Založenie s.r.o. zahraničnou osobou - občanom členského štátu EÚ na Slovensku

Za akých podmienok môže zahraničná osoba z Európskej únie založiť na Slovensku s.r.o.? Kedy môže byť spoločníkom alebo konateľom slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným?

Ak sa občan členského štátu EÚ rozhodne, že si na Slovensku založí firmu (napr. s.r.o.), potrebuje v prvom rade poznať platné právne predpisy upravujúce podnikanie v SR (predovšetkým Obchodný zákonník a živnostenský zákon).  

Rovnako ako pre občanov SR aj pre občanov ďalších členských štátov EÚ je pomerne jednoduché začať na Slovensku podnikať prostredníctvom s.r.o. V podstate sa na nich vzťahujú rovnaké podmienky.

Občan EÚ (zahraničná osoba) má na Slovensku právo podnikať 

Za občana EÚ sa považuje každý občan niektorého z členských štátov Európskej únie (28) napr. občan Českej republiky, Belgicka, Španielska či Talianska.

V rámci celej Európskej únie platí sloboda podnikania. To znamená, že každý občan členského štátu EÚ má právo slobodne podnikať v inom členskom štáte bez toho, aby bol ako podnikateľ v druhom členskom štáte diskriminovaný či obmedzovaný. Inak povedané, každý občan EÚ môže na Slovensku podnikať. Okrem živnostenského podnikania môže v SR podnikať aj niektorou z foriem obchodných spoločností (napr. založením spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá je v SR najčastejšie využívanou formou podnikania).  

Rovnaké právo sa vzťahuje aj na občanov európskych štátov, ktoré sú členmi EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru), t. j. občanov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

Podľa Obchodného zákonníka môžu na území SR podnikať aj zahraničné osoby, a to za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby. Zahraničnou osobou je:

 • fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR, t. j. fyzická osoba, ktorá nemá v SR prechodný ani trvalý pobyt (napr. Poliak s trvalým pobytom v Krakove - občan EÚ) alebo
 • právnická osoba so sídlom mimo územia SR (napr. česká firma AB s.r.o. so sídlom v Prahe).

Občan EÚ ako zahraničná osoba môže:

 1. sám založiť slovenskú právnickú osobu, t. j. stať sa jej jediným spoločníkom (napr. založiť jednoosobovú s.r.o.),  
 2. sa podieľať na založení slovenskej právnickej osoby (napr. na založení s.r.o. spolu s ďalšími osobami) alebo
 3. sa zúčastňovať podnikania ako spoločník už skôr založenej slovenskej právnickej osoby (napr. v dôsledku nadobudnutia obchodného podielu existujúcej s.r.o. zdedením alebo kúpou).

V uvedených prípadoch ide o majetkovú účasť zahraničných osôb na podnikaní slovenských právnických osôb (napr. slovenskej s.r.o.). Pokiaľ má s.r.o. sídlo na území SR, je vždy považovaná za slovenskú právnickú osobu, bez ohľadu na to, či jej zakladateľom, resp. spoločníkom je zahraničná osoba.

Zahraničné osoby majú v podnikaní na Slovensku rovnaké práva a povinnosti ako slovenské osoby.

Občan EÚ ako spoločník slovenskej s.r.o. (tzv. zahraničný spoločník)

Založenie s.r.o. v SR je pomerne jednoduché a rýchle. Uskutočňuje sa vypracovaním a podpísaním zakladateľskej listiny (v prípade jednej osoby) alebo spoločenskej zmluvy (v prípade viacerých osôb) a následným zápisom do Obchodného registra SR.

V slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť spoločníkom (vlastníkom obchodného podielu) aj občan hociktorého členského štátu EÚ, a to bez akýchkoľvek obmedzení.

Spoločník v s.r.o. nie je teda limitovaný žiadnym občianstvom či štátnou príslušnosťou. To znamená, že zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu môže podpísať aj občan EÚ ako zakladateľ, resp. ako spoločník novozakladanej s.r.o. so sídlom na Slovensku. Spoločníkom slovenskej s.r.o. pritom môže byť nielen fyzická osoba (občan EÚ), ale aj zahraničná právnická osoba (zahraničná s.r.o. so sídlom v členskom štáte EÚ).

Netreba však zabúdať na to, že podpisy na zakladateľských dokumentoch musia byť v každom prípade úradne osvedčené.

Občan EÚ môže byť spoločníkom slovenskej s.r.o. bez akéhokoľvek obmedzenia.

Občan EÚ ako konateľ slovenskej s.r.o. (tzv. zahraničný konateľ)

Konateľ je štatutárnym orgánom s.r.o., ktorý koná v mene spoločnosti. Na rozdiel od spoločníka ním môže byť len fyzická osoba (jedna alebo viacero) - môže ním byť napríklad jeden zo spoločníkov alebo osoba mimo spoločnosti. Ak by sa občan EÚ mal stať konateľom slovenskej s.r.o., je potrebné splniť viaceré podmienky.

Spoločenská zmluva alebo zakladajúca listina musí okrem iného obsahovať aj určenie prvých konateľov s.r.o. a určenie spôsobu, akým v mene spoločnosti konajú (spoločne alebo samostatne). V tejto súvislosti je nutné v zakladajúcom dokumente uviesť meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo konateľa. Pri konateľovi, ktorým by bol občanom EÚ a ktorý by nemal pridelené rodné číslo, sa namiesto neho musí uviesť dátum jeho narodenia. Údaje o konateľoch sa zapisujú do Obchodného registra SR.

Prečítajte si tiež

Spoločnosti s ručením obmedzeným v SR vo väčšine prípadov vykonávajú činnosti, na ktoré sa vyžaduje živnostenské oprávnenie, resp. získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Preto po založení slovenskej s.r.o. zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou, nasleduje ohlásenie živnosti živnostenskému úraduokresnému úradu, odboru živnostenského podnikania príslušnému podľa sídla s.r.o.  

Podľa živnostenského zákona platí, že každý konateľ slovenskej s. r. o. musí spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti: najmenej vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Podmienka bezúhonnosti sa preukazuje výpisom z registra trestov. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak má byť konateľom s. r. o. občan EÚ, musí k žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pripojiť výpis z registra trestov členského štátu EÚ, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval najmenej šesť mesiacov. Výpis nesmie byť starší ako tri mesiace, musí byť úradne preložený do slovenského jazyka (okrem výpisu z registra trestov ČR). Po splnení všetkých podmienok, môže byť občan EÚ konateľom slovenskej s.r.o. a živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti so všetkými prílohami bolo doručené. 

Upozornenie: Ak by išlo o občana EÚ, ktorý má udelený pobyt na Slovensku dlhšie ako šesť mesiacov, stačí predložiť výpis z registra trestov SR.

Prečítajte si tiež

V prípade, že slovenská s.r.o. úspešne získala živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá bude predmetom jej podnikania, môže pristúpiť k ďalšiemu kroku, a to k zápisu do obchodného registra. Návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra sa podáva v slovenskom jazyku na registrovom súde – okresnom súde v sídle kraja príslušnom podľa sídla s.r.o. (napr. ak poľský občan založil jednoosobovú s.r.o. so sídlom v Trnave, návrh na jej zápis do obchodného registra podá Okresnému súdu Trnava). Návrh sa musí podať do deväťdesiatich dní od založenia s.r.o. alebo od doručenia živnostenského oprávnenia.

Podľa zákona o obchodnom registri súd ešte pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa (t. j. pred zápisom zahraničného konateľa) preverí, či táto fyzická osoba má povolenie na pobyt v SR. Povolenie na pobyt sa však nevyžaduje, ak ide o občana EÚ. Inak povedané, ak má byť konateľom slovenskej s.r.o. občan členského štátu EÚ, nie je potrebné registrovému súdu spolu s návrhom na zápis predkladať povolenie na pobyt v SR.   

Ak bude konateľom s.r.o. občan EÚ, nevyžaduje sa povolenie o jeho pobyte na Slovensku.

Prílohy, ktoré je potrebné predložiť pri zápise slovenskej s.r.o. do obchodného registra

Aj pri založení slovenskej s.r.o. občanom EÚ je nutné, aby boli spolu s návrhom na zápis s.r.o. do obchodného registra predložené registrovému súdu ďalšie doklady: 

 • plnomocenstvo (v prípade, ak navrhovateľa zastupuje iná osoba),
 • zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva v dvoch vyhotoveniach,
 • podpisový vzor konateľa (aj v prípade, ak by bol konateľom občan EÚ),
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení v dvoch vyhotoveniach,
 • vyhlásenie jediného spoločníka (občana EÚ), že nie je jediným spoločníkom alebo zakladateľom vo viac ako dvoch slovenských spoločnostiach - Obchodný zákonník výslovne zakazuje, aby jedna osoba bola jediným spoločníkom vo viac ako troch spoločnostiach,
 • vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania v dvoch vyhotoveniach,
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej bude mať s.r.o. sídlo,
 • čestné vyhlásenie o tom, že občan EÚ ako zakladateľ s.r.o. nie je evidovaný v registri dlžníkov daňového úradu alebo Sociálnej poisťovne,
 • doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 300 eur.

V prípade predloženia všetkých potrebných príloh a splnenia zákonných podmienok zapíše registrový súd spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra do dvoch pracovných dní. S.r.o. založená občanom EÚ rovnako vzniká až dňom zápisu.

Ako postupovať pri zakladaní s.r.o. v roku 2021 a na aké novinky sa treba pripraviť nájdete v článku Založenie s.r.o. v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky