Založenie s.r.o. cudzincom – občanom tretej krajiny na Slovensku

Aké podmienky musí cudzinec (občan nečlenských štátov EÚ) spĺňať, aby mohol na Slovensku podnikať formou s.r.o.? Môže byť štátny príslušník tretej krajiny spoločníkom alebo konateľom takejto firmy?

Podnikanie prostredníctvom s.r.o. je na Slovensku najčastejšie využívanou formou podnikania. Pre cudzinca (občana nečlenského štátu EÚ), ktorý sa rozhodne založiť si na Slovensku s.r.o., však môže byť začatie podnikania pomerne komplikované, pretože musí poznať platné právne predpisy upravujúce podnikanie v SR (predovšetkým Obchodný zákonník a živnostenský zákon).  

Cudzinec – neobčan EÚ (zahraničná osoba) má na Slovensku právo podnikať 

Ústava SR v čl. 35 garantuje, že každý má právo podnikať. Obchodný zákonník bližšie ustanovuje, že na území SR môže podnikať aj zahraničná osoba, ktorou je:  

 • fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (napr. Ukrajinec s trvalým pobytom v Kyjeve - neobčan EÚ) alebo
 • právnická osoba so sídlom mimo územia SR (napr. srbská firma so sídlom v Belehrade).

Zahraničné osoby môžu na Slovensku podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby.

Cudzinec ako zahraničná osoba môže:

 1. sám založiť slovenskú právnickú osobu, t. j. byť jej jediným zakladateľom a stať sa jediným spoločníkom (napr. založiť jednoosobovú s.r.o.),  
 2. sa podieľať na založení slovenskej právnickej osoby (napr. na založení s.r.o. spolu s ďalšími tuzemskými alebo zahraničnými osobami) alebo
 3. sa zúčastňovať podnikania ako spoločník už skôr založenej slovenskej právnickej osoby (napr. stať sa spoločníkom existujúcej s.r.o. v dôsledku nadobudnutia obchodného podielu zdedením alebo kúpou).  

Ak cudzinec založí s.r.o. so sídlom na Slovensku, ide o slovenskú právnickú osobu.

V uvedených prípadoch hovoríme o majetkovej účasti zahraničných osôb na podnikaní slovenských právnických osôb (napr. slovenskej s.r.o.). Dôležité je, že zahraničné osoby majú rovnaké práva a povinnosti ako slovenské osoby. To znamená, že cudzincovi, ktorý sa napríklad rozhodne založiť si na Slovensku jednoosobovú s.r.o., zákon priznáva rovnaký rozsah práv a povinností, aký by pri založení takej s.r.o. mal občan SR. Nie sú teda ustanovené žiadne obmedzenia pre majetkovú účasť cudzincov ako zahraničných osôb na podnikaní slovenských právnických osôb.

Pokiaľ má spoločnosť s ručením obmedzeným sídlo na území SR, je vždy považovaná za slovenskú právnickú osobu, bez ohľadu na to, či jej zakladateľom, resp. spoločníkom alebo konateľom je zahraničná osoba.

Cudzinec - neobčan EÚ ako spoločník slovenskej s.r.o. (tzv. zahraničný spoločník)

Založenie s.r.o. v SR predstavuje pomerne jednoduchý a rýchly proces, ktorý po výbere obchodného mena, sídla či predmetov podnikania začína vypracovaním zakladateľskej listiny (v prípade založenia jednou osobou) alebo spoločenskej zmluvy (v prípade založenia viacerými osobami) a následným zápisom do obchodného registra.

V slovenskej s.r.o. môže byť spoločníkom (vlastníkom obchodného podielu) aj cudzinec (občan nečlenského štátu EÚ), a to bez akýchkoľvek obmedzení. Inak povedané, každá fyzická alebo právnická osoba môže byť spoločníkom v slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným, či už ide o občana SR alebo štátneho príslušníka tretej krajiny (napr. občana USA, Vietnamu a pod.).

Vlastniť slovenskú s.r.o. môže aj cudzinec, ktorý nemá v SR povolený pobyt.

To znamená, že spoločník v s.r.o. nie je limitovaný žiadnym občianstvom či štátnou príslušnosťou. Zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu môže teda podpísať aj cudzinec ako zakladateľ, resp. ako spoločník novozakladanej s.r.o. so sídlom na Slovensku. Spoločníkom (vlastníkom) slovenskej s.r.o. pritom môže byť nielen cudzinec ako fyzická osoba (napr. Kanaďan), ale aj zahraničná právnická osoba (napr. ukrajinská spoločnosť so sídlom v Ukrajine).

Upozornenie: Podpisy na zakladateľských dokumentoch musia byť vždy úradne osvedčené.

Cudzinec - neobčan EÚ ako konateľ slovenskej s.r.o. (tzv. zahraničný konateľ)

Konateľ je štatutárnym orgánom s.r.o., ktorý koná v mene spoločnosti. Na rozdiel od spoločníka ním môže byť len jedna alebo viacero fyzických osôb (nie osoba právnická) – napríklad to môže byť jeden zo spoločníkov alebo aj osoba mimo s.r.o. Ak by sa mal konateľom slovenskej s.r.o. stať cudzinec, je potrebné splniť viaceré zákonné podmienky. Zákon teda pre zahraničného konateľa ustanovuje určité obmedzenia.  

Prečítajte si tiež

Ako sme uviedli vyššie, prvým krokom k založeniu s.r.o. na Slovensku je vypracovanie spoločenskej zmluvy alebo zakladajúcej listiny, ktoré musia okrem iných náležitostí obsahovať aj určenie prvých konateľov s.r.o. a spôsobu, akým budú v mene spoločnosti konať (spoločne alebo samostatne). V súvislosti s tým sa musí v zakladajúcom dokumente uviesť meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo každého konateľa. Ak má byť konateľom cudzinec, ktorý nemá pridelené rodné číslo, treba namiesto neho uviesť dátum jeho narodenia. Údaje o konateľoch sa zapisujú do Obchodného registra SR.

Po založení slovenskej s.r.o. zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou, je potrebné realizovať ohlásenie živnosti (t. j. činnosti, na ktorú sa vyžaduje živnostenské oprávnenie a ktorá má byť predmetom podnikania s.r.o.) živnostenskému úraduokresnému úradu, odboru živnostenského podnikania príslušnému podľa sídla s.r.o. V zmysle živnostenského zákona musí každý konateľ slovenskej s. r. o. spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti - najmenej vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Podmienka bezúhonnosti sa preukazuje výpisom z registra trestov. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

Cudzinec ako konateľ slovenskej s.r.o. musí spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti.

Pokiaľ má byť konateľom slovenskej s. r. o. cudzinec, musí živnostenskému úradu predložiť aj výpis z registra trestov domovského štátu alebo štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval najmenej šesť mesiacov. Výpis nesmie byť starší ako tri mesiace a musí byť úradne preložený do slovenského jazyka. Po splnení všetkých podmienok, môže byť cudzinec konateľom slovenskej s.r.o. a živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti so všetkými prílohami bolo doručené. 

Upozornenie: Ak má cudzinec, ktorý bude konateľom slovenskej s.r.o., udelený pobyt v SR dlhšie ako šesť mesiacov, stačí, keď živnostenskému úradu predloží výpis z registra trestov SR, nie starší ako tri mesiace.

Po úspešnom získaní živnostenského oprávnenia možno pristúpiť k zápisu s.r.o. do obchodného registra. Návrh na zápis s.r.o. je potrebné podať na registrovom súde – okresnom súde v sídle kraja príslušnom podľa sídla s.r.o. (napr. na Okresnom súde Žilina, ak bude sídlo s.r.o. v Martine) do deväťdesiatich dní od založenia s.r.o. alebo od doručenia živnostenského oprávnenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Zákon o obchodnom registri ukladá registrovému súdu povinnosť ešte pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa (t. j. pred zápisom zahraničného konateľa) preveriť, či táto osoba má povolenie na pobyt v SR. Takéto povolenie sa nevyžaduje len vtedy, ak ide cudzinca, ktorý je občanom EÚ alebo občanom členského štátu OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – napr. Turecka, Kanady, USA). Ak má byť teda konateľom slovenskej s. r. o. cudzinec (neobčan EÚ alebo OECD), je nutné, aby registrovému súdu bolo spolu s návrhom na zápis predložené aj jeho povolenie na pobyt v SR.   

U niektorých cudzincov sa na výkon funkcie konateľa s.r.o. vyžaduje povolenie o ich pobyte v SR.

K návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra treba doložiť aj tieto doklady: 

 • plnomocenstvo (v prípade, ak navrhovateľa zastupuje iná osoba),
 • zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva v dvoch vyhotoveniach,
 • podpisový vzor konateľa (aj v prípade, ak by bol konateľom cudzinec),
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení v dvoch vyhotoveniach,
 • vyhlásenie jediného spoločníka (cudzinca), že nie je jediným spoločníkom alebo zakladateľom vo viac ako dvoch slovenských spoločnostiach - Obchodný zákonník výslovne zakazuje, aby jedna osoba bola jediným spoločníkom vo viac ako troch spoločnostiach,
 • vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania v dvoch vyhotoveniach,
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej bude mať s.r.o. sídlo,
 • čestné vyhlásenie o tom, že cudzinec ako zakladateľ s.r.o. nie je evidovaný v registri dlžníkov daňového úradu alebo Sociálnej poisťovne,
 • povolenie na pobyt na Slovenku (okrem občana EÚ alebo OECD),
 • doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 300 eur.

V prípade predloženia všetkých potrebných príloh a splnenia zákonných podmienok zapíše registrový súd spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra do dvoch pracovných dní. S.r.o. založená cudzincom na Slovensku vzniká dňom zápisu.

Povolenie cudzinca (zahraničného konateľa s.r.o.) na pobyt na Slovensku

V prípade, že konateľom slovenskej s.r.o. má byť cudzinec, ktorý nemá na Slovensku (prípadne v inom členskom štáte EÚ) povolenie na pobyt, nastáva komplikovanejšia situácia. Takáto osoba sa môže stať konateľom slovenskej s.r.o., až keď získa povolenie na pobyt na území SR (alebo iného členského štátu EÚ).

Vybavenie povolenia cudzinca na pobyt v SR sa riadi zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Povolenie na prechodný pobyt sa v zmysle tohto zákona vydáva len na konkrétny účel. V danom prípade je účelom podnikanie na území SR. To znamená, že cudzinec, ktorý bude konateľom slovenskej s.r.o. môže získať prechodný pobyt na účel podnikania.

Prechodný pobyt na účel podnikania možno udeliť najviac na tri roky.

Ak sa teda cudzinec chce stať konateľom slovenskej s.r.o., musí podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu, a to osobne na zastupiteľskom úrade SR (veľvyslanectve) v štáte, ktorý mu vydal cestovný doklad (cestovný pas) alebo v štáte, v ktorom má bydlisko. Ak to nie je možné, tak na zastupiteľskom úrade určenom Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR po dohode s Ministerstvom vnútra SR.

K žiadosti na udelenie prechodného pobytu na účel podnikania je potrebné priložiť uvedené doklady:

 • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm,  
 • platný cestovný doklad,
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu (nie starší ako deväťdesiat dní) - ak sa cudzinec stáva konateľom novovzniknutej s.r.o., predloží podnikateľský zámer spolu s predpokladanými nákladmi na začatie podnikania, alebo oprávnenie na podnikanie (osvedčenie o živnostenskom oprávnení) spolu so zakladateľskou listinou, resp. spoločenskou zmluvou; ak sa cudzinec stáva konateľom už existujúcej s.r.o., predloží výpis z obchodného registra danej s.r.o. a uznesenie valného zhromaždenia, na ktorom bol vymenovaný za konateľa s.r.o.,
 • doklad preukazujúci bezúhonnosť (nie starší ako deväťdesiat dní) - výpis z registra trestov štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom alebo štátu, v ktorom sa v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako deväťdesiat dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov,  
 • doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (nie starší ako deväťdesiat dní) - potvrdenie o zostatku na osobnom účte cudzinca najmenej vo výške životného minima na každý mesiac pobytu (od 1. júla 2018 je životné minimum 205,07 eur/mesiac); potvrdenie o zostatku na podnikateľskom účte cudzinca vo výške sto násobku životného minima, 
 • doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (nie starší ako deväťdesiat dní) –  list vlastníctva alebo čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti), nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela) alebo čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku - hodnota kolkov pri podaní žiadosti o udelenie pobytu na účel podnikania na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí je 240 eur.

Uvedené doklady, ktoré boli vystavené v zahraničí, musia byť náležite overené apostilou (ak je krajina pôvodu zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru o Apostile), inak konzulárnou superlegalizáciou.

Prechodný pobyt na účel podnikania sa udeľuje na predpokladaný čas podnikania, najviac na tri roky. Potom je možné prechodný pobyt obnoviť najviac na ďalšie tri roky.

Ako postupovať pri zakladaní s.r.o. v roku 2021 a na aké novinky sa treba pripraviť nájdete v článku Založenie s.r.o. v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky