Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2016 (schválená)

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2016 (schválená)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od 1.1.2016 nadobudne účinnosť novela zákona o účtovníctve, ktorou sa nahradí reprodukčná obstarávacia cena reálnou hodnotou. Taktiež sa preberajú ďalšie ustanovenia novej účtovnej smernice EÚ.

Dňa 6. mája 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej podľa kontextu ako „zákon o účtovníctve“ alebo „novela zákona o účtovníctve“). Účinnosť novely zákona o účtovníctve je rozložená v troch termínoch:

 • od 1. júla 2015 (informácie nájdete v článku Novela zákona o účtovníctve od 1.7.2015),
 • od 1. januára 2016 (tento článok), a
 • od 1. januára 2017 (jeden novelizačný bod, ktorý sa týka informácií nefinančného charakteru, ktoré musí uvádzať subjekt verejného záujmu a účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu EÚ vo výročnej správe).

Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2016 sa bude vzťahovať skôr na väčších podnikateľov, podnikateľov v skupine účtovných jednotiek (konsolidovanom celku) a účtovných jednotiek verejnej správy. Nachádzajú sa v nej však aj ustanovenia, s ktorými sa v praxi môžu stretnúť všetci podnikatelia. V tomto článku Vám ponúkame prehľad niektorých zmien a doplnení v zákone o účtovníctve od roku 2016.

Vybrané problémy v oceňovaní reálnou hodnotou v zákone o účtovníctve od roku 2016

Oceňovanie reálnou hodnotou bude mať od roku 2016 širšie použitie. Dôsledkom rozšírenie použitia reálnej hodnoty pri oceňovaní majetku a záväzkov bude aj zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny. Majetok, ktorý sa do 31. 12. 2015 oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a od 1. januára 2016 sa bude oceňovať reálnou hodnotou je:

 • majetok bezodplatne nadobudnutý okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok, ktoré sa oceňujú menovitou hodnotou,
 • majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok, ktoré sa oceňujú menovitou hodnotou,
 • nehmotný majetok a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,
 • majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu

V prípade cenných papierov a podielov určených na predaj (účtované na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely) bude mať účtovná jednotka pri prvotnom ocenení na výber:

 • ocenenie v obstarávacej cene alebo
 • ocenenie v reálnej hodnote.

Výber metódy ocenenia v prípade prvotného ocenenia má za následok spôsob oceňovania cenného papiera, resp. podielu určeného na predaj pri následnom oceňovaní.

Ak si účtovná jednotka zvolí pri prvotnom ocenení ocenenie v obstarávacej cene, nemôže pri následnom ocenení (napr. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka) preceniť cenný papier, resp. podiel určený na predaj na reálnu hodnotu.

Ak bude účtovná jednotka chcieť preceňovať cenný papier, resp. podiel určený na predaj na reálnu hodnotu, musí ho pri prvotnom ocenení (zaradení) oceniť reálnou hodnotou.

Pre oceňovanie majetku reálnou hodnotou, ktorého charakter nie je zložitý, budú stačiť aj jednoduché oceňovacie modely. Napríklad pri oceňovaní inventarizačných prebytkov bude stačiť model vytvorený na základe výdavkového prístupu, čo znamená, že kúpna cena najvýhodnejšej kúpy z hľadiska oceňujúcej účtovnej jednotky (vzdialenosť k predajcovi, parametre produktu najviac sa blížiace oceňovanému produktu) sa upraví (zníži) o mieru opotrebenia produktu. V prípade majetku zložitejšieho charakteru (napr. deriváty a podobné finančné nástroje) bude potrebné použiť komplikovanejšie oceňovacie modely (alebo služby poradenskej firmy). Ak žiadny z modelov nebude vhodné použiť, použije sa posudok znalca.

Novelizovaný zákon o účtovníctve bude myslieť aj na situácie, ak účtovná jednotka nebude môcť spoľahlivo určiť reálnu hodnotu. V tomto prípade ocenenie reálnou hodnotou nevykoná.

Článok pokračuje pod reklamou

Výročná správa – požiadavky na obsah a overovanie audítorom

Podľa zákona o účtovníctve v znení účinnom do 31. decembra 2015 musí účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktorého súčasťou je aj opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík. Toto ustanovenie sa zmení tak, že bude stačiť opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík, a len tých, ktoré majú vzťah k účtovnej závierke.

Výročná správa bude aj naďalej predmetom auditu (s výnimkou napríklad výročnej správy nadácie), pričom bude presne určené, na ktoré oblasti musí audítor vyjadriť názor.

Veľká účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou a subjekt verejného záujmu, ktoré pôsobia v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov, budú povinné zostavovať a zverejňovať správu o platbách orgánom verejnej moci (s výnimkou, ak sú platby orgánom verejnej moci zahrnuté do konsolidovanej výročnej správy, ktorú zostavuje materská účtovná jednotka podliehajúca právu niektorého členského štátu EÚ). Platby sa budú členiť podľa druhu takto:

 • platba za ťažobné právo,
 • daň z príjmov právnických osôb a obdobná daň,
 • dividenda,
 • licenčný poplatok, vstupný poplatok a iná odplata z nájomnej zmluvy,
 • prémia za podpísanie zmluvy za nález a ťažbu,
 • platba za zlepšenie infraštruktúry.

V správe o platbách sa nebudú musieť (ale budú sa môcť, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne) zverejňovať platby jedného druhu v jednom štáte, ak ich súhrnná hodnota za účtovné obdobie je nižšia ako 100 000 eur.

Ďalšie zmeny v zákone o účtovníctve

O potvrdenie, že určitý dokument nie je v registri účtovných závierok uložený, bude môcť účtovná jednotka, ktorej sa tento dokument týka, požiadať aj na okresnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.

Schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky bude obsahovať menej informácií. Od 1. januára 2016 sa v ňom budú vykazovať náklady, výnosy a výsledok hospodárenia len za obdobie od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Zisk bude možné rozdeliť v prípade, ak úhrnná výška rezervných fondov a iných zložiek vlastného imania, ktoré sú k dispozícii na vyplácanie, je vyššia ako celková výška neodpísaných aktivovaných nákladov na vývoj.

Do zákona o účtovníctve sa preberá z „novej účtovnej smernice EÚ“:

 • definícia podielovej účasti. Podielovou účasťou sa rozumie aspoň dvadsaťpercentný (t. j. 20 % a viac) podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke, ktorý je držaný, aby tvoril trvalé prepojenie s touto inou účtovnou jednotkou na účel, aby toto prepojenie prispelo k činnosti účtovnej jednotky;
 • definícia obstarávacej ceny. Obstarávacou cenou sa bude rozumieť cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny;
 • spôsob odpisovania goodwillu a aktivovaných nákladov na vývoj. Ak účtovná jednotka vie spoľahlivo odhadnúť životnosť goodwillu a aktivovaných nákladov na vývoj, bude ich odpisovať počas tejto doby. V opačnom prípade musí goodwill a aktivované náklady na vývoj odpísať najneskôr do piatich rokov od ich obstarania;
 • úprava povinnosti pre zostavenie a úprava oslobodenia od zostavenia (oslobodenie z dôvodu veľkosti a oslobodenie na medzistupni) konsolidovanej účtovnej závierky.

Od roku 2016 sa chystá aj novela zákona o DPH. Prečítajte si viac o navrhovaných zmenách.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Elektronizácia účtovníctva od 1.1.2022 v praxi

Novela zákona o účtovníctve priniesla zmenu vo forme spracovania a archivácie dokumentov. Ako zaviesť elektronizáciu do praxe, sa dočítate v článku.

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od roku 2024

Aké zmeny sa dotknú zákona o účtovníctve v súvislosti so zavedením nových reportingových povinností nadnárodných spoločností? Návrh zákona je aktuálne v pripomienkovaní.

Elektronizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o účtovníctve má od 1.1.2022 zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Aké zmeny v zákone o účtovníctve sa chystajú?

17 zmien v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2019

V roku 2019 nadobudnú účinnosť viaceré z noviel zákonov, ktoré sa menili v roku 2018. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré čakajú podnikateľov v oblasti účtovníctva, daní a odvodov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky