Účtová osnova pre podnikateľov 2018

V článku nájdete základné informácie o rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov a takisto aj na stiahnutie aktuálnu účtovú osnovu na rok 2018 pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Účtová osnova

Oblasť účtovníctva je v Slovenskej republike regulovaná orgánmi štátnej moci. Vo svete však existuje aj niekoľko krajín, v ktorých je oblasť účtovníctva v kompetencii nezávislých profesijných inštitúcií. Jedným z metodických prostriedkov podvojného účtovníctva je aj účtová osnova. Predstavuje zoznam syntetických účtov s ich číselným a slovným označením, ktoré sú podľa ich ekonomického obsahu usporiadané do účtových tried a účtových skupín (účtová trieda sa člení na účtové skupiny, ktoré potom obsahujú jednotlivé účty). Na tieto účty potom podnikatelia ako účtovné jednotky v priebehu účtovného obdobia zaznamenávajú všetky účtovné prípady, ktoré s ním časovo a vecne súvisia. Keďže oblasť účtovníctva je v Slovenskej republike regulovaná konkrétnym orgánom štátnej moci – Ministerstvom financií Slovenskej republiky, tak aj účtová osnova je ustanovovaná týmto orgánom štátnej moci.

Účtová osnova je zoznamom všetkých účtov, na ktorých môže podnikateľ účtovať.

Pripomíname, že účtová osnova sa ustanovuje len pre tých, čo účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Účtovné jednotky účtujúce s v sústave jednoduchého účtovníctva pri vedení svojho účtovníctva žiadne účty nepoužívajú a preto pri vedení svojho účtovníctva nepoužívajú ani žiadnu účtovú osnovu. V Slovenskej republike existuje viacero účtových osnov podľa druhu účtovnej jednotky – napríklad pre podnikateľov, pre rozpočtové organizácie, pre príspevkové organizácie, pre obce, pre banky, pre poisťovne a podobne. Preto je potrebné si vždy overiť, či používate tú správnu.

Aktuálnu účtovú osnovu spolu s ďalšími informáciami nájdete v článku Účtová osnova pre rok 2021 na stiahnutie.

Účtová osnova pre podnikateľov 2018

Obsah rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov ustanovuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania“). Prílohou č. 1 k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania je aj rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

V účtovej osnove pre podnikateľov od roku 2018 k žiadnym zmenám nedochádza.

Ako aj iné predpisy, tak aj opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania je častokrát menené a dopĺňané. Naposledy tomu tak bolo dňa 6. decembra 2017, kedy bolo vydané nové opatrenie č. MF/14776/2017-74, ktorým sa novelizovalo opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania. Predmetom novelizácie však bol len samotný text opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania, jeho príloha novelizovaná nebola. Znamená to, že v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov od roku 2018 k žiadnym zmenám nedochádza, naďalej sa používajú rovnaké účty s rovnakým číselným a slovným označením ako predtým.

Stiahnite si rámcovú účtovú osnovu pre podnikateľov platnú pre rok 2018.

Kapitálový fond z príspevkov a podrobnosti o jeho účtovaní podľa novelizovaného opatrenia

Ako sme už spomínali, opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania s účinnosťou od roku 2018 novelizované síce bolo, ale predmetom jeho novely nebola rámcová účtová osnova, len podrobnosti o postupoch účtovania. Zmeny, ktoré so sebou priniesla novela opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania, súvisia predovšetkým s novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V nej sa okrem iného priamo zadefinovali pravidlá tvorby a použitia takzvaného „kapitálového fondu z príspevkov“, ktorý predstavuje jeden z vlastných zdrojov financovania majetku obchodnej spoločnosti.

Novelou postupov účtovania sa upravilo hlavne účtovanie kapitálového fondu z príspevkov.

Dovtedy bola medzi odbornou verejnosťou častokrát diskutovanou témou s rozdielnymi názormi na ňu otázka, či v súlade s právnymi predpismi spoločníci vôbec môžu do obchodnej spoločnosti vložiť vklad aj inak ako len do jej základného imania a či si neskôr takéto príspevky môžu bez akýchkoľvek obmedzení rozdeliť medzi sebou. Novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od roku 2018 tento problém vyriešil tak, že obchodná spoločnosť môže z vkladov spoločníkov okrem základného imania vytvárať aj kapitálový fond z príspevkov, ktorého prostriedky si môžu neskôr spoločníci rozdeliť aj medzi sebou. Novelou opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania sa ustanovili podrobnosti o postupoch účtovania o kapitálovom fonde z príspevkov. Bude sa na ňom účtovať na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy.

Článok pokračuje pod reklamou

Možnosť dopĺňania rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov

Prívlastok „rámcová“ v spojení s účtovou osnovou nie je vôbec zanedbateľný. Tento prívlastok obsahuje aj účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Prívlastok „rámcová“ znamená, že podnikatelia si túto účtovú osnovu môžu pri dodržaní určitých pravidiel dopĺňať. Podnikatelia majú možnosť rámcovú účtovú osnovu stanovenú Ministerstvom financií Slovenskej republiky dopĺňať o ďalšie syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania. Naopak, syntetické účty nákladov a výnosov sa do účtovej osnovy dopĺňať nesmú. Možnosť vytvárania vlastných účtov vyplýva priamo z § 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania a je aj v súlade s § 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Možnosť dopĺňania rámcovej účtovej osnovy o nové účty je daná tým, že účty v rámcovej účtovej osnove majú trojmiestny číselný znak a slovné označenie (napríklad účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí). Takto môže účtová osnova teoreticky obsahovať až 999 samostatných syntetických účtov. V skutočnosti v nej ale ani zďaleka nie sú všetky účty obsadené. Preto si môže podnikateľ napríklad vytvoriť vlastný účet 023 – Dopravné prostriedky.

Podnikatelia si môžu v účtovej osnove vytvárať vlastné účty.

Pri vytváraní nových účtov je však potrebné rešpektovať ich správne zaradenie podľa charakteru a ekonomického obsahu do správnych účtových skupín a v rámci nich do správnych účtovných tried (napríklad účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok, účtová skupina 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný). Spomínaný účet „Dopravné prostriedky“ by tak napríklad nebolo možné vytvoriť v rámci účtovej triedy 2 – Finančné účty a účtovej skupiny 21 – Peniaze. Nezodpovedal by ekonomickému obsahu príslušnej účtovej triedy a účtovej skupiny určovanom prostredníctvom rámcovej účtovej osnovy Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Prečítajte si tiež

Okrem toho je možné rámcovú účtovú osnovu dopĺňať aj iným spôsobom. Syntetické účty je možné dopĺňať o analytické účty, ktoré podrobnejšie rozvíjajú nadradený syntetický účet. Pre podrobnejší prehľad o jednotlivých zložkách tovaru si tak napríklad podnikateľ môže k účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach vytvoriť niekoľko ďalších analytických účtov. Napríklad účet 132 100 – Tovar Alfa, 132 200 – Tovar Beta, 132 300 – Tovar Gama. Takýmto spôsobom si môže podnikateľ rozčleniť akýkoľvek syntetický účet majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov. Analytické účty sa môžu vytvárať podľa akýchkoľvek kritérií potrebných pre podnikateľa, napríklad podľa jednotlivých dlžníkov, podľa jednotlivých veriteľov alebo v prípade nákladov je užitočné ich členenie podľa toho, či sú alebo nie sú daňovým výdavkom.

Účtový rozvrh zoznam úplne všetkých účtov a je potrebné ho uchovávať desať rokov.

Zoznam všetkých syntetických účtov z rámcovej účtovej osnovy danej Ministerstvom financií Slovenskej republiky, podnikateľom vytvorených syntetických účtov a analytických účtov potrebných na vedenie účtovníctva počas účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky a podsúvahových účtov sa jedným slovom nazýva „účtový rozvrh“. Podnikateľ má povinnosť ho v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uchovávať počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky