Účtová osnova pre podnikateľov pre rok 2016

Stiahnite si najnovšiu účtovú osnovu, ktorá sa bude používať v roku 2016. Pozrite si aj krátky prehľad zmien, ktoré v nej nastali.

Účtová osnova, rámcová účtová osnova a účtový rozvrh

Aký je rozdiel medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou a ako s nimi súvisí účtový rozvrh? Rozdiel medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou spočíva v ich záväznosti, aj keď obe sú vo všeobecnosti zoznamom účtov s ich číselným a slovným označením, ktoré sú podľa ich ekonomického obsahu usporiadané do účtových tried a účtových skupín. Pre jednotlivé typy účtovných jednotiek Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže stanovovať buď účtovú osnovu alebo rámcovú účtovú osnovu.

Účtová osnova je zoznam syntetických účtov, ktoré môže účtovná jednotka používať, pričom tento zoznam účtov je pevne stanovený. Znamená to, že účtovú osnovu nie je možné dopĺňať o ďalšie syntetické účty (ide o uzatvorený zoznam syntetických účtov). Takto pevne stanovenú účtovú osnovu používajú napríklad neziskové organizácie alebo občianske združenia.

Rámcová účtová osnova je otvoreným zoznamom syntetických účtov, ktoré môže účtovná jednotka podľa vlastnej potreby dopĺňať o ďalšie syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania (syntetické účty nákladov a výnosov sa dopĺňať nesmú). Rámcovú účtovú osnovu používajú napríklad podnikatelia. Z rámcovej účtovej osnovy sa vychádza pri tvorbe účtového rozvrhu. Obsah rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov stanovuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie MFSR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove“).

Aktuálnu účtovú osnovu spolu s ďalšími informáciami nájdete v článku Účtová osnova pre rok 2021 na stiahnutie.

Povinnosť zostavovať účtový rozvrh

Ako už bolo spomenuté, účtovná jednotka si môže rámcovú účtovú osnovu podľa potreby dopĺňať o vlastné syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania v nadväznosti na ekonomický obsah príslušnej účtovej skupiny. Ku každému novovytvorenému účtu sa priradí trojmiestny číselný znak a výstižné slovné označenie (napríklad 023 – Dopravné prostriedky). Niekedy je ešte potrebné syntetické účty pre podrobnejšiu evidenciu rozčleniť na niekoľko analytických účtov. Zoznam syntetických účtov z rámcovej účtovej osnovy, účtovnou jednotkou vytvorených syntetických účtov a analytických účtov potrebných na vedenie účtovníctva počas účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky a podsúvahových účtov sa nazýva účtový rozvrh.

Prečítajte si tiež

V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná zostavovať účtový rozvrh. V prípade potreby ho môže počas účtovného obdobia dopĺňať aj o ďalšie účty, ale na účtoch, ktoré nie sú v účtovom rozvrhu uvedené, účtovať nesmie. Účtový rozvrh sa považuje za účtovný záznam a uchováva sa počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka.

Zmeny v rámcovej účtovej osnove od roku 2016

Novelou opatrenia MFSR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove dochádza k menším zmenám aj v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Všetky zmeny v rámcovej účtovnej osnove reagujú na novelu zákona o účtovníctve. Novelou zákona o účtovníctve sa s účinnosťou od 1. januára 2016 upravuje definícia dcérskej účtovnej jednotky, zaniká podstatný vplyv a namiesto neho sa zavádza definícia podielovej účasti.

Článok pokračuje pod reklamou

Preto v tejto súvislosti dochádza aj k premenovaniu piatich účtov rámcovej účtovej osnovy, kde sa v ich názvoch pridáva slovné spojenie „prepojené účtovné jednotky“ v príslušnom slovnom tvare a podstatný vplyv nahrádza podielovou účasťou. Podielová účasť bude s účinnosťou od roku 2016 definovaná § 2 ods. 4 písm. m) zákona o účtovníctve ako „aspoň dvadsaťpercentný podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke, ktorý je držaný, aby tvoril trvalé prepojenie s touto inou účtovnou jednotkou na účel, aby toto prepojenie prispelo k činnosti účtovnej jednotky“. V nadväznosti na tieto zmeny dôjde aj k spresneniu postupov účtovania na týchto účtoch v samotnom znení opatrenia MFSR o postupoch účtovania.

Zmeny v rámcovej účtovej osnove nadobúdajú účinnosť od 31. decembra 2015.

Prehľad zmien v rámcovej účtovej osnove od roku 2016

Účet Zmena
062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom premenovaný na 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou
066 – Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti premenovaný na 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti premenovaný na 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
361 – Záväzky v rámci podielovej účasti premenovaný na 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti premenovaný na 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Príloha: Rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva účinná od 31. decembra 2015

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Účtová osnova v anglickom jazyku na stiahnutie

Účtová osnova v anglickom jazyku je praktická pomôcka, ak potrebujete slovenské názvy účtov z rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov preložiť do angličtiny. Na stiahnutie v článku.

Účtová osnova pre rok 2023 a 2024 na stiahnutie

Na čo slúži účtová osnova a aké účty obsahuje? Vzor rámcovej účtovej osnovy pre rok 2023 a 2024 pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve na stiahnutie nájdete v tomto článku.

Účtová osnova pre rok 2022 na stiahnutie

Stiahnite si rámcovú účtovú osnovu pre rok 2022, ktorá vám pomôže pri účtovaní účtovných prípadov v roku 2022.

Účtová osnova pre rok 2021 na stiahnutie

Ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva, pri účtovnom zápise vám pomôže účtová osnova pre rok 2021, ktorú vám prinášame na stiahnutie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky