Kde sa dá využiť elektronický občiansky preukaz s čipom (nové služby od 1.7.2015)

Vlastniť elektronický občiansky preukaz s čipom (eID kartu) je naozaj výhodou. Prostredníctvom neho môžete za pár minút online vybaviť mnoho záležitostí, bez strácania času čakaním v radoch na úradoch.

Elektronický občiansky preukaz (eID kartu) ma už viac ako milión Slovákov

Základná funkcia každého občianskeho preukazu je, že slúži jeho držiteľovi na preukázanie totožnosti, štátneho občianstva a ďalších údajov uvedených v občianskom preukaze. Elektronický občiansky preukaz, tiež nazývaný aj ako „eID karta“, je občiansky preukaz s elektronickým čipom, ktorý tiež plní funkciu preukazovania identity klasického občianskeho preukazu, ale vďaka elektronického čipu má aj rozšírené použitie. Prostredníctvom klasického občianskeho preukazu svoju totožnosť môžete preukázať len v osobnom styku, ale prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu (eID karty) svoju identitu môžete preukázať aj v elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci, no jeho využitie začínajú objavovať už aj súkromné firmy.

Elektronické občianske preukazy sa začali na Slovensku vydávať od decembra 2013. V auguste 2015 bol podľa informácií Ministerstva vnútra SR vydaný už miliónty elektronický občiansky preukaz. Práve možnosť preukazovania identity v elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci umožňuje bežným občanom aj podnikateľom využívať stovky služieb verejnej správy elektronicky, takpovediac „z pohodlia obývačky“ bez predchádzajúceho osobného kontaktu s úradmi. Navyše ušetríte aj na správnych poplatkoch, pretože ich výška je pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej správy polovičná. Ponuka elektronických služieb verejnej správy sa neustále rozširuje a od júla 2015 pribudli z rezortu Ministerstva vnútra SR aj niektoré nové, o ktorých sa viac dočítate práve v tomto článku.

Poznámka: Pre plnohodnotné využívanie elektronického občianskeho preukazu ho musíte mať aktivovaný pre elektronickú komunikáciu, mať na ňom nahraté certifikáty pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu a disponovať určitým softvérovým a hardvérovým vybavením pre jeho použitie. Všetko získate bezplatne a vybavuje sa to na oddelení dokladov Policajného zboru. V prípade, že máte ešte starý občiansky preukaz, môžete získať nový elektronický občiansky preukaz za poplatok 4,50 eur. Podrobné informácie o elektronickom občianskom preukaze nájdete v našom článku Elektronický občiansky preukaz.

Z elektronického registra adries získate detailné informácie o každej adrese

Register adries bol zriadený zákonom č. 125/2015 Z. z. o registri adries, ktorý nadobudol účinnosť od 1. júla 2015. Z registra adries je možné získať súbor údajov identifikujúcich polohu každého vstupu do budovy (ktorá má určené orientačné aj súpisné číslo) alebo hlavného vstupu do budovy (ktorá má určené len súpisné číslo) na Slovenku, ako aj jej grafickú vizualizáciu na mape. Register adries v elektronickej podobe je dostupný prostredníctvom portálu verejnej správy www.slovensko.sk alebo portálu Elektronické služby Ministerstva vnútra SR. Informácie z registra adries môžu pre svoje potreby v automatizovanej podobe získať aj podnikatelia, ale pre to musia najskôr požiadať Ministerstvo vnútra SR a uzatvoriť s ním dohodu na podmienkach.

Register adries obsahuje pri každej adrese tieto údaje: názov kraja, názov okresu, názov obce, názov mestskej časti (ak sa mesto člení na mestské časti), názov časti obce (ak sa obec člení na časti), názov ulice (ak je určený), súpisné číslo, orientačné číslo (ak je určené), adresný bod (označuje polohu vstupu do budovy), identifikátor adresy (jedinečné číslo slúžiace na identifikáciu každej adresy).

Register adries môže používateľ využiť predovšetkým na tieto služby:

  • získať informáciu o existencii požadovanej adresy podľa zadaných kritérií a ak daná adresa existuje, tak aj príslušné podrobné údaje o adrese, a ak je pre danú adresu v registri zadaný adresný bod, môže získať zobrazenie adresného bodu na mapovom podklade (na využívanie tejto služby nie je potrebný elektronický občiansky preukaz),
  • na základe identifikátora adresy si overiť údaje jednej adresy alebo viacerých adries, čím okrem podrobných údajov o adrese, ak je na adrese evidovaný adresný bod, môže získať jeho súradnice a jeho grafickú prezentáciu na mape (na využívanie tejto služby nie je potrebný elektronický občiansky preukaz),
  • získať „dataset“, čiže súbor údajov vopred zadefinovaných adresných bodov obce alebo časti obce, ktorý mu bude v štruktúrovanej podobe doručený do elektronickej schránky na portáli verejnej správy www.slovensko.sk (táto služba je využiteľná len s použitím elektronického občianskeho preukazu).

Poskytnutie referenčných údajov podľa identifikátora adresy – údaje adresy

Poskytnutie referenčných údajov podľa identifikátora adresy – mapa

Zmenu trvalého pobytu v elektronickom občianskom preukaze vybavíte aj cez internet

Novela zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov umožnila rozšírenie niektorých elektronických služieb spojených s elektronickým občianskym preukazom. Od 1. júla 2015 môže držiteľ elektronického občianskeho preukazu v dvoch prípadoch požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu aj prostredníctvom elektronickej služby portálu verejnej správy www.slovensko.sk alebo portálu Elektronické služby Ministerstva vnútra SR.

Článok pokračuje pod reklamou

Elektronicky je možné požiadať o vydanie elektronického občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred skončením doby jeho platnosti (bez poplatku) alebo z dôvodu zmeny trvalého pobytu (s poplatkom). Zmenou trvalého pobytu sa občiansky preukaz stáva neplatný a občan má povinnosť požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní odo dňa zmeny trvalého pobytu. Výška správneho poplatku za podanie žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu je 4,50 eur a pri elektronickej žiadosti ho zaplatíte pohodlne bankovým prevodom. Spomínané služby je možné elektronicky využiť len vtedy, ak už máte elektronický občiansky preukaz aktivovaný pre elektronickú komunikáciu s verejnou správou a podoba Vašej tváre a podpis v evidencii občianskych preukazov, evidencii cestovných dokladov alebo v evidencii vodičov nie sú staršie ako päť rokov a súhlasíte s ich opätovným použitím na novom elektronickom občianskom preukaze pri podaní žiadosti (ak ide o občana mladšieho ako 18 rokov, podoba tváre a podpis nesmú byť staršie ako tri roky).

Pri podaní žiadosti nemusíte vôbec navštíviť oddelenie dokladov Policajného zboru, ale na prevzatie nového elektronického občianskeho preukazu sa na ktorékoľvek okresné riaditeľstvo Policajného zboru na Slovensku, ktoré ste uviedli v žiadosti, musíte už dostaviť osobne . Ak by ste ale žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu vybavovali osobne, vďaka novele zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov môžete na jeho prevzatie splnomocniť inú osobu alebo ho za Vás môže prevziať blízka osoba (príbuzný v priamom rade, manžel, súrodenec) aj bez splnomocnenia alebo využijete aj doteraz existujúcu možnosť a požiadate o jeho doručenie na ktorúkoľvek adresu na Slovensku za poplatok 3 eurá.

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom

Stratu alebo odcudzenie elektronického občianskeho preukazu nahlásite aj elektronicky

Zákonnou povinnosťou každého držiteľa občianskeho preukazu je jeho stratu alebo odcudzenie bezodkladne nahlásiť. Novou službou, ktorá je od 1. júla 2015 dostupná na portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo portáli Elektronické služby Ministerstva vnútra SR https://portal.minv.sk, je možnosť držiteľa elektronického občianskeho preukazu nahlásiť jeho stratu alebo odcudzenie aj elektronicky. Jedinou podmienkou pre využitie tejto služby je, že držiteľ elektronického občianskeho preukazu má nadefinovaný tzv. „diskrétny údaj“ a pri využití tejto služby si naň aj spomenie. Diskrétny údaj slúži výhradne na nahlásenie straty alebo odcudzenia elektronického občianskeho preukazu. Používateľ si ho môže sám nadefinovať využitím elektronickej služby Modifikácia kontaktných údajov na portáli Elektronické služby Ministerstva vnútra SR, prípadne ho kedykoľvek tiež zmeniť.

Nahlásenie straty alebo odcudzenia elektronického občianskeho preukazu má vzhľadom na rozšírené možnosti jeho využitia dôležitý význam. Po úspešnom zaznamenaní straty alebo odcudzenia elektronického občianskeho preukazu v informačných systémoch Ministerstva vnútra SR na ňom budú zrušené všetky certifikáty a nebude ho možné zneužiť v elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci alebo podpisovaním elektronických dokumentov Vašim zaručeným elektronickým podpisom.

Do 30 dní odo dňa nahlásenia straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu ste povinný požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu osobne na oddelení dokladov Policajného zboru. Dovtedy budete používať iba tzv. „potvrdenie o občianskom preukaze“, ktorého platnosť je najviac tri mesiace. Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, je 16,50 eur (ak ide o opakovanú žiadosť z týchto dôvodov v priebehu dvoch rokov, výška poplatku je 33 eur). Nový občiansky preukaz Vám bude vyhotovený do 30 dní odo dňa podania žiadosti alebo do dvoch pracovných dní za príplatok 20 eur.

Od júla pribudlo 40 nových elektronických služieb na úseku štátnej sociálnej pomoci

Okrem Ministerstva vnútra SR svoje elektronické služby rozšírilo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od 1. júla 2015 môžu držitelia elektronického občianskeho preukazu využívať 40 nových elektronických služieb v oblasti štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi. Nové služby sú prístupné cez portál verejnej správy www.slovensko.sk alebo cez portál Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Systém žiadostí je prepojený s registrom fyzických osôb, na základe ktorého sú žiadosti automaticky predvyplnené osobnými údajmi občana a nie je potrebné ich zadávať manuálne. Medzi nové elektronické služby patrí napríklad možnosť podať žiadosť o zmenu miesta výplaty sociálnej dávky, o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, o vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím, o rodičovský príspevok pre zverené dieťa, o rodičovský príspevok pre vlastné dieťa, o príspevok pri narodení dieťaťa, o príspevok na starostlivosť o dieťa, o pomoc v hmotnej núdzi, o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, o peňažný príspevok na opatrovanie a mnoho iných.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky