prevádzku, alebo máte nepotrebnú eKasu? Prinášame vám informácie o tom, či je možné predať používanú eKasu napríklad cez bazár a o tom, aké povinnosti s tým súvisia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky