Živnostenské podnikanie občanov členských štátov EÚ v SR

Aké administratívne kroky musí realizovať občan členského štátu EÚ, ak chce na Slovensku prevádzkovať živnosť?

Živnosťou, resp. živnostenským podnikaním, sa podľa zákona č. 455/1991 Zb. rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Základnou podmienkou prevádzkovania živnostenského podnikania na Slovensku je získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Živnostenské oprávnenie je oprávnením na vykonávanie živnosti, ktoré platí pre celé územie SR.

Kto je občan EÚ a aké má práva?

Za občana EÚ za považuje každý občan niektorého z členských štátov Európskej únie: občan Belgicka, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojené kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Španielska, Švédska a Talianska.

V rámci EÚ platí sloboda podnikania, čo znamená právo zriadiť si živnosť v inom členskom štáte bez toho, aby bol živnostník v druhom členskom štáte diskriminovaný alebo obmedzovaný. Každý občan EÚ má právo podnikať ako živnostník v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Rovnaké právo sa vzťahuje aj na občanov európskych štátov, ktoré sú členmi EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru): občanov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. 

Prevádzkovanie živnosti občanom EÚ na Slovensku

Občan ktoréhokoľvek členského štátu EÚ a EHP môže na Slovensku prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako občan SR. Avšak ešte pred začatím podnikania je potrebné vykonať určité úkony - v závislosti od typu pobytu v SR.

Občan členských štátov EÚ a EHP, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt, sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. Na to, aby mohol v SR začať podnikať, postačuje iba získanie živnostenského oprávnenia, t. j. ohlásenie živnosti živnostenskému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu.

Naopak, občan členských štátov EÚ a EHP, ktorý nemá na Slovensku trvalý pobyt, sa považuje za zahraničnú fyzickú osobu. Aby u nás mohol začať podnikať, musí:

  1. ustanoviť zodpovedného zástupcu, t. j. fyzickú osobu, prostredníctvom ktorej bude zabezpečovať odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti (tá musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti),
  2. získať živnostenské oprávnenie, t. j. ohlásiť živnosť živnostenskému úradu príslušnému podľa miesta podnikania.

V obidvoch prípadoch platí, že občan EÚ môže začať podnikať už dňom ohlásenia živnosti (prípadne neskorším dňom uvedeným v ohlásení).

Občan EÚ môže na Slovensku vykonávať živnosť dňom jej ohlásenia.

Občan EÚ s trvalým pobytom v niektorom členskom štáte EÚ nemusí po získaní živnostenského oprávnenia vykonať zápis do obchodného registra SR. Do obchodného registra sa povinne zapisujú len cudzinci ako zahraničné fyzické osoby s trvalým pobytom mimo členských štátov EÚ alebo OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).

Aké podmienky musí na prevádzkovanie živnosti v SR spĺňať cudzinec (štátny príslušník tretích krajín – mimo EÚ a EHP) sa dočítate v článku Živnostenské podnikanie cudzincov na Slovensku.

Článok pokračuje pod reklamou

Podmienky prevádzkovania živnosti, ktoré musí občan EÚ na Slovensku splniť

V SR je možné prevádzkovať tri druhy živností – voľné, remeselné a viazané. Každý žiadateľ o živnostenské oprávnenie, teda aj občan EÚ, musí v zmysle živnostenského zákona spĺňať určité podmienky.

Občania EÚ môžu na Slovensku podnikať za splnenia tých istých podmienok ako občania SR.

Splnenie všeobecných podmienok (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť) sa vyžaduje pri ohlasovaní každého druhu živnosti. V prípade prevádzkovania remeselnej alebo viazanej živnosti je okrem všeobecných podmienok nutné spĺňať aj osobitné podmienky (odborná spôsobilosť alebo iná spôsobilosť na vykonávanie živnosti). Splnenie osobitných podmienok musí občan EÚ preukázať napríklad osvedčením o absolvovaní špecifického vzdelávania alebo prípravy, dokladom o ukončení vzdelania a dĺžke praxe v danom odbore alebo aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie.

Prílohy, ktoré potrebuje občan EÚ k ohláseniu živnosti na Slovensku

Ohlásenie živnosti sa robí prostredníctvom predpísaného formulára. Okrem neho musí občan EÚ na príslušnom živnostenskom úrade predložiť tieto doklady:

  • Doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov členského štátu EÚ, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval najmenej šesť mesiacov. Ak ide o občana EÚ s udeleným pobytom na Slovensku dlhšie ako šesť mesiacov, stačí výpis z registra trestov SR. Výpis nesmie byť starší ako tri mesiace, musí byť úradne preložený do slovenského jazyka.
  • Doklad oprávňujúci užívať nehnuteľnosť, ktorá je miestom podnikania. Ak občan EÚ bude prevádzkovať živnosť v nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom predloží list vlastníctva. Ak bude prevádzkovať živnosť v prenajatej nehnuteľnosti, predloží napríklad nájomnú zmluvou alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prevádzkovaním živnosti.
  • Doklad o odbornej spôsobilosti alebo spôsobilosti zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti. To platí len pri ohlasovaní remeselnej alebo viazanej živnosti.
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Poplatok za každú voľnú živnosť je 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť vo výške 15 eur.       

Ak občan EÚ splnil všetky podmienky, živnostenský úrad mu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti so všetkými prílohami bolo doručené, vydá živnostenské oprávnenie

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povolenie na pobyt cudzinca: podnikanie vs zamestnanie

V čom sa líši proces získania povolenia na pobyt za účelom podnikania a za účelom zamestnania, aké sú povinnosti a čo sa mení od 15.7.2024?

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky