Notifikácie upozorňujúce na blížiaci sa koniec technickej (STK) a emisnej kontroly (EK)

Ak máte v podnikaní viac motorových vozidiel, pamätať si, kedy musia ísť na technickú a emisnú kontrolu, nemusí byť jednoduché. S bezplatnou elektronickou službou môžete dostávať včas notifikácie upozorňujúce na blížiaci sa koniec tzv. STK či EK a vyhnúť sa zbytočným pokutám.

V akých lehotách treba absolvovať s vozidlom technickú a emisnú kontrolu

Technické a emisné kontroly sú upravené v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach prevádzky vozidiel na cestách“). Tento predpis rozlišuje niekoľko druhov technických a emisných kontrol. Technické a emisné kontroly, ktorých sa v pravidelných intervaloch podrobujú všetky vozidlá, sú technické kontroly pravidelné. Lehoty, v akých sa má vykonať pravidelná technická kontrolaa pravidelná emisná kontrola, sú uvedené v § 47 a 67 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Lehoty na vykonanie pravidelných technických a emisných kontrol sa líšia podľa kategórie vozidla a niekedy aj podľa účelu využívania vozidla. Vo všeobecnosti platí, že osobné motorové vozidlo musí absolvovať emisnú a technickú kontrolu v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom v dvojročných lehotách.

Emisnú a technickú kontrolu musíte absolvovať každé dva roky.

Existuje tu však aj množstvo výnimiek. Napríklad osobné motorové vozidlo so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom musí absolvovať emisnú kontrolu každý rok (týka sa predovšetkým starších automobilov – v osvedčení o emisnej kontrole majú emisný systém zapísaný pod označením ako „BKAT“). Ako ďalšiu výnimku môžeme spomenúť vozidlo taxislužby, ktoré musí absolvovať emisnú a technickú kontrolu každý rok.

Pokuty za to, že v stanovenej lehote nebude mať vozidlo emisnú a technickú kontrolu

Žiadne vozidlo pohybujúce sa po cestách by svojim stavom nemalo ohrozovať bezpečnosť premávky, životné prostredie alebo bezpečnosť osôb. Vozidlo, ktoré nemá platné osvedčenie o technickej a emisnej kontrole, takúto hrozbu môže predstavovať. Preto podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel na cestách takéto vozidlo musí byť vyradené z premávky na pozemných komunikáciách do času, kým sa zistené chyby neodstránia. Navyše, ak neabsolvujete so svojím vozidlom v určenej lehote emisnú a technickú kontrolu, hrozí vám aj nemalá pokuta. Podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel na cestáchokresnú úrad miestne príslušný podľa miesta prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel uloží pokutu vo výške 165 eur tomu, kto nepodrobil vozidlo pravidelnej technickej kontrole a 165 eur tomu, kto nepodrobil vozidlo pravidelnej technickej kontrole. U väčšinymotorových vozidiel je emisná a technická kontrola platná do rovnakého dátumu, preto väčšine hrozí pokuta, ktorá je spolu 330 eur.

Ak pokutu dostanete, môžete ju včasnou úhradou znížiť o tretinu

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel na cestách neumožňuje odpustenie pokuty za neabsolvovanie emisnej a technickej kontroly a bude uložená každému, kto svoju povinnosť poruší.Okresné úrady sú v súvislosti s vydávaním rozkazov o uložení pokuty za neabsolvovanie emisnej a technickej kontroly vybavené automatizovaným systémom, ktorý im pokuty sám generuje. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, pričom rozhodnutie o uložení pokuty nadobúda právoplatnosť po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia – znamená to, že ak sa proti rozhodnutiu o uložení pokuty neodvoláte, máte 30 dní odo dňa jeho doručenia na to, aby ste pokutu uhradili.

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel na cestách však v § 107b ods. 5 pre tých, ktorí sa neplánujú odvolať proti rozhodnutiu o uložení pokuty v 15-dňovej lehote odo dňa jeho doručenia, umožňuje výrazné zníženie pokuty. Ak do 15 dní od doručenia rozkazu o uložení pokuty za neabsolvovanie emisnej a/alebo technickej kontroly uhradíte dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. Ak by ste dostali pokutu za neabsolvovanie emisnej aj technickej kontroly spolu vo výške 330 eur a do 15 dní zaplatíte len 220 eur, je to akoby ste uhradili pokutu v plnej výške a ušetríte 110 eur.

Nastavenie automatických notifikácií upozorňujúcich na blížiaci sa koniec technickej a emisnej kontroly pomôžu vyhnúť sa zbytočným pokutám

V rodine, ktorá má možno dve autá, nie je až také zložité si pamätať, kedy ktorému automobilu končí emisná a technická kontrola. Iná situácia nastáva u niektorých podnikateľov, ktorých vozový park tvorí niekedy päť, desať alebo aj dvadsať a viac motorových vozidiel. Mať termíny emisných a technických kontrol všetkých automobilov v pamäti v takomto prípade nie je vôbec jednoduché. Aby ste sa vyhli vyššie popísaným nepríjemnostiam spojeným s pokutami, musíte byť včas informovaný a blížiacom sa konci ich platnosti. Najjednoduchším spôsobom je nastavenie automatických notifikácií na blížiaci sa koniec emisnej a technickej kontroly cez tzv. „Jednotný informačný systém v cestnej doprave“ dostupný na stránke www.jiscd.sk. Jedná sa o stránku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, prostredníctvom ktorej si každý môže nastaviť notifikácie na blížiaci sa koniec emisnej a technickej kontroly všetkých svojich motorových vozidiel.

Službu upozorňovania na koniec platnosti tzv. STK a EK môžete využiť s elektronickým občianskym preukazom, ale aj bez neho

Výhodou nastavenia notifikácii o blížiacom sa konci emisnej a technickej kontroly cez Jednotný informačný systém v cestnej doprave je, že túto elektronickú službu môžu využiť tak držitelia elektronických občianskych preukazov (eID kariet), ako aj tí, ktorí elektronický občiansky preukaz nemajú. Výhodnejšie je však použiť elektronický občiansky preukaz, pretože s ním si môžete notifikácie nastaviťpre všetky vozidlápohodlnejšie. Bez použitia elektronického občianskeho preukazu je možné si notifikácie nastaviť tiež, ale v tomto prípade je potrebné, aby ste mali pri sebetechnický preukaz každého jedného vozidla.

Notifikácie postačuje nastaviť len raz a od vtedy vám budú chodiť pravidelne a pravidelne sa aktualizovať podľa toho, v ktorý deň emisnú a technickú kontrolu absolvujete. Rovnako ako nastaviť, je možné notifikácie aj kedykoľvek zrušiť. Notifikácie môžu mať formu SMS správ alebo e-mailových správ. Môžete si nastaviť notifikácie buď len vo forme SMS správ, len vo forme e-mailových správ alebo obe súčasne. Prvá notifikácia o končiacom sa termíne platnosti emisnej a technickej kontroly vám príde 30 dní pred jej vypršaním a druhá 14 dní pred jej vypršaním.

Článok pokračuje pod reklamou

Nastavenie notifikácií upozorňujúcich na koniec platnosti emisnej a technickej kontroly s elektronickým občianskym preukazom

S elektronickým občianskym preukazom si môžete nastaviť notifikácie na blížiaci sa koniec emisnej a technickej kontroly na všetky vozidlápohodlnejšie. Postačuje mať elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom, čítačku čipových kariet s príslušnými ovládačmi a aplikáciu eID klient. Pre nastavenie notifikácií s elektronickým občianskym preukazom postupujte v nasledujúcich krokoch:

 1. Vložte do čítačky čipových kariet svoj elektronický občiansky preukaz a zapnite si aplikáciu eID klient.
 2. Prejdite na internetovú stránku Jednotného informačného systému v cestnej doprave www.jiscd.sk, v pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo „Prihlásiť“ a po tom, ako zadáte váš bezpečnostný osobný kód, si vyberte subjekt, pre ktorého motorové vozidlá si chcete nastaviť notifikácie (napríklad štatutár právnickej osoby si vyberie konkrétnu obchodnú spoločnosť)

Poznámka: Ak by vám systém neponúkol možnosť vybrať si subjekt, pre ktorého motorové vozidlá si chcete nastaviť notifikácie, prejdite najskôr na internetovú stránku www.slovensko.sk, v pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa na portál“ a po tom, ako zadáte váš bezpečnostný osobný kód, si príslušný subjekt vyberte. Následne prejdite na internetovú stránku Jednotného informačného systému v cestnej doprave www.jiscd.sk a v pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo „Prihlásiť“.

 1. Na stránke prejdite nižšie a v jej pravej časti kliknite na veľké tlačidlo „Notifikácia o konci platnosti TK/EK“. Alternatívou je kliknutie na tlačidlo „Moja zóna“ nachádzajúce sa v pravej hornej časti stránky, potom kliknutie na tlačidlo „Elektronická servisná kniha vozidla“ v ľavej časti stránky a ďalej kliknutie na tlačidlo „Prehľad vozidiel“.
 1. Po načítaní údajov, ktoré môže niekoľko desiatok sekúnd trvať, sa dostanete do takzvanej „elektronickej servisnej knihy“ a budete mať zobrazený prehľad všetkých vozidiel, ktorými daný subjekt disponuje. Vpravo pre príslušné vozidlo vyberte možnosť „Zobraziť EKV“.
 1. Zobrazí sa vám „Elektronická knižka vozidla“ s informáciami o danom vozidle. Pre nastavenie notifikácií na blížiaci sa koniec emisnej a technickej kontroly v pravej časti stránky kliknite na tlačidlo „Nastaviť notifikácie“.
 1. Otvorí sa vám nové okno, do ktorého vpíšete buď mobilné telefónne číslo (ak si želáte SMS notifikácie), e-mailovú adresu (ak si želáte e-mailové notifikácie) alebo vyplníte oboje a notifikácie na blížiaci sa koniec emisnej a technickej kontroly vám budú chodiť na mobil aj do e-mailovej schránky. Pre potvrdenie kliknite na tlačidlo „Uložiť“. Teraz máte notifikácie nastavené a kedykoľvek ich môžete zmeniť alebo zrušiť.

Nastavenie notifikácií upozorňujúcich na koniec emisnej a technickej kontroly bez elektronického občianskeho preukazu (s osvedčením o evidencii)

Aj bez elektronického občianskeho preukazu si môžete nastaviť notifikácie na blížiaci sa koniec emisnej a technickej kontroly na všetky vozidlá, ktorých ste držiteľom. V tomto prípade potrebujete pri sebe mať ku každému vozidlu osvedčenie o evidencii časť II (tzv. „malý technický preukaz“). Pre nastavenie notifikácií s osvedčením o evidencii postupujte v nasledujúcich krokoch:

 1. Prejdite na internetovú stránku Jednotného informačného systému v cestnej doprave www.jiscd.sk. Na stránke prejdite nižšie a v jej pravej časti kliknite na veľké tlačidlo „Notifikácia o konci platnosti TK/EK“. Alternatívou je kliknutie na tlačidlo „Moja zóna“ nachádzajúce sa v pravej hornej časti stránky, potom kliknutie na tlačidlo „Elektronická servisná kniha vozidla“ v ľavej časti stránky a ďalej kliknutie na tlačidlo „Prehľad vozidiel“.
 1. Zobrazí sa vám možnosť prihlásiť sa do elektronickej knižky vozidla pomocou evidenčného čísla motorového vozidla (tzv. „číslo ŠPZ“) a čísla osvedčenia o evidencii časť II (tzv. „malý technický preukaz“). Vpíšte tieto údaje do príslušných políčok, prepíšte kontrolný text z obrázku a kliknite na tlačidlo „Prihlásiť“.
 1. Po načítaní údajov, ktoré môže niekoľko desiatok sekúnd trvať, sa dostanete do takzvanej „elektronickej servisnej knihy“ konkrétneho vozidla. Vpravo pre príslušné vozidlo vyberte možnosť „Zobraziť EKV“.
 1. Zobrazí sa vám „Elektronická knižka vozidla“ s informáciami o danom vozidle. Pre nastavenie notifikácií na blížiaci sa koniec emisnej a technickej kontroly v pravej časti stránky kliknite na tlačidlo „Nastaviť notifikácie“.
 1. Otvorí sa vám nové okno, do ktorého vpíšete buď mobilné telefónne číslo (ak si želáte SMS notifikácie), e-mailovú adresu (ak si želáte e-mailové notifikácie) alebo vyplníte oboje a notifikácie na blížiaci sa koniec emisnej a technickej kontroly vám budú chodiť na mobil aj do e-mailovej schránky. Pre potvrdenie kliknite na tlačidlo „Uložiť“. Teraz máte notifikácie nastavené a kedykoľvek ich môžete zmeniť alebo zrušiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky