Rezervy na nevyčerpané dovolenky

Rezervy na nevyčerpané dovolenky
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy tvoriť rezervy na nevyčerpané dovolenky, v akej výške a ich daňové posúdenie.

Ak ku koncu účtovného obdobia eviduje zamestnávateľ nevyčerpané dovolenky, musí na ich budúce čerpanie vytvoriť rezervu. Rezervy na nevyčerpané dovolenky však netvoria všetci zamestnávatelia. Tvoria ich napríklad zamestnávatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov. Ak zamestnávateľ účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedie daňovú evidenciu, rezervu na nevyčerpané dovolenky tvoriť nemusí.

Spolu s rezervou na nevyčerpané dovolenky sa tvorí aj rezerva na poistné a príspevky na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ.

Kedy tvoriť rezervy na nevyčerpané dovolenky

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) prikazuje tvoriť rezervy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Týmto dňom je obvykle 31. december.

Rezervu na nevyčerpané dovolenky nie je potrebné vytvoriť už v tento deň, ale v období odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia. Obvykle ide o obdobie prvých troch kalendárnych mesiacov. Síce sa môže účtovanie vykonávať už v čase, kedy plynie nové účtovné obdobie, účtuje sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Rezervu ako takú definuje zákon o účtovníctve ako záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Keďže zamestnávateľ vo väčšine prípadov nevie presne určiť dátum, kedy bude zamestnanec dovolenku čerpať, nevie určiť ani presnú výšku náhrady mzdy. Nevyčerpanú dovolenku možno vyčerpať spravidla do konca nasledujúceho kalendárneho roka, preto sa rezerva na nevyčerpané dovolenky obvykle tvorí ako krátkodobá. Viac o dovolenke v článku Dovolenka zamestnancov v roku 2014.

Článok pokračuje pod reklamou

V akej výške tvoriť rezervy na nevyčerpané dovolenky

Výška rezervy na nevyčerpané dovolenky sa určí odhadom. Pokiaľ ide o podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve, postupy účtovania vyžadujú, aby sa rezerva (aj rezerva na nevyčerpané dovolenky) vytvorila v sume, ktorá by bola dostatočná, ak by sa dovolenka čerpala ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a aby sa zohľadnili prípadné riziká a neistoty.

V praxi sa zvykne odhad rezervy na nevyčerpané dovolenky počítať s priemerným zárobkom za posledný kalendárny štvrťrok (ak je účtovným obdobím kalendárny rok). Podľa § 7 zákona o účtovníctve sa účtovníctvo musí viesť tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva (predmetom účtovníctva je aj účtovanie a vykazovanie rezerv na nevyčerpané dovolenky), a o finančnej situácii účtovnej jednotky (podnikateľa, zamestnávateľa). Odhad rezervy na nevyčerpané dovolenky sa tak môže počítať aj s inou hodnotou, ktorá však nesmie byť v rozpore s právnou úpravou.

Prečítajte si tiež

Podľa postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov si účtovná jednotka (zamestnávateľ) určí spôsob tvorby a používania rezerv vo vnútornom predpise (napr. interná smernica pre oblasť rezerv). Rezervu, vrátane rezervy na nevyčerpané dovolenky a súvisiacu rezervu na poistné a príspevky na sociálne a zdravotné poistenie, možno použiť len na účel, na ktorý bola vytvorená. Ako bude zamestnávateľ odhadovať výšku rezervy na nevyčerpané dovolenky je v určitej miere ponechané na neho. Musí si však tento proces zakotviť vo vnútornom predpise a dodržiavať ho.

Rezervy na nevyčerpané dovolenky a daň z príjmov

Je tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky a tvorba rezervy na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ daňový výdavkom? Áno, aj po zmenách v „daňových rezervách“ od roku 2015.

Prečítajte si aj článok 15 zmien v zákone o dani z príjmov od roku 2015.

Prečítajte si tiež

Rezervy na nevyčerpané dovolenky a rezervy na súvisiace odvody zamestnávateľa sa účtujú:

  • pri tvorbe a zvýšení na príslušný nákladový účet a znižujú výsledok hospodárenia (znižujú aj základ dane a daň z príjmov),
  • pri zrušení a znížení na príslušný nákladový účet ako zníženie nákladu a zvyšujú výsledok hospodárenia.

Príklad: Zamestnávateľ má dvoch zamestnancov. Ich pracovný čas je 8 hodín. Ostatné údaje a výpočty sú uvedené v tabuľke.

Stĺpec A B C (AxB) D (Cx0,352)
Zamestnanec Počet dní nevyčerpanej dovolenky Odhadovaný priemerný zárobok v čase čerpania dovolenky Rezerva na nevyčerpanú dovolenku Rezerva na odvody zamestnávateľa (35,2 %)
Zamestnanec P 10 8,500 680,00 239,36
Zamestnanec R 12 9,000 864,00 304,13
Spolu 22 - 1544,00 543,49

Zamestnávateľ vytvorí rezervu na nevyčerpané dovolenky vo výške 1 544 Eur a rezervu na odvody zamestnávateľa vo výške 543,49 Eur. Základ dane si tak zníži o 2 087,49 Eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Dovolenka v roku 2023 – na koľko dní má zamestnanec nárok?

Štyri, päť či osem týždňov? Na akú minimálnu dovolenku má zamestnanec v roku 2023 nárok a za akých podmienok?

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?

Nárok na „extra" dovolenku: kde poskytujú takýto benefit?

Dovolenkové dni nad rámec zákona sú Slovensku stále rozšírenejšie. V ktorých sektoroch je to najbežnejšie a aké sú regionálne rozdiely?

Hotel, apartmán a Wi-Fi pripojenie: na čo dať pozor pri práci počas dovolenky?

Verejné hotelové Wi-Fi siete nie sú na prácu v zahraničí bezpečné. Lepšie sú na tom apartmány. Na čo myslieť a ako sa vyhnúť hackerskému útoku, ak musíte počas dovolenky niečo pracovné vybaviť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky