Novela Obchodného zákonníka od 1.1.2018

Parlament schválil novelu Obchodného zákonníka. Počnúc rokom 2018 vstúpia do účinnosti niekoľké zmeny súvisiace s podnikaním prostredníctvom obchodných spoločností.

Vylúčiť štatutára z funkcie bude môcť nielen súd, ale aj ostatné štátne orgány

Podľa znenia Obchodného zákonníka platného do konca roku 2017 môže súd rozhodnúť, že fyzická osoba nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve. Okrem súdu nemôže rozhodnúť žiadny orgán štátnej správy o tom, že niekto skončí vo svojej funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu. Od roku 2018 bude môcť rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby z funkcie štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu aj iný orgán štátnej správy. Možnosť vydania takéhoto rozhodnutia musí upravovať konkrétny zákon a taktiež musí upravovať aj to, z akého dôvodu je možné vylúčiť fyzickú osobu z funkcie člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu. Uvedená zmena má za cieľ vytvoriť do budúcnosti základ pre možnosť, aby k vylúčeniu fyzickej osoby z funkcie štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu obchodnej spoločnosti mohlo dôjsť aj na základe rozhodnutia iného orgánu, než len súdu.

Od roku 2018 sa v obchodnom zákonníku spresnia ustanovenia o porušení obchodného tajomstva

V súčasnosti sa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zaoberá porušením obchodného tajomstva v niekoľkých málo ustanoveniach. Novelou Obchodného zákonníka od roku 2018 budú obchodné tajomstvo a jeho ochrana upravené omnoho podrobnejšie. V Obchodnom zákonníku budú zavedené tri základné pojmy súvisiace s obchodným tajomstvom:

  • majiteľ obchodného tajomstva,
  • rušiteľ obchodného tajomstva a
  • tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu.

Obchodný zákonník bude podrobne definovať, kedy dochádza k porušeniu obchodného tajomstva. Porušenie obchodného tajomstva bude konanie spočívajúce v neoprávnenom získaní, neoprávnenom využití alebo neoprávnenom sprístupnení obchodného tajomstva. Okrem toho budú v Obchodnom zákonníku uvedené aj výnimky, kedy sa predmetné konanie nepovažuje za porušenia obchodného tajomstva.

Obchodný zákonník sa bude podrobne zaoberať porušením obchodného tajomstva.

Proti porušeniu alebo ohrozeniu práva na obchodné tajomstvo v súčasnosti prislúcha majiteľovi obchodného tajomstva len právna ochrana ako pri nekalej súťaži. Od roku 2018 budú navyše do Obchodného zákonníka zavedené osobitné ustanovenia, ktoré sa budú samostatne zaoberať právnou ochranou obchodného tajomstva. Naďalej však bude platiť, že na ochranu obchodného tajomstva sa budú vzťahovať aj prostriedky ochrany proti nekalej súťaži.

Odstránenie nedostatkov súvisiacich so schvaľovaním účtovnej závierky podľa Obchodného zákonníka a podľa zákona o účtovníctve

Do konca roku 2017 je možné medzi Obchodným zákonníkom a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o účtovníctve“) evidovať náznak istého nesúladu. Zákon o účtovníctve len nepriamo naznačuje, že účtovná závierka by mala byť schválená najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

Účtovná závierka sa bude musieť schváliť do 12 mesiacov.

V Obchodnom zákonníku je zase uvedené len to, že konatelia s.r.o. a predstavenstvo a.s. alebo j.s.a. musia predložiť účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Obchodný zákonník a ani zákon o účtovníctve tak vyslovene nehovoria o povinnosti príslušného orgánu schváliť účtovnú závierku. Po novelizácii Obchodného zákonníka od roku 2018 bude vyslovene uvedené, že príslušný orgán s.r.o, a.s. a j.s.a. musí predložiť účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.

Bývalý štatutár bude od roku 2018 povinný podať návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti, ak nebude mať nástupcu

V súčasnosti platí, že ak sa osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu vzdá svojej funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti.

Ak spoločnosť včas nevymenuje nového štatutára, má bývalý štatutár povinnosť podať návrh na jej zrušenie.

V praxi sa stáva, že nie všetky spoločnosti si túto povinnosť plnia. Zanedbanie tejto povinnosti z hľadiska riadneho fungovania obchodných spoločností predstavuje problémy, ale na druhej strane nemá pre tieto obchodné spoločnosti žiadne vážne právne dôsledky. Po novelizácii Obchodného zákonníka sa to od roku 2018 zmení. Ak štatutárny orgán spoločnosti nie je zapísaný do obchodného registra do 60 dní od uplynutia lehoty, do kedy mal byť spoločnosťou vymenovaný nový štatutárny orgán, je ten, kto funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti vykonával naposledy, povinný podať do 30 dní návrh na zrušenie spoločnosti.

Zodpovednosť osôb konajúcich prostredníctvom bielych koní za svoje konanie

Okrem mnohých iných je jedným z dôvodov konania prostredníctvom tzv. „bielych koní“ (osoba, ktorá formálne zastáva určitú funkciu a koná podľa pokynov a v prospech inej osoby) aj ten, aby sa osoba, ktorá prostredníctvom „bieleho koňa“ fakticky koná, vyhla zodpovednosti za svoje konanie.

Prečítajte si tiež

Obchodný zákonník bude s účinnosťou od roku 2018 obsahovať ustanovenie, podľa ktorého má povinnosti štatutárneho orgánu aj osoba, ktorá fakticky (skutočne) vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu bez toho, aby bola do takejto funkcie vymenovaná alebo ustanovená. Takáto osoba bude najmä povinná konať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Pri porušení týchto povinností bude mať rovnakú zodpovednosť ako samotný člen štatutárneho orgánu.

Článok pokračuje pod reklamou

Zodpovednosť väčšinových spoločníkov za dlhy vlastnej obchodnej spoločnosti od roku 2018

V súčasnosti pre s.r.o., a.s. aj j.s.a. platí, že tieto spoločnosti ručia za svoje záväzky celým svojím majetkom, ale ich spoločníci za záväzky svojich spoločností nezodpovedajú. Po novele Obchodného zákonníka s účinnosťou od roku 2018 aj spoločníci s.r.o., a.s. a j.s.a. v niektorých prípadoch budú zodpovedať za záväzky spoločnosti. Takáto zodpovednosť sa bude týkať osôb ovládajúcich spoločnosť, čiže tých, ktoré majú väčšinový podiel na hlasovacích právach spoločnosti samostatne alebo na základe dohody s inými spoločníkmi.

Väčšinoví spoločníci s.r.o., a.s. a j.s.a. budú ručiť aj za záväzky spoločnosti.

Spoločník s väčšinovým podielom v spoločnosti (ovládajúca osoba) bude zodpovedať veriteľom ovládanej spoločnosti za škodu spôsobenú úpadkom tejto ovládanej spoločnosti, ak svojím konaním k tomuto úpadku podstatne prispeje. Tejto zodpovednosti sa spoločník s väčšinovým podielom zbaví, ak preukáže, že postupoval informovane a v dobrej viere, že koná v prospech spoločnosti. Úpadkom na tieto účely sa bude rozumieť nielen konkurz, ale aj situácia, ak konkurz na nebude môcť byť pre nedostatok majetku vyhlásený alebo bude z takéhoto dôvodu zrušený alebo ak exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie vedené voči firme bude z takéhoto dôvodu ukončené.

Súhlas Sociálnej poisťovne so zrušením obchodnej spoločnosti s likvidáciou od roku 2018

V súčasnosti platí, že ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou a návrh na výmaz z obchodného registra podáva samotná spoločnosť (nie napríklad súd z úradnej povinnosti), musí si spoločnosť vyžiadať od daňového úradu súhlas s výmazom z obchodného registra. Daňový úrad tento súhlas udelí vtedy, ak spoločnosť nemá dlhy, neprebieha u nej daňová kontrola, určovanie dane podľa pomôcok alebo vyrubovacie konanie. S účinnosťou od 1. septembra 2018 bude v rovnakej situácii potrebný aj súhlas Sociálnej poisťovne. Ak bude teda návrh na výmaz z obchodného registra podávať spoločnosť zrušujúca sa s likvidáciou, bude povinná k tomuto návrhu doložiť aj súhlas Sociálnej poisťovne. Súhlas Sociálnej poisťovne sa nebude vyžadovať len vtedy, ak spoločnosť nebude vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Firme figurujúcej v zozname dlžníkov však súhlas pomôže urýchliť zánik napríklad vtedy, ak by svoj dlh Sociálnej poisťovni uhradila, ale tento zoznam by ešte nebol aktualizovaný. Sociálna poisťovňa súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra bude mať povinnosť vydať do piatich pracovných dní.

Založiť s.r.o. nebude môcť od roku 2018 ten, kto má dlh v Sociálnej poisťovni

Podobne, ako v prípade rozšírenia súhlasu pri výmaze z obchodného registra pri likvidácii spoločnosti o súhlas Sociálnej poisťovne, sa zavádza podobná povinnosť aj pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa súčasného stavu s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok a preto sa k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra prikladá aj súhlas daňového úradu so zápisom spoločnosti do obchodného registra. V súčasnosti tak nemôže s.r.o. založiť osoba s daňovým nedoplatkom, ale nedoplatok v Sociálnej poisťovni nie je prekážkou. Od 1. septembra 2018 sa bude vyžadovať, aby osoby zakladajúce s.r.o. nemali dlh ani v Sociálnej poisťovni.

Nie vždy bude pri založení s.r.o. potrebné získať súhlas daňového úradu a Sociálnej poisťovne

Pozitívnou zmenou v súvislosti s vydávaním súhlasov pri zakladaní s.r.o. je, že doteraz vždy potrebný súhlas daňového úradu a novozavedený súhlas Sociálnej poisťovne pri založení s.r.o. nebude vždy potrebné získavať.

Podľa novely Obchodného zákonníka od 1. septembra 2018 nebude musieť súhlas so zápisom do obchodného registra od daňového úradu a od Sociálnej poisťovne získavať ten zakladateľ s.r.o., ktorý nie je vedený v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Ak je zakladateľ v týchto zoznamoch vedený, svoje dlhy si splatil a tieto zoznamy ešte neboli aktualizované, môže si vyžiadať súhlas od daňového úradu a Sociálnej poisťovne a jeho firma bude môcť vzniknúť.

Pre zrušenie spoločnosti bez likvidácie sa bude vyžadovať splnenie viacerých podmienok

K zrušenie spoločnosti bez likvidácie dochádza vtedy, ak sa spoločnosť zrušuje zlúčením, splynutím alebo rozdelením (po svojom zrušení bude mať právneho nástupcu). Na zánik spoločnosti bez likvidácie sa budú vzťahovať osobitné požiadavky. Ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti napríklad nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku, nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii, v konkurze alebo v reštrukturalizácii.

Zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločností bude náročnejšie.

Zanikajúca spoločnosť bude musieť svoj zánik oznámiť aj daňovému úradu a získať od audítora správu, ktorá bude overovať určité skutočnosti, ktoré sú predmetom jej účtovníctva. Tieto ustanovenia pritom nadobudnú účinnosť už dňom vyhlásenia novely Obchodného zákonníka v zbierka zákonov, teda v najbližších týždňoch, ešte v roku 2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky