Mikroúčtovné jednotky a novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Mikroúčtovné jednotky a novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve boli novelizované aj v dôsledku zavedenia nového typu účtovnej jednotky – mikro účtovnej jednotky.

Účtovanie škôd mimoriadneho charakteru

Predmetné doplnenie v postupoch účtovania pre podnikateľov, ktorí účtujú v podvojnom účtovníctve súvisí so zavedením mikro účtovnej jednotky. Škody na dlhodobom majetku, nakúpených zásobách ako aj na zásobách vlastnej výroby v dôsledku živelnej pohromy (napr. povodne, blesku, krupobitia, lavíny) sa účtujú v mikro účtovnej jednotke na ťarchu účtu 549 – Manká a škody. Príklady sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Text účtovného prípadu Účtovací predpis
Má dať Dal
Mimoriadna škoda na dlhodobom nehmotnom majetku - -
Mimoriadna škoda na dlhodobom nehmotnom majetku odpisovanom 549 07x
Mimoriadna škoda na dlhodobom hmotnom majetku - -
Mimoriadna škoda na dlhodobom hmotnom majetku odpisovanom 549 08x
Mimoriadna škoda na dlhodobom hmotnom majetku neodpisovanom 549 03x
Mimoriadna škoda na obstarávanom dlhodobom majetku - -
Mimoriadna škoda na obstarávanom dlhodobom nehmotnom majetku 549 041
Mimoriadna škoda na obstarávanom dlhodobom hmotnom majetku 549 042
Mimoriadna škoda na zásobách pri účtovaní o zásobách spôsobom A - -
Mimoriadna škoda na materiáli 549 112
Mimoriadna škoda na nedokončenej výrobe 549 121
Mimoriadna škoda na polotovaroch vlastnej výroby 549 122
Mimoriadna škoda na výrobkoch 549 123
Mimoriadna škoda na zvieratách 549 124
Mimoriadna škoda na tovare 549 132
Mimoriadna škoda na zásobách pri účtovaní o zásobách spôsobom B - -
Mimoriadna škoda na materiáli 549 501
Mimoriadna škoda na nedokončenej výrobe 549 611
Mimoriadna škoda na polotovaroch vlastnej výroby 549 612
Mimoriadna škoda na výrobkoch 549 613
Mimoriadna škoda na zvieratách 549 614
Mimoriadna škoda na tovare 549 504

Poznámka: V bežnej „veľkej“ účtovnej jednotke sa škody v dôsledku živelnej pohromy účtujú na ťarchu účtu 582 – Škody.

Účtovanie predaja podniku alebo časti podniku

Mikro účtovná jednotka účtuje o predaji podniku alebo predaji časti podniku s vplyvom na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti. Predávaný majetok sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Predávané záväzky sa účtujú v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Predajná cena sa účtuje na ťarchu účtu 371 – Pohľadávky z predaja podniku a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Výsledok hospodárenia (zisk, strata alebo neutrálny, resp. nulový) sa zistí ako rozdiel súm účtovaných v súvislosti s predajom podniku alebo predajom časti podniku na účtoch 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Príklad: Pekáreň, s. r. o., ktorá je mikro účtovnou jednotkou, sa rozhodla predať menšiu sieť maloobchodných predajní, ktorú si vytvorila. Informácie z účtovníctva sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke.

Majetok/Záväzok Ocenenie brutto (obstarávacia cena, vlastné náklady) Korekcia (odpisy) Ocenenie netto (účtovná hodnota, menovitá hodnota)
Stavby 180 000 60 000 120 000
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (regály) 12 000 6 000 6 000
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (dopravné prostriedky) 156 000 128 000 28 000
Tovar 4 000 0 4 000
Záväzky voči dodávateľom - - 9 000

Účtovanie predávaného majetku a predávaných zväzkov pri predaji časti podniku Pekáreň, s. r. o., ktorá je mikro účtovnou jednotkou, sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.

Text účtovného prípadu Suma v € Účtovací predpis
Má dať Dal
Zúčtovanie zostatkovej ceny stavieb 120 000 548 081
Zúčtovanie zostatkovej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí 34 000 548 082
Zúčtovanie ceny tovaru 4 000 548 132
Zúčtovanie záväzkov voči dodávateľom 9 000 321 648
Predajná cena časti podniku – sieť predajní 200 000 371 648

Výsledok hospodárenia z predaja časti podniku sa vypočíta ako rozdiel súčtu výnosov a súčtu nákladov, a síce výnosy z predaja časti podniku účtované na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sú vo výške 209 000 eur (200 000 eur + 9 000 eur) a náklady z predaja časti podniku účtované na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť sú vo výške 158 000 eur (120 000 eur + 34 000 eur + 4 000 eur). Zisk z predaja časti podniku je vo výške 51 000 eur (209 000 eur – 158 000 eur).

Zmenám v účtovaní cenných papierov určených na obchodovanie v mikro účtovej jednotke sa venujeme v článku Účtovanie a vykazovanie mikro účtovnej jednotky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovná závierka mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve zostavujú účtovnú závierku podľa pravidiel a na tlačive podľa toho, do akej veľkostnej skupiny sú zatriedené. Ako vyplniť účtovnú závierku mikro, malej či veľkej účtovnej jednotky?

Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka

Zákonom vymedzené účtovné jednotky sa od 1.1.2015 triedia do veľkostných skupín, a to na mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Aké podmienky musí splniť účtovná jednotka pre zatriedenie do určitej skupiny a ako sa zatriedi nová účtovná jednotka?

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky v roku 2017 (za rok 2016)

V nasledujúcom článku sa dozviete, kto zostavuje účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky v roku 2017 (za rok 2016), lehoty na jej zostavenie a ako zostaviť účtovnú závierku mikro účtovnej jednoty v roku 2017.

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky v roku 2016 (za rok 2015)

V nasledujúcom článku sa dozviete, ako sa zostavuje účtovná závierka mikro účtovnej jednotky za rok 2015 a ďalšie skutočnosti týkajúce sa účtovnej závierky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky