Účtová osnova v anglickom jazyku na stiahnutie

Účtová osnova v anglickom jazyku je praktická pomôcka, ak potrebujete slovenské názvy účtov z rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov preložiť do angličtiny. Na stiahnutie v článku.

Rámcová účtová osnova a účtový rozvrh

Základné informácie o rámcovej účtovej osnove a účtovom rozvrhu sú upravené v § 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie účtových tried, prípadne účtových skupín alebo syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov a ich číselné a slovné označenie a podsúvahové účty; toto usporiadanie musí rešpektovať požiadavky na zostavenie účtovnej závierky.

Obsah rámcovej účtovej osnovy, teda konkrétne čísla a názvy účtov, je možné nájsť v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, známeho ako postupy účtovania.

V súlade s rámcovou účtovou osnovou je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh, v ktorom uvedie syntetické účty, analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky a podsúvahové účty. V priebehu účtovného obdobia možno účtový rozvrh dopĺňať podľa potrieb účtovnej jednotky. Ak nedochádza k prvému dňu účtovného obdobia k zmene účtového rozvrhu platného v predchádzajúcom účtovnom období, môže postupovať účtovná jednotka podľa tohto účtového rozvrhu aj v nasledujúcom účtovnom období.

Prečítajte si tiež

Podrobné informácie aj rámcovú účtovú osnovu pre rok 2023 (v slovenskom jazyku) na stiahnutie nájdete v článku Účtová osnova pre rok 2023 na stiahnutie.

Rámcová účtová osnova v angličtine na stiahnutie

Pripravili sme pre vás praktickú pomôcku, a to možný preklad rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov do anglického jazyka. Osnova vychádza z postupov účtovania platným k 1. 1. 2023, avšak nie každý rok dochádza k nejakej zmene v číslach či názvoch účtov, takže väčšina účtov bude v takomto znení platná dlhodobo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vedenie skladu online

Viesť sklady online je dnes často využívanou možnosťou, predovšetkým v e-shopoch. O povinnosti, potrebe aj možnostiach vedenia skladu či jeho výhodách, sa dočítate v článku.

Účtovanie dotácií na energie a ich zdaňovanie

Ako zaúčtovať dotácie na energie v podvojnom aj jednoduchom účtovníctve a ako na energodotácie z pohľadu zdaňovania, sa dočítate v článku.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Ako vyradiť auto z s. r. o. – účtovanie a dane

Firma môže motorové vozidlo, ktoré má vo svojom majetku, vyradiť z účtovníctva rôznymi spôsobmi. Aké to sú a ako sa jednotlivé typy vyradenia zaznamenajú v účtovníctve, vrátane praktických príkladov, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky